marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul Sfântului Mina, făcător de minuni şi grabnic ajutător (II)

Stihiri:

Mântuieşte din primejdii, Mina Mucenice, pe cei ce cu credinţă curată aleargă la tine ca şi către un gată-ajutător întru nevoi. Caută cu milostivire, cea cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu, spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.


Ectenia:

Condac, glas 4-lea:

Podobie: Aratăte-ai astăzi lumii..

Din oastea cea vremelnică te-a răpit şi celei nestricăcioase te-a arătat părtaş pe tine, purtătorule de chinuri Mina, Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce este mucenicilor nestricată cunună.


Prochimen (glasul al 4-lea):

Minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi, Dumnezeu lui Israil.

Stih: Sfinţilor celor ce sunt în pământul Lui, minunate a făcut Domnul toate voile întru dânşii.


Apostolul:

Înţelepciune!

Din Evanghelia de la Luca (21: 12-19) citire!!!

Zis-a Domnul:

12. Dar, mai înainte de toate acestea, îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, dându-vă în sinagogi şi în temniţe, ducându-vă la împăraţi şi la dregători, pentru numele Meu. 13. Şi va fi vouă spre mărturie. 14. Puneţi deci în inimile voastre să nu gândiţi de mai înainte ce veţi răspunde; 15. Căci Eu vă voi da gură şi înţelepciune, căreia nu-i vor putea sta împotrivă, nici să-i răspundă toţi potrivnicii voştri. 16. Şi veţi fi daţi şi de părinţi şi de fraţi şi de neamuri şi de prieteni, şi vor ucide dintre voi. 17. Şi veţi fi urâţi de toţi pentru numele Meu. 18. Şi păr din capul vostru nu va pieri. 19. Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre.

Pace Tie...

Şi Duhului Tau. Aliluia. Aliluia. Al;iluia.

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pentru rugăciunile purtătorului de nevoinţă, Marelui Mucenic Mina, Milostive, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte multimea păcatelor noastre!

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.


Stihirea, Glas 8:

Podobie: O, preaslavita....

Mucenice Mina, pururea pomenite, tu pentru dragostea lui Hristos ai părăsit iubirea lumii, şi oştirea cea pieritoare, şi întunericul idolilor şi sfaturile păgânilor, numarându-te împreună cu oştirea celor aleşi ai Lui; pentru aceasta te-ai arătat foarte cu adevarat nebiruit, mucenice, pătimind pentru Domnul.

Preotul zice:

Mântuieşte Doamne poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, biruinţa ortodocşilor creştini asupra celor potrivnici dăruieşte şi cu Crucea Ta păzeşte pe poporul tău!


Cântarea a 7-a:

Irmos: Cel ce ai izbavit din foc pe tinerii lui Avraam şi ai ucis pe Haldeii care fără dreptate prigoneau pe cei drepti, prealaudate Doamne, bine eşti cuvântat Doamne, Dumnezeu Parintilor nostri!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu ranile impreuna ai lepadat hainele de piele ale pacatului sit e-ai imbracat cu podoaba care nu mai primeste invechire, pe care s-a tesut darul ce s-a aratat.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu aprinderea nevointelor tale celor tari şi cinstite, s-a facut cenusa nedumnezeirea cea spinoasa şi vicleana; şi cu curgerile singiurilor tale se vor stinge vapaia nestiintei celei inaltate fericite.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având daruri indestulate, izvorasti şi faceri de minuni celor ce savarsesc cinstitul tau praznic, Mina, vrednicule de minune, şi dimpreuna lucrezi celor ce canta: Dumnezeu Parintilor nostril, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Bine este cuvântat rodul cel blagoslovit al pantecelui tau, pe care-L binecuvânteaza toate puterile ceresti şi adunarile pamintenilor, Care ne-a izbavit pe noi din blestemul cel de demult, binecuvântata!


Cântarea a 8-a:

Irmos: Pe tinerii cei bine-credincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acuma săvârşită; pe toata lumea a ridicat să-Ţi cânte Ţie; pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-l şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu rănile împreună ai lepădat hainele de piele ale păcatului şi te-ai îmbrăcat cu podoaba care nu mai primeşte învechire, pe care s-a ţesut darul ce s-a arătat.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Cu aprinderea nevoinţelor tale celor tari şi cinstite, s-a făcut cenuşă nedumnezeirea cea spinoasă şi vicleană; şi cu curgerile sângiurilor tale se stinge văpaia neştiinţei celei înălţate, fericite!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Având daruri îndestulate, izvorăşti şi faceri de minuni celor ce săvârşesc cinstitul tău praznic, Mina, vrednicule de minune şi dimpreună lucrezi celor ce cântă: Dumnezeul Părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Bine cuvântat este rodul cel blagoslovit al pântecelui tău, pe care-L binecuvântează toate puterile cereşti şi adunăturile pământenilor, Care ne-a izbăvit pe noi din blestemul cel de demult, binecuvântată Fecioară!


Cântarea a 9-a:

Irmos: Pe tinerii cei binecredincioşi în cuptor, naşterea Născătoarei de Dumnezeu i-a mântuit, atunci fiind închipuită, iar acum săvârşită; pe toată lumea a ridicat să-Ţi cânte Ţie: Pe Domnul, lucrurile, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Arătate-ai ca o pâine ce se scoate în mijlocul focului celui aprins, ca o jertfă fără de prihană, ca o înjunghiere deplină, arzându-te ca o jertfă însufleţită şi dând dumnezeiască mireasmă, pe care Dumnezeu a mirosit-o, Mina, slugă a lui Dumnezeu.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Târându-te mucenice şi cu spini inghimpaţi împungându-te, ai sfărâmat boldurile vrăjmaşului; şi cu sabia tăindu-te, ca într-o uimire, cu armele credinţei ai tăiat capetele celor fără de lege, cantând: Binecuvântaţi pe Hristos în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul!

Dezlegându-te de trup cu tăierea sabiei, mai desăvârşit te-ai legat mucenice, cu dragostea Stăpânului tău; şi îndumnezeindu-te acum, Îl vezi faţa către faţă, Mina, şi Lui Îi cânţi: Pe Domnul lăudaţi făpturile, si-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Al Născătoarei:

Se sălăsluieşte în pântecele tău, mai presus de cuvânt, cel ce cuvântul a zidit toată lumea şi se vede prunc născându-Se din Tine preacurată, cel născut din tatăl mai înainte de veci, pe care toată lumea Îl binecuvântează şi Îl măreşte întru toţi vecii, Născătoare de Dumnezeu!


Cântarea a 10-a:

Irmos: Eva prin boala neascultării, blestem a adus, iar tu fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla zămislirii, binecuvântare ai inflorit lumii; pentru aceasta toţi te mărim.

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Pământ a acoperit acum trupul tău cel tare, care s-a chinuit fericite, iar Cerul îţi poartă duhul, veselindu-se cu sufletele mucenicilor şi luminându-se cu mărire luminată; pentru aceea cu toţii te fericim pe tine, Mina!

Stih: Sfinte Mucenice Mina, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Împreună cu îngerii locuieşti întru lumină, că ai iubit vieţuirea întocmai cu îngerii, Mina; şi cu gând curăţit, vezi veselia Domnului, luminându-te din destul cu vărsările de lumină cele de acolo vrednicule de laudă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Văzând pe Hristos pe Care L-ai dorit prealăudate, te îndumnezeieşti şi ajungând la dorirea cea desăvârşită, ai încetat de a mai dori, Mina; adu-ţi aminte de noi, cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta cea preasfântă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin

Al Născătoarei:

Născut-ai nouă, Maică Fecioară, pe Dumnezeu Cuvântul, cu trup după ipostazul nostru; pentru aceea te propovăduim cu inima şi cu limba adevărată Născătoare de Dumnezeu şi grăbim către Tine, cu glasul lui Gavriil strigând: Bucură-Te Stăpâna tuturor!

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevarat Născătoare de Dumnezeu, te mărim!


Şi măririle:

Cere pace de la Dumnezeu, unirea minţii, acoperamint, până la sfârşit răbdare, mântuire sufletelor noastre, nouă robilor tăi, întru slava Domnului, Mucenice Mina!

Având biserica ta cea sfinţită Mina Mucenice, ca pe un turn înainte gândit. Către acesta scăpăm în vremea primejdiilor şi de toată supărarea ne izbăvim.

Toate oştile îngereşti, Mergătorule înainte al Domnului, cei 12 apostoli şi toţi sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (3 ori)

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie Ţie, ca unui Stăpân, noi robii tăi. Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbîveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Al Născătoarei:

Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.


Troparul Sfântului Mina:

Mucenicul Tau Doamne, întru nevoinţa sa cununa nestricăciunii a luat de la Tine, Dumnezeul nostru; că având tăria Ta, pe chinuitori i-a surpat, zdrobit-a şi ale dracilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lui, mântuieşte sufletele noastre!

Rugăciune către Sfântul Mina:

Pe toţi cei ce cinstim şi sărutăm dumnezeiasca Ta icoană, mucenice Mina, de toată înconjurarea izbăveşte-ne cu solirile tale, şi de năvălirea celor de altă seminţie şi de foamete şi de ciumă şi de boală, de sabie, de ardere, de toate nevoile, ca întru cântări de mulţumire, ca pe un de obşte al nostru factor de bine, neâncetat pe tine să te marim. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub acoperământul tău!

Amin!

Şi apoi se face optusul.