marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul Sfântului Părintelui nostru Arsenie Boca

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Sfinte Dumnezeule..., Preasfântă Treime..., Tatăl nostru..., Doamne miluieşte! (12 ori).

Slavă....şi acum...

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.

Psalmul 142, după care

Slavă... Şi acum...

Aliluia, Aliluia, Aliluia. Slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului (de 3 ori)

Şi troparele următoare, glasul al 4-lea:

Pe Sfântul Părinte Arsenie, slujitorul cel plin de râvna şi dragoste dumnezeiască, cu bucurie toţi cei credincioşi să-l lăudăm, căci sfânt povăţuitor şi rugător fierbinte ni l-a dăruit Dumnezeu spre izbăvire din necazuri, boli şi suferinţe, spre mântuirea şi sfinţirea sufletelor noastre (de 2 ori).

Slavă... Şi acum....

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururi a spune puterile tale noi nevrednicii, că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, ca tu izbăveşti pe robii tăi pururi din toate nevoile.


Psalmul 50, după care:

Cântarea întâi, glasul al 8-lea

Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru, să-I cântăm.

Stih: Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Vlăstar ales din pământ românesc, plămădit cu har în grădina Maicii Sfinte, ai adunat, Părinte, cu îmbelşugare daruri cereşti şi roade nemuritoare, spre a Domnului slăvire şi a noastră mântuire.

Stih: Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Chemat spre a Domnului slujire, prin a Măicuţei Cereşti ocrotire, ai purtat cu aleasă cinstire a preoţiei jertfire, prin care ca un părinte adevărat cu vrednicie te-ai încununat.

Slavă....

Făclie luminoasă te-ai arătat celor ce rătăcesc în neguri de păcat. Luminează-ne şi pe noi, Părinte Sfinte, cu harul şi rugăciunea ta fierbinte, ca să urmăm spre înnoire, liman de mântuire şi sfinţire.

Şi acum....

Fecioară Preacurată ai milă şi te roagă pentru noi, cei cufundaţi în patimi şi nevoi, să alegem calea de sfinţenie, asemenea Sfântului Părinte Arsenie, care urmându-ţi ţie, este sălaş strălucitor de curăţie.


Cântarea a 3-a:

Doamne, cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc şi ai zidit Biserica. Tu pe mine mă întăreşte întru dragostea Ta că tu eşti marginea doririlor şi credincioşilor întărire, Unule, iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Făcându-te asemenea serafimilor prin slujire neprihănită, prin post, rugăciune şi aspră nevoinţă, te-ai îmbogăţit cu rodul ostenelilor, din care ne dăruieşte şi nouă grabnicul tău ajutor.

Stih: Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Prin lacrimă şi nevoinţă, prin jertfă şi suferinţă, te-ai făcut, Sfinte Părinte, pildă de curăţie şi răbdare, de aprinsă rugă şi iubire, ajungând la limanul cel lin, de unde ne ajută ca şi noi să ne sfinţim.

Slavă...

Dumnezeiescule Părinte, izbândă în viaţă şi mângâiere în nevoi, uşurare în ispite şi vindecare de păcate ne dăruieşte, celor de am dobândit mijlocirea ta fierbinte şi al tău ajutor.

Şi acum....

Preasfântă Maicuţă, podoabă de lumină cerească şi har dumnezeiesc, luminează şi sufletele noastre, ca să cunoască pacea şi bucuria Mirelui Ceresc.

Izbăveşte-ne pe noi fiii tăi, Sfinte Părinte Arsenie, purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă curată alergăm la tine, ca la un grabnic ajutător în nevoi şi cere pentru toţi îndreptare, sufletelor luminare şi trupurilor vindecare.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu la necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Ectenie...


Sedealna, glasul al 2-lea:

Apărător puternic şi turn nebiruit te-ai arătat preaînţelepte, celor ce cu credinţă şi cucernicie aleargă la tine, iar cu umilinţă şi nădejde îţi strigă: Sfinte Părinte Arsenie, de Dumnezeu purtătorule, vino degrabă şi din primejdii ne slobozeşte, ca cel ce stai pururi înaintea Sfintei Treimi!


Cântarea a 4-a:

Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înţeles lucrurile mâinilor Tale şi am preaslăvit dumnezeirea Ta.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru, fiii tăi...

Cel ce întreaga-ţi faptură şi inimă le-ai împodobit cu iubirea cea sfântă şi dumnezeiască, prin mijlocire, dragoste şi mângâiere părintească, nu înceta din sfinţită rugăciune pentru pace între oameni şi bunăvoire în lume.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru, fiii tăi.

Scânteie de har, ce aprinde sufletele noastre de căinţă, de rugă şi ceresc dar, eşti pentru noi, Părinte, făclie spre luminare şi cale spre cer, prin smerită ascultare.

Slavă...

Cu râvnă şi trudă neobosită ai adunat, Părinte, visterii nemuritoare, podoabe şi daruri alese, din care ne îmbogăţeşti pe noi cei sărăciţi, ce suntem de patimi şi păcate istoviţi.

Şi acum....

De dor ceresc şi râvnă sfântă, Preasfântă, Preacurată Maică, ne umple inimile noastre, iar prin a ta buna povăţuire ridică-ne din multă lenevire.


Cântarea a 5-a:

Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt, pacea Ta dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Din dureri, păcate şi amar, aducem lacrimi şi rugă fierbinte, ca să primim iertare şi mângâiere de har, prin tine, bun şi Sfânt Părinte.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Dăruit de Cerul Preaînalt, pentru a noastră mântuire, dreptar te-ai făcut prin povăţuire, inimă curată arzând de foc ceresc şi iubire; arată-ne şi nouă calea ce duce la nepătimire prin iertare de păcate şi dumnezeiască întărire.

Slavă...

Dumnezeiescule Părinte, a pământului românesc odraslă sfântă, sfeşnic luminat şi podoabă binecuvatată, alinare şi vindecare a durerilor, te rugăm scapă-ne de viforul primejdiilor.

Şi acum....

Prea binecuvântată Stăpână de Dumnezeu Născătoare, de-a pururi a noastră mijlocitoare, caută spre fiii duhovniceşti ai Părintelui Arsenie, povăţuindu-ne pe calea de smerenie şi te roagă Fiului tău să ne păzească de ispită celui rău.


Cântarea a 6-a:

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune necazurile mele, căci s-a umplut sufletul meu de răutaţi, şi viaţa mea s-a apropiat de iad, şi ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă!

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Rogu-te pe tine, Sfinte, ca prin rugăciunile tale şi cu a ta apărare degrabă să aflăm uşurare, de vicleniile cele multe, dăruindu-ne cu îndurarea ta, binecuvântare.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Cuvânt de înţelepciune, prin glasul tău ceresc, rosteşte-l cu putere inimilor noastre, ca să ne izbăvim de patimi şi năpaste, prin multă străduinţă şi cu adâncă pocăinţă.

Slavă...

Ocrotitor şi pavăză nebiruită eşti celor ce te cheamă la vreme de ispită, căci cu grăbire ridici amară suferinţă unde găseşti un bob de rodnică credinţă, stropit cu lacrimă de umilinţă.

Şi acum.....

Preasfântă Maică, a noastră bună rugătoare, ne fi de-a pururi lumină călăuzitoare pe marea vieţii învolburate de răutate şi păcate, să ajungem la viaţa de sfinţenie, asemenea Sfântului Părinte Arsenie.

Apoi troparele de după Cântarea a 3-a

Izbăveşte-ne pe noi, fiii tăi, Sfinte Părinte Arsenie, purtătorule de Dumnezeu, pe cei ce cu credinţă curată alergăm la tine, ca la un grabnic ajutător în nevoi, şi cere nouă îndreptare, sufletelor luminare şi trupurilor vindecare.

Caută cu milostivire, cu totul lăudată, Născătoare de Dumnezeu, la necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Doamne miluieşte! (3ori)

Slavă... Şi acum...

Părinte, de trei ori fericite, jertfelnic slujitor al Tainelor Sfinte, fierbinte rugător şi mare liturghisitor, stâlp de răbdare şi cale de îndreptare, ai multă îndurare spre cei de rele înlănţuiţi, spre cei din lume istoviţi, ai milă şi te roagă Cerescului Părinte, să scape şi ale noastre suflete prihănite.

Prochimon: glasul al 4-lea

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului!

Stih: Ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă?


Evanghelia după Ioan 15, 7-16:

Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân întru voi, cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. Întru acesta a fost slăvit Tatăl Meu, ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. Precum M-a iubit pe Mine, Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea.

Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămâne întru iubirea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui.

Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea: să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.

Nu voi m-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi şi roadă voastră să rămână, ca Tatăl să vă dea orice-i veţi cere în numele Meu.

Slavă...

Pentru rugăciunile Cuviosului Tau, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugăciunile Născătoare de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegile noastre.

Stihira glasului al 6-lea:

Mare apărător şi rugător te are pe tine neamul nostru românesc, acoperământ şi scăpare te-au dobândit cei ce cu credinţă te cheamă în rugăciune. Pentru aceasta nu ne lipsi pe noi fiii tăi de a ta sfântă ocrotire, ca să lăudăm din adâncul sufletelor noastre ale tale învăţături şi lucrari bine plăcute lui Dumnezeu.

Mântuieste, Doamne, poporul Tău!

Doamne miluieşte! (12 ori)

Cu mila şi îndurările....


Cântarea a 7-a:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţă Treimii, văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Sfinte Părinte Arsenie, cel plin de înţelepciune şi dar ceresc, arată pline de fericire sufletele celor ce te laudă şi te cinstesc, învăţându-le să cânte totdeauna: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Prin patima de mucenic ai devenit strălucitor aprinzându-ţi sufletul de cerescul dor, ne umple şi ale noastre inimi robite de păcat, cu foc ceresc şi-adevărat, ca să cântăm cu credinţă: Dumnezeul părinţilor nostri bine eşti cuvântat.

Slavă...

Cinstitul tău mormânt, Părinte bun şi sfânt, e pentru ai tăi fii chemaţi şi binecuvântaţi, ţărână de pace, linişte şi har, în care noi cântăm cu adevărat: Dumnezeul părinţilor noştri bine eşti cuvântat.

Şi acum...

Viaţă curată şi minte luminată, duh de smerenie şi râvnă spre sfinţenie, dăruieşte-ne, Fecioară Preasfântă şi Preacurată, în care noi cântăm cu adevărat: Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat!


Cântarea a 8-a:

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Să nu ne laşi, Părinte, lipsiţi de ajutorul tău, că mult ne-am depărtat de Bunul Dumnezeu, de aceea te rugăm: întinde a ta mână, să ne aşezi din nou întru lumină, ca să-L cântăm şi să-L prea înălţăm pe Hristos întru toţi vecii.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Bobul de credinţă al sufletului meu, fă-l să rodească, apă cerească a darului tău, ca împreună cu ai tăi fii, să fiu părtaş veşniciei bucurii, ca să-L slăvim pe Dumnezeu întru toţi vecii.

Binecuvântăm pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh.

Hristoase, prea dulce Mântuitor, să nu ne pierzi pe noi robiţi de patimi şi nevoi, ci ne iartă pentru al nostru solitor, Părintele Arsenie, scump şi sfânt odor.

Şi acum...

Primeşte sufletele noastre, O, Maică Sfântă Preacurată, şi ruga noastră cea săraca o înalţă în cerurile sfinte, de unde şi al nostru bun Părinte, ne ajută cu mult mai mult ca înainte.


Cântarea a 9-a:

Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele cele fără de trup

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Cine va putea lăuda viaţa ta, fericite Părinte, şi cine va spune mulţimea faptelor tale sfinte, de care se împărtăşesc ai tăi fii ce te cinstesc, bucuraţi de a ta ocrotire şi povăţuire, spre a lor sfinţire şi înduhovnicire.

Sfinte Părinte Arsenie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi.

Prin rugăciune, jertfă şi viaţă neintinată, pildă aleasă şi binecuvântată, te-ai făcut spre bucuria celor pământeşti şi preaslăvirea celor sfinte şi cereşti.

Slavă...

Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, nu ne uita pe noi cei renăscuţi spre sfinţenie, căci alergăm la tine purtaţi de dragoste firească si învredniciţi de mângâierea cea dumnezeiască.

Şi acum...

Măicuţă Sfântă Preacurată, a noastră minunată bucurie, acoperământul celor ce te iubesc pe tine, roagă-te împreună cu dumnezeiescul Arsenie, să dobândim cu toţii cerească împărtăşire.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fecioară şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim!


Cântarea a 10-a:

Pe cel minunat între slujitorii şi sfinţii Mântuitorului Hristos, mărgăritar ceresc s-a arătat prin viaţa îngerească şi trudă pământească, pe Părintele Arsenie cel binecuvântat, cu laude şi cântări să-l lăudăm.

Pe steaua cea strălucitoare şi în chip cugetător luminătoare pe dumnezeiescul Părinte Arsenie, toţi fiii săi cu mare dragoste cinstindu-l, să-l lăudăm.

Se bucură pământul românesc, tresaltă inimile toate de darul cel dumnezeiesc, cu care Domnul şi Măicuţa l-au încununat, căci sufletele noastre în adânc le-a cercetat şi pentru aceasta mulţimea drept credincioşilor cu cântări să-l lăudăm.

Vas ales de sfinţenie şi purtător al Duhului Sfânt, comoară cerească plămădită din al nostru strămoşesc pământ, pe Arsenie Părinte Sfânt, cu aleasă dragoste în rugăciuni să-l cinstim.

Cu dragoste şi mângâiere părintească, ne dărui pace şi linişte cerească, pentru a trăi spre a Domnului slăvire şi a ta pomenire şi cinstire.

Bucura-te al tuturor creştinilor grabnic mijlocitor, bucură-te al bolnavilor tămăduitor şi al întristaţilor mângâietor.

Bucură-te al Sfântului Altar ales liturghisitor.

Bucură-te cinstit Părinte cu sufletul aprins de foc şi ceresc dor. Bucura-te de-a pururi al nostru bun şi sfânt povăţuitor.

Cu Născătoarea de Dumnezeu, cu Înaintemergătorul Domnului, cu Apostolii, cu Mucenicii, cu sfinţii şi toţi cuvioşii, roagă-te lui Dumnezeu, Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, pentru sufletele

noastre.

Sfinte Preacuvioase Părinte Arsenie, povăţuitor şi rugător fierbinte pentru mântuirea sufletelor noastre, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, fiii tăi!

Doamne ajută!