marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul Sfântului Ioan Botezătorul, Slăvit Prooroc şi Înaintemergător al Domnului (I)

De este preot, se zice: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

Iar de nu, se zice: Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Apoi: Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Doamne miluieşte! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru. (de 3 ori)

Psalmul 142: Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul... (de 3 ori), apoi:


Troparele:

Către glasul celui ce a strigat în pustie: „Gătiţi calea Domnului, drepte faceţi cărările Lui”, cu credinţă şi cu dragoste să alergăm toţi cei împresuraţi de primejdii şi de supărări, spre a dobândi mila şi ajutorul lui Dumnezeu. Că mult poate a ne ajuta, ca un dumnezeiesc înaintemergător şi prieten de aproape al lui Hristos (de două ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Către Maica Luminii şi Preacurata Fecioară Maria să alergăm toţi cei ce voim să dobândim ajutorul ei şi mila Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care cu multă îndurare primeşte mijlocirea şi rugăciunile Prea Curatei Maicii Sale.


Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei


Canonul de rugăciune

Cântarea 1: (glas 2)

Cântarea lui Moise luând, strigă suflete: Ajutor şi descoperitor S-a făcut mie spre mântuire. Acesta este Dumnezeul meu şi Îl voi slăvi pe El.

Pripeala: Sfinte Slavită Ioane Botezătorule şi înaintemergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii.

Apropiindu-se zorii mântuirii neamului omenesc, trimis a fost de la Dumnezeu Arhanghelul Gavriil, ca să vestească lui Zaharia Proorocul naşterea ta, înaintemergătorule Ioane, pe care noi cu credinţă şi cu inima smerita astăzi o prăznuim, cerând de la Dumnezeu, prin rugăciunile tale, pace şi mare milă.

Pe odrasla cea sfântă a lui Zaharia şi a Elisabetei, pe cel născut din făgăduinţă, pe cel sfânt născut din cei drepţi şi fără prihană, credincioşii cu evlavie şi cu dragoste să-l cinstim.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ioan, a zis îngerul către Zaharia, va fi numele lui, cu taina arătând darul lui Dumnezeu cu care te-ai sfinţit încă din pântecele maicii tale. Aceasta înţelegând noi păcătoşii, venim cu umilinţă, cerând de la Dumnezeu, prin a ta mijlocire, milă, ajutor şi izbăvire de primejdii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Bucurie şi veselie în toata lumeă ai adus cu naşterea ta Preacurată Fecioară, căci ai născut pe Cel mai înainte de toţi vecii şi pe Care Dumnezeu Tatăl a binevoit a-L trimite în lume spre a noastră îndreptare şi mântuire.


Cântarea a 3-a:

Mintea mea cea neroditoare, aducătoare de roade, Dumnezeule, arăta-o, Lucrătorule al bunătăţilor şi Săditorule al celor cuvioase, cu mărirea Ta.

Ca un luceafăr de dimineaţă prealuminos ai ieşit mergând înaintea Soarelui dreptăţii, dumnezeiescule Ioane Proorocule, luminează-ne pe noi. Mergătorule înainte, Ioane, cu darul cel dat ţie de la Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi ca să nu rătăcim în noaptea neştiinţei şi în negura cea deasă a păcatelor noastre.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zis-a vestitorul Arhanghel Gavriil către fericitul tău tată: „Zaharia, fiul pe care-l vei naşte din Elisabeta, femeia ta, va fi bucurie şi veselie multora, şi mare înaintea Domnului se va chema”. Deci, ca prim ales şi plin de daruri de la Dumnezeu, te rugăm, nu ne uita pe noi păcătoşii care te punem mijlocitor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pe Maica Cuvântului şi Preanevinovata Fecioară, pe apărătoarea cea blândă a celor necăjiţi, cu umilinţă şi cu dragoste şi cu credinţă să o lăudăm şi să cerem în toată vremea grabnicul şi puternicul ei ajutor.

Ectenia întreită: Miluieşte-ne pe noi...

Vosglas: Ca milostiv şi iubitor...


Cântarea a 4-a:

Naşterea Ta din Fecioară, Proorocul, mai înainte văzând-o, a propovăduit, zicând: „Auzul Tău am auzit şi m-am temut că de la miazăzi şi din muntele cel sfânt, umbros ai venit, Hristoase”.

Săltat-ai cu bucurie în pântecele maicii tale Mergătorule înainte, şi te-ai închinat Ziditorului tău, Celui întrupat în pântecele preacurat al Preasfintei Fecioare; auzi-ne şi pe noi, care cu evlavie şi cu bucurie prăznuim cinstită naşterea ta.

Mâna Domnului peste tine a fost, Ioane Proorocule, din copilarie pe tine păzindu-te. Iar noi păcătoşii, văzându-ne înconjuraţi de ispite şi de primejdii, cu credinţă şi cu umilinţă te rugăm, păzeşte-ne pe noi cu rugăciunile tale.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Proorocit-a fericitul Zaharia că tu, Ioane, Prooroc al Celui Preaînalt te vei chema şi vei merge înaintea feţei Lui. Deci, ca pe un mare Prooroc şi înaintemergător te rugăm, fii nouă, păcătoşilor, grabnic ajutător în ziua judecăţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Către preacinstita şi preasfânta ta icoană, Preamilostivă şi Preacurată Fecioară, căzând eu păcătosul şi nevrednicul, cu bucurie şi nădejde se veseleşte inima mea, crezând cu tărie ca în vremea sfârşitului meu nu mă vei lăsa pe mine.


Cântarea a 5-a:

Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur împărat al păcii.

Petrecut-ai în pustie din fragedă copilarie, Mergătorule înainte Ioane, până ce ai fost trimis să propovăduieşti botezul pocăinţei. Folositor şi sprijinitor te rog să-mi fii mie, care voiesc a mă pocăi şi a mă linişti.

În liniştea şi în singurătatea pustiei petrecând, cu aguridă şi cu miere sălbatică te hrăneai, iar prin privirea minţii cu duhovniceştile gânduri sufletul tau pururea îl veseleai.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un înger întrupat pe pământ erai vieţuind, în neîncetate rugăciuni petrecând, mintea din simţire spre cele cereşti neîncetat ridicând. Ridică, te rog, ceaţa şi negura cea grea de pe mintea mea, cu rugăciunile tale.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Norule cel prealuminat, cel în chipul porfirii, risipeşte întunericul cel mare al minţii mele, cu darul cel preaputernic al rugăciunii tale.


Cântarea a 6-a:

Întru adâncul păcatelor fiind tinut, Hristoase, cu noianul vieţii mă învăluiesc. Şi precum pe Iona din fiară, şi pe mine din patimi scoate-mă şi mă mântuieşte, Mântuitorule.

Fost-a cuvântul Domnului către tine, Ioane, trimiţându-te să propovăduieşti botezul pocăinţei şi să găteşti calea Domnului pentru toţi cei ce vor veni cu credinţă să facă poruncile Lui.

Necazurile şi primejdiile noastre ca niste căi aspre şi strâmbe se fac nouă în veacul de acum, dar ajutându-ne pe noi cu rugăciunile tale, ele se vor face netede şi line, de le vom primi cu răbdare şi cu mulţumire.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Zis-ai, Dumnezeiescule Înaintemergător. Către mulţimea celor vicleni ce veneau la tine: „Pui de vipere, roade vrednice de pocăinţă faceţi”. învredniceşte-mă şi pe mine, te rog cu umilinţă, să nu moştenesc, pentru a mea lenevire, blestemul smochinului cel neroditor.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preacurată şi Preasfântă Maică a Domnului şi Fecioară, preacurate şi preasfinte sunt braţele tale, care au purtat pe Cel ce Se poartă de Heruvimi şi Care, pentru a noastră mântuire, Crucea pe umeri a purtat.


Catavasie:

Din toate necazurile, de toate ispitele şi de întristări mântuieşte-ne pe noi, cu rugăciunile tale, Ioane Proorocule şi Înaintemergătorule, căci ai mare îndrăzneala către Mântuitorul nostru, Hristos, ca un prieten de aproape al Lui.

Cu îndurările tale, Maica Milostivirii, caută spre noi, cei care cu inimă îndurerată şi cu umilinţă căutăm către a ta preacurată icoană, şi ca o preabună şi preablândă ocrotitoare, nu ne lăsa pe noi necăjiţi, Preasfântă şi Preacurată Fecioară.

Condacul: (glas 6)

După Născătoarea de Dumnezeu nu avem alt ajutor mai mare şi mai puternic decat pe tine, Botezătorule al Domnului şi Înaintemergătorule. Te rugăm deci pe tine, nu ne uita pe noi nevrednicii în viaţa de aici şi în ziua cea mare a judecăţii.

Prochimen: (glas 7)

Veseli-se-va dreptul de Domnul şi va nădăjdui întru Dansul.

Stih: Auzi, Dumnezeule, glasul meu când mă rog către Tine.


Evanghelia de la Luca (1, 24-25; 57-68; 76; 80; 24, 30):

În vremea aceea îngreuiatu-s-a Elisabeta, femeia lui Zaharia, şi s-a tăinuit pe sine în cinci luni, zicând: Că aşa a făcut mie Domnul, în zilele în care a socotit să ia ocara mea dintre oameni. Iar Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască şi a născut fiu. Şi au auzit cei ce locuiau împrejur şi rudeniile ei că a mărit Domnul mila Sa cu dânsă. Şi când a fost în ziua a opta, a venit să taie împrejur pruncul şi îl chema pe el cu numele tatălui sau, Zaharia; dar răspunzând mama lui a spus: Nu, ci se va chema Ioan. Şi au zis către dânsa că nimenea nu este între rudele ei ca să se cheme cu numele acesta. Şi a facut semn tatălui său, întrebându-l cum ar voi sa-l cheme pe el, şi cerând el o tabliţă a scris, zicând: Ioan va fi numele lui. Şi s-au mirat toţi şi i s-a deschis gura tatălui şi lăuda pe Domnul. Şi s-a făcut frică peste toţi cei ce locuiau împrejurul lor şi întru toată latura de prin munţii Iudeii s-au vestit cuvintele acestea. Şi au pus toţi cei ce auzeau, fiecare în inimile lor, zicând: Oare ce va fi pruncul acesta? Şi mâna Domnului era cu dănsul. Şi, Zaharia s-a umplut de Duhul Sfânt şi a proorocit, zicând: Bine este cuvântat Domnul Dumnezeul lui Israel, ca au cercetat şi au făcut răscumparare poporului Său. Şi tu, pruncule, Prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, ca vei merge înaintea feţei Domnului, să găteşti căile Lui. Iar pruncul creştea şi se întărea cu duhul, şi a fost în pustie până în ziua arătării către Israel.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte, Treime Sfânta, curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale Mergătorului înainte, Milostive Hristoase, Dumnezeul nostru, curăţeşte mulţimea greşalelor noastre.

Stih: Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, curăţeşte fărădelegile noastre.


Şi stihirile acestea, glasul 5:

Nu ne trece cu vederea pe noi, cei scârbiţi şi înviforaţi de mulţimea ispitelor, dumnezeiescule Ioane Proorocule, ci ne sprijineşte pe noi cu dumnezeieştile tale rugăciuni. Toţi cei ce te au pe tine rugător către Înduratul şi împăratul nostru Dumnezeu nu se vor ruşina de a lor bună nădejde, căci prin a ta mijlocire tare şi grabnică, vor dobândi cererea cea spre folos.

Celor din primejdii le eşti tare sprijinitor şi ajutător, celor bolnavi le eşti preaminunat doctor, Mergătorule înainte al Domnului, iar celor ce se ostenesc cu pustnicească viaţă şi cu singurătatea petrec, ca o rouă duhovnicească le eşti şi ca o mireasmă a raiului pururea pe dânşii îi veseleşti.

De este preot: Mântuieste, Dumnezeule, poporul Tău...

Doamne miluieşte (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila şi cu îndurările...