marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu (II)

Preotul zice:

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul tău, şi binecuvintează moştenirea Ta. Cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări. Înalţă fruntea drept-măritorilor creştini şi trimite peste toţi milele Tale cele bogate. Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu folosinţele cinstitelor puteri cereşti celor fără de trup; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înainte-mergătorului şi Botezătorului Ioan; cu ale Sfinţilor, slăviţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; cu ale celor între sfinţi Părinţilor noştri, mari dascăli ai lumii şi ierarhi, Vasilie cel Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gura de Aur; Athanasie, Chiril şi Ioan cel milostiv, patriarhii Alexandriei, Nifon patriarhul Constantinopolului, Nicolae al Mirelor Lichiei, Spiridon al Trimitundei, Calinic de la Cernica, Iorest şi Sava, Nectarie al Pentapolei şi Dionisie al Eghinei, şi ale tuturor sfinţilor sfinţiţilor ierarhi; cu ale sfinţilor marilor mucenici Gheorghe purtătorul de biruinţă, Dimitrie izvorâtorul de mir, Theodor Tiron, Theodor Stratilat, Artemie, Mina şi Ioan cel Nou, ale sfinţilor sfinţitilor mucenici Haralambie, Elefterie şi Antim Ivireanul, ale sfinţilor mucenici Serghie şi Vah, Ioan Valahul şi Oprea, ale sfinţilor mucenici Brâncoveni: Constantin voievod şi fiii săi Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi Ianache sfetnicul, şi ale tuturor sfinţilor, bunilor biruitori mucenici; ale sfintei muceniţe Filotheia; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtători părinţilor noştri Grigorie Decapolitul, Nicodim cel sfinţit, Dimitrie cel Nou, Visarion şi Sofronie, Paisie de la Neamt, Daniil sihastrul, Ioan Hozevitul, Siluan Athonitul, şi ale tuturor preacuvioşilor părinţi; ale preacuvioaselor maici Parascheva şi Teodora; ale dreptcredinciosului voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt; ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana; ale sfântului (Numele) a cărui pomenire o săvârşim astăzi; şi pentru ale tuturor sfinţilor, rugamu-Te, mult-Milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Doamne miluieşte! (de 12 ori), apoi ecfonisul: Cu mila şi cu indurările şi iubirea Ta de oameni...


Cântarea a 7-a:

Irmosul: Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Când ai vrut să tocmeşti mântuirea noastră, Mântuitorule, Te-ai sălăşluit în pântecele Fecioarei, pe care, o, ai arătat folositoare lumii. Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Maică Preacurată, roagă-L pe Domnul milei, pe Care L-ai născut, să izbăvească de păcate şi de întinăciunea sufletească pe cei ce strigă cu credinţă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Comoară de mântuire şi izvor de curăţie, turn de tărie şi uşă de pocăinţa, pe ceea ce Te-a născut pe Tine, o ai arătat-o celor ce strigă: Bine eşti cuvântat Dumnezeul părinţilor noştri!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

De neputinţele trupeşti şi de păcatele sufleteşti pe cei ce vin cu dragoste către acoperământul tău cel dumnezeiesc, învredniceşte-i să fie tămăduiţi, Născătoare de Dumnezeu, care ai născut nouă pe Mântuitorul Hristos.


Cântarea a 8-a:

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Tămăduieşte neputinţa sufletului meu şi durerile chinurilor mele, Fecioară, ca să te slăvesc, Preacurată, în veci.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bogăţie de tămăduiri verşi, Fecioară, celor ce te laudă cu credinţă şi preaînaltă Naşterea ta, cea negrăită.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tu izgoneşti asuprirea ispitelor şi năvălirea patimilor, Fecioară; pentru aceea te lăudam întru toţi vecii.

Irmosul: Sa lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-L şi preaînălţându-L pe Dânsul întru toţi vecii.

Pe Împăratul Ceresc, pe Care il lauda Oştile Îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii.


Cântarea a 9-a:

Irmosul: Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu cetele fără de trup.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Să nu te întorci Fecioară de la izvorul lacrimilor mele, care ai născut pe Hristos, Cel ce a şters toată lacrimă de pe faţa tuturor.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Umple de bucurie inima mea, Fecioară, ceea ce ai primit plinirea bucuriei şi ai pierdut grija păcatului.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Cu strălucirea luminii tale, luminează, Fecioară, negura neştiinţei şi o izgoneşte de la cei ce cu credinţaăte mărturisesc pe tine Născătoare de Dumnezeu.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pe mine, care zac de boală, în locul cel de răutate, tămăduieşte-mă, Fecioară, şi mă întoarce dintru nesănătate în sănătate.


Catavasia:

O, prealuminate nor, Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă-i cu dreapta ta cea stăpânitoare şi atotputernica, şi celor ce sunt în scârbe le ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi îi dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ţie, cî toate le poţi câte le voieşti.

Apoi:

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii şi mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Apoi stihirile acestea, glasul al 2-lea:

Pentru toţi te rogi, ceea ce eşti bună, care scapă cu credinţa sub acoperământul tău cel puternic; că noi, păcătoşii, nu avem către Dumnezeu, în nevoi şi în necazuri, altă izbăvire, fiind pururea încărcaţi cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de Sus. Pentru aceea cădem înaintea ta, să ne izbăveşti pe noi, robii tăi, din toate nevoile.

Stih: Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul.

Bucuria tuturor celor scârbiţi, celor asupriţi folositoare şi flămânzilor de hrană dătătoare, străinilor mângâiere, celor învăluiţi adăpostire, cercetare celor bolnavi, acoperământ neputincioşilor şi sprijinire, toiag bătrâneţilor, tu eşti, Preacurată, Maica Dumnezeului celui de sus; ţie ne rugăm, grăbeşte de mântuieşte pe robii tăi.


Stih: Ascultă, fiică, şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău.

Bucură-te, Fecioară Preacurată; bucură-te, cinstitul sceptru al Împăratului Hristos; bucură-te, ceea ce ai crescut strugurele cel de taina; bucură-te, uşa cerului şi rugul cel nears; bucură-te, lumina a toata lumea; bucură-te, bucuria tuturor; bucură-te, mântuirea credincioşilor; bucură-te, apărătoarea şi scăparea tuturor creştinilor, stăpână!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!, glasul al 8-lea:

Bucură-te, laudă a toata lumea; bucură-te, casa Domnului; bucură-te, munte umbrit; bucură-te, scăpare; bucură-te, ceea ce eşti sfeşnic de aur; bucură-te, Preacurata, ceea ce eşti slava creştinilor; bucură-te, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeu; bucură-te, răi; bucură-te, masa cea dumnezeiască; bucură-te, biserică; bucură-te, năstrapă de aur; bucură-te, bucuria tuturor!

Pe ceea ce este mai înaltă decât cerurile şi mai curată decât strălucirile soarelui, care ne-a izbăvit pe noi din blestem, pe stăpâna lumii, cu cântări sa o cinstim.

Pentru păcatele mele cele multe mi se îmbolnăveşte trupul, slăbeşte şi sufletul meu; la tine scap, ceea ce eşti plină de daruri; nădejdea celor fără de nădejde, tu îmi ajută.

Stăpâna şi Maica izbăvitorului, primeşte rugăciunea nevrednicilor robilor tăi, ca să fii folositoare către Cel ce S-a născut din tine, o, stăpâna lumii, fii mijlocitoare.

Cântăm acum cu osârdie cântare de bucurie, ţie celei întru tot lăudată, Născătoare de Dumnezeu. Cu Mergătorul înainte şi cu toţi Sfinţii roagă-L, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne mântuiască pe noi.

Toate oştile îngereşti, Mergătorule înainte al Domnului, cei doisprezece apostoli şi toţi Sfinţii, împreună cu Născătoarea de Dumnezeu, faceţi rugăciuni ca să ne mântuim.

Mută să fie gura păgânilor, care nu se închină cinstitei icoanei tale, celei zugrăvite de sfântul apostol şi evanghelist Luca, ceea ce se cheamă povăţuitoare.

Milostivă fii mie, smeritului, Maica lui Dumnezeu, ca afară de tine altă scăpare nu ştiu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate. Miluieşte-mă, nădejdea creştinilor.

Apoi: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de 12 ori)


Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!

Preotul: Că a Ta este împăraţia şi slava şi puterea şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Şi troparele, glasul al 6-lea: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie Ţie, ca unui Stăpân, noi robii tăi. Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbîveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi Numele Tău chemăm. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Uşa milostivirii deschide-o nouă, Binecuvântată de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Preotul zice ectenia:

Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugamu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori)

Încă ne rugăm pentru mila, viata, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor, buna sporire şi chivernisire a robilor lui Dumnezeu (Numele) şi pentru ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori)


Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate oraşele şi satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă Bunul şi Iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, şi să-şi întoarcă toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne miluieşte (de 40 de ori)

Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare departe, şi, Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre, şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori), iar preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti, şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Înţelepciune.

Strana: Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Slavă Ţie, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, slavă ţie.

Strana: Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Doamne miluieşte (de 3 ori). Părinte, binecuvântează.

Şi preotul zice otpustul:

Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, cu puterea cinstitei şi de viata făcătoarei Cruci, cu folosinţele cinstitelor cereştilor netrupeşti puteri, cu rugăciunile cinstitului măritului prooroc, înainte mergătorului şi botezătorului Ioan, ale sfinţilor slăviţilor întru tot lăudaţilor Apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae făcătorul de minuni, ale sfinţilor mari mucenici Dimitrie Izvorâtorul de mir, Gheorghe purtătorul de biruinţă şi Artemie, ale preacuvioasei maicii noastre Parascheva, cu ale sfinţilor drepţilor dumnezeieşti părinţi Ioachim şi Ana, şi pentru ale tuturor sfinţilor, să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi iubitor de oameni.

Strana: Amin!

Stăpână, Stăpână, primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi, şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. Toată nădejdea noastră spre tine o punem, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne pe noi sub sfânt acoperământul tău.

Pentru rugăciunile sfinţilor părinţilor noştri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi.

Amin!