marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul Mântuitorului Iisus Hristos (I)

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Simbolul Credinţei - CREZUL:

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.

Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie.

Amin!


Iisuse preadulce, mângâierea sufletului meu, Iisuse, curăţirea minţii mele, Stăpâne mult milostive, Iisuse, mântuieşte-mă; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al meu atotputernice, nu mă lăsa pe mine, Mântuitorule, ci mă miluieşte şi mă izbăveşte de toată muncirea; de partea celor mântuiţi Iisuse al meu mă invredniceşte şi fă-mă părtaş cetei aleşilor Tăi, Iisuse iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, slava Apostolilor; Iisuse al meu, lauda mucenicilor; Stăpâne atotputernice, Iisuse, mântuieşte-mă pe mine cel ce alerg la Tine; Iisuse Mântuitorul meu, Iisuse al meu preaînfrumuseţate, Mântuitorule, Iisuse, miluieşte-mă, pentru rugăciunile celei ce Te-a născut şi ale tuturor sfinţilor Tăi, Iisuse, şi ale tuturor proorocilor, Mântuitorul meu, Iisuse, şi mă învredniceşte desfătării raiului, Iisuse, iubitorule de oameni.

Iisuse preadulce, lauda monahilor; Iisuse îndelung răbdătorule, desfătarea şi podoaba pustnicilor; Iisuse, mântuieşte-mă, Iisuse, Mântuitorul meu; Iisuse al meu preabunule, scoate-mă din mâna balaurului, Mântuitorule Iisuse şi mă slobozeşte acum, Mântuitorule Iisuse, din lanţurile acestuia şi din groapa cea prea adâncă mă scoate, Mântuitorul meu Iisuse, şi mă numără împreună cu oile cele de-a dreapta, Iisuse.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Iisus cel preadulce, pe Iisus cel atotîndurat şi iubitor de oameni, pe Iisus cel singur bun şi îndurător, pe Acela roagă-L, Stăpâna lumii întru totul nevinovată, să mă miluiască pe mine păcătosul şi de partea cea de-a stânga să mă scape şi stării celei de-a dreapta să mă învrednicească, când va şedea să judece lumea, precum este scris.

Stihiri:

Mântuitorul meu, Iisuse, Cel ce ai mântuit pe desfranâtul; Mântuitorul meu, Iisuse, care ai primit pe desfrânata, miluieşte-mă şi pe mine acum, Iisuse mult milostive, mântuieşte-mă şi îndură-Te de mine, o, Iisuse, dătătorule de bine, precum Te-ai îndurat de Manase, Milostive Iisuse al meu, ca Cel ce eşti însuţi iubitor de oameni.

Stih: Ascultă, Dumnezeule, rugăciunea mea şi nu trece cu vederea ruga mea.

Nici o poruncă a Ta pe pământ n-am făcut. Cum mă voi arăta Ţie, Celui ce şezi pe tron, să dau răspuns şi să fiu judecat pentru toate câte am făcut cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Hristoase al meu Iisuse? Drept aceea strig Ţie! pentru rugăciunile slujitorilor Tăi, Iisuse, mântuieşte-mă pe mine păcătosul.

Stih: Eu către Dumnezeu am strigat şi Domnul m-a auzit pe mine.

Cine nu mă va plânge pe mine, care am călcat porunca Ta, Iisuse, cu neînfrânarea? Şi în locul raiului în iad m-am sălăşluit, Iisuse! Cu vederea celor dulci la gustare, moarte mi-am agonisit şi de slava Ta, Mântuitorul meu Iisuse şi de viaţă m-am arătat străin. Ci mă primeşte pe mine care mă pocăiesc, ca un milostiv şi de oameni iubitor, Iisuse al meu, pentru mare mila Ta.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preacurată Fecioară, care singură ai născut pe Iisus, izbăveşte-mă de păcatele cele sufleteşti şi te rog să mă miluieşti pe mine cel mort; că tu eşti nădejdea celor fără de nădejde şi ajutătoarea lumii; că poţi a-mi ajuta, Fecioară, ca o Maică a Domnului; nu trece rugăciunea mea, nici nu mă lăsa, întru tot curată Stăpână, ci ca o iubitoare de oameni, miluieşte-mă.

Doamne miluieste! (de 12 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniţi să ne închinăm şi să cădem la însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.


Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.

7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi sa nu intri la judecată cu robul Tău. (de două ori)

Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru! (de trei ori)


Tropar:

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai omorat cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Când Te-ai pogorât la moarte, Cel ce eşti viaţă fără de moarte, atunci iadul ai omorat cu strălucirea Dumnezeirii; iar când ai înviat pe cei morţi din cele de dedesubt, toate puterile cereşti au strigat! Dătătorule de viaţă, Hristoase Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Toate tainele tale sunt mai presus de cuget; toate sunt preamărite, Născătoare de Dumnezeu; cu curăţia fiind pecetluită şi cu fecioria păzită, cu adevărat Maica te-ai cunoscut, născând pe Dumnezeu Cel adevărat, pe Care roagă-L să mântuiască sufletele noastre.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 50:

l. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


Canon de umilinţă către Domnul nostru Iisus Hristos

Cântarea 1:

Întru adânc a aşternut de demult toată oastea lui Faraon, puterea cea prea înarmată; iar întrupându-Se Domnul Cel Preaslăvit - Cuvântul, a pierdut păcatul cel prea rău, căci cu Slavă S-a Preaslăvit.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Îndelung Răbdătorule, vindecă rănile sufletului meu, Iisuse şi îndulceşte inima mea, Multmilostive, Te rog Iisuse, Mântuitorul meu, ca să Te slăvesc, fiind mântuit.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Doamne Iisuse Hristoase, deschide-mi uşile pocăinţei, Iubitorule de oameni, Iisuse şi mă primeşte pe mine, cel care cad la Tine şi fierbinte Te rog, Iisuse, Mântuitorul meu, Cel care eşti Iertarea Păcatelor, cu umilinţă Te rog iartă-mă!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Doamne Iisuse Hristoase, scoate-mă din mâna lui veliar cel înşelător, Iisuse şi mă fă stătător de-a dreapta Slavei Tale, Iisuse Mântuitorul meu, izbăvindu-mă de partea cea de-a stânga. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Stăpână, care ai născut pe Iisus Dumnezeu, roagă-L pentru noi, nevrednicii robii Tăi, Preacurată, ca să ne izbăvim cu rugăciunile Tale de munca cea veşnică, noi cei întinaţi, primind întru Tine Fecioară slava cea de-a pururea, Ceea ce eşti Preacurată.


Cântarea a 3-a:

Pe piatra credinţei întărindu-mă, deschis-ai gura mea asupra vrăjmaşilor mei; că s-a veselit duhul meu a cânta Ţie: Nu este Sfânt ca Dumnezeul nostru şi nu este Drept, afară de Tine, Doamne!

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Auzi-mă, Iubitorule de oameni, Iisuse al meu, pe mine robul Tău, care strig cu umilinţă şi izbăveşte-mă de osândă şi de munca cea de veci, Iisuse al meu, Cel care eşti Unul Îndelung Răbdător şi Multmilostiv.

Iisuse Preadulce, Fiul Lui Dumnezeu miluieşte-mă! Iisuse al meu, ridică-mă pe mine robul Tău, cel care cad cu lacrimi de umilinţă şi mă mântuieşte. Iisuse al meu, ridică-mă pe mine cel care mă întorc şi mă izbăveşte de gheena, Cel care eşti Preaplin de Iubire şi Multmilostiv.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Vremea pe care mi-ai dat-o, Iisuse al meu, în patimi am cheltuit-o, drept aceea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse al meu! Cheamă-mă, Te rog Doamne Iisuse şi mă mântuieşte. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Fecioară care L-ai născut pe Iisus, Domnul şi Dumnezeul meu, roagă-L să mă izbăvească de gheena, singură fiind Rugătoare şi Ajutătoare celor scârbiţi, Ceea ce eşti de Dumnezeu dăruită şi mă învredniceşte vieţii celei veşnice, Ceea ce eşti cu totul fără de prihană.


Stihiri:

Păzeşte-ne de nevoi pe noi robii Tăi, Milostive, că noi într-adins către Tine scăpăm, ca la Izbăvitorul Cel Milostiv, Stăpânul a toate, Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos - Mântuitorul. Cele Cereşti şi cele pământeşti cu Cuvântul Tău le-ai adus întru fiinţă, ca un Atotputernic. Cetele Îngerilor cu cutremur stându-Ţi înainte, neîncetat laudă Îţi aduc Ţie, Stăpâne, Celui ce toate marginile le-ai strălucit cu Lumina Ta, iar noi strigăm Ţie: Mântuieşte-ne pe noi cu milostivirea Ta!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Lumina lumii, Doamne Iisuse Fiul Lui Dumnezeu, luminează ochii sufletului meu cu Lumina Ta cea Dumnezeieşte strălucitoare, ca să Te laud pe Tine, Lumina cea Neînserată. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor! Amin! Te rog Maică Preacurată ajută-ne şi cu rugăciunile Tale şi din nevoi izbăveşte-ne. Pretutindeni fiind păziţi cu Crucea Fiului Tău, smerindu-ne, cu mulţumire şi cu dragoste toţi pe Tine, cu bună credinţă, Te preamărim.