marți, 19 ianuarie 2010

Evanghelia

Înţelepciune! Drepţi din Sfânta Evanghelie de la Matei (Matei 28:2-8) să ascultăm:

2. Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei. 3. Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. 4. Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi. 5. Iar îngerul, răspunzând, a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi. 6. Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut. 7. Şi degrabă mergând, spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă. 8. Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!


Părinte, Cuvinte şi Duhule Sfinte, Treime Sfântă curăţeşte mulţimea păcatelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pentru rugăciunile Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil şi ale tuturor Oştirilor Cereşti, ale tuturor sfinţilor şi a Sfintei Fecioare Maria curăţeşte Doamne mulţimea păcatelor noastre şi salvează din adâncurile iadului pe toţi.

Stih: Miluieşte-mă Dumnezeule după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale curăţeşte fărădelegile noastre.


Următoarele trei Tropare pe glasul al 6-lea:

I. Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil nu ne lăsaţi pe noi ajutorului omenesc căci duşmani văzuţi şi nevăzuţi sunt foarte făţarnici şi vicleni.

II. Toţi creştinii care aleargă spre al vostru ajutor nu-i lăsaţi în necazuri, ci apăraţi-i cu puterea voastră cea cerească şi cu toţi îngerii din sfintele voastre Oştiri cereşti.

III. Sfinţilor şi preaminunaţilor Arhangheli Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil care conduceţi cu măiestrie Oştirile Îngereşti vă rugăm să salvaţi din chinurile iadului pe toţi cei care sunt în acele munci amarnice.

Slavă Tatălui, şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi în vecii vecilor. Amin!


Cântarea a 7-a:

Irmos: Tinerii care au mers oarecând în Babilon cu credinţa în Preasfânta Treime, văpaia cuptorului au călcat-o cântând: Dumnezeul Părinţilor noştri, Bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Când Domnul Iisus a fost prunc, Împăratul Irod a vrut să-l ucidă, însă Domnul Savaot a pus un sfânt înger ca să-l înştiinţeze pe dreptul Iosif Protectorul. Sfântul Înger s-a dus la el şi a spus: „Scoală, Iosife, ia pruncul şi pe fecioara şi fugi în Egipt”, iar acuma vă rugăm să salvaţi sufletele chinuiţilor din toate treptele iadului.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

În vedenie s-au arătat Sfinţii Arhangheli preminunaţilor părinţi pustnici şi ierarhi, arătându-le a doua venire a Domnului Iisus Hristos.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Înger de întărire a venit la Domnul Iisus Hristos când era în grădina Ghetseimani şi plângea cu lacrimi de sânge, spre a-L întări Dumnezeieşte, iar noi cerem ajutor îngeresc spre a salva toate sufletele care sunt chinuite în adâncurile iadului.

Şi acum şi pururea şi în veci vecilor. Amin!

Sfintele Personalităţi cereşti care s-au văzut la mormântul Domnului Iisus Hristos au lovit pe străjeri cu energia lor cea sfântă, lăsându-i ca morţi, iar femeile mironosiţe le-au vorbit cu demnitate cerească şi credinţă şi sfânta nădejde.


Cântarea a 8-a:

Irmos: Pe Împăratul Ceresc să-L lăudăm noi credincioşii şi să I ne închinăm cântându-I şi Preaînălţându-L întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Sfântul Ierarh Nifon al Constantiei a văzut în vedenie pe Sfinţii Arhangheli împreună cu oştirile lor cele minunate, iar noi ne rugăm cu smerenie ca să fie salvate toate sufletele din toate categoriile de chinuri ale întunecatului iad.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

În timpul vechilui testament o întreagă oştire asiriana (a fostului regat sirian) a fost tăiată de Sfântul Arhanghel Mihail cu îngerii din Sfânta sa oştire cerească, iar noi ne rugăm ca să fie alungate toate duhurile rele care inspiră omenirea la răutăţi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, pe întreaga Dumnezeire veşnică, pe toate Sfintele Oştiri Cereşti împreună cu toţi cei din ceruri care ne apără pe noi şi pot salva din iad pe toţi oropsiţii.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Să lăudăm pe Sfinţii Arhangheli şi pe Sfintele lor Oştiri cereşti pentru apărarea, întrajutorarea, vindecarea şi izgonirea tuturor vrăjmaşilor noştri văzuţi şi nevăzuţi.


Cântarea a 9-a:

Irmos: Cu adevărat pe Tine te mărturisim Preasfântă Treime că eşti Dumnezeirea cea adevărată şi vrednică de preamărire întru toţi vecii.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Minunaţilor Arhangheli împreună cu preaminunatele şi sfintele Personalităţi Cereşti ajutaţi-ne şi salvaţi pe cei din iad, pentru rugăciunile celor binecuvântaţi din Ceruri şi de pe Pământ.

Stih: Sfinţilor Arhangheli ajutaţi-ne nouă dreptmăritorilor creştini şi salvaţi sufletele adormiţilor din toate categoriile de chinuri ale iadului.

Inimile voastre se pot umple de bucurie văzând ajutorul vostru şi al tuturor Oştirilor Cereşti dat pentru noi şi pentru toţi cei care îl iubesc pe Dumnezeu şi ne străduim să înţelegem pe toate cele bune dându-ne seama de chibzuinţa voastră cea cerească.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Stând în fata Dumnezeirii Tale, Sfinţii Arhangheli îţi acoperă feţele cu aripile lor cele sfinte datorită marii străluciri Divine, iar noi auzind acestea să ne smerim şi să cerem iertarea păcatelor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin