marți, 19 ianuarie 2010

Catavasie

O Prealuminaţilor Voievozi ai Sfintelor Oştiri Cereşti fiţi buni şi Îngăduitori cu noi creştinii. Îndrumaţi-ne, apăraţi-ne, vindecaţi-ne şi faceţi tot ce este bine pentru ridicarea noastră duhovnicească şi pentru salvarea celor oropsiţi din toate chinurile iadului.


Laudele Sfinţilor Arhangheli (glasul al 6-lea):

I. Cu ce cântari de laude vom încununa noi creştinii pe Sfinţii Arhangheli care ascultă de poruncile Divine, aratându-se celor aleşi şi îndreptându-le calea spre bine? (2 ori).

II. Cu ce podoabe de cântari vom încununa pe toţi Sfinţii Arhangheli care slujesc necontenit dumnezeirii cântând cântece răsunătoare de slavă sfântă? (de 2 ori).

III. Cu ce mângâietoare cântări vom încununa pe marii Arhistrategi care cu cea mai mare cinste şi demnitate îi apără pe creştini de toate relele şi de toţi duşmanii?

IV. Cu ce flori duhovniceşti vom încununa pe Sfinţii Arhangheli Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil pe soboarele şi Oştirile lor care necontenit fac lucrare spre apărarea noastră şi lauda Domnului Dumnezeu dar şi pentru salvarea tuturor chinuiţilor din iad.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Veniţi toţi pământenii să aducem laude Sfinţilor Arhangheli care se roagă, ne apară, ne vindecă ori ne îndrumă pe noi împreună cu toate Oştirile lor cele minunate şi binecuvântate de Atotputernicul Domn Savaot.


Doxologia (Slavoslovenia)

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat nouă lumina!.

La care strana răspunde cântând imnul:

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie pentru slava Ta cea mare.

Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte.

Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii, miluieşte ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii.

Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne miluieşte pe noi.

Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin.

În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Învredniceşte-ne, Doamne, în ziua aceasta fără de păcat să ne păzim noi.

Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci. Amin.

Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine.

Bine eşti cuvântat, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. (de 3 ori)

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis: Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie.

Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu.

Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumină.

Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi. (de trei ori)

Slavă...

Şi acum...

Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

(Apoi mai pe larg:)

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.


Troparul Sfinţilor Arhangheli (glasul al 4-Lea)

Mai marilor voievozi ai Oştirilor Cereşti, rugămu-vă pe voi, noi nevrednicii să ne acoperiţi pe noi cu acoperamântul aripilor slavei voastre celei netrupeşti, păzindu-ne pe noi cei ce cădem cu deadinsul şi strigăm: Izbăviţi-ne din nevoi ca nişte mai mari voievozi peste cetele puterilor fără de trup.


Rugăciune către Sfinţii Arhangheli

Sfinţilor Arhangheli Mihail, Gavril, Rafail, Varahil, Evgudil, Uriil şi Salataiil şi toţi care sunteţi în Împărăţia Cerurilor sub directa comandă a Dumnezeirii împreună cu toate Oştirile voastre, rugaţi-vă pentru noi, apăraţi-ne, ajutaţi-ne, tămăduiţi-ne de toate bolile noastre, inspiraţi-ne la tot lucrul cel bun şi bineplăcut Domnului Dumnezeu. Iar după o viaţă plină de fapte bune, mijlociţi să ajungem şi noi în Sfânta Împărăţie a Cerurilor, unde să avem un loc veşnic şi împreună cu voi, sfintele Oştiri Cereşti, împreună cu Maica Domnului şi cu toţi sfinţii să cântăm: Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu. Amin!