marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Maicii Domnului „Potirul Nesecat” (foarte folositor pentru cei care suferă de patima alcoolului)

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!


Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Troparul:

Veniti dreptslăvitorilor creştini, la dumnezeiescul şi minunatul chip al Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, care satură inimile celor credincioşi din Potirul Nesecat al milostivirii Sale şi arată minuni poporului celui binecinstitor. Acestea vazând şi auzind, cu duhul prăznuind, cu căldură să-I strigăm: Stăpână Preamilostivă, tămăduieşte neputinţele şi patimile noastre, rugând pe Fiul Tău, Hristos, Dumnezeul nostru, să mântuiască sufletele noastre!


Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplarile cele mâhnicioase, pentru aceasta laudă de mulţumire Îţi aducem, Apărătoare Preamilostiva. Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!


Icosul 1:

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor Te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care vazându-L cufundat în nelegiuiri şi în păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire milostivire prin deosebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului, pot fi văzute în tot pământul. Cazând noi către aceea dintre ele numita „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:

Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns;

Bucură-te, mirarea cea neîncetata a oamenilor;

Bucură-te, Ceea ce prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre;

Bucură-te, căci prin întristari tămăduieşti neputinţele noastre;

Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noatre cele mâhnite;

Bucură-te, împăcarea prea minunată a oamenilor cu Dumnezeu;

Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele Tale făcătoare de minuni;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 2-lea:

Văzând, Prea Sfânta Stăpână, întristarea inimii, chinurile duhovniceşti şi pocăinţa nemincinoasă a celor ce sunt supuşi patimii celei pierzătoare a beţiei, ai binevoit să arăţi oraşului celui plăcut lui Dumnezeu, Serpuhov, milostivirea Ta, prin descoperirea icoanei Tale prea minunate, „Potirul Nesecat”, pentru ca toţi cei care cad la ea cu credinţă şi cu inima smerită, dobândind vindecarea de cumplita lor boală să Îi strige din adâncul inimilor lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Înţelegând, prin întreita arătare în vis a cuviosului Varlaam, porunca de a merge în oraşul cel iubit de Dumnezeu, Serpuhov, un oarecare om, supus patimii beţiei, a aflat acolo în mănăstire sfânta ta icoană, numită „Potirul Nesecat”. Drept aceea, văzând atâta purtare de grijă pentru noi, păcătoşii, cu evlavie Îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, că prin oamenii cei evlavioşi ne descoperi mărirea minunilor Tale;

Bucură-te, călăuză clarvăzătoare, care la arăţi unora ca aceştia calea mântuirii;

Bucură-te, îndrumătoarea noastră cea bună, care cu dragoste ne apropi de Tine;

Bucură-te, căci ne îndemni la recunoştinţă pentru binefacerile Tale;

Bucură-te, ceea ce preschimbi întristarea noastră în bucurie;

Bucură-te, că ne înveseleşti cu nădejde neclintită;

Bucură-te, căci nimiceşti patimile noastre cele pierzătoare;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Prea Înalt şi harul Stăpânei curăţit l-au pe un oarecare om cuprins de patima beţiei atunci când, având picioarele slăbănogite, mergea în oraşul Serpuhov, împlinind astfel porunca Maicii Domnului, vestită lui în vis de către cuviosul Varlaam, stareţul mănăstirii de acolo; ajungând el în acest oraş, a aflat icoana Prea Curatei, care l-a vindecat îndată de suferinţa sa duhovnicească şi trupească, plecându-l să Îi strige din adâncul sufletului, cu mulţumire, lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având ca izvor pururea curgător potirul cel Nesecat al râurilor cereşti, nu numai credincioşii din Serpuhov, ci şi dreptslăvitorii creştini din alte oraşe şi locuri, care au venit către minunatul Tau chip, numit „Potirul Nesecat”, primind înaintea lui tămăduire, Ţi s-au închinat cu graiuri pline de recunoştinţă ca acestea:

Bucură-te, scăldătoare în care se afundă toate necazurile noastre;

Bucură-te, potirul prin care primim bucuria mântuirii;

Bucură-te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre duhovniceşti şi trupeşti;

Bucură-te, că ne stingi patimile prin puterea rugăciunilor Tale;

Bucură-te, că dai cele de folos celor ce Îţi cer ajutorul;

Bucură-te, că dăruiesti tuturor daruri nenumărate;

Bucură-te, că ne deschizi comoare milostivirii;

Bucură-te, că ai inima plină de milă faţă de cei căzuţi;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 4-lea:

Vifor de gânduri necredincioase având întru sine, dar cu pocăinţă sinceră venind la nespusa Ta milostivire, cei cuprinşi de patima beţiei capătă tămăduire şi, din adâncul inimii, spun Celui Născut din Tine, Mântuitorul nostru: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind Domnul mâhnirea adâncă, vaiete şi plânsul soţiilor şi mamelor, copiilor şi rudelor celor tulburaţi cu firea de patima beţiei, le-a dăruit, Stăpâna, icoana Ta, prin care toţi cei care se apropie, capătă mângâiere duhovnicească şi-Ţi grăiesc cu lacrimi unele ca acestea:

Bucură-te, Mieluşeaua care ai născut Mielul Cel ce a ridicat păcatele lumii;

Bucură-te, potir ce, pentru noi, te umpli de bucurie din Izvorul Cel fără de moarte;

Bucură-te, că eşti mângâierea mamelor celor cuprinse de mâhnire;

Bucură-te, nădejdea celor fără de nădejde;

Bucură-te, apărătoarea plină de har a celor ce vin la Tine;

Bucură-te, bucuria şi înveselirea celor necăjiţi;

Bucură-te, Ceea ce potoleşti patimile cele izvorâte din beţie;

Bucură-te, că întinzi mâna celor ce au nevoie de ajutorul Tău;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 5-lea:

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare, ne-ai arătat nouă, o, Împărăteasa a lumii, prea cinstita Ta icoană, pe care văzând-o, ne rugăm din inimă, cu credinţă, grăindu-ţi: „Născătoare de Dumnezeu, tămăduieşte beţia şi orice altă boală sufletească şi trupească a celor aflaţi în suferinţă, iar pe cei credincioşi învaţă-I să Îi aducă lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia!”!


Icosul al 5-lea:

Văzând, Maica de Dumnezeu Născătoare, minunile preaslăvite şi semnele uimitoare venite nu numai de la icoana Ta cea descoperită în oraşul Serpuhov, ci şi de la cele zugrăvite întocmai cu această icoană, cădem la ele cu smerenie şi zicem:

Bucură-te, grabnică mijlocitoare, ajutătoarea celor ce aleargă la Tine cu sârguinţă;

Bucură-te, Ceea ce asculţi cu bunăvoinţă rugăciunile noastre;

Bucură-te, Ceea ce ai luminat oraşul Serpuhov cu binecuvântarea Ta;

Bucură-te, că împrejurimile Moscovei au arătat slava minunilor Tale;

Bucură-te, Comoară Nesecată de tămăduiri pentru toţi cei aflaţi întru nevoi;

Bucură-te, Ocrotitoare atotputernică a celor ce lucrează pentru dobândirea trezviei;

Bucură-te, Bună ajutătoare a celor ce se luptă împotriva lumii, a trupului, a diavolului şi a beţiei;

Bucură-te, Apărătoare grabnică a dreptcredincioşilor celor ce trăiesc în lume;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 6-lea:

Propovăduind, Născătoare de Dumnezeu, minunile săvârşite prin icoana Ta cea numita „Potirul Nesecat”, Te rugăm cu lacrimi: O, Prea Curată, izbăveşte-ne pe noi toţi de patima băuturii fără de măsură a vinului, de căderea în păcat şi învaţă-ne înfrânârea pe noi, cei ce ne sârguim să Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Străluceşti de lumina slavei dumnezeieşti, Fecioară, Pruncă Dumnezeiască, uitându-te cum Copilul, Dumnezeu Cel mai înainte de veci, Domnul nostru Iisus Hristos stă în cupă ca într-un potir Nesecat, precum Te vedem zugrăvită în icoana „Potirul Nesecat” care este sortită ca, în chip tainic, să dăruiască izbăvire de patima beţiei celor ce cu credinţă vin să I se închine. De aceea, cu lacrimi Îţi aducem aceste rostiri neîncetate:

Bucură-te, cea de care se bucură şi pe care o prăznuieşte neamul omenesc;

Bucură-te, că slava Ta este mai mare decât ţi-o pot aduce laudele celor pământe şi celor cereşti;

Bucură-te, că prin chipul tainic al Fiului în potir, ne descoperi taina Dumnezeieştii Euhariştii;

Bucură-te, Ceea ce ne arăţi în chip minunat Mielul Cel ce se mănâncă pururea şi niciodată nu se sfârşeşte;

Bucură-te, Potir al vietii şi al nemuririi, care ne duci la porţile vieţii veşnice;

Bucură-te, că adapi sufletele noastre cele însetate din izvorul nestricăciunii şi al bucuriei;

Bucură-te, căci în bunătatea Ta nemărginită nu lepezi nici pe cei mai dispreţuiţi şi mai prigoniţi;

Bucură-te, căci din milostivirea Ta îi răpeşti din groapa pieririi pe cei fără de nădejde;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 7-lea:

Vrând un oarecare om să Îţi mulţumească, Stăpâna, Maica lui Dumnezeu, pentru vindecarea de suferinţa beţiei, a împodobit icoana Ta prea minunată ce se găseşte în oraşul Serpuhov, cântând din toată inima sa: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Minune nouă vedem, Stăpână, prin sfânta Ta icoană, căci un oarecare om, cuprins de suferinţa beţiei, robul lui Dumnezeu Ştefan, venind la mijlocirea Ta cea de Maică, s-a izbăvit de boala lui cea grea, pentru aceasta, cu mulţumire, Ţi-a împodobit icoana cu daruri de mult preţ şi căzând la ea, cu lacrimi grăia unele ca acestea:

Bucură-te, că eşti izvorul cel dătător de Viaţă al vindecărilor;

Bucură-te, Potirul ceresc al darurilor dumnezeieşti;

Bucură-te, rău de vindecare cel de-a pururea curgător;

Bucură-te, că eşti marea care îneci toate patimile noastre;

Bucură-te, Ceea ce cu mâinile Tale de Maică ridici pe cei ce cad zdrobiţi de greutatea păcatului beţiei;

Bucură-te, că primeşti darurile recunoştinţei;

Bucură-te, căci înveseleşti inimile celor binecredincioşi;

Bucură-te, că împlineşti toate cererile noastre cele bune;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 8-lea:

Străin lucru şi cu anevoie de crezut le este celor necredincioşi să audă că la sfânta Ta icoană „Potirul Nesecat” se săvârşesc minuni şi tămăduiri dumnezeieşti. Noi însă bineştiind cuvântul Tău, ce l-ai rostit către întâia icoană ce Te înfăţişa, anume că: „Harul Celei Ce s-a născut din Mine şi al Meu vor fi cu această icoană”, credem că şi cea numită „Potirul Nesecat” izvorăşte harul Tău. De aceea, plecându-ne cu evlavie, o sărutăm, cantând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Toată nădejdea lor în Tine şi-o pun, Stăpână, cei ce suferă de patima beţiei. Pogoară-Te spre neputinţele şi patimile noatre, căci cine ne va scoate pe noi, păcătoşii, din groapa pieririi, a sărăciei duhovniceşti şi trupeşti, fără numai Tu, Stăpână. De aceea, plecându-ne genunchii în faţa preacuratului Tău chip, îţi grăim unele ca acestea:

Bucură-te, Ceea ce nu îţi întorci faţa de la rugăciunile păcătoşilor;

Bucură-te, căci trimiţi ajutorul Tău ceresc ce Te cheamă;

Bucură-te, Ceea ce arăţi adâncimea milostivirii Tale către toţi păcătoşii;

Bucură-te, Ceea ce îi îmbărbătezi pe cei fără de nădejde şi cu totul deznădăjduiţi;

Bucură-te, căci întinzi mână de ajutor celor supuşi patimilor pricinuite de beţie;

Bucură-te, căci prin daruri pline de har îi mângâi pe cei ce suferă cu răbdare;

Bucură-te, Ceea ce vindeci neputinţele noastre sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, că ne-ai învăţat să socotim întru nimic bucuriile cele deşarte ale acestei lumi;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească se minunează, Doamne, de lucrarea Ta cea plină de milostivire, căci ai dăruit mult păcătosului neam omenesc, o, Apărătoare şi ajutătoare prea puternică. Ea se pleacă spre neputinţele noastre şi ne slobozeşte de groaznica patimă a beţiei, învăţând pe cei credincioşi să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei înţelepţi nu ştiu, Stăpână, să laude dupa cuviinţă slăvita descoperire a icoanei Tale. Cu atât mai mult noi, păcătoşii, cu buzele noastre întinate, nu vom putea să aducem Apărătoarei noastre laude după cuviinţă. Însă văzând nenumaratele minuni înfăptuite prin icoana Ta, bucurându-ne cu duhul şi cu inima, Îţi zicem:

Bucură-te, Ceea ce izvorăşti minuni de la sfântul Tău chip;

Bucură-te, că degrab ne izbăveşti de nenorociri şi de întristări;

Bucură-te, că îi ruşinezi pe cei ce nu Te primesc;

Bucură-te, că îi păzeşti de orice rău pe cei ce cad la Tine;

Bucură-te, Ceea ce cu blânda Ta strălucire izgoneşti întunericul păcatului şi ceata patimilor noastre;

Bucură-te, Ceea ce umpli sufletele noastre de iubire pentru Tine şi pentru Fiul Tău;

Bucură-te, că ne îndreptezi cu înţelepciune pe calea pocăinţei;

Bucură-te, că ne eşti mijlocitoare osârdnică pentru răspunsul cel bun înaintea Dreptului Judecător;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuieşti, o, Maică a lui Dumnezeu, mulţimea ce suferă de boala beţiei, ne-ai dăruit icoana Ta cea preaminunată, pentru ca toţi cei cuprinşi de această patimă să poată veni la chipul Tău făcător de minuni şi primind lecuire, cu umilinţă să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid eşti şi pavăză, o, Maică a lui Dumnezeu, celor ce suferă de boala beţiei şi tuturor ce vin la Tine cu grăbire şi cinstesc cu evlavie sfânta Ta icoana. Căci ne-a dăruit-o Domnul, Dătătorul bunătăţilor, spre ajutor şi vindecare de patimile aducătoare de moarte îndemnându-ne astfel să Îţi cântăm acestea:

Bucură-te, alinarea mâhnirilor noastre şi nădejdea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, vindecarea suferinţelor noastre sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, Ceea ce prin curăţia Ta cureţi întinăciunea noastră;

Bucură-te, căci prin harul Tău luminezi nemernicia noastră;

Bucură-te, că îmbraci în nestricăciune stricăciunea noastră cea trupească;

Bucură-te, Ceea ce prin mijlocirea Ta ne întăreşti în rugăciune;

Bucură-te, că întăreşti toată neputinţa noastră;

Bucură-te, că grabnic risipeşti norul patimilor ce ne înconjoară;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 11-lea:

Cântarea noastră, ce cu smerită dragoste şi osârdie o aducem Ţie, n-o trece cu vederea, Prea Curată şi nu-Ţi intoarce faţa de la cei fără nădejde ce pătimesc din pricina beţiei, ci ajută-I pe ei şi pe noi să ne curăţim de toată întinăciunea păcatului şi să putem cânta cu vrednicie şi cu dreptate lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Făclie dătătoare de Lumină Te vedem, Prea Sfântă Fecioară, căci sfântul Tău chip goneşte cu razele harului Tău ceata păcatelor şi ne îndrumă spre calea luminoasă a virtuţii pe noi, cei ce cu credinţă Îţi grăim acestea:

Bucură-te, căci prin acoperământul Tău ne izbăveşti de deşertăciunea acestei lumi mult răzvrătite;

Bucură-te, că ne ajuţi să alungăm neliniştea patimilor trupeşti;

Bucură-te, Ceea ce pui în inimile noastre gândurile cele bune;

Bucură-te, că aduci lumină în cugetul cel întinat;

Bucură-te, că îi izbăveşti pe cei cuprinşi de suferinţa chinuitoare a beţiei;

Bucură-te, că îi chemi pe aceştia la pocăinţă nefăţarnică şi la înţelepciune;

Bucură-te, Ceea ce îmbunezi sufletele celor înrăiţi;

Bucură-te, că mântuieşti pe cei ca Te cheamă în ajutor şi slăvesc numele Tău;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 12-lea:

Harul lui Dumnezeu, care este dăruit prin icoana Ta, Potirul Nesecat, îi apropie de ea, Stăpână, pe toţi cei întristaţi şi oropsiţi: văduve, bătrâne, şi mai ales pe toţi cei cuprinşi de suferinţa beţiei, care niciodată nu pleacă deşerţi de la Tine, Prea Curată, de la Potirul Nesecat al darurilor Tale Dumnezeieşti, o, Prea milostivă, şi vindecare deplină primind de la chipul Tău făcător de minuni, Îi cântăm cu mulţumire Domnului: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând minunile şi marea Ta milostivire arătată celor cuprinşi de patima beţiei, Te rugăm, Stăpână, mântuieşte şi povăţuieşte-ne pe cărarea cea dreaptă şi nu ne lăsa pe noi, cei ce căutăm ocrotirea Ta si Îţi zicem acestea:

Bucură-te, Ceea ce chemi pe toţi la înfrânarea de la beţie;

Bucură-te, că prin roua milostivirii Tale îi slobozeşti pe aceştia de patima băutului fără măsură a vinului;

Bucură-te, Ceea ce eşti tămăduirea veşnică a celor ce suferă din pricina greului păcat al beţiei;

Bucură-te, Ajutătoare grabnică a celor ce se chinuiesc din pricina patimilor;

Bucură-te, îmbărbătarea minunată a celor împuţinaţi cu duhul;

Bucură-te, că eşti bucuria negrăită a celor buni la suflet;

Bucură-te, că îi smereşti pe cei trufaşi;

Bucură-te, Ceea ce ridici pe cei smeriţi şi le doreşti tuturor mântuirea;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


Condacul al 13-lea: (de trei ori)

O, Prea milostivă Maică a Prea dulcelui nostru Domn Iisus Hristos! Ascultă această rugăciune a noastră şi ne izbăveşte de toate nevoile sufleteşti şi trupeşti, dar mai ales slobozeşte-i pe cei cuprinşi de suferinţa beţiei, pe robii Tăi (numele), ca să nu piară aceştia cuprinşi de rău, ci, mântuiţi fiind prin Tine, să Îi aducă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Oştile îngereşti şi cetele drepţilor Te slăvesc neîncetat, Împărăteasă de Dumnezeu Născătoare, mijlocitoarea multpăcătosului neam creştinesc, pe care vazându-L cufundat în nelegiuiri şi în păcate, îi dăruieşti spre mângâiere şi mântuire milostivire prin deosebitele tale icoane făcătoare de minuni, care precum stelele cerului, pot fi văzute în tot pământul. Cazând noi către aceea dintre ele numita „Potirul Nesecat”, din adâncul sufletului te chemăm astfel:

Bucură-te, sălaşul Dumnezeirii cel neajuns;

Bucură-te, mirarea cea neîncetata a oamenilor;

Bucură-te, Ceea ce prin întristări tămăduieşti neputinţele noastre;

Bucură-te, căci prin întristari tămăduieşti neputinţele noastre;

Bucură-te, căci prin descoperirea lor înveseleşti inimile noatre cele mâhnite;

Bucură-te, împăcarea prea minunată a oamenilor cu Dumnezeu;

Bucură-te, că ne trimiţi de sus milostivire prin icoanele Tale făcătoare de minuni;

Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea duhovnicească!


şi Condacul 1:

Cinstitul tău chip, Stăpână de Dumnezeu Născătoare, ne-a fost dăruit ca o izbăvire aleasă şi minunată, căci prin descoperirea Lui ne slobozeşte de neputinţele sufleteşti şi trupeşti şi de întâmplarile cele mâhnicioase, pentru aceasta laudă de mulţumire Îţi aducem, Apărătoare Preamilostiva. Tu, dar, Stăpână, numită de noi „Potirul Nesecat”, aplecându-te cu bunăvoinţă către suspinele şi strigătele noastre cele izvorâte din inimă, dăruieşte izbăvire celor ce suferă de boala beţiei, ca să-Ţi cântăm cu credinţă: Bucură-te, Stăpână, Potir Nesecat, care ne astâmperi setea cea duhovnicească!


După aceea zicem această:

Rugăciune:

O, Prea milostivă Stăpână! Pentru a dobândi apărarea Ta cădem acum la Tine. Caută spre rugăciunile noastre, auzi-ne cu milostivire pe noi: soţiile, copiii, maicile celor împătimaţi de boala cea grea a beţiei, fraţii şi surorile noastre, care din această pricină sunt căzuţi de la Maica noastră, Biserica lui Hristos, şi deci de la mântuire şi-i tămăduieşte pe aceştia! O, milostivă Maică a lui Dumnezeu, atinge-te de inimile lor şi scoate-i degrabă din căderile de păcate, adu-i la înfrânarea cea mântuitoare. Roagă-L pe Fiul Tău, Hristos Dumnezeu nostru, să ne ierte greşelile, să nu Îşi întoarcă milostivirea de la zidirea Sa şi să ne întărească în trezvie şi înţelepciune. Primeşte, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, rugăciunile maicilor ce revarsă şiroaie de lacrimi pentru copii lor, ale soţiilor ce plâng pentru soţii lor, ale copiilor, orfanilor şi neputincioşilor părinţi şi ale noastre, ale tuturor celor ce cădem la icoana Ta, pentru ca să ajungă, prin rugăciunile Tale, acest strigat al nostru la Tronul Celui Prea Înalt. Acoperă-ne şi ne păzeşte ca să nu fim robiţi de cel viclean şi de toate cursele vrăjmaşilor, ajută-ne în ceasul cel cumplit al morţii, ca, prin rugăciunile Tale, să trecem vămile văzduhului. Izbăveşte-ne de osânda cea veşnică şi mijloceşte ca milostivirea lui Dumnezeu să ne acopere în vecii vecilor cei nesfârşiţi. Amin!