marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Maicii Domnului, povăţuitoarea copiilor

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Apoi se zic troparele acestea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi, păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi, cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.


Apoi:

Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii: Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut Om.

Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi s-a îngropat.

Şi a înviat a treia zi după Scripturi.

Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.

Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.

Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!

Doamne miluieşte (de 12 ori) Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.


Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare: făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine, şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-Ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule. Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

Doamne miluieşte (de 3 ori). Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop, şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei, şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. Întoarce faţa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


Icoasele şi condacele:

Condacul 1:

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, care ai ascultat de atâtea ori dumnezeieştile învăţături pe care le-a propovăduit Preaiubitul tău Fiu, ajută-i pe toţi părinţii binecredincioşi, ca şi pe toţi cei care au grijă de creşterea sufleteas­că şi trupească a copiilor, să priceapă cuvintele pline de putere ale Sfintei Scripturi, ca să se poată ruga ţie: Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Icosul 1:

Nu poate limba omenească să spună cuvinte mai minunate decât cele pe care le-a rostit Fiul tău, cuvinte care strălucesc ca nişte făclii pe paginile Evangheliei. Ca să îndrăgească aceste cuvinte, o, Născătoare de Dumnezeu, acoperă-i cu harul tău pe copii şi pe cei care se roagă ţie pentru ei:

Povăţuieşte copiii să fie săraci cu duhul, ca a lor să fie Împărăţia cerurilor;

Povăţuieşte copiii să fie flămânzi şi însetaţi de dreptate, că aşa se vor sătura;

Povăţuieşte copiii să fie blânzi, că aşa vor moşteni pământul;

Povăţuieşte copiii să fie milostivi, că aşa se vor milui;

Povăţuieşte copiii să fie curaţi cu inima, că aşa Îl vor vedea pe Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să fie făcători de pace, că aşa fii ai lui Dumnezeu se vor chema;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 2-lea:

Minunate sunt lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu şi minunate sunt virtuţile pe care le dobândesc credincioşii, virtuţi pe care le cerem şi pentru părinţii şi pentru copiii care Îi înalţă lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Tu, Fecioară, sălaş al virtuţilor şi ocrotitoare a celor ce duc lupta cea grea cu patimile şi cu diavolii, ascultă rugăciunile noastre, ale celor ce ne rugăm ţie:

Povăţuieşte copiii să iubească cele bune şi toate virtuţile creştineşti;

Povăţuieşte copiii să împlinească cu smerenie poruncile Domnului;

Povăţuieşte copiii, hrănindu-i cu laptele înţelepciunii dumnezeieşti;

Povăţuieşte copiii să asculte îndrumările bune pe care le primesc;

Povăţuieşte copiii să fie înţelepţi ca şerpii şi blânzi ca porumbeii;

Povăţuieşte copiii să vadă în toţi oamenii chipul lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 3-lea:

Mulţi copii au rămas orfani şi nu are cine să le arate dragostea părintească. Ia-i în ocrotirea ta, încălzind inimile celor din jurul lor pentru a-i creşte cu dragostea pe care numai tu le-o poţi insufla, pentru ca ei să Îi cânte lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Pentru toţi copiii orfani sau părăsiţi de părinţi, care plâng după dragostea părintească, răbdând foame, sete şi frig, şi pe care vrăjmaşul diavol i-a întinat cu nenumărate patimi, ca şi pentru copiii noştri, ne rugăm ţie, Preasfântă Maică, ştiind cât de puternică este ocrotirea ta:

Povăţuieşte copiii să caute dragostea la Cel ce este Dragoste;

Povăţuieşte copiii să înţeleagă că Părintele Ceresc este adevăratul lor Părinte;

Povăţuieşte copiii, tămăduindu-le rănile şi mângâindu-le prea multele dureri;

Povăţuieşte copiii, trimiţând o rază de lumină peste sufletele lor suferinde;

Povăţuieşte copiii, alinându-le tristeţea şi dăruindu-le să cunoască bucuria;

Povăţuieşte copiii ca să afle calea mântuirii;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 4-lea:

„Femeie, iată fiul tău!“, ţi-a zis de pe cruce Mântuitorul, arătând spre Sfântul Apostol Ioan, ucenicul iubit, dar şi spre fiecare din creştinii care, lupta cea bună ducând, nu se lasă biruiţi, ci Îi cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Să se bucure credincioşii şi să se veselească şi nimeni să nu le stea împotrivă, ştiind că mare ajutor au de la Maica Domnului nostru, Maica rugăciunii şi a evlaviei, care ascultă cu îndurare cererile înălţate din adâncul inimii:

Povăţuieşte copiii să-ţi cânte „Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu tine!“;

Povăţuieşte copiii, aducându-i la cunoştinţa minunilor tale;

Povăţuieşte copiii, vădindu-te Maică a lor şi a celor ce te laudă;

Povăţuieşte copiii să Îl iubească pe Hristos, Mântuitorul lumii;

Povăţuieşte copiii să facă voia Fiului Tău şi Dumnezeului nostru;

Povăţuieşte copiii, crescându-i ca pe nişte fii ai Părintelui Ceresc;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 5-lea:

De tine se bucură toată făptura, cerul şi pământul, îngerii şi sfinţii care stau împrejurul tău şi îi ocrotesc pe aleşii tăi, fiindu-le zid de apărare împotriva celor ce îi împiedică să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

În această lume, în care ispititorul ne aduce înainte chipuri ale fărădelegii, mare nevoie avem de chipurile celor plăcuţi lui Dumnezeu care au mers pe calea cea îngustă şi au primit răsplata mult dorită; şi noi, ştiind aceasta, te rugăm:

Povăţuieşte copiii, cu sfinţii cei din veac, care s-au învrednicit a vedea slava lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, cu soborul Apostolilor care au răspândit Evanghelia până la marginile pământului;

Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Ierarhi care dascăli ai dreptei credinţe au fost şi minuni au săvârşit;

Povăţuieşte copiii, cu cetele Mucenicilor care prin botezul sângelui au luat cununa nemuririi;

Povăţuieşte copiii, cu Sfinţii Preacuvioşi care prin nevoinţă îngeri în trup s-au arătat;

Povăţuieşte copiii, cu toţi Sfinţii la care alergăm pentru rugăciune şi ajutor;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 6-lea:

Cine nu va înţelege frumuseţea Bisericii? Cine va voi să se afle în afara ei, văzând lumina pe care o răspândeşte? Numai cei ce aleg întunericul, întunecaţi de mândrie diavolească, şi nu vor să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

De mare dar s-au învrednicit la Botez copiii care au devenit mădulare ale Bisericii prin unirea cu Hristos. Sfântă Fecioară Maria, Maică a Domnului, ca să-i înveţi să nu se lipsească de binefacerile acestui dar, ne rugăm ţie aşa:

Povăţuieşte copiii să rămână până la sfârşitul vieţii în dreapta credinţă;

Povăţuieşte copiii ca vieţuind în ea, roade bineplăcute lui Dumnezeu să aducă;

Povăţuieşte copiii să iubească slujbele Sfintei Biserici şi să nu se lipsească de dulceaţa lor;

Povăţuieşte copiii să citească Sfintele Scripturi şi cărţile de folos duhovnicesc;

Povăţuieşte copiii să respingă sfaturile mincinoase ale necredincioşilor;

Povăţuieşte copiii să stea tari împotriva învăţăturilor urâte lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 7-lea:

O, Preasfântă Fecioară, roagă-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să trimită peste copii darurile Duhului Sfânt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul puterii, duhul cunoştinţei, duhul temerii de Dumnezeu şi duhul buneicredinţe, ca să te cinstească şi să cânte împreună cu noi: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Având poruncă şi putere de la Dumnezeu să ducem o viaţă de sfinţenie şi înţelegând aceasta ca pe o chemare de căpătâi, îndrăznim a ne ruga ţie:

Povăţuieşte copiii să primească darurile Mângâietorului;

Povăţuieşte copiii ca în tot locul să împlinească voia Fiului lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să urce în fiecare zi pe scara virtuţii;

Povăţuieşte copiii să se arate vrednici să fie număraţi în ceata aleşilor tăi;

Povăţuieşte copiii ca din tinereţe să se gândească la moarte, pentru a gusta adevărata viaţă;

Povăţuieşte copiii ca prin rugăciune şi purtarea crucii să se sfinţească;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 8-lea:

Mulţi dintre cei care şi-au pus nădejdea în puterile lor, şi nu în Dumnezeu, au căzut în patimi şi şi-au întinat sufletele, dar noi, nădăjduind în ajutorul tău, ne rugăm ţie să păzeşti curăţia copiilor, ca să cânte lui Dumnezeu până la sfârşitul vieţii: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Ştiind că vrăjmaşul diavol nu conteneşte a căuta să-i rupă pe oameni de trăirea duhovnicească, încercând să spurce până şi curăţia sufletească a copiilor asupra cărora stă binecuvântarea lui Dumnezeu, te rugăm, o, Maică a lui Dumnezeu:

Povăţuieşte copiii cum să trăiască pentru ca la Înfricoşătoarea Judecată să fie izbăviţi de veşnicele chinuri;

Povăţuieşte copiii să deosebească ce este bine de ce este rău în faţa lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să urască păcatul şi toată fărădelegea;

Povăţuieşte copiii să se ferească de necuratele şi ucigătoarele patimi;

Povăţuieşte copiii să fie preaînţelepţi împotriva meşteşugirilor diavoleşti;

Povăţuieşte copiii să privegheze şi să se roage ca să nu cadă în ispită;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 9-lea:

Ştiind că mare bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăieşte, ne rugăm ţie, Maică Preasfântă, degrabă să-i ridici cu milostivirea ta pe copiii care din lucrarea vrăjmaşului vor aluneca în păcat, ca să Îi cânte lui Dumnezeu cu zdrobire de inimă: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Prea mult a suferit fiul risipitor când, lepădându-se de tatăl său, şi-a risipit viaţa departe de casa sa, şi mult s-a veselit când a fost primit înapoi cu braţele deschise. Te rugăm, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, ca ori de câte ori vor cădea în păcat să îi ridici pe copiii pentru care cădem la milostivirea ta:

Povăţuieşte copiii ca în tot locul să se ferească de cursele vrăjmaşului;

Povăţuieşte copiii ca, de vor cădea în ispite, fără şovăială să se ridice;

Povăţuieşte copiii ca, de se vor rătăci, fără zăbovire să se întoarcă la Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii ca, de se vor întina, prin botezul lacrimilor de pocăinţă să-şi curăţească sufletele;

Povăţuieşte copiii ca prin spovedanie curată să ia dezlegare de păcate;

Povăţuieşte copiii ca după fiecare poticnire să pună iarăşi început bun mântuirii;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 10-lea:

Nu poate mintea omenească să priceapă cu uşurinţă pentru ce Dumnezeu îngăduie încercarea copiilor prin boală şi suferinţă. Pentru aceasta, avându-te pe tine grabnică ajutătoare, alergăm la tine şi te rugăm să le alini suferinţele cu darul tău, ca să nu uite a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Dumnezeu, Cel ce rânduieşte toate spre mântuirea oamenilor şi nimic nu se întâmplă fără voia Sa, îngăduie ca bolile să întunece bucuria copiilor şi să o preschimbe în întristare, iar noi, cunoscând că nu este încercare în care să nu-ţi poţi arăta puterea, Maică Preamilostivă, strigăm către tine:

Povăţuieşte copiii să primească încercările cu nădejde în Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii să ceară vindecarea de la Doctorul sufletelor şi al trupurilor;

Povăţuieşte copiii să poarte fără cârtire crucea bolii, dacă aceasta e voia lui Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii cum să dobândească cununa răbdării;

Povăţuieşte copiii să nu se lase biruiţi de deznădejde;

Povăţuieşte copiii să nădăjduiască în mila Părintelui Ceresc;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 11-lea:

Nepricepuţi şi lipsiţi de darul povăţuirii ştiindu-ne, ne îndreptăm inimile spre tine, Preasfântă Fecioară, ca luminaţi de tine să-i învăţăm pe copii să ducă o viaţă curată şi sfântă, o viaţă în care să se vadă lucrarea lui Dumnezeu, ca să cântăm cântarea de slavă: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Nu dorim pentru copii doar bunătăţile degrab trecătoare ale lumii acesteia, ci mai ales bunătăţile cele duhovniceşti, care nu se vor lua de la ei. Pentru aceasta ne rugăm ţie:

Povăţuieşte copiii să-L iubească pe Dumnezeu ca pe Părintele lor;

Povăţuieşte copiii să-i iubească pe oameni ca pe fraţii lor;

Povăţuieşte copiii să închine Domnului fiecare zi a vieţii lor;

Povăţuieşte copiii să mărturisească prin fapte bune dreapta credinţă;

Povăţuieşte copiii să fie temple vii ale Duhului Sfânt;

Povăţuieşte copiii ca lumina lor să lumineze înaintea oamenilor astfel încât aceştia să se îndrepte spre Dumnezeu;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 12-lea:

Deşartă este lumea aceasta, cu toate plăcerile ei cele amăgitoare, şi deşarte sunt gândurile celor care nu însetează după Împărăţia cea veşnică, după Raiul unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, în care au ajuns cei care au cântat cu umilinţă: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Maică iubitoare de fii, care străluceşti cu putere lângă tronul Fiului tău, mijloceşte pentru toţi copiii care nu au fost botezaţi, ca să primească lumina Naşterii celei de Sus, iar cei care au primit-o să trăiască o viaţă de evlavie, pentru ca să le fie deschisă poarta spre Împărăţia cerurilor:

Povăţuieşte copiii să dorească moştenirea vieţii veşnice;

Povăţuieşte copiii să meargă pe calea cea strâmtă a poruncilor spre Ierusalimul cel ceresc;

Povăţuieşte copiii să caute bucuria celor scrişi în Cartea Vieţii;

Povăţuieşte copiii să păzească cuvântul lui Dumnezeu, ca să fie părtaşi fericirii Raiului;

Povăţuieşte copiii să se nevoiască pentru dobândirea mântuirii;

Povăţuieşte copiii să ducă o viaţă aleasă pentru a pregusta bunătăţile vieţii veşnice;

Povăţuieşte copiii, Preasfântă Fecioară, arătându-te Maică a celor care te cinstesc!


Condacul al 13-lea:

O, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care te-ai arătat făcătoare de minuni pentru a-i ajuta pe cei ce au alergat la tine, acoperă-i cu sfântul tău acoperământ pe copiii pentru care ne rugăm să meargă pe calea mântuirii, ca să cântăm împreună cu Sfinţii: Aliluia! (de trei ori).


Apoi se zic iarăşi Icosul 1 (Nu poate limba omenească...) şi Condacul 1 (O, Preasfântă Fecioară...).