miercuri, 20 ianuarie 2010

27 octombrie - Acatistul Sfântului Mucenic Nestor, care a pătimit

Condacul 1:

Bucură-te, ostasul cel neînfricat al lui Hristos, care, doborând pe Lie, ucigaşul creştinilor, ai surpat trufia împăratului Maximian, dascăl şi părinte fiindu-ţi Marele Dimitrie, de la care primind sabia credinţei, ai pornit la luptă - asemenea lui David, nimicind uriaşa putere cu praştia nevinovăţiei tale, iar pe creştinii Solunului i-ai izbăvit cu sângele muceniciei, pentru care cu nevrednicie îti cântam: Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Icosul 1:

Sfinte nevoitorule, care nesocotind plăcerile tinereţii ţi-ai primejduit viata, înfruntând nevrednicia lui Lie şi puterea împăratului păgân, ca un miel nevinovat dăruindu-te lui Hristos, iar creştinii izbăviţi prin jertfa ta, îti aduceau cu dragoste laude ca acestea:

Bucură-te, frăgezimea tinereţii;

Bucură-te, câştigător al vieţii;

Bucură-te, al creştinilor izbăvitor;

Bucură-te, al ucigaşului lor surpător;

Bucură-te, cel cu frumuseţea împodobit;

Bucură-te, de Marele Dimitrie blagoslovit;

Bucură-te, al plăcerilor tinereţii dispreţuitor;

Bucură-te, al lui Hristos îndrăzneţ mărturisitor;

Bucură-te, cel ce sălbăticia uriaşului Lie ai înfruntat;

Bucură-te, că puterea lui de fiară nu te-a spăimântat;

Bucură-te, cel ce spre Hristos ai nădăjduit;

Bucură-te, că de la El neînfrântă putere ai primit;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 2-lea:

Mucenice al lui Hristos, Nestore, întărit fiind cu dumnezeieştile cuvinte ale Marelui Mucenic Dimitrie, ca un nou David, pe Goliat, în uriaşul Lie bărbăteşte ai omorât, şi mândria împăratului surpând, de ucigaşe sulite ai izbăvit mulţimea creştinilor, care neîncetat slăvind pe Dumnezeu, aduceau Lui cântare: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Nestore întelepţiţe, întrarmându-te cu puterea celui ce a sfărâmat zăvoarele şi porţile iadului, ai surpat vicleşugul şi puterea ucigaşe a tiranului Lie, zvârlindu-l ca pe o minge în suliţele pregătite pentru fraţii tăi, care slăvind pe Dumnezeu pentru tăria ta, această cântare ţi-aduceau:

Bucură-te, noule David cu înţelepciune;

Bucură-te, că asemenea lui ai izbăvit înşelăciunea;

Bucură-te, că pe Lie, cu uriaşul Goliat ai închipuit;

Bucură-te, că întrarmat cu credinţă, pe păgâni ai biruit;

Bucură-te, că spre pod, „privelistea păgânilor”, ai alergat;

Bucură-te, că Lie, cu trufie şi dispreţ te-a întâmpinat;

Bucură-te, că nădăjduind în Hristos, ai înfruntat aprigă sălbaticie;

Bucură-te, că frăgezimea ta curată a dovedit atâta tărie;

Bucură-te, cel ce răcnetul şi căutătura înfricoşată a lui Lie, cu seninatate ai privit;

Bucură-te, că pe acel ucigător de creştini, în suliţe l-ai zvârlit;

Bucură-te, că pentru vărsarea sângelui nevinovat, creştinii suspinau;

Bucură-te, că pentru vitejia ucigaşului, păgânii se veseleau;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 3-lea:

Biruitorul vrăjmaşului creştinilor făcându-te, mucenice, de ascuţişul săbiilor i-ai izbăvit, aruncându-te cu dragoste în „lupta cea buna”, pe urmele jertfei lui Hristos păşind, pe cei slabi, din ucigaşe gheare smulgând, iar pe noi, cu rugăciunile tale, din mâna lui veliar scoate-ne, ca sa cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Înşelaciunii păgânului împărat Maximian slujind Lie, pe creştini ucidea, cu diavolească trufie, gâdilând pofta împăratului, iar tu, înţelepte, neputând răbda atâta cruzime, biruind slabiciunea tinereţii, te-ai întrarmat cu credinţa cea tare în Hristos, ruşinând lauda cea

deşartă a ucigaşilor. Pentru aceea, cu dragoste îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, viteazule;

Bucură-te, înţeleptule;

Bucură-te, izbăvitorul amărâtilor;

Bucură-te, nimicitorul săbiilor;

Bucură-te, cel cu credinţă întrarmat;

Bucură-te, cel de dragoste sfântă înflăcărat;

Bucură-te, al jertfei lui Hristos următor;

Bucură-te, al trufiei păgânilor biruitor;

Bucură-te, că scut celor slabi te-ai făcut;

Bucură-te, că mare râvnă pentru Hristos ai avut;

Bucură-te, a înşelăciunii înlănţuire;

Bucură-te, a trufiei ucigaşe nimicire;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 4-lea:

Îndrăzneală sfântă născând credinţa ta cea tare, te-ai înfăţişat împăratului, cerând să lupţi cu Lie, uriaşul. Dar Maximian, vrând să-ţi cruţe tinereţea şi frumuseţea trupească de sălbăticia plăcutului său, nu ţi-a cunoscut tăria cea dinlăuntru, care te-a întrarmat cu vitejească râvnă, ci slăvind pe Hristos, ai alergat spre mucenicie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Înţeleaptă minte, în trup tânăr arătând, mucenice sfinte, ai ales calea dumnezeieştii slave, cu aripile credinţei zburând peste deşartele ademeniri ale păgânului împărat, te-ai numărat cu cetele mucenicilor, cu care împreună rugându-te pentru noi, primeşti smerita noastră cântare:

Bucură-te, cel tare în credinţă;

Bucură-te, râvnitor spre dulce nevoinţă;

Bucură-te, cel ce ai întâmpinat a lui Lie căutătura-nfricoşată;

Bucură-te, că de-al fiarei răcnet, obştea lui Hristos era înspaimântată;

Bucură-te, că nu te-au biruit ale împăratului ademeniri;

Bucură-te, că ai călcat vitejeşte ale vrăjmaşului uneltiri;

Bucură-te, cel ce nu ţi-ai cruţat tinereţea;

Bucură-te, cel ce urâciunea ai învins cu frumuseţea;

Bucură-te, că şi pe noi, de ademenirile lui veliar ne păzeşti;

Bucură-te, că de răcnetele vrăjmaşului ne izbăveşti;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunea mijloceşti a noastră mijlocire;

Bucură-te, cel ce eşti osârdnica noastră ocrotire;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 5-lea:

Întărit cu căldura dragostei lui Hristos, Nestore mucenice, pe începătorul cel vechi al înşelăciunii l-ai nimicit, ca un viteaz bărbat mergând spre tăiere, cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Cu pecetea lui Hristos însemnându-te Marele Mucenic Dimitrie, vitejeşte ai rănit, sfinte, inima de fiară a vrăjmaşului, şi sângele tău curat vărsând, moştenitor al împărăţiei cereşti te-ai făcut, iar noi, bucurându-ne de a ta grabnică sprijinire, îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, cel cu alese doruri împodobit;

Bucură-te, al lui Hristos mucenic iubit;

Bucură-te, cel ce trufia împăratului ai săgetat;

Bucură-te, că a păgânilor privelişte de pe pod ai surpat;

Bucură-te, cel ce bărbăteşte te-ai dus la tăiere;

Bucură-te, a creştinilor dulce mângâiere;

Bucură-te, că inima fiarei ucigaşe ai rănit;

Bucură-te, că tăria uriaşului, cu credinţă în Hristos ai biruit;

Bucură-te, al nemuririi moştenitor;

Bucură-te, al nostru grabnic sprijinitor;

Bucură-te, ajutătorul bolnavilor;

Bucură-te, mângâietorul întristăţilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 6-lea:

Crucii tale ne închinăm, Hristoase, că prin puterea ei tinereţea lui Nestor ai făcut biruitoare asupra celui vechi în răutate. Nu ne lăsa nici pe noi, care cinstind tăria ei, aducem neîncetată cântare: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Lui Hristos aducând prinos sângele tau, mucenice, cerurile ţi-au primit sufletul ca pe o mireasă înfrumuseţată, cetele sfinţilor cu veselie te-au întâmpinat, iar noi nevrednicii, nădăjduind în sprijinul rugăciunilor tale, cu dragoste îţi aducem aceste laude:

Bucură-te, lauda mucenicilor;

Bucură-te, bucuria sfântă a creştinilor;

Bucură-te, a nevoitorilor călăuzire;

Bucură-te, a celor feciorelnici sprijinire;

Bucură-te, a asupriţilor ocrotire;

Bucură-te, a tinerilor frumoşi îngrădire;

Bucură-te, a celor neputincioşi întărire;

Bucură-te, a credinţe creştine putere;

Bucură-te, a crucii mângâiere;

Bucură-te, că lui Hristos, însuşi trupul jertfă ţi-ai adus;

Bucură-te, că mucenicia ta, inima diavolului a împuns;

Bucură-te, că pe altarul iubirii, preţul vieţii tale ai pus;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 7-lea:

Întrarmat cu puterea crucii lui Hristos, care pe diavolul l-a surpat, ai biruit, sfinte, tăria vicleanului, învăţându-ne şi pe noi „lupta cea bună”, neîncetat cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Cu credinţa lui Avraam jertfind, Mucenice, însuşi trupul tău, „pământului făgăduinţei” te-ai făcut moştenitor, iar noi, nevrednicii, cinstind nevoinţele tale, această cântare ţi-aducem:

Bucură-te, următor lui Avraam cu credinţă;

Bucură-te, asemenea lui David cu biruinţă;

Bucură-te, a întâiului Mucenic Stefan următor;

Bucură-te, al poruncii iubirii împlinitor;

Bucură-te, cel ce nedreptatea şi înşelăciunea n-ai suferit;

Bucură-te, că apărând pe cei slabi, pe Hristos ai mărturisit;

Bucură-te, cel ce pentru uciderea fără vină a creştinilor te-ai ridicat;

Bucură-te, că apărându-i pe ei, cu vitejie în luptă te-ai aruncat;

Bucură-te, ocrotirea şi tăria creştinilor;

Bucură-te, mânia şi răzbunarea păgânilor;

Bucură-te, cel ce pe Lie în suliţe l-ai aruncat;

Bucură-te, că pentru moartea lui frumosul tău cap s-a tăiat;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 8-lea:

Marelui Dumnezeu închinându-te, Sfinte, jertfă curată te-ai adus, pe Hristos mărturisind cu putere, urâciunea pustiirii ai nimicit, Treimii Sfinte neîncetată cântare aducând: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, dascăl şi părinte fiindu-ţi, te-a întărit cu credinţă în Hristos şi cu semnul crucii pecetluindu-te, ţi-a proorocit biruinţa asupra lui Lie. Iar tu, cu vitejie alergând, ai biruit a ucigaşului putere, pentru care noi, cu dragoste, aceste laude ţi-aducem:

Bucură-te, cel ce cu sunet ai risipit a lui Lie pomenire;

Bucură-te, că a împăratului mânie ai pornit spre a ta pedepsire;

Bucură-te, cel ce ai vădit a lui Dimitrie credinţă şi putere;

Bucură-te, că prin moartea ucigaşului ai tăiat a păgânilor plăcere;

Bucură-te, cel cu Sfântul Dimitrie împreună-rugător;

Bucură-te, cu Izvorâtorul de Mir deopotriva patimitor;

Bucură-te, al Solunului, de nedreptate şi durere izbăvitor;

Bucură-te, că prin vitejia ta, credinţa în Hristos ai întărit;

Bucură-te, că din sămânţa sângelui tău, noi creştini au răsărit;

Bucură-te, că Sfântul Dimitrie, cu semnul crucii te-a pecetlui;

Bucură-te, că întărit de el, cu bucurie, spre mucenicie ai pornit;

Bucură-te, că frângând capul înşelăciunii, pe Hristos ai propovăduit;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 9-lea:

Izbăvitorul neamului omenesc din robia lui veliar, te-a luminat pe tine, Sfinte Mucenice, ca să-ţi agoniseşti putere si, împodobindu-ţi tinereţea cu înţelepciune, iar frumuseţea trupului cu neprihănirea, ţi-a înfierbântat inima cu iubirea care înălţa şi rodeşte tot felul de bunătăţi. Pentru aceea, punându-ţi trupul stavilă împotriva relelor pătimiri ale creştinilor Solunului, ne-ai învăţat şi pe noi a cânta neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Creştinilor Solunului te-ai făcut scut, Sfinte Mucenice, stăvilind uciderea lor de sălbatică plăcere a lui Maximian în priveliştea luptei cu uriaşul Lie, iar noi, întăriţi de răsunetul biruinţei tale, cu recunoştinţă, această cântare ţi-aducem:

Bucură-te, viteazule luptător;

Bucură-te, tinere biruitor;

Bucură-te, al frumuseţii trupeşti dispretuiţor;

Bucură-te, al slavei cereşti câştigător;

Bucură-te, că iubirea lui Hristos te-a înflăcărat;

Bucură-te, că asupra necredinţei, credinţa te-a întrarmat;

Bucură-te, cel ce trupul ţi-ai pus scut înşelăciunii;

Bucură-te, că biruinţa ta a fost stavila întinăciunii;

Bucură-te, cel ce ai nimicit a păgânilor sălbatica plăcere;

Bucură-te, că ai izbăvit creştinii de nedreaptă tăiere;

Bucură-te, a noastră ocrotire în rele pătimiri;

Bucură-te, al nostru mijlocitor de sfinte împliniri;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 10-lea:

Mijlocitor al creştinilor făcându-te, mucenice, cu scump sângele tău ai spălat rănile şi ai alinat suspinurile Solunului, pentru diavolească plăcere a păgânilor, cântând împreună cu îngerii lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Al nostru sprijinitor făcându-te, sfinte, nu înceta a te ruga pentru neputinţele firii noastre căzute, ca întărindu-ne cu căldura iubirii tale, să ne ridicam, slăvind pe Dumnezeu pentru nevoinţele tale şi cântând laude ca acestea:

Bucură-te, miel curat, ce singur te-ai dus la tăiere;

Bucură-te, că ai dat sângele tău pentru a fraţilor mângâiere;

Bucură-te, cel ce pentru Hristos sufletul nu ţi-ai cruţat;

Bucură-te, că prin mucenicie viaţă veşnică ai câştigat;

Bucură-te, că te-ai jertfit ca să ridici pe cei de jos;

Bucură-te, că marea-ţi iubire te-a făcut prieten lui Hristos;

Bucură-te, că ţi-ai câştigat loc bineplăcut;

Bucură-te, că şi al nostru grabnic sprijinitor te-ai făcut;

Bucură-te, că smeriţi în fata jertfei tale ne plecăm;

Bucură-te, că sprijin tare în rugăciunea ta aflam;

Bucură-te, că noi în încercări la tine alergăm;

Bucură-te, că prin dragostea ta ne mângâiem;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 11-lea:

La tronul Treimei Sfinte înălţându-se jertfa ta, mucenice, împreună cu Marele Dimitrie, învăţătorul tau, neîncetată laudă îi aduceţi, cântând: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Stăpânului veacurilor, cu vrednicie slujind, sfinte, pe diavol ai ferecat cu lanţurile oţelite ale vitejiei tale, iar noi, cu nevrednicie cătând spre măreţia jertfei tale, neîncetată cântare lui Dumnezeu aducem, lăudând mucenicia ta:

Bucură-te, cel ce te-ai făcut solul nostru la Treimea Sfântă;

Bucură-te, cel ce la tronul slavei, cu heruvimii, neîncetat cânta;

Bucură-te, cu Marele Dimitrie împreună alergator;

Bucură-te, al cununei neveştejite cu el câştigător;

Bucură-te, cel ce asemenea lui ne eşti ales mijlocitor;

Bucură-te, al celor asupriţi cald sprijinitor;

Bucură-te, râvnitor spre desfătări cereşti;

Bucură-te, dispreţuitor al plăcerilor trupeşti;

Bucură-te, fiu al harului;

Bucură-te, câştigător al darului;

Bucură-te, cel ce te apleci spre noi, smeriţii;

Bucură-te, cel ce ne ajuţi pe noi, amarâţii;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 12-lea:

Hristos ţi-a împărtăşit darul credinţei şi puterea, ca purtând crucea muceniciei, pentru numele Lui, să biruieşti toată vrăjmaşia, facându-te părtaş al slavei cereşti, unde, împreună cu cetele îngereşti, neîncetată cântare de laudă îi aduci: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Iisus, Fiul lui Dumnezeu, văzându-ti tinereţea şi frumuseţea sufletului, în alergarea curată a muceniciei ţi-a primit jertfa şi împodobind capul tău feciorelnic cu cununa neveştejitei răsplătiri, te-a adăugat la ceata sfinţilor, pentru care, cu adânca smerenie, îndrăznim a-ţi aduce aceasta cântare:

Bucură-te, jertfitorule mire;

Bucură-te, a lui Iisus aleasă iubire;

Bucură-te, că I-ai dăruit a ta neprihănire;

Bucură-te, cu Marele Dimitrie în sfântă unire;

Bucură-te, câştigător de neveştejită cunună;

Bucură-te, a veşniciei sfântă arvună;

Bucură-te, cel ce pe mulţi la credinţa în Hristos ai câştigat;

Bucură-te, că cetei sfinţilor, Hristos te-a adăugat;

Bucură-te, cel ce pentru noi eşti cu sfinţii împreună-rugător;

Bucură-te, la tronul ceresc, al nostru grabnic mijlocitor;

Bucură-te, că celor ce-ţi poartă numele eşti neîncetat ocrotitor;

Bucură-te, că tuturor obidiţilor eşti de nădejde sprijinitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Nestore!


Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Mucenice Nestore, care neastâmparul curat al tinereţii şi frumuseţea trupului tău le-ai dăruit neprihanită jertfă lui Hristos, pe creştinii Solunului izbăvindu-i de nedreaptă pierzare, pe noi, care suspinăm cu amar, sub povara grea a încercărilor, uşurează-ne, cu mijlocirea grabnică a rugăciunilor tale, ca împreună cu tine, să putem cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (De trei ori).


După aceea se fac Icosul 1 şi Condacul 1, iar apoi otpustul.