miercuri, 20 ianuarie 2010

27 octombrie - Acatistul Prea Cuviosului Părintelui nostru Dimitrie din Basarabi

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă ţie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacele şi Icoasele

Condacul 1:

Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulţumiri aducem ţie, noi, nevrednicii; şi ca cel ce eşti minunat şi preamilostiv, izbăveste-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ţie: Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Icosul 1:

Îngerii cei din ceruri s-au mirat de tine, Părinte Dimitrie, îngerul cel pământesc, văzându-te cum în trup fiind ai biruit pe demonul cel fără de trup şi de minunile tale spăimântându-se au stat cântându-ţi unele

ca acestea:

Bucură-te, cel ce eşti om ceresc;

Bucură-te, cel ce ai fost înger pământesc;

Bucură-te, că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoşească;

Bucură-te, că ai vieţuit mai presus de fire şi de om;

Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit;

Bucură-te, că pe vrăjmaş, lesne l-ai biruit;

Bucură-te, că, la fel cu Abel, jertfe prin rugăciuni ai înălţat;

Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească;

Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălţimea cea cerească;

Bucură-te, săditorule de vie duhovnicească;

Bucură-te, cel ce câştigi tuturor pocăinţă ca să se mântuiască;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 2-lea:

Fiind înălţat Sfântul Dimitrie în văzduhurile cereşti, priveşte către cei ce-l roagă pe dânsul şi, cu bunătate părintească, tinde milostivă izbăvire din toate nevoile, tuturor celor ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Înţelegerea cea neînţeleasă, căutând păgânii s-o înţeleagă, nu se pot dumiri de cinstitele tale moaşte, cum adică, o materie nu se supune firii şi trupul nu se dă putreziciunii; iar noi cu credinţă cântăm ţie acestea:

Bucură-te, vas de Duhul Sfânt primitor;

Bucură-te, locaş dumnezeiesc, de minuni izvorător;

Bucură-te, că la fel cu cei fără de trup ai vieţuit;

Bucură-te, că pe duhul tău către cele cereşti l-ai povăţuit;

Bucură-te, că întru tine putreziciunea ai facut-o neputreziciune;

Bucură-te, că întru tine moartea ai facut-o neputincioasă;

Bucură-te, că la fel cu Avraam ţi-ai lăsat patria şi Părinţii;

Bucură-te, că te-ai sălăşluit în pământul făgăduinţii;

Bucură-te, stejar cu umbră dumnezeiască;

Bucură-te, că te-ai făcut tuturor masă duhovnicească;

Bucură-te, că ţi-ai jertfit viaţa ca un alt Isaac;

Bucură-te, că ai înălţat cugetul minţii tale către Dumnezeu;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 3-lea:

Putere cerească umbrind sfintele tale moaşte, sfinte părinte, că dintr-un soare slobozeşte razele darurilor tuturor celor ce se ating de ele, şi pe toţi de boli tămăduind cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având noi racla cinstitelor tale moaşte, cuvioase părinte, ca la un izvor de daruri toţi cu credinţă alergăm, pentru care izbăveşte-ne, sfinte, de cei ce ne tulbură pe noi ca neîncetat să zicem:

Bucură-te, cel ce te-ai arătat stăpânitor patimilor;

Bucură-te, cel ce ai biruit pe demonul întunericului;

Bucură-te, că ne-ai izbăvit pe noi din robie precum Avraam pe Lot;

Bucură-te, că pe fiii Agarei cu totul i-ai izgonit;

Bucură-te, că pe noi ca pe alt Isaac ne faci moştenitori;

Bucură-te, că pe Ismail cel necredincios, l-ai izgonit ca pe un împotrivitor;

Bucură-te, că la fel ca Lot te-ai suit în munţii faptelor bune;

Bucură-te, că te-ai arătat multora temei de împăcare;

Bucură-te, că nu te-ai lăsat prins în Gomora patimilor;

Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor;

Bucură-te, că nu te-ai uitat la cele de jos;

Bucură-te, că prin buna veghe ai slujit lui Hristos;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 4-lea:

Vifor de multe ispite şi furtuni de multe nevoi învăluindu-ne pe noi, sfinte, cu credinţă alergăm la tine, ca, prin rugăciunile tale, să le prefaci pe toate în bună linişte şi astfel, prin tine, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzit-am, sfinte părinte, de viaţa ta cea dumnezeiască; văzut-am şi minunile tale şi, îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce ne arăţi în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ţie, unele ca acestea:

Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor;

Bucură-te, izbăvirea îndrăciţilor;

Bucură-te, întărirea bătrânilor;

Bucură-te, învăţătorul tinerilor;

Bucură-te, îmbrăcămintea celor fără de îndrăzneală;

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă;

Bucură-te, totdeauna izbăvitor al celor ce sunt în primejdii;

Bucură-te, temei întăritor al credinţei noastre;

Bucură-te, noule învăţător al vieţii celei curate;

Bucură-te, că ai slujit lui Dumnezeu cu bunăvoire;

Bucură-te, că te-ai asemanat Lui prin buna ta vieţuire;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 5-lea:

Cale de Dumnezeu umblată, arătându-ne nouă cu suferinţele vieţii tale, sfinte, pe toti ne înveţi, ca prin înţelepciune şi cu a Duhului curăţie slujind lui Dumnezeu, să cântăm Lui: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând Sfinte Dimitrie, locuitorii din Basarabi lumina în apa Lomului au socotit că este o comoară; dar, după ce au scos sfintele tale moaşte, vazând ca faci minuni şi izvorăşti tămăduiri tuturor, spăimântându-se toti, grăiau către tine unele ca acestea:

Bucură-te, comoara din Basarabi;

Bucură-te, cel ce ai sfinţit apa Lomului;

Bucură-te, că jugul cel uşor al Domnului pe umeri l-ai luat;

Bucură-te, că pe acesta uşor tuturor l-ai arătat;

Bucură-te, odrasla frumoasă a peşterii celei sfinte;

Bucură-te, dreptule îndrumător al celor cu bună minte;

Bucură-te, izbăvitorul fetei celei îndrăcite;

Bucură-te, veselia Părinţilor ei cea nepovestită;

Bucură-te, întărirea surorilor celor cu bună cucernicie;

Bucură-te, că prin tine s-au învăţat a cinsti cele de evlavie;

Bucură-te, îndreptătorul lui Lavrentie cel fără socoteală;

Bucură-te, că pe toţi îi înveţi a fi către tine cu sfială;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 6-lea:

Mărturisitorii de Hristos, fiii tăi duhovniceşti sunt martorii minuniior tale, sfinte părinte; pentru aceasta, daruri de mulţumire cu netăcute glasuri lui Dumnezeu înălţam, cântându-I: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Strălucind tu în pământul nostru, ai gonit întunericul păgânătăţii, ca stăpânirea lui, nerăbdând venirea ta, a căzut; iar cei ce ne-am izbăvit de acesta, graim către tine unele ca acestea:

Bucură-te, surpătorul păgânătăţii;

Bucură-te, sprijinitorul creştinătăţii;

Bucură-te, că la fel cu Moise ţii toiagul crucii;

Bucură-te, că ne arăţi nouă semnele biruinţii;

Bucură-te, că pe Faraon cel nevazut l-ai înecat în marea lacrimilor tale;

Bucură-te, că pe cel văzut îl îngropi în strălucirea isprăvilor tale;

Bucură-te, stâlp de foc al credinţei;

Bucură-te, că ne povăţuieşti în pământul făgăduinţei;

Bucură-te, nor răcoros şi cu bună umbrire;

Bucură-te, că trăim în ţara noastră sub bună ta ocrotire;

Bucură-te, că ne hrăneşti în lipsă cu îndestulare;

Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbelşugare;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 7-lea:

Voind Dumnezeu a ne mângâia pentru multe nevoi şi necazuri te-a dat nouă ocrotitor; dar noi te cunoaştem pe tine şi părinte şi de minuni făcător; pentru aceasta, mulţumind pentru bunătatea cea negrăită, îi cântăm lui: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Arătat-a făptură nouă, trimiţându-te Făcătorul pe tine la noi cei ce suntem făcuţi de Dânsul; că focul războiului şi al robiei s-a stins, pe vrăjmaşi cu ruşine i-a întors şi boala ciumii ca un fum a pierit; iar noi cei izbăviţi de acestea, neîncetat graim ţie:

Bucură-te, râvnitor ca un alt Ilie;

Bucură-te, că la fel cu acela ai locuit în pustie;

Bucură-te, că ai biruit pe proorocul înşelăciunii;

Bucură-te, că s-au ruşinat împletitorii minciunii;

Bucură-te, că ai potolit flacăra războiului cea stricătoare;

Bucură-te, că încetezi toată boala cea vătămătoare;

Bucură-te, că prin tine câştigam ploi la vreme potrivită;

Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase;

Bucură-te, cel ce ţi-ai lucrat comoara faptelor celor bune;

Bucură-te, că prin ea te-ai suit la înălţime;

Bucură-te, că nu îmbrăcămintea ci trupul tău ne-ai lăsat nouă;

Bucură-te, că prin el dobândim cele trebuitoare nouă;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 8-lea:

Văzând viaţă străină, să ne înstrăinam din lume, mutându-ne mintea la cer, că pentru aceasta sfântul lui Dumnezeu Dimitrie a vieţuit cu înstrăinare ca să ne înveţe el pe noi a urma vieţii lui şi trăgându-ne mintea la înălţime, să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nicidecum nu ai dezlipit-o de la cele de sus, că, uitând de trupul tău şi de lume, ai biruit pe demon. Şi acuma, făcându-te părtaş cerestilor bunătăţi roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea:

Bucură-te, minte cerească şi înainte-văzătoare;

Bucură-te, voinţă de daruri duhovniceşti primitoare;

Bucură-te, Samuile preasfinţite;

Bucură-te, preablândule Davide;

Bucură-te, că te-ai făcut sabie a Donmului cu două ascuţişuri;

Bucură-te, că ai tăiat cu ea pe Goliat cel cu multe împletituri;

Bucură-te, că prin voinţa mintii tale ai slujit lui Dumnezeu;

Bucură-te, că sufletul tău curat l-ai dat Ziditorului tău;

Bucură-te, risipitorule a multe feluri de boli;

Bucură-te, purtătorule de biruinţă asupra patimilor;

Bucură-te, că ne arăţi calea către împărăţia cea nesfârşită;

Bucură-te, că prin tine câştigăm bunătăţile cele nădăjduite;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 9-lea:

Toată adunarea creştinească venind, să cădem la bineplăcutul lui Dumnezeu Sfântul Dimitrie: bogaţii la cel sărac cu duhul, săracii la îmbogăţitorul, sănătoşii la păzitorul, bolnavii la doctorul cel fără de plată, drepţii la îndreptătorul şi păcătoşii la îndrumătorul şi dimpreună toţi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei meşteri la cuvint se arată faţă de tine a fi ca nişte muţi, că nu pricep sa spună în ce chip cinstitele tale moaşte, rămânând nestricate, izvorăsc acum bună mireasmă şi tămăduiri de tot felul; iar noi privind o taină ca aceasta, graim către tine:

Bucură-te, apostolul şi propovăduitorul nostru;

Bucură-te, dascălul şi îndrumătorul nostru;

Bucură-te, că prin fapte ai propovăduit tu pe Hristos;

Bucură-te, că te-ai făcut chip pocăinţei de obşte şi de folos;

Bucură-te, luminătorule strălucit;

Bucură-te, mângâierea cea grabnică a celor în primejdie;

Bucură-te, că trupul tău ne-ai lăsat nouă ca un adăpost sfinţit;

Bucură-te, ca, întâmpinând moaştele tale, săltăm cu duhul;

Bucură-te, ca, sărutându-le, luăm binecuvântare;

Bucură-te, că atingându-le, ne umplem de sfinţenie;

Bucură-te, ca, apropiindu-ne de dânsele, de boli ne tămăduim;

Bucură-te, ca, închinându-ne lor, din primejdii ne izbăvim;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 10-lea:

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înşelăciunea vrăjmaşului, te-a trimis ca pe un apostol la noi, ca prin tine să învăţăm să ne îndepărtăm de toate înşelăciunile lumii şi prin viaţa curată, apropiindu-ne de Dumnezeu, să-I cântăm: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid eşti credincioşilor şi turn neclintit tuturor celor ce se reazemă de tine, căci Făcătorul cerului şi al pământului te-a făcut pe tine încăpător de daruri duhovniceşti; pentru aceasta, ca la un reazem tare, alergăm noi, şi cu bună nădejde grăim tie acestea:

Bucură-te, omul lui Dumnezeu;

Bucură-te, împlinitorul porunciior Lui;

Bucură-te, întărirea credinţei celei drepte;

Bucură-te, icoană însufleţită a vieţii celei curate;

Bucură-te, stâlp de sprijinire în primejdii;

Bucură-te, reazem neclintit al nădejdii;

Bucură-te, că ai dat înşelăciunea la iveală;

Bucură-te, că ne-ai scăpat de primejdii cu multă îndrăzneală;

Bucură-te, că în ceruri locuind vezi pe Dumnezeu;

Bucură-te, că acolo vieţuind te desfătezi întru bucuria Lui;

Bucură-te, că împărăteşti întru cele de sus;

Bucură-te, că de acolo priveşti la noi, spre cei de jos;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 11-lea:

Cântări şi mulţumiri din tot sufletul, aducem prin tine lui Dumnezeu, sfinte părinte, pe care, primindu-le, roagă dimpreună cu toată ceata cuvioşilor pe blândul Iisus să ne dăruiască iertare, dezlegare de păcate şi milă în ziua judecăţii, nouă celor ce cântăm Lui: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Făclie purtătoare de lumină eşti între preacuvioşi şi împreună-locuitor cu toţi sfinţii. Drept aceasta se bucură de tine, Sfinte Dimitrie, şi Tatăl ceresc dimpreună cu Fiul şi cu Duhul Sfânt, iar noi cu credinţă, privind acestea, grăim către tine:

Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuviosilor;

Bucură-te, nevoinţa cea cu osârdie a pustnicilor;

Bucură-te, dimpreună următorule cu marele Antonie;

Bucură-te, împreună la obicei cu Onufrie;

Bucură-te, cel împreună cu Pavel Tebeul la săvârşirea nevoinţelor;

Bucură-te, Pavele, cu nevinovăţia şi cu facerea minunilor;

Bucură-te, cu Ammon, cu Ahila şi cu Agatonie;

Bucură-te, cu Antim, cu Amonata şi cu Amonie;

Bucură-te, împreună cu Grigorie Decapolitul;

Bucură-te, cu părintele nostru Nicodim cel sfinţit;

Bucură-te, părinte al nostru cel totdeauna folositor;

Bucură-te, izbăvitorul nostru cel grabnic ajutător;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


Condacul al 12-lea:

Hristoase împărate, primeşte pe mijlocitorul nostru şi împlinitorul poruncilor Tale, care se roagă ţie, ca să dai Bisericii Tale unire, pace adâncă la toată lumea şi stingere dezbinărilor; să nu ne dai vrăjmaşilor noştri, nici cu mâna Ta să ne pierzi pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi poporul tău suntem, de la care auzi: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând dimpreună cu îngerii, cu cuvioşii şi cu toti sfinţii înaintea Sfintei Treimi, pomeneşte-ne şi pe noi cei ce alergăm la tine, sfinte, ca, izbăvindu-ne de toate ispitele şi de Împărăţia cerească învrednicindu-ne, să grăim ţie unele ca acestea:

Bucură-te, mărgăritar ceresc al lui Dumnezeu;

Bucură-te, diamant luminos al răbdării;

Bucură-te, floarea cea neveştejită a raiului;

Bucură-te, tămâia cea cu bun miros a darului;

Bucură-te, smirnă duhovnicească cu lină îmbălsămare;

Bucură-te, mir ceresc, care ne umpli pe noi de bună mireasmă;

Bucură-te, vas plin de bunătate nemuritoare;

Bucură-te, baie de toată nevoia curăţitoare;

Bucură-te, ocârmuitorul celor ce înoată în marea vieţii acesteia;

Bucură-te, îndrumătorul celor ce stăpânesc cu bună dreptate;

Bucură-te, tămăduirea cea dorită a trupurilor noastre;

Bucură-te, izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!

Condacul al 13-lea (de 3 ori):

O, preacuvioase părinte, purtătorule de Dumnezeu Sfinte Dimitrie, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăveşte din toată nevoia şi scapă din chinul ce va să fie, pe toti cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Apoi iarăşi Icosul 1:

Îngerii cei din ceruri s-au mirat de tine, Părinte Dimitrie, îngerul cel pământesc, văzându-te cum în trup fiind ai biruit pe demonul cel fără de trup şi de minunile tale spăimântându-se au stat cântându-ţi unele

ca acestea:

Bucură-te, cel ce eşti om ceresc;

Bucură-te, cel ce ai fost înger pământesc;

Bucură-te, că nu te-ai amăgit de lăcomia strămoşească;

Bucură-te, că ai vieţuit mai presus de fire şi de om;

Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit;

Bucură-te, că pe vrăjmaş, lesne l-ai biruit;

Bucură-te, că, la fel cu Abel, jertfe prin rugăciuni ai înălţat;

Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut comoară duhovnicească;

Bucură-te, cel ce te-ai suit la înălţimea cea cerească;

Bucură-te, săditorule de vie duhovnicească;

Bucură-te, cel ce câştigi tuturor pocăinţă ca să se mântuiască;

Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!


şi Condacul 1:

Apărătorule al nostru din nevoi, pentru lucrarea de multe minuni laude de mulţumiri aducem ţie, noi, nevrednicii; şi ca cel ce eşti minunat şi preamilostiv, izbăveste-ne pe noi din toate nevoile ca să cântăm ţie: Bucură-te, făcătorule de minuni, Sfinte Părinte Dimitrie!