joi, 21 ianuarie 2010

15 martie (14 noiembrie) - Acatistul Sfântului Grigorie Palama Arhiepiscopul Tesalonicului

Facere a monahului Gherasim Micraghiannaitul


Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlinesti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăsluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

PreaSfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeste păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, da-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru Rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacul 1 (glas 8):

Pe păstorul Tesalonicului, cel prea vrednic

Şi pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat

Să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti;

Căci s-a arătat locaş al luminii celei nepătrunse

Şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat

Tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!


Icosul 1:

Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat Grigorie preafericite şi cu viaţa ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngereşti; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:

Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască străluceşte;

Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;

Bucură-te, pajişte prea bine mirositoare a înţelepciunii;

Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei prea bune;

Bucură-te, înălţime neajunsă cu privirea a celor înalte;

Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovniceşti;

Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii;

Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocşilor;

Bucură-te, al credinţei luminător prea luminat;

Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;

Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;

Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 2-lea:

Ochii sufletului tău, din tinerete, Părinte, la Hristos Împăratul ridicându-ţi, ţi-ai întors faţa ta de la curţile împărăteşti şi slava celor pământeşti ai părăsit, şi cu nevoinţe duhovniceşti urmând pe Domnul, ai auzit: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Toată ştiinţa cea din afară ai dobândit, prea fericite, ca un cunoscător şi prea înţelept; dar te-ai arătat, mai apoi, înfocat iubitor al frumuseţii celei nepieritoare a înţelepciunii lui Dumnezeu, Grigorie, înţelepţind cu dumnezeieştile tale cuvinte, pe cei care cu evlavie strigăm către tine:

Bucură-te, carte a purtărilor celor cuvioase;

Bucură-te, vistierie a luminii celei nematerianice;

Bucură-te, pom cel mult roditor cu rădăcini de lumină;

Bucură-te, al evlaviei binemirositor laur;

Bucură-te, floare de amarant răsărită din lucrarea cea tainică;

Bucură-te, finic plin de roadele rodirii celei sufleteşti;

Bucură-te, că ţi-ai întors faţa de la rătăcirea cea din lume;

Bucură-te, că ai primit harul cel dăruit de Dumnezeu;

Bucură-te, slujitor preafierbinte al lui Hristos;

Bucură-te, cel ce eşti mai presus de tot ce este stricăcios;

Bucură-te, cel ce ai făcut să vieze puterile sufletului;

Bucură-te, cel ce ai omorât năvălirile patimilor;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 3-lea:

Te-ai îmbrăcat cu putere sfântă în Athos, luând schima monahicească şi în slăbiciunea trupului, te-ai supus pe tine la nevoinţe, Grigorie fericite, strigând celui ce te întărea pe tine: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Strălucind cu isihia şi cu nevoinţa stăruitoare, în toate faptele şi vieţuirea ta, şi prin Rugăciunea minţii te-ai unit cu Mântuitorul în taină, umplându-te de lumină dumnezeiască şi luminând pe cei ce strigă către tine:

Bucură-te, candelă a isihiei;

Bucură-te, pildă a înfrânării,

Bucură-te, lucrător al Rugăciunii minţii;

Bucură-te, comoară a vieţuirii adevărate;

Bucură-te, vas de mare preţ al suflării Mântuitorului;

Bucură-te, gura de Dumnezeu purtătoare a vorbirii Duhului;

Bucură-te, că ai trecut dincolo de hotarele stricăciunii;

Bucură-te, că vezi slava lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce vezi lumina cea dumnezeiască;

Bucură-te, cel ce vezi pe Dumnezeu şi eşti văzut de Acesta;

Bucură-te, cel ce ai zădărnicit nebuneştile tâlcuiri;

Bucură-te, cel ce ai alungat grozave ameninţări;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 4-lea:

Trăind în liniste, ca un înger, Părinte, te-ai umplut de dumnezeiască strălucire, şi fiind plin de lumină dumnezeiască, ai ieşit din Athos ca un soare, Grigorie, de Dumnezeu întelepţitule, încalzindu-i pe cei care strigă ţie: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Cu dumnezeiesc cuvânt, cu puterea înţelepciunii şi cu învăţăturile sfinte, ai respins, cugetătorule de Dumnezeu, învăţătura cea rea a lui Varlaam, minunându-i pe toţi cu harul tau, arătându-te învăţător dumnezeiesc celor ce strigă către tine acestea:

Bucură-te, liră a evlaviei;

Bucură-te, cădere a necredincioşilor;

Bucură-te, mare învăţător al Bisericii;

Bucură-te, cel plin de strălucire dumnezeiască nematerialnică;

Bucură-te, cuvântător prea înţelept al învăţăturilor celor drepte;

Bucură-te, sabie cu douî taişuri împotriva tuturor vrăjmaşilor;

Bucură-te, cel ce tai din rădăcina neghinele cugetului;

Bucură-te, grădinar al virtuţilor cereşti;

Bucură-te, cel mult în cuvântul harului;

Bucură-te, cel blând în toate şi fără răutate;

Bucură-te, cel ce arzi pricinile patimilor;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 5-lea:

Cu limba ta grăitoare de cuvinte dumnezeieşti, în Sinod cu adevărat ai înfăţişat dogmele cele sfinte, Grigorie, ca unul ce ai fost de aceeaşi simţire cu Părinţii, împreună cu care strigi: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Ierarh cugetător de Dumnezeu, vistierie a virtuţilor şi tainic trăitor al dumnezeieştilor înălţări, ai fost cu dumnezeiască alegere păstor al Tesalonicului, dumnezeiesc şi înţelept, cuvioase, auzind de la noi acestea:

Bucură-te, gura teologilor;

Bucură-te, tărie a ortodocşilor;

Bucură-te, canon cel preadrept al preoţilor;

Bucură-te, icoană de Dumnezeu făurită a păstorilor;

Bucură-te, trâmbiţă dumnezeiască a învăţăturilor celor sfinte;

Bucură-te, izvor de Dumnezeu izvorât, care izvorăşti apa cea nouă;

Bucură-te, strălucit arhipăstor al Tesalonicului;

Bucură-te, apărător dumnezeiesc al ortodoxiei;

Bucură-te, slujitor al luminii dumnezeieşti;

Bucură-te, învăţător al vieţii celei neprihănite;

Bucură-te, cel ce curăţeşti întinăciunea sufletelor;

Bucură-te, cel ce trezeşti râvna credincioşilor;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 6-lea:

Propovăduitor al luminii dumnezeieşti, cu cuvinte dumnezeieşti ai devenit, ca unul ce ai fost părtaş al acesteia încă din viaţa aceasta, şi ai întunecat cu strălucirea cuvintelor pe cei care împotriva acesteia au ridicat glasul, pe toţi trezindu-i la adevăr, Grigorie, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Strălucind în Sinod, ca un luminat teolog, cu gura înţelepiunii celei de negrăit, ai învăţat că fiinţa lui Dumnezeu este de neîmpărtăşit dar lucrarea lui Dumnezeu se împărtăşeşte celor ce strigă, Părinte:

Bucură-te, mare arătător al celor sfinte;

Bucură-te, dumnezeiescule arătător de Dumnezeu;

Bucură-te, tălcuitorule al strălucirii celei de sus,

Bucură-te, strălucitule scriitor al îndumnezeirii,

Bucură-te, dumnezeiescule îndrumător al trezviei minţii;

Bucură-te, călăuzitorule al Rugăciunii celei dinlăuntru nerătăcite;

Bucură-te, că te-ai umplut de daruri dumnezeieşti;

Bucură-te, cel ce ai văzut strălucirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce întuneci patimile înţelepţilor;

Bucură-te, temelie a dogmelor ortodoxe;

Bucură-te, izvor de ape dumnezeieşti;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 7-lea:

Mare între ierarhi cu adevărat te-ai arătat, Grigorie înţelepte, descoperitor al celor dumnezeieşti, ca unul ce ai dus viaţă ca a Apostolilor şi te-ai împodobit cu minunatele lor înfăptuiri, Cuvioase, şi pe toţi ai sculat să cânte: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Nectar dumnezeiesc nematerialnic şi mână hrănitoare de suflet şi miere din piatră izvorâtă, cum a spus David Împaratul, sunt întocmirile cuvintelor tale, Grigorie preaminunate, bucurându-i pe cei ce strigă unele ca acestea:

Bucură-te, limbă preadulce;

Bucură-te, vedere dumnezeiască;

Bucură-te, următor al Mântuitorului şi cel de un chip cu El;

Bucură-te, râvnitor al Părintilor şi cu ei împreună sălăşluitor;

Bucură-te, cerească boare care împrospătezi sufletele;

Bucură-te, duhovnicească rouă care ne răcoresti pe noi;

Bucură-te, mireasmă Sfântă a vieţuirii celei curate;

Bucură-te, hrană desăvârşită a ospăţului sufletesc;

Bucură-te, vas al nectarului celui nemuritor;

Bucură-te, mustrător al mincinoaselor învăţături;

Bucură-te, far dumnezeiesc al celor înţelepţi;

Bucură-te, călăuză a popoarelor ortodoxe;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 8-lea:

Har străin s-a dat, îmbelşugat în revărsare, buzelor tale, arătătorule de Dumnezeu, din tine un rău mare ca din Rai izvorând, Grigorie, care udă Biserica toată, strigând Domnului: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Muntele Athosului, Părinte, împreună cu Tesalonicul, vestesc strălucitele tale lupte, şi toată Biserica credincioşilor te cinsteşte ca pe un dumnezeiesc arătător al înţelesului Luminii celei mai presus de minte. Prin care luminezi pe cei ce strigă:

Bucură-te, gură cea purtătoare de lumină;

Bucură-te, vasul cel purtător de mir;

Bucură-te, organ al strălucirii celor trei sori;

Bucură-te, ţarină desăvârşita a isihiei;

Bucură-te, casă de Dumnezeu luminată a lucrării celei dumnezeieşti;

Bucură-te bogăţie de neînchipuit a vieţii în duh;

Bucură-te, că ai primit daruri dumnezeieşti;

Bucură-te, că ai răsturnat vorbăria deşartă a lui Varlaam;

Bucură-te, cel prin Athosul este cinstit;

Bucură-te, faimă strălucită a Tesalonicului;

Bucură-te, putere neclintită a Ortodoxiei;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 9-lea:

Râuri din pântecele tale curg, prin tainica revarsare din cer, cum a spus Mântuitorul, Părinte cuvioase Grigorie, adăpând inimile însetate cu apa vieţii, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Cu usurinţă, Părinte, ai îndurat feluritele încercări, pentru mărturisirea cea bună, şi precum aurul în foc încercat fiind tuturor ai strălucit urcând spre cele mai bune pe cei care cu evlavie îţi strigă ţie acestea:

Bucură-te, piatră a curajului;

Bucură-te, stâncă a răbdării;

Bucură-te, cel ce nu te infricoşezi de a ispitelor năvală;

Bucură-te, cel care ai stins focul patimilor;

Bucură-te, zid de neclintit al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, făclie mult luminoasă a poporului binecredincios;

Bucură-te, că ai îndurat necazurile cu bucurie;

Bucură-te, că Domnului te-ai înfăţişat cu slavă;

Bucură-te, propovăduitor al tainelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce dai credincioşilor cele mântuitoare;

Bucură-te, al sufletelor iconom dumnezeiesc;

Bucură-te, prieten preaîndumnezeit al lui Hristos;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 10-lea:

Cu cuvintele gurii tale, credinţa ortodoxă se propovăduieşte în Duhul cel Dumnezeiesc; căci dumnezeieştilor Părinţi de altădată împreună vieţuitor şi împreună simţitor făcându-te, graiurile lor laolaltă le-ai pus, Cuvioase, strigând: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Cu razele luminii celei necreate hrănindu-te, a celei ce a strălucit pe Tabor, slava şi frumusetea şi strălucirea acesteia le descrii cu sfinţenie, şi-i trezesti, sfinte, spre împărtăşire de ea pe cei care strigă acestea:

Bucură-te, al luminii celei necreate tainic cunoscător;

Bucură-te, al patimilor ucigătoare de suflet izbavitor;

Bucură-te, al slavei celei viitoare pregustare;

Bucură-te, al sufletelor celor întristate mângâiere;

Bucură-te, că ai arătat nebună înţelepciunea lui Varlaam;

Bucură-te, că ai făcut cunoscută bucuria Duhului;

Bucură-te, podoabă dumnezeiască a Arhiereilor;

Bucură-te, vistierie luminoasă a teologiei;

Bucură-te, oglindă a luminii celei nemateriale;

Bucură-te, seceră a învăţăturilor celor străine;

Bucură-te, bucurie a ortodocşilor şi cinste;

Bucură-te, cel ce faci să plece fruntea duşmanilor;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 11-lea:

Cu înaltă cugetare şi cu înţelepciune dumnezeiască ai propovăduit măreţiile lui Dumnezeu şi faci să crească darurile roadelor celor dumnezeieşti ale Duhului, Grigorie, celor curaţi cu duhul, de care se împărtăşesc cei ce strigă: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Luminătoare cu razele virtuţilor s-a arătat viaţa ta, Grigorie grăitorule de Dumnezeu şi plină de lumină cu adevărat învăţătura ta, fericite, căci lui Dumnezeu îi duci cu învăţăturile tale pe toţi cei care strigă unele ca acestea:

Bucură-te, izvor al învăţăturii;

Bucură-te, temelie a ortodoxiei;

Bucură-te, pildă de vieţuire sfântă;

Bucură-te, diademă a bisericii celei sfinte;

Bucură-te, minunat tâlcuitor al vieţii de curăţenie;

Bucură-te, grăitor Sfânt al cuvântului harului;

Bucură-te, cel care curăţesti toată întinăciunea sufletelor;

Bucură-te, că îndrepţi pe a mântuirii cale;

Bucură-te, făclie a strălucirilor celor nemateriale;

Bucură-te, luminător al cunoştinţelor celor de sus;

Bucură-te, prin care Biserica dănţuieşte;

Bucură-te, prin care tot credinciosul se bucură;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 12-lea:

Har dumnezeiesc cere, şi mântuirea sufletelor, Grigorie, înţelepte ierarhe, pentru cei ce vin la tine cu evlavie şi cinstesc luptele tale cele strălucite, căci ca un slujitor lumina strălucesti celor ce strigă: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând suferinţele tale şi dumnezeieştile lupte, pe care le-ai săvârsit pentru Biserică, ceata bine credincioşilor totdeauna te laudă pe tine, Grigorie, şi cu gura mulţumitoare, strigă către tine neîncetat unele ca acestea:

Bucură-te, tărie a Bisericii;

Bucură-te, neîntrecut vorbitor al credinţei;

Bucură-te, cel care ai ruşinat pe vorbăreţul Achindin;

Bucură-te, cel care ai arătat puterea cea dăruită de Dumnezeu;

Bucură-te, cel care împreună cu Apostolii sălăsluieşti, ca unul ce le-ai urmat în toate;

Bucură-te, luceafăr strălucitor al Tesalonicului;

Bucură-te, dulceaţă a sufletului meu;

Bucură-te, luptător dumnezeiesc al ortodoxiei;

Bucură-te, strălucire a bisericii tale celei cinstite;

Bucură-te, dulce strălucire a poporului tău credincios;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


Condacul al 13-lea:

O, dumnezeiescule Părinte, cunoscător al tainelor celor negrăite, Grigorie, culme a Părinţilor, primeşte vocile poporului tau, şi dăruieşte acoperământul tău tuturor; căci cu credinţă alergăm şi Sfintei Treimi strigam: Aliluia!

Acest condac se zice de trei ori.


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Înger în lume, văzător al celor de sus, te-ai arătat Grigorie preafericite şi cu viaţa ta cea dumnezeiască te-ai învrednicit de daruri îngereşti; pentru aceea, minunându-ne de strălucirea ta, Părinte, strigăm:

Bucură-te, cel prin care lumina dumnezeiască străluceşte;

Bucură-te, cel prin care întunericul a fost alungat;

Bucură-te, pajişte prea bine mirositoare a înţelepciunii;

Bucură-te, părtaş al învăţăturii celei prea bune;

Bucură-te, înălţime neajunsă cu privirea a celor înalte;

Bucură-te, adânc neatins al darurilor duhovniceşti;

Bucură-te, că eşti strălucire a Bisericii;

Bucură-te, că te-ai arătat întărire ortodocşilor;

Bucură-te, al credinţei luminător prea luminat;

Bucură-te, făclie de nepătruns a harului;

Bucură-te, prin care grăitorii de nebunii vor tăcea;

Bucură-te, prin care grăitorii de Dumnezeu se vor bucura;

Bucură-te, Părinte Grigorie!


şi Condacul 1:

Pe păstorul Tesalonicului, cel prea vrednic şi pe Luminătorul Bisericii cel prealuminat să-l lăudăm în cântări dumnezeieşti; căci s-a arătat locaş al luminii celei nepătrunse şi dăruieşte luminare şi har îmbelşugat tuturor celor ce strigă: Bucură-te, Părinte Grigorie!