joi, 21 ianuarie 2010

1 iulie - Acatistul Sfântului Leontie de la Rădăuţi

Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ţie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, ca întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toţi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, ca tu eşti mântuirea neamului creştinesc.


Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor.
Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara, şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci.
Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor.
Aştept învierea morţilor.
Şi viaţa veacului ce va să fie.
Amin!


Doamne miluieşte! (de 12 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Veniţi să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.


Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia (de trei ori).

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului (de trei ori).

Doamne miluieşte! (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


Tropar... glas 8:

Cu nevoinţe duhovniceşti toată viaţa ţi-ai petrecut-o şi primind jugul arhieriei cu smerenie şi cu frica lui Dumnezeu ai slujit Biserica lui Hristos, pe care roagă-L sfinte preacuvioase Ierarhe Leontie să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1:

Preacuviosului ierarh, iubitorului de nevoinţe duhovniceşti, înţeleptului păstor al turmei celei cuvântătoare încredinţate din voia lui Dumnezeu, folositorului celor bolnavi şi întăritorului dreptei credinţe cu dragoste să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Icosul 1:

Auzind glasul Evangheliei - intraţi pe poarta cea strâmtă şi mergeţi pe calea cea îngustă care duce la viaţă -, din copilărie ai păşit pe această cale, luând cu dragoste jugul lui Hristos şi cu totul ai urmat Lui, lepădându-te de sine, pentru care laude ca acestea aducem ţie, sfinte Ierarhe Leonţie:

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale se risipesc uneltirile diavolilor;

Bucură-te, că iubind rugăciunea teolog te-ai făcut;

Bucură-te, că mintea şi inima pururea către Domnul le-ai avut;

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;

Bucură-te, că prin rugăciunea necontenită îngerilor te-ai asemănat;

Bucură-te, că nevoinţele tale sihăstreşti cu neîncetate rugăciuni le-ai luminat;

Bucură-te, că rugăciunile tale scară către cer ţi s-au făcut;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale mângâiere ai dat celor ce veneau la tine;

Bucură-te, că pe cei din primejdii cu rugăciunile tale i-ai izbăvit;

Bucură-te, izbăvitorule de patimile cele trupeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, întărirea credincioşilor;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 2-lea:

Catedrala Rădăuţilor ca un rai duhovnicesc ţi-a fost ţie părinte preaiubitorule al credinţei ortodoxe, aici cu slăviţii voievozi te-ai unit în sfintele rugăciuni către Dumnezeu pentru Biserica şi ţara strămoşească, cântând neîncetat cu aceştia lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Preaiubitor de linişte sihăstrească fiind, către obştea cea mare a Laurei te-ai îndreptat, unde cu nevoinţele duhovniceşti mintea ţi-ai luminat cu lumina cunoştintei de Dumnezeu, pentru care aceste laude aducem ţie:

Bucură-te, omule ceresc în trup pământesc;

Bucură-te, a îngerilor preaminunată privire;

Bucură-te, desfătarea raiului;

Bucură-te, chivernisitorule preaînţelept al Tainelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, a cuvioşilor cunună;

Bucură-te, a lavrei tale ocrotitor;

Bucură-te, al călugărilor preaînţelept îndrumător;

Bucură-te, că pentru curăţia sufletului tău harul preoţiei ţi s-a dat;

Bucură-te, că pe aceasta cu smerenia inimii ai încununat-o;

Bucură-te, că pe tine jertfă preacurată te-ai adus slujind Sfintele Taine;

Bucură-te, că toată viaţa ta lui Hristos ai dat-o;

Bucură-te, lauda preoţiei lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 3-lea:

Cunoscând că vrednicia slujirii preoţeşti numai oamenilor a fost dată de Dumnezeu, la care îngerii din cer doar cu frică şi cu cutremur privesc, tu cu aceştia pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Primind harul preoţiei odată cu vrednicia de păstor al obştei sfintei mănăstiri Laura şi mai mult ţi-ai sporit nevoinţele duhovniceşti, curăţindu-ti sufletul şi luminându-ţi mintea, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, a mănăstirii Laura ocrotitor prin sfintele tale rugăciuni;

Bucură-te, preaînţeleptule păstor duhovnicesc;

Bucură-te, părinte bun al celor străini;

Bucură-te, al dreptei judecăţi învăţător;

Bucură-te, odihnă duhovnicească a nevoitorilor;

Bucură-te, a călugărilor lumină;

Bucură-te, înteleaptă călăuza spre mântuire;

Bucură-te, al tainicelor gânduri cunoscător;

Bucură-te, al celor slabi întăritor;

Bucură-te, iscusit învăţător al cumpătării;

Bucură-te, cel ce ai dat iertare spre îndreptare;

Bucură-te, pururea oştenitor întru rugăciune;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 4-lea:

Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor aşa şi tu pururea ai dorit liniştea sfintelor nevoinţe, silindu-te a ajunge, cu darul lui Dumnezeu, măsura îngerilor cu care neîncetat ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

În pustie sălăşluindu-te, mulţi ucenici ţi-ai făcut, între care cel mai iubit ţie şi cunoscut nouă a fost Daniil Sihastrul, părintele duhovnicesc al lui Ştefan cel Mare, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, privighetoarea pustiei;

Bucură-te, al doilea Moise întru rugăciune;

Bucură-te, cel ce în peşteră tainică te-ai nevoit;

Bucură-te, vistierie a rugăciunii inimii;

Bucură-te, a Duhului Sfânt desfătată sălăşluire;

Bucură-te, neadormitule întru rugăciune;

Bucură-te, al postitorilor laudă;

Bucură-te, al pustnicilor înţelept povăţuitor;

Bucură-te, al diavolilor înspăimantare;

Bucură-te, văzătorule de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 5-lea:

Retras în liniştea sihastriei Putnei, cercetat ai fost de către călugări şi credincioşi pe care i-ai folosit duhovniceşte, cu darul lui Dumnezeu, căruia I-ai cântat neîncetat: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Precum lumina aprinzându-se în sfeşnic, se pune ca să lumineze celor din casă, aşa şi tu ai fost rânduit ca să luminezi în sfeşnicul slujirii arhiereşti pe toţi cei din casa lui Dumnezeu, Biserica noastră strămoşească. Drept aceea laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, arhiereule al lui Hristros;

Bucură-te, cel mare între arhierei;

Bucură-te, îndreptător al credinţei;

Bucură-te, al turmei tale preaiubit părinte duhovnicesc;

Bucură-te, făclie care luminezi pe cei din întunericul păcatelor;

Bucură-te, lauda arhiereilor;

Bucură-te, cel ce ai înjugat viaţa sihăstrească cu slujirea arhierească;

Bucură-te, înţelept întăritor al dreptei credinţe;

Bucură-te, cel ce ai tăiat din rădăcini eresurile drăceşti;

Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;

Bucură-te, pilda slujirii preoţiei lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 6-lea:

Jugul arhieriei împreună cu cel al vieţii călugăresti deopotrivă purtând, ai urmat lui Hristos puitorul de nevoinţe, păstorind turma duhovnicească în frica lui Dumnezeu şi cu dragoste părintească cântând neîncetat: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Cunoscând răspunderea slujirii arhipăstoreşti şi văzându-te cuprins de slăbirea puterilor trupului, toiagul arhipăstoriei, cu frica lui Dumnezeu, l-ai încredinţat altuia mai tare şi în sfânta mănăstire Laura te-ai retras întru privegheri şi nevoinţe duhovniceşti, pentru care laude aducem ţie:

Bucură-te, cel ce prin nevoinţele duhovniceşti vasul sufletului l-ai curăţit;

Bucură-te, că pe acesta l-ai sfinţit cu harul cel de sus;

Bucură-te, templu prea curat al Sfântului Duh;

Bucură-te, că asemănarea cu Dumnezeu ţi-a fost cunună vieţii tale;

Bucură-te, blândule păstor al obştei tale;

Bucură-te, Mângâietorule al nevoitorilor;

Bucură-te, cel ce ai agonisit bucuria raiului;

Bucură-te, tămâie înmiresmată prin harul Duhului;

Bucură-te, fierbinte rugător către Dumnezeu;

Bucură-te, cel împreună cu îngerii slujitor lui Dumnezeu;

Bucură-te, chipul bunătăţii;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 7-lea:

Cunoscând apropierea sfârşitului vieţii tale pământeşti, obştea mănăstirii ai adunat-o în jurul tău şi binecuvântând-o, cu pace te-ai mutat către Dumnezeu căruia pururea ai cântat: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Trupul tău cu adevărat templu al Duhului Sfânt l-ai făcut cu darul lui Dumnezeu, care în mormânt fiind coborât neîncetat a izvorât dar de vindecări celor ce cu credinţă şi cu dragoste veneau la mormântul tău, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;

Bucură-te, alinarea celor îndureraţi;

Bucură-te, izgonitorul demonilor;

Bucură-te, Mângâietorul celor preaîndureraţi;

Bucură-te, că viaţa ta de rugăciune călăuză creştinilor s-a făcut;

Bucură-te, că şi după adormirea ta cu dragoste ai fost cercetat de fiii tai duhovniceşti;

Bucură-te, că pe aceştia în dreapta credinţă i-ai întărit;

Bucură-te, înţeleptule povăţuitor pe calea dreptei credinţe;

Bucură-te, lauda şi cununa obştei mănăstirii Laura;

Bucură-te, împreună rugătorule cu Daniil Sihastrul;

Bucură-te, de Dumnezeu cuprinsule;

Bucură-te, făclie aprinsă în sfeşnicul slujirii lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 8-lea:

Cunoscute fiind darurile lui Dumnezeu care s-au revărsat prin tine asupra credincioşilor şi după adormirea ta cu evlavie, din voia lui Dumnezeu, sfântul tău trup a fost scos din mormânt şi aşezat cu cinste în raclă spre folosul cel sufletesc al celor ce cu dragoste laudă pe Dumnezeu cântând: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Aduse cu cinste sfintele tale moaşte în catedrala din Rădăuţi unde cu vrednicie ai arhipăstorit, credincioşii neîncetat au venit la tine sărutând sfintele tale moaşte cu credinţă şi cu dragoste. Drept aceea cântare ca aceasta aducem ţie:

Bucură-te, învăţătorule al dogmelor credinţei ortodoxe;

Bucură-te, comoară de mare preţ a credinţei ortodoxe;

Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, grabnicule tămăduitor al celor bolnavi;

Bucură-te, limanul lin al celor învăluiţi de multe necazuri;

Bucură-te, îndreptătorul celor greşiţi;

Bucură-te, păzitorul cel neclintit al rânduielii Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, cel ce închizi gurile celor hulitori de Dumnezeu;

Bucură-te, descoperitorul nedreptăţii;

Bucură-te, al credincioşilor tare ajutător;

Bucură-te, tăria oraşelor şi satelor noastre;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 9-lea:

Adevărat părinte te-ai arătat credincioşilor şi după adormirea ta, ca tu împărtăşeşti mângâiere şi întăreşti în săvârşirea faptelor bune pe toţi cei ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Izvor nesecat de vindecări s-au arătat sfintele tale moaşte tuturor celor care cu credinţă au venit şi au cerut rugăciunile tale bine primite la Dumnezeu, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, părintele orfanilor;

Bucură-te, sprijinitorul văduvelor;

Bucură-te, ajutătorul celor lipsiţi;

Bucură-te, împăciuitorul celor învrăjbiţi;

Bucură-te, nădejdea celor nedreptăţiţi;

Bucură-te, descoperitorul furilor;

Bucură-te, cel ce dai înţelepciune copiilor;

Bucură-te, pacea celor căsătoriţi;

Bucură-te, al bolnavilor doctor fără plată;

Bucură-te, al ostaşilor îmbărbătare;

Bucură-te, al călătorilor ocrotitor;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 10-lea:

Ierarh luminat cu mintea prin Duhul Sfânt şi părinte cu adevărat te-au arătat faptele vieţii tale, ca cel care pururea ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Teologhisitor cu adevărat ai fost prin rugăciunile tale neîncetate, vorbind cu Dumnezeu, Căruia cu inima şi cu buzele curăţite prin harul Sfântului Duh laude I-ai adus. Drept aceea şi noi aducem ţie cântarea aceasta:

Bucură-te, lauda arhiereilor;

Bucură-te, povăţuitorule cel bun;

Bucură-te, sabie ascuţită care tai eresurile;

Bucură-te, a credincioşilor bucurie;

Bucură-te, că ruşinezi pe cei vicleni;

Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;

Bucură-te, trâmbiţa cuvântării de Dumnezeu;

Bucură-te, vestitorul cel tare al Sfintei Treimi;

Bucură-te, candela nestinsă a credinţei ortodoxe;

Bucură-te, mărgăritarul de mare preţ al dreptei credinţe;

Bucură-te, călăuza înţeleaptă a păstorilor sfinţiti prin harul preoţiei;

Bucură-te, preasfinţite slujitorule al harului Sfântului Duh;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 11-lea:

Sfintele tale moaşte nenumărate faceri de bine au revărsat, prin darul lui Dumnezeu, veacuri de-a rândul, dar vitregia vremurilor a făcut ca acest odor de mare preţ al credinţei noastre să fie tăinuit pentru oarecare timp, apoi, pentru a noastră mângâiere, bucurie şi folosinţă, sufletească şi trupească, iarăşi s-au aflat, pentru care milă a lui Dumnezeu pentru noi, împreună cu tine îi cântăm: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Deşi au fost ascunse pentru credincioşi, oarecare timp, sfintele tale moaşte, totuşi a rămas amintirea facerilor tale de bine în inimile lor din neam în neam, pentru care laude ca acestea aducem ţie;

Bucură-te, doctorul bolnavilor care lesne dai vindecări cu darul lui Dumnezeu;

Bucură-te, învăţătorul înfrânării;

Bucură-te, întăritorul postitorilor;

Bucură-te, preacuvioase părinte ierarhe;

Bucură-te, vorbitorule cu îngerii;

Bucură-te, că ai slujit lepădat cu totul de cele ale lumii trecătoare;

Bucură-te, că nefurată şi nestricăcioasă comoară ţi-ai agonisit în cer;

Bucură-te, că cele pământesti lepădându-le, cele cereşti ai dobândit;

Bucură-te, visteria milei lui Dumnezeu;

Bucură-te, împreună locuitorule cu îngerii în cer;

Bucură-te, cununa Bisericii;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 12-lea:

Cetatea Rădăuţilor întărire în credinţă şi alinare în necazuri pururea te are pe tine, sfinte Ierarhe Leontie, pentru care cântă neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Neamuri străine de credinţă şi de ţară punând stăpânire pe pământul românesc nu au putut abate de la dreapta credinţă pe fiii Bisericii noastre strămoşeşti, avându-te pe tine, sfinte Ierarhe Leontie, ocrotitor şi întărire neclintită, pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, a noastră tărie sufletească;

Bucură-te, zidul cel neclintit al credinţei noastre ortodoxe;

Bucură-te, a noastră binecuvântare;

Bucură-te, grabnic ajutătorule;

Bucură-te, a Rădăuţilor cunună;

Bucură-te, a Bucovinei laudă;

Bucură-te, împreună rugător cu Daniil Sihastrul şi Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt;

Bucură-te, ierarhul cel prea ales al lui Dumnezeu;

Bucură-te, părintele nostru duhovnicesc;

Bucură-te, odrăslirea preacurată a Duhului Sfânt pe pământul Bucovinei;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale în dreapta credinţă ne păstrăm;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale pe vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi îi biruim;

Bucură-te, cununa Bisericii noastre strămoşeşti;

Bucură-te, Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie!


Condacul al 13-lea:

O, preacuvioase părinte Ierarhe Leontie, cununa Bisericii lui Hristos şi lauda credinţei noastre strămoşeşti, izbăveşte-ne din orice primejdie şi roagă pe milostivul Dumnezeu să păstreze pe toţi fiii neamului nostru românesc în dreapta credinţă, în unirea dragostei şi tăria nădejdii împlinirii dorinţei noastre sfinte de a trăi în pace împreună, mulţumind pururea lui Dumnezeu pentru toate şi cântându-I: Aliluia. (Acest Conduc se zice de trei ori.


Apoi se zic Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune:

Sfinte preacuvioase părinte Ierarhe Leontie, primeşte smerita noastră rugăciune, precum Mântuitorul a primit cei doi bani ai văduvei, şi cere pentru noi dar şi putere, ca toate poftele trupeşti călcând, sa vieţuim în bună cinstire şi curăţie, agonisind iertare de păcate şi trecere fără primejdie în ceasul morţii, şi când vom trece noi întru nădejdea Învierii spre viaţa de veci, pururea să ne desfătăm de preafericita faţă a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi slăvit, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!