marți, 19 ianuarie 2010

Pomelnice

POMELNIC

PSALMUL NECANONIC 151

Acest psalm este scris deosebi de David şi în afara de numărul psalmilor, când s-a bătut cu Goliat.

1. Mic eram între fraţii mei şi tânăr în casa tatălui meu; păşteam oile tatălui meu.

2. Mâinile mele au făcut harfă şi degetele mele au întocmit psaltirea.

3. Şi cine va vesti Domnului meu? Însuşi Domnul, Însuşi va auzi.

4. El a trimis pe îngerul Lui şi m-a luat de la oile tatălui meu şi m-a uns cu untdelemnul ungerii Lui.

5. Fraţii mei erau buni şi mari şi nu a binevoit întru dânşii Domnul.

6. Ieşit-am întru întâmpinarea celui de alt neam şi m-a blestemat cu idolii lui;

7. Iar eu, smulgându-i sabia, i-am tăiat capul şi am ridicat ocară de pe fiii lui Israel.


POMELNIC (pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

Pentru Sfânta Biserică:

Adu-ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.

Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.

Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.

Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfarămă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh! (o închinăciune)


POMELNIC PENTRU CEI VII

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredinciosul tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul şi sădeşte în inima lui cele bune şi de pace pentru sfânta Biserică; ca să vieţuim, prin liniştea lui, viaţa lină şi fără de gâlceavă, în dreapta credinţă, în deplină creştinătate şi curăţie. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe prea sfinţiţii patriarhi ai lumii şi Prea Sfinţitul şi îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toţi prea sfinţiţii mitropoliti, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, pe preoţi, diaconi şi pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare si, pentru rugăciunile lor, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredincioşii cârmultori ai tarii, pe mai-mării ostilor, pe capeteniile oraselor şi satelor şi pe toti binecredincioşii şi de Hristos iubitorii ostaşi. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele nostru stareţul (numele) şi pe fraţii noştri cei întru Hristos şi, prin rugăciunile lor, mântuieşte-mă şi pe mine păcătosul. (Numai pentru călugări; o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele meu, duhovnicul (numele) şi-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe toti cei ce se ostenesc şi slujesc şi pe cei ce cu osârdie au slujit în sfânt locaşul acesta, fraţii noştri, cu lucrul mâinilor; pe cei pusi în ascultări; iconomi, ajutori de iconomi şi pe cei împreună cu dânşii oştenitori, pe slugile mireneşti, pe lucrătorii de pământ ai acestei sfinte mănăstiri şi pe toti ortodocşii creştini către Tine. (o rostesc numai călugarii; o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părinţii mei (numele) pe fraţii, surorile, pe toate rudeniile cele după duh şi după trup şi pe prieteni; şi le dăruieşte lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătăţile cele lumeşti şi cu cele mai presus de lume. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din Ţara Românească şi de pretutindenea şi pe părinţii şi fraţii mei, care vieţuiesc şi petrec într-însele; şi mă miluieşte şi pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte, după mulţimea îndurărilor Tale, pe toţi sfinţii ieroschimonahi, ieromonahi, ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimonahi şi monahi, schimonahii şi monahii, şi pe toţi cei ce cu evlavie şi cu înfrânare vieţuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peşteri, prin munţi, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc şi latură şi care slujesc şi se roagă Ţie cu creştinească, dreaptă şi bună credinţă. Uşurează-le povara, mângâie-i în necaz şi-i întăreşte în nevoinţă, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruieşte-mi şi mie iertare de păcate. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe bătrâni şi pe tineri, pe săraci şi pe sărmani, pe văduve şi pe cei ce se află în neputinţe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temniţe şi în închisori si, mai ales, pe cei izgoniţi pentru Tine şi pentru dreapta credinţă ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu şi de cumpliţii eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluieşte-i pe dânşii, cercetează-i, întăreşte-i, îi mângâie şi degrab, cu puterea Ta, îi slobozeşte şi le dă izbăvire de orice fel de greutăţi. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, miluieşte şi îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greşit Ţie, şi m-am smintit şi nebuneşte m-am depărtat de la calea mântuirii, iar prin deşărtăciunea minţii mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: întoarce-mă iarăşi pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie. (o închinăciune)

Uneşte cu sfânta, apostoleasca şi soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credinţă şi care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoştinţei Tale. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne şi miluieşte pe cei ce mă urăsc, ma dosădesc şi mă asupresc şi nu-i lăsa pe dânşii să piară pentru mine ticălosul. (o închinăciune)


PENTRU CEI RĂPOSAŢI

Pomeneşte, Doamne, pe cei ce s-au mutat din viaţa aceasta: binecredincioşii împăraţi şi domni, împărătese şi doamne, preasfinţiţi patriarhi, mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, preoţi, diaconi, întregul cler bisericesc, cinul monahicesc, ctitori ai sfânt locaşului acestuia, şi-i odihneşte împreună cu sfinţii Tăi în veşnicele Tale locaşuri. (o închinăciune)

Pomeneşte, Doamne, sufletele adormiţilor robilor Tăi părinţilor mei (numele), fraţilor, surorilor şi tuturor rudeniilor mele după duh şi după trup, iertându-le lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie; dăruieşte-le împărăţia şi împărtăşirea veşnicelor Tale bunătăţi, îndulcirea Ta cea fără de sfârşit şi fericita viaţă. (o închinăciune)

Pomeneşte, Doamne, pe toţi cei ce au adormit întru nădejdea învierii şi a vieţii veşnice: părinţi şi fraţi ai noştri şi dreptslăvitori creştini, care odihnesc aici şi pretutindeni; sălăsluieşte-i cu sfinţii Tăi acolo unde străluceşte lumina feţei Tale, iar pe noi miluieşte-ne ca un bun şi de oameni iubitor. (o închinăciune)

Dăruieşte, Doamne, iertare de păcate tuturor părinţilor şi fraţilor noştri, care mai înainte de noi s-au mutat, întru bună credinţă şi întru nădejdea învierii, şi le fă lor veşnică pomenire. (de trei ori)


PENTRU TINE

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului. (o închinăciune)

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, miluieşte-mă. (o închinăciune)

Fără de număr am gresit, Doamne iartă-mă. (o închinăciune)


PSALMII CARE SE CITESC ÎN DIFERITE IMPREJURĂRI

Împotriva vrăjmaşilor, care te asupresc: Psalmii 3, 19, 30 şi 31.

Când bântuie ciuma sau alte boli, la noi sau în altă parte: Psalmul 90.

După ce ai căzut în păcat: Psalmii 50, 45, 46, 70 şi 72.

Când mergi să te judeci cu cineva: Psalmii 20 şi 75.

Când te apucă frica: Psalmii 6, 66 şi 76.

Când te supără necuratul: Psalmul 37.

În închisoare, în robie sau când cazi prizonier: Psalmul 69.

La dezlănţuirea fulgerelor şi trăznetelor sau când bate grindina: Psalmul 84.

Când mergi la război: Psalmul 84.

Când începi să faci pâine din recoltă nouă, sa guşti din vinul nou sau să mănânci întâi din orice fel de poame: Psalmul 33.


ÎNTRU SLAVA SFINTEI ŞI CELEI DE O FIINŢĂ ŞI DE VIAŢĂ FĂCĂTOAREI ŞI NEDESPĂRŢITEI TREIMI; PSALTIREA PROOROCULUI ŞI ÎMPĂRATULUI DAVID; POMELNIC ZILNIC LA PSALTIREA LUI DAVID (pe care este dator atât monahul cât şi mireanul să-l citească în fiecare zi, cu umilinţă, cu osârdie şi cu evlavie)

PENTRU SFÂNTA BISERICĂ

Adu-Ţi aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, de mila şi de îndurările Tale cele din veac, pentru care Te-ai întrupat şi de voie ai răbdat răstignire şi moarte, ai înviat din morţi, Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, pentru mântuirea tuturor celor ce cred drept în Tine.

Caută spre smerenia şi rugăciunea tuturor celor ce cu toată inima Te caută pe Tine. Pleacă-Ţi urechea şi auzi smerita mea rugăciune, a nevrednicului robului Tău, întru miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care o aduc Ţie pentru poporul Tău.

Mai întâi, adu-Ţi aminte de soborniceasca şi apostoleasca Ta Biserică, pe care ai câştigat-o cu scump sângele Tău; întemeiaz-o, întăreşte-o, lăţeşte-o, înmulţeşte-o, împac-o şi o păzeşte nebiruită de porţile iadului în veci, iar întărâtările ce se pornesc asupra ei le potoleşte.

Stinge năvala păgânilor, pornirile ereticilor degrab le sfarămă, le dezrădăcinează şi întru nimic le întoarce, cu puterea Sfântului Tău Duh. (o închinăciune)

POMELNIC PENTRU CEI VII

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredinciosul tău popor. Supune sub picioarele lui pe tot vrăjmaşul şi potrivnicul şi sădeşte în inima lui cele bune şi de pace pentru sfânta Biserică; ca să vieţuim, prin liniştea lui, viaţa lină şi fără de gâlceavă, în dreapta credinţă, în deplină creştinătate şi curăţie. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe prea sfinţiţii patriarhi ai lumii şi Prea Sfinţitul şi îndreptătorul Sinod, pe arhiepiscopul (sau episcopul) nostru (numele), pe toti prea sfinţiţii mitropoliţi, arhiepiscopi şi episcopi ortodocşi, pe preoţi, diaconi şi pe tot clerul bisericesc, pe care i-ai pus să păstorească turma Ta cea cuvântătoare si, pentru rugăciunile lor, miluieşte-mă şi mă mântuieşte şi pe mine păcătosul. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe dreptcredincioşii cârmuitori al ţării, pe mai-marii oştilor, pe căpeteniile oraşelor şi satelor şi pe toti binecredincioşii şi de Hristos iubitorii ostaşi. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele nostru stareţul (numele) şi pe fraţii noştri cei întru Hristos si, prin rugăciunile lor, mântuieşte-mă şi pe mine păcătosul. (numai pentru călugări; o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe părintele meu, duhovnicul (numele) şi-mi iartă păcatele prin rugăciunile lui. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe toti cei ce se ostenesc şi slujesc şi pe cei ce cu osârdie au slujit în sfânt locaşul acesta, fraţii noştri, cu lucrul mâinilor; pe cei puşi în ascultări; iconomi, ajutori de iconomi şi pe cei împreună cu dânşii oştenitori, pe slugile mireneşti, pe lucrătorii de pământ ai acestei sfinte mănăstiri şi pe toti ortodocşii creştini către Tine. (o rostesc numai călugării; o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, si miluieşte pe părinţii mei (numele) pe fraţii, surorile, pe toate rudeniile cele după duh şi după trup şi pe prieteni; şi le dăruieşte lor pacea Ta, îndestulându-i cu bunătăţile cele lumeşti şi cu cele mai presus de lume. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte sfintele mănăstiri din Sfântul Munte, din Ţara Româneasca şi de pretutindenea şi pe părinţii şi fraţii mei, care vieţuiesc şi petrec într-însele; şi mă miluieşte şi pe mine, păcătosul, pentru rugăciunile lor. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte, după mulţimea îndurărilor Tale, pe toţi sfinţii ieroschimonahi, ieromonahi, ieroschidiaconi, ierodiaconi, schimonahi şi monahi, schimonahii şi monahii, şi pe toţi cei ce cu evlavie şi cu înfrânare vieţuiesc prin mănăstiri, prin pustii, prin peşteri, prin munţi, prin închisori, prin crăpăturile pietrelor, prin ostroavele mărilor, în orice loc şi latură şi care slujesc şi se roagă Ţie cu creştinească, dreaptă şi bună credinţă. Uşurează-le povara, mângâie-i în necaz şi-i întăreşte în nevoinţă, cu puterea Ta; iar prin rugăciunile lor, dăruieşte-mi şi mie iertare de păcate. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, şi miluieşte pe bătrâni şi pe tineri, pe săraci şi pe sărmani, pe văduve şi pe cei ce se află în neputinţe, în griji, în nevoi, în rele pătimiri, în robii, în temniţe şi în închisori si, mai ales, pe cei izgoniţi pentru Tine şi pentru dreapta credinţă ortodoxă, de limbile cele fără de Dumnezeu şi de cumpliţii eretici, fiindcă sunt robii Tăi. Miluieşte-i pe dânşii, cercetează-i, întăreşte-i, îi mângâie şi degrab, cu puterea Ta, îi slobozeşte şi le dă izbavire de orice fel de greutăţi. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne, miluieşte şi îmi iartă tot ce eu, ca un om neputincios, am greşit Ţie, şi m-am sminţit şi nebuneşte m-am depărtat de la calea mântuirii, iar prin deşertăciunea minţii mele m-am abătut, ca un ticălos, către fapte necuvioase. Rogu-mă dar: Întoarce-mă iarăşi pe calea mântuirii, prin dumnezeiasca Ta iconomie. (o închinăciune)

Uneşte cu sfânta, apostoleasca şi soborniceasca Ta Biserică pe cei ce s-au depărtat de la dreapta credinţă şi care întunecându-se cu eresurile, se află întru pierzare, luminându-i cu strălucirea cunoştinţei Tale. (o închinăciune)

Mântuieşte, Doamne şi miluieşte pe cei ce mă urăsc, ma dosădesc şi mă asupresc şi nu-i lăsa pe dânşii să piară pentru mine ticălosul. (o închinăciune)