marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul icoanei Maicii Domnului Prodromiţa (sau Înaintemergătoarea, sărbătorită pe 12 iulie; I)

Preotul: Binecuvântat este, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

De nu este preot se zice:

Doamne, Iisuse Christoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-ne pe noi.

Strana: Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie (de 3 ori).

Împărate Ceresc, Mângăietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de Viaţă, vino şi Te sălăsluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.Doamne, curăţeste păcatele noastre.Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl Nostru care eşti în ceruri, sfânt este numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre. Şi nu ne lăsa pe noi duşi în ispită şi ne izbăveşte de cel rău şi viclean. Amin!


După aceasta Preotul (citeţul) rosteşte:

Ecfonisul:

Că a Ta este impărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Doamne miluieşte (de 12 ori).

Veniti sa ne inchinam Imparatului nostru Dumnezeu.

Veniti sa ne inchinam şi sa cadem la Christos, Imparatul nostru Dumnezeu.

Veniti sa ne inchinam şi sa cadem la insusi Christos, Imparatul şi Dumnezeul nostru.


Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta; auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slabit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormant. Fă să aud dimineata mila Ta, că la Tine mi-i nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrajmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrajmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Şi iarăşi:

Auzi-mă Doamne, întru dreptatea, Ta.Să nu intri la judecată cu robul Tău (de 2 ori).

Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeule.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeul nostru slavă Ţie!

Apoi se rosteşte Cântarea aceasta pe glasul al 4-lea

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.


Stihul întâi:

Mărturisiţi-vă Domnului şi chemaţi numele cel sfânt al Lui.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.

Stihul al doilea:

Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă; bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului.


Stihul al treilea:

De la Domnul s-a făcut aceasta şi este minunat întru ochii noştri.

Troparele glasul al 4-lea. Prodobie:

Cel ce Te-ai înălţat pe Cruce de bunăvoie, poporului Tău celui nou, numit cu numele Tău, îndurările Tale daruieşte-i, Christoase Dumnezeule....

Către Născătoarea de Dumnezeu acum cu osârdie să alergăm noi, păcătoşii şi smeriţii, şi să cădem cu pocăinţă, strigând din adâncul sufletului: Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; sârguieşte că pierim de mulţimea păcatelor; nu-i întoarce neajutoraţi pe robii tăi, că pe tine singură nădejde te-am câştigat (de două ori).

Slavă... al icoanei.

Veniţi, dreptcredincioşilor, cu dragoste, să ne închinăm prea sfintei şi de minuni făcătoarei Icoanei „Înaintemergătoarea” şi cu evlavie să o sărutăm ca pe Născătoarea de Dumnezeu, care pururea ne apără, izbăvindu-ne din necazuri şi primejdii pe toţi care cerem ajutorul şi mijlocirea Sa.

Şi acum...

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale, noi nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăveşti pe robii tăi pururea din toate nevoile.


Psalmul 50:

Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi, după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu Duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, Ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile-de-tot; atunci vor pune pe altarul tău viţei..


Canonul:

Cântarea 1-a glasul 8:

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat şi din răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Cine poate Stăpână a înţelege, sau ce cuvânt poate arăta, cum chipul Icoanei tale s-a zugrăvit şi fără să ştim cum s-a întâmplat aceeasta, ne închinăm ei cu dreaptă credinţă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Prea slăvite sunt, de Dumnezeu Născătoare, toate minunile tale, câte le-ai făcut prin sfântă Icoana ta Prodromiţa, preacurată Mireasă nenuntită.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

A lăuda cu cântări după cuviinţă, preacinstită icoana ta „Înaintemergătoarea” nu ne este cu putinţă, Preacurată.Deci în loc de cuvinte multe, primeşte credinţa noastră şi iartă-ne pe noi robii tăi.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Având pe vistierul Înţelepciunii, supunându-se rugăciunilor tale, ca Maicii celei iubite unfiu prea înţelept, pogoară o picătură din Darul Dumnezeiesc în inimile noastre ca să putem lăuda sfânta icoana ta.


Cântarea a 3-a:

Irmos: „Cel ce ai făcut cele de deasupra Crugului ceresc şi ai zidit Biserica Ta, Tu pe mine mă întăreşte, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Icoana ta cea preaslăvită, văzându-o poporul român cel binecredincios, Preacurată, strălucind ca un nor luminat de fulger, cu mirare a rostit: „Ce minune înfricoşată şi ce taină neaşteptată este aceasta fraţilor?”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Vestea minunilor sfintei Icoanei tale, „Înaintemergătoarea” s-a răspândit pe întreg pământul. Iar ceata credincioşilor, cu sufletele pline de dragoste şi evlavie vine şi se închină înaintea ei cu multă smerenie şi încredere neclintită.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Ca un fulger luminos, preaslăvită icoana ta, în mijlocul poporului strălucind neîncetat, a îndemnat pe privitori să strige ţie, binecuvântată Fecioară: „Mari sunt minunile tale!”

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Milostiv să ne faci nouă, Curată, pe Fiul tău şi Poarta Raiului deschide-ne-o tuturor celor care cu gând curat şi inimă iertătoare, ne închinăm Sfintei Icoanei Tale „Înaintemergătoarea”.


Catavasiile cântărei a 3-a:

1. Izbăveşte-ne din nevoi, Născătoare de Dumnezeu, că noi toţi după Dumnezeu la tine scăpăm, ca şi către un zid nestricat şi folositor.

2. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.

Preotul (citeţul) rosteşte Ectenia pomenirii:

Miluieşte-ne, pe noi Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie auzi-ne şi ne miluieşte.

Strana: Doamne miluieşte (de trei ori).

Preotul: Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi pentru toţi întru Christos fraţi ai noştri.

Strana: Doamne miluieşte (de trei ori).

Preotul (citeţul): Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu N (numele de botez ale celor pentru care se oficiază paraclisul) şi ale celor prezenţi la sfântul paraclis.

Strana: Doamne miluieşte (de douăsprezece ori).

Preotul (citeţul): rosteşte ecfonisul:

Că milostiv şi iubitor de oameni eşti, Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: (creştinii prezenţi la paraclis): Amin!

Sedealna (pe glasul întâi), podobie:

Mormântul Tău Mântuitorule...

Tablă de Dumnezeu scrisă te cunoaştem Preacurată şi tronul adevărat al Domnului Christos.Pentru aceasta ne închinăm cu evlavie şi cu dragoste sfintei tale icoane, Înaintemergătoarea, cea care poartă adevărat chipul tău şi de la care primim toate cele de folos şi tămăduire de boli.


Cântarea a 4-a:

Irmos: „auzit-am Doamne taina rânduielii Tale, înţeles-am lucrurile Tale şi am preaslăvit Dumnezeirea Ta”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Nimeni să nu se îndoiască de minunea Dumnezeieştii icoane ca să nu cadă în Dumnezeiască urgie, ci să creadă toate cu inimă curată, ca să primească cu îmbelşugare Darul dumnezeieştii Fecioare Maria.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.Curăţeşte Preanevinovată Fecioară, toată necurăţia sufletului nostru cel plin de patimi, ca totdeauna să sărutăm în mintea noastră slăvita icoana Ta şi să te cinstim pe tine Preacurată Dumnezeiască Mireasă.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe cei care slavesc Sfântă Icoana Ta, Prodromiţa, cea cu dumnezeiască minune zugrăvită şi se închină cu credinţă acesteia, păzeşte-i de toată nevoia şi necazul, Maică Preacurată.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Fii pururea cu noi robii tăi, multmilostivă, Fecioară şi păzeşte-ne cu sfântul tău Acoperământ, căci pe tine te avem lumină, viaţă şi grabnică apărătoare.


Cântarea a 5-a:

Irmos: Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale şi cu braţul Tău cel înalt, pacea Ta dăne-o nouă, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Multe minuni s-au săvârşit de la icoana ta Prodromiţa, Preacurată, încă înainte de a ajunge la Sfântul Munte căci aflându-se aceasta în schitul de la Iaşi, a tămăduit oamenii de boli ale trupului şi sufletului şi a alungat demonii din cei posedaţi.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Pe binecredinciosul tău popor, care cu evlavie aleargă din locuri îndepărtate către sfânta ta icoană, Înaintemergătoarea, binecuvintează-i Stăpână şi casa lor fereşte-o de toate relele întâmplări.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Puternic ajutor dobândim Preacurată de la dumnezeiască icoana ta, noi robii tăi, ce suntem izbăviţi de toată reaua întâmplare şi te rugm ca şi în clipa morţii să ne mântuieşti de moartea cea năpraznică.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

De toate bolile trupeşti tămăduieşte prea îndurată şi de patimi sufleteşti vindecă prea lăudată prin puternicile tale soliri către Fiul tău, pe toţi cei care cu credinţă aleargă la sfânta icoana ta, Înaintemergătoarea şi închinându-se ei, te cheamă în ajutor.


Cântarea a 6-a:

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune toate necazurile mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăţi şi viaţa mea de iad s-a apropiat şi ca Iona mă rog: „Dumnezeule din stricăciune scoate-mă!”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Caută Stăpână din Ceruri spre noi credincioşii ortodocşi, cei care pururea te slăvim şi linişteşte prin darul Sfintei tale icoane Prodromiţa furtuna ispitelor şi necazurilor pornite împotriva noastră.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Rănit fiind de săgeţile răutăţilor, tămăduieşte-mă Prea Nevinovată, cu darul sfintei icoanei tale Înaintemergătoarea, căreia mă închin şi o sărut.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fecioară nenuntită, zid nesurpat în faţa vrăjmaşilor, izbăveşte-ne de necazuri şi primejdii, punând pe fugă taberele iadului prin puterea razelor de har purtătoare ale Slăvitei icoane tale Înaintemergătoarea.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Nu va putea limba cea stricăcioasă, Preacurată Mireasă Dumnezeiască, să povestească noianul minunilor tale, ce le pogori neâncetat prin Sfânta Icoana ta asupra cinului călugăresc din Schitul Prodromul şi a tuturor credincioşilor ortodocşi ce se roagă cu credinţă şi cu dragoste Slăvitului tău Chip.


Catavasiile Cântării a 3-a:

1. Izbăveşte-ne din nevoi, Născătoare de Dumnezeu Inaintemergătoare, că toţi după Dumnezeu la tine scăpăm ca şi către un zid nestricat şi folositor.

2. Caută cu milostivire, cu totul lăudată Născătoare de Dumnezeu spre necazul cel cumplit al trupului meu şi vindecă durerea sufletului meu.