marți, 19 ianuarie 2010

Paraclisul icoanei Maicii Domnului Prodromiţa (sau Înaintemergătoarea, sărbătorită pe 12 iulie; II)

Ectenia pomenirii:

Preotul: Miluieşte-ne pe noi Dumnezeule după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Strana: Doamne miluieşte! (de 3 ori).

Preotul: Incă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi pentru toţi întru Christos fraţi ai noştri.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

Preotul: Incă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu N (numele de botez al celor pentru care se oficiază paraclisul) şi a celor prezenţi la sfântul paraclis.

Strana: Doamne miluieşte (de 12 ori).

Preotul: rosteşte Ecfonisul: Că tu eşti Împăratul Păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie Slavă îţi înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin-iar după ecfonis se cântă:

Condacul -pe glasul al 8 lea.Podobie: apărătoare Doamnă.

Chipului tău Preacurată Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ne închinăm credincioşii, cinstindu-l după vrednicie, căci ne păzeşti şi ne izbăveşti de toate ispitele şi de relele întâmplări.Deci mulţumind strigăm Ţie: Bucură-te, Fecioară nădejdea şi slava creştinilor.

Preotul: Încelepciune.


Prochimenul-pe glasul al 4 lea:

Pomeni-voi numele tău întru tot neamul şi neamul.

Stih: ascultă fiică şi vezi şi pleacă urechea ta şi uită poporul tău şi casa părintelui tău şi va dori Împăratul frumuseţea ta.

Preotul: şi pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostrum să-l rugăm.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

Preotul: Înţelepciune drepţi să ascultăm Sfânta Evanghelie.Pace tuturor.

Strana: şi duhului tău.

Preotul: din Sfânta Evanghelie de la Luca citire (cap1 de la 39-49;56)

Strana: Slavă Ţie Doamne, slavă Ţie.

Preotul: să luăm aminte:

În zilele acelea, sculându-se, Maria s-a dus în grabă la munte, într-un oraş al lui Iuda şi a intrat în casa lui Zaharia şi s-a închinat Elisabetei. Iar când a auzit Elisabeta închinarea Mariei, a săltat pruncul în pântecele ei; şi Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt şi a strigat cu glas mare şi a zis: Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este Rodul pântecelui tău! Şi de unde cinstea aceasta pentru mine, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Căci iată, cum a ajuns glasul închinării tale în urechile mele, a săltat pruncul de bucurie în pântecele meu. Şi fericită este aceea care a crezut că vor fi împlinite întocmai cele spuse ei de la Domnul. Atunci a zis Maria: Măreşte, suflete al meu, pe Domnul şi se bucură duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a căutat spre smerenia roabei Sale. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile, pentru că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic, şi sfânt este numele Lui. Şi a rămas Maria împreună cu Elisabeta ca la trei luni. Apoi s-a înapoiat la casa sa.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, glasul al 2 lea.

Părinte, Cuvinte şi Duhule, Treime Sfântă, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăţeşte mulţimea greşelilor noastre.


Stihira, glasul al 2-lea «Toată nădejdea»:

Stih: Miluieşte-ne, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şterge fărădelegea mea.

Chipul sfintei tale icoane, prealăudată Născătoare de Dumnezeu, izbăveşte de toată vătămarea, pe cei ce se apropie cu dragoste de ea.Mântuieşte Preacurată, pe cei care nădăjduiesc întru ajutorul tău, cinstind preasfântă Icoana ta Prodromiţa, cea cu dumnezeiască minune zugrăvită.

Mântuieşte, Dumnezeule, poporul Tău şi binecuvântează moştenirea Ta, cercetează lumea Ta cu milă şi cu îndurări, înalţă fruntea creştinilor ortodocşi şi trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei şi de viaţă făcătoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cereştilor netrupeşti Puteri; pentru rugăciunile cinstitului, măritului Prooroc, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan; ale Sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli; ale tuturor sfinţilor sfinţitilor ierarhi; ale sfinţilor, măriţilor şi bunilor biruitori mucenici; ale preacuvioşilor şi de Dumnezeu purtătorilor Părinţilor noştri, ale Sfinţilor (numele) a căror pomenire o săvârşim, ale Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti Părinţi Ioachim şi Ana şi pentru ale tuturor sfinţilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm Ţie, şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne, miluieşte (de 12 ori).

Cu milă şi cu îndurările şi cu iubirea de oameni ale Unuia-Născut Fiului Tău, cu Care eşti binecuvântat, împreună cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin!


Cântarea a 7-a:

Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credinţa Treimii văpaia cuptorului au călcat-o, cântând: „Dumnezeul părinţilor noştri, bine eşti cuvântat”.

Stih: Preasfântă Născâtoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Arată-ne acum nouă păcătoşilor milele tale cele de demult Stăpână, câte le-am aflat din scrierile psalmistului, căci strămoşii noştrii cu adevărat le-au şi văzut, iar noi te rugăm să ne ajuţi să putem povesti şi altora măririle sfintei tale Icoane Înaintemergătoarea.

Stih: Preasfântă Născâtoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Lăudăm cu multă cucernicie sfântă Icoana ta, Preacurată şi rugându-ne înaintea ei cu evlavie, primim toţi dumnezeiască veselie şi sănătate.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh

Icoana ta cea cu minune zugrăvită ai dăruit-o, Fecioară, monahilor schitului Prodromu de la Muntele Athos, spre a fi mângâiere sufletească în necazuri şi întru primejdii păzitoare, tuturor celor ce locuiesc în acest sfânt locaş.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tu eşti Preasfântă Fecioară porumbiţa cea aleasă a lui Dumnezeu şi prin înălţimea cea mai presus de slavă zburătoare, iar locaşul tău ceresc Preacurată este grădina cu tot felul de izvoare de apă vie şi răcoroasă şi Raiul cu pomi veşnic înfloriţi şi roditori.


Cântarea a 8-a:

Stih: Preasfânta Născâtoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Când a sosit Stăpână, preasfântă icoana ta, la Schitul Prodromu ceata călugărilor a alergat cu mare bucurie în întâmpinarea ei şi cu dulci cântări în biserică au adus-o.

Stih: Preasfânta Născâtoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Icoana ta, Preacurată s-a arătat liman de mântuire celor ce locuiesc în Sfântul Munte Athos, iar de la sfântul tău chip dăruieşti tuturor credincioşilor tămăduire de boli, pentru aceasta slăvim pururea mila şi ocrotirea ta.

Stih: Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh Domnul.

Locaşul tău Stăpână, din schitul românesc Prodromu se purifică prin strălucirea ta şi se impodobeşte cu dumnezeieşti cântări, îmbogăţit fiind cu dumnezeiască icoana ta.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Ipostatnică viaţă ai născut Fecioară pe Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, pe Acela Preacurată, ca pe un bun şi iubitor de oameni, roagă-l ca să ne scrie în Cartea Vieţii, pe noi cei ce cu dragoste cinstim Sfânta icoană, Prodromiţa.

Stih: Să lăudăm, bine să cuvântăm şi să ne închinăm Domnului, cântându-I şi preaânălţându-l întru toţi vecii.

Irmos: „Pe Împăratul Ceresc pe care îl laudă Oştile Îngereşti, lăudaţi-L şi-L preaânălţaţi întru toţi vecii”.


Cântarea a 9-a:

Irmos: „Cu adevărat Născâtoare de Dumnezeu, te mărturisim pe Tine Fecioară curată, noi cei izbăviţi prin tine, slăvindu-te cu Cetele celor fără de trup”.

Stih: Preasfânta Născâtoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Nectar de milostivire, Stăpână, ne-ai izvorât nouă de la sfântă icoana Ta Înaintemergătoarea din care se revarsă râuri de viaţă purtătoare spre izbăvirea sufletelor şi trupurilor noastre.

Stih: Preasfânta Născâtoare de Dumnezeu, mântuieşte-ne pe noi.

Împarte Fecioară bogăţia darului tău, celor ce cu bună cucernicie slăvesc sfânta Icoana ta, dăruindu-le viaţă paşnică, îmbelşugare bunătăţilor, mântuire sufletelor şi împărăţia Cerurilor, Maica Domnului Christos.

Stih: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Împărăteasa Tuturor, Maică Preaslăvită, pe cei care binecuvântează preacinstit numele tău şi se roagă cu evlavie Sfintei tale icoane Înaintemergătoarea, ferşte-i de primejdii şi necazuri.Ocroteşte poporul român de toată reaua întâmplare şi nevoia, acum şi în vremea ce va să vie.

Stih: Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.Amin!

Veseleşte-i, O, Preasfântă Fecioară pe toţi creştinii ortodocşi care cu credinţă te cheamă şi cu dragoste cinstesc chipul tău şi primesc de la tine daruri minunate şi veşnice bucurii, căci toate le poţi, Maica lui Dumnezeu.


Apoi rostim făcând 3 metanii mari:

Cuvinese cu adevărat sa te fericim pe Tine Născatoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru, ceea ce eşti mai cinstită decat heruvinii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fară stricaciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut, pe Tine cea cu adevarat Născatoare de Dumnezeu te mărim!

Preotul tămâiază în biserică altarul şi pe credincioşi sau camera în care se oficiază paraclisul, în cazul în care la locuinţa unui creştin paraclisul nu este oficiat de preot fiind rostit de credinciosul respectiv, acesta va tămâia singur camera.Apoi se rostesc mărimurile (laudele):

1. Lăudaţi dreptcredincioşilor pe Stăpâna noastră şi pe Fiul Său Dumnezeu închipuiţi pe sfânta Icoană care neâncetat revarsă asupra noastră râuri de binefaceri, întărire sufletească şi sănătate trupească.

2. O, Fecioară Maria, preaslăvite şi minunate lucruri a săvârşit Dumnezeu prin tine dintru început.

Mărire ţie, Preacurată, Muntele cel Sfânt şi netăiat ce ne-ai dăruit Icoana ta minunată Înaintemergătoarea, spre neâncetată bucurie.

3. Veniţi creştinilor cu bucurie şi cu credinţă să cinstim pomenirea preaslăvitei minuni a Maicii lui Christos Dumnezeu, care în chip negrăit a închipuit dumnezeieştile feţe pe sfânta sa icoană de la care primim neâncetat milele tale cele bogate.

4. Bucuraţi-vă dreptmăritorilor creştini, că Fecioara Preacurată, ne-a dăruit tuturor preasfânta sa icoană Prodromiţa ca pe un zid neclintit de apărare împotriva duşmanilor văzuţi şi nevăzuţi, a bolilor ştiute şi neştiute şi ca o chezăşie a mântuirii noastre.

Priveşte cu milostivire, Preacurată Fecioară Înaintemergătoare, pe cei ce se roagă cu smerenie la icoana ta, chemând într-ajutor preasfânt numele tău şi împlineşte precum binevoieşti rugăminţile acestora.

Cu toate Oştile Îngereşti, cu Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan, cu slăviţii Apostoli şi cu toţi sfinţii, roagă-te Preasfântă Fecioară Maria Fiului tău Dumnezeu, să ne mântuiască pe noi.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi.Doamne, curăţeste păcatele noastre.Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte (de 3 ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl Nostru care eşti în ceruri, sfânt sfânt este numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ.Pâinea noastră cea de toate zilele dăne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre.Şi nu ne lăsa pe noi duşi în ispită şi ne izbăveşte de cel rău şi viclean. Amin!


După aceasta Preotul (citeţul) rosteşte:

Ecfonisul:

Că a Ta este impărăţia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

-apoi în timp ce se cântă (rosteşte) troparul icoanei, preotul tămâiază icoana Prodromiţa şi pe credincioşi la biserică sau acasă la cei care au solicitat oficierea paraclisului, atunci când la locuinţa credincioşilor, paraclisul nu se oficiază de către preot, citeţul tămâiază singur icoana Maicii Domnului Înaintemergătoarea.


Troparul Icoanei, pe glasul întâi:

Născătoare de Dumnezeu, Pururea Fecioară, Sfintei şi dumnezeieştei Icoanei tale, cu dragoste şi cu credinţă închinându-ne, o sărutăm mulţumind.Căci prin tr-nsa celor credincioşi le dăruieşti cu adevărat tămăduiri sufletelor şi trupurilor.Pentru aceasta strigăm către tine: Slavă fecioriei tale! Slavă milostivirii tale! Slavă purtării tale de grijă, ceea ce eşti una binecuvântată!

Preotul (citeţul) rosteşte Ectenia întreită:

1. Miluieşte-ne Dumnezeule după mare mila ta, rugămu-ne ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

2. Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna-sporire şi chivernisire a robilor lui Dumnezeu (numele de botez) şi pentru

ca să li se ierte lor toată greşeala cea de voie şi cea fără de voie.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

3. Încă ne rugăm ca să fie păzit sfânt locaşul acesta, ţara aceasta, oraşul acesta şi toate oraşele şi satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră şi de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă bunul şi iubitorul de oameni Dumnezeul nostru şi să-şi întoarcă toată mânia care se porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de îngrozirea Lui cea dreaptă, care este asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne miluieşte (de 40 ori).

4. Încă ne rugăm şi pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să audă glasul rugăciunii noastre, a păcătoşilor şi să ne miluiască pe noi.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

5. Auzi-ne pe noi Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare, departe şi Milostive, milostiv fii nouă, Stăpâne, pentru păcatele noastre şi ne miluieşte pe noi.

Strana: Doamne miluieşte (de 3 ori).

După aceasta Preotul zice ecfonisul: Că milostiv şi iubitor de oameni eşti, Doamne Dumnezeule şi Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin!

Preotul: Înţelepciune

Strana: Ceea ce eşti mai cinstita decat Heruvimii şi mai marita fără de asemanare decat Serafimii, care fără stricaciune pe Dumnezeu-Cuvântul L-ai nascut, pe tine cea cu adevarat Născătoare de Dumnezeu te marim.

Preotul: Slavă Ţie Christoase, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie.

Strana: Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Doamne miluieşte Doamne miluieşte Doamne miluieşte, întru numele Domnului, părinte, binecuvintează. Preotul rosteşte Otpusul: Christos, Adevăratul Dumnezeul nostrum, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale sfântului N (al hramului bisericii sau ocrotitorul ceresc al locuitei), ale sfântului N (din calendarul ortodox al zilei când se oficiază paraclisul), a cărui pomenire o săvârşim, ale sfinţilor şi drepţilor dumnezeieşti părinţi, Ioachim şi Ana, şi ale tuturor sfinţilor să ne miluiască şi să ne mântuiască pe noi ca un bun şi de oameni iubitor.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor tăi şi ne izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul.

Toată nădejdea noastră spre tine o înălţăm, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-ne sub sfânt Acoperământul tău.

Preotul: Pentru rugăciunile Sfinţilor Părinţilor noştri, Doamne Iisuse Christoase, Dumnezeul nostru, miluieşte-ne şi ne mântuieşte pe noi. Amin!