marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Sfintei Matrona - Sfântă Cuvioasă Maică! (protectoarea orbilor)

După obişnuitul început zicem:


Condacul 1:

Din scutece de Duhul lui Dumnezeu fiind aleasă, fericită maică Matrona, orbirea şi neputinţa trupească pentru curăţia duhovnicească de la Dumnezeu primind cu darul înaintevederii şi al minunilor te-ai îmbogăţit. Pentru aceasta şi noi, cu mulţumire, cunună de laudă îţi aducem, cântând: Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Icosul 1:

Înger în trup te-ai arătat pe pământ, fericită Matrona, împlinind voia lui Dumnezeu. Căci din naştere în orbire trupească ai fost, însă Dumnezeu, înţelepţindu-i pe cei orbi şi iubindu-i pe cei cuvioşi, a luminat ochii tăi duhovniceşti, ca să slujeşti oamenilor şi lucrurile lui Dumnezeu să se arate prin tine. Iar noi cu dragoste îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, din pruncie de Dumnezeu fiind aleasă;

Bucură-te, din scutece cu harul Sfântului Duh fiind însemnată;

Bucură-te, din copilărie cu darul minunilor fiind îmbogăţită;

Bucură-te, cu înţelepciune de la Dumnezeu fiind înzestrată;

Bucură-te, cu gândul voia lui Dumnezeu ai aflat;

Bucura-te, că pe înţelepţii veacului orbi la minte ai ruşinat;

Bucura-te, că sufletele rătăcite la Dumnezeu le întorci;

Bucura-te, că scârbele şi necazurile le alini;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 2-lea:

Văzând oamenii şi preotul când te-ai botezat, fericito, un stâlp de fum minunat înălţându-se deasupra capului tău şi simţind mirosul bineplăcut se minunau, ce va deveni acest prunc, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Minte având luminată, slujitorul lui Dumnezeu Vasile a aflat că cea botezată de el este vasul ales al lui Dumnezeu şi pe tine, cuvioasă Matrona, „sfântă” te-a numit. Iar noi din tot cugetul nostru îţi aducem laudele acestea:

Bucură-te, ceea ce în cristelniţa harul Sfântului Duh ai primit;

Bucură-te, ceea ce pe trupul tău crucea întipărită ai avut;

Bucură-te, rugătoare, de la Dumnezeu oamenilor dăruită;

Bucură-te, lumină arzătoare ce în faţa lui Dumnezeu luminezi;

Bucură-te, ceea ce cu darul facerii de minuni Dumnezeu pe pământ te-a slăvit;

Bucură-te, ceea ce cu cunună neveştejită de la Dumnezeu în cer te-ai împodobit;

Bucură-te, că prin mila lui Dumnezeu pe cei păcătoşi i-ai ridicat;

Bucură-te, că din izvorul apei celei vii pe cei însetaţi i-ai adăpat;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 3-lea:

Puterea harului lui Dumnezeu simţind încă din pruncie, fericită Matrona, către sfintele icoane te îndreptai şi, cu inima curată şi cu buzele de prunc, laudă lui Dumnezeu înălţai, cântând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având din copilărie darul înainte-vederii, fericită maică, inimile ascunse celor ce veneau la tine cunoscând şi viitorul ca pe cele de faţă spunând, pe mulţi pe calea mântuirii i-ai îndreptat. Pentru aceasta pe Dumnezeu Cel ce a înţelepţit orbii îi preamărim, cântând ţie acestea:

Bucură-te, a Domnului străvăzătoare;

Bucură-te, a păcatelor ascunse văditoare;

Bucură-te, celor întristaţi cu sufletul, luminată povăţuitoare;

Bucură-te, celor rătaciţi, milostivă călăuzitoare;

Bucură-te, stea, celor credincioşi calea arătând;

Bucură-te, lumină, în intunericul veacului acestuia luminând;

Bucură-te, unului Dumnezeu slujitoare;

Bucură-te, a uneltirilor diavoleşti cu darul Sfântului Duh pierzătoare;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 4-lea:

Viforul nedumeririlor şi al tulburărilor despre minunile tale în oameni răspândindu-se, maică fericită, şi aceştia, pe care i-ai îndreptat spre Dumnezeul Cel minunat întru sfinţii Săi, preamărindu-te şi lăudându-te, lui Dumnezeu cu mulţumire au cântat: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind oamenii, maică Matrona, că aduci ajutor în boli sufleteşti şi trupeşti, la tine vin cu nădejde şi, primind sfat bineplacut şi vindecare, îi mulţumesc lui Dumnezeu, cântând ţie:

Bucură-te, că pe cei bolnavi şi suferinzi îi primeşti;

Bucură-te, că pace sufletelor îndurerate dăruieşti;

Bucură-te, celor în rătăcire fiind îndreptătoare;

Bucură-te, a evlaviei învăţătoare;

Bucură-te, a necazurilor noastre alinare;

Bucură-te, în scârbe mângâietoare;

Bucură-te, doctorul cel fără de arginţi:

Bucură-te, a oricăror neputinţe tămăduitoare;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 5-lea:

Ca o stea dumnezeiască ai răsărit, maică fericită Matrona, în zilele grele în Patria noastră, căci, ca o nouă mărturisitoare, jugul lui Hristos cu îndrăzneală şi fără frică toată viaţa ai purtat si, cu harul lui Dumnezeu fiind întărită, ai dat celor nedumeriţi povatuire, celor slabi şi bolnavi vindecare, tuturor celor ce cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând mulţi oameni ruşi minunile şi vindecările date de harul lui Dumnezeu prin tine: celor şchiopi - umblare, celor slabi şi nemişcaţi - vindecare, celor îndrăciţi - a duhurilor rele alungare, îndreptându-ne către tine, maică, ca şi către un izvor nesecat, din care adăpându-ne cu nesaţ, cu inima smerită, strigăm ţie acestea:

Bucură-te, din pruncie pe calea mântuirii fiind chemată;

Bucură-te, cuvioasă, de Dumnezeu nouă dăruită;

Bucură-te, tămăduitoare ce bolile noastre le vindeci;

Bucură-te, în nevoile noastre, grabnică ajutătoare;

Bucură-te, ceea ce cu sfaturi folositoare de suflet ne povăţuieşti;

Bucură-te, ceea ce nedumeririle noastre de grabă le limpezeşti;

Bucură-te, ceea ce duhurile necurate de la om le alungi;

Bucură-te, ceea ce de toată răutatea cu rugăciunile tale ne aperi;

Bucură-te, cuvioasa maica Matrona, calda ru gatoare iui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 6-lea:

Vestitorul sfinţeniei şi al cuvioşeniei vieţii tale, fericită maică, s-a arătat sfântul şi cuviosul parinte Ioan din Kronstadt, când te-a văzut în biserică şi te-a numit moştenitoarea sa şi al optulea stâlp al Rusiei. Iar toţi cei ce au auzit acestea l-au lăudat pe Dumnezeu, înălţând Lui cântarea: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Aprinde cu rugăciunile tale, maică Matrona, lumina harului lui Dumnezeu în inimile ce nu l-au aflat pe Dumnezeu şi cu multe păcate pe El L-au supărat. Caci, văzând minunile săvârşite de tine, mă îndrept către Dumnezeu, cântându-ţi:

Bucură-te, ceea ce cu faptele tale pe Dumnezeu L-ai slăvit;

Bucură-te, ceea ce slava lui Dumnezeu ne-ai arătat;

Bucură-te, ceea ce pe calea cea dreaptă pe necredincioşi i-ai îndreptat;

Bucură-te, ceea ce întinăciunea păcatelor cu rugăciunile tale ai curăţat;

Bucură-te, că la pocăinţă ne-ai îndemnat;

Bucură-te, că lui Dumnezeu pentru toate să-i mulţumim ne-ai povăţuit;

Bucură-te, că biserica lui Dumnezeu s-o iubim ne-ai învăţat;

Bucură-te, ceea ce în ograda bisericii oile cele risipite ai adunat;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 7-lea:

Vrând Preasfintei noastre Stăpână, Maicii Domnului, să-i placi, maică Matrona, ai poruncit oamenilor să zugrăvească preacinstitul chip al Ei, numit „Aflarea celor pierduţi”, şi în biserica lui Dumnezeu să-l aşezi, ca toţi cei ce privesc chipul luminat al Preacuratei, cu umilinţă, s-o laude, iar lui Dumnezeu să cânte: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

O, nouă apărătoare, rugătoare şi mijlocitoare către Domnul ni te-a dăruit în anii grei tuturor ruşilor, căci mulţi s-au îndepărtat de Sfânta Biserică, însă tu, maică, pe cei necredincioşi şi rătăciţi îi invăţai cu fapta şi cu cuvântul, arătându-le minuni de la Dumnezeu. De aceea îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, pentru ţara noastră rusească neîncetată nevoitoare;

Bucură-te, pentru mântuirea noastră mijlocitoare;

Bucură-te, al Dumnezeului Drept Judecător îmblânzire;

Bucură-te, celor bolnavi şi jigniţi ocrotire;

Bucură-te, celor neputincioşi şi deznădăjduiţi ajutătoare;

Bucură-te, împotriva duhurilor rele neîncetată luptătoare;

Bucură-te, căci tremură în faţa ta diavolii;

Bucură-te, căci se bucură pentru tine îngerii şi oamenii;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 8-lea:

Pe cei puţin credincioşi şi nechibzuiţi i-ai minunat, cum, oarbă din naştere fiind, vezi şi cunoşti nu numai cele din prezent, ci şi cele viitoare, nevăzând ei puterea lui Dumnezeu ce lucrează în neputinţele oamenilor. Pentru aceasta şi noi, fericită maică, înţelepciunea lui Dumnezeu în tine văzând, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Toate supărările şi jignirile, prigonirile şi mustrările ai răbdat, fericită maică, însă nu te-ai tânguit, ci pentru toate lui Dumnezeu ai mulţumit. Cu aceasta învăţându-ne noi cu răbdare să ne purtăm crucea, îţi aducem laudele acestea:

Bucură-te, ceea ce în rugăciune neîncetată stăruiai;

Bucură-te, ceea ce duhurile rele cu post şi rugăciune le alungai;

Bucură-te, ceea ce pacea binecuvântată dobândeai;

Bucură-te, ceea ce cu dragostea ta pe mulţi îi mântuiai;

Bucură-te, ceea ce prin viaţa ta oamenilor ai slujit;

Bucură-te, că şi după moarte pe oameni neîncetat îi ajuţi;

Bucură-te, ceea ce acum rugăminţile noastre le asculţi;

Bucură-te, că pe cei ce se încred în tine nu-i părăseşti;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 9-lea:

Toate necazurile şi durerile le-ai răbdat, maică Matrona, neîncetat luptând cu puterile întunericului, uneltirile şi vicleniile lor vădind şi pe diavoli din îndrăciţi alungând, până la sfârşitul vieţii pe cei îndureraţi, bolnavi şi întristaţi i-ai ajutat, pururea cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei multgrăitori nu vor putea cu vrednicie să-ţi preamărească sfânta ta viaţă şi minunile tale cele cu puterea lui Dumnezeu de tine săvârşite, sfântă maică. Însă noi, dorind pe Dumnezeu cu psalmi să-L lăudăm şi îndemnaţi de iubire curată, îndrăznim să cântăm acestea:

Bucură-te, ceea ce calea cea strâmtă şi poarta îngustă ai ales;

Bucură-te, ceea ce cu multe fapte bune te-ai luminat;

Bucură-te, ceea ce toate cele stricăcioase din viaţă le-ai lepădat;

Bucură-te, ceea ce cu cunună smereniei te-ai împodobit;

Bucură-te, ceea ce după Evanghelie, ca păsările cerului, pe pământ ai locuit;

Bucură-te, ceea ce Fiului, ce nu avea unde să-şi plece capul, i-ai urmat;

Bucură-te, ceea ce acum în lăcaşurile raiului te desfătezi;

Bucură-te, ceea ce pe noi, păcătosii, către tine rugându-ne, nu ne laşi;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 10-lea:

Dorind să-i scapi pe mulţi de suferinţele trupeşti şi de bolile sufleteşti, cuvioasa lui Dumnezeu, toată noaptea petreceai în rugăciune, rugându-te pentru ajutorul şi întărirea lor Domnului nostru Iisus Hristos, cântându-i: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid şi acoperământ erai în timpul vieţii tale, fericită maică, tuturor celor ce alergau la tine şi după moarte nu încetezi să mijloceşti înaintea lui Dumnezeu pentru cei ce cu credinţă vin la mormântul tău. Pentru aceasta, auzindu-ne pe noi, păcătoşii, îndureraţi şi de multe necazuri fiind stăpâniţi şi nădăjduind toţi în ajutorul rugăciunilor tale, îţi cântam:

Bucură-te, celor jigniţi grabnică apărătoare;

Bucură-te, celor săraci mângâiere;

Bucură-te, a căsătoriei cinstite ocrotitoare;

Bucură-te, celor certaţi împăcare;

Bucură-te, celor judecaţi pe nedrept apărătoare;

Bucură-te, şi a celor vinovaţi faţă de judecată lumească către Dumnezeu milostivă mijlocitoare;

Bucură-te, celor fără casă adăpostire;

Bucură-te, tuturor celor ce te cheamă în ajutor ocrotire;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 11-lea:

Cântare îngerească auzeai, cinstită maică Matrona, încă pe pământ fiind. Învaţă-ne şi pe noi, nevrednicii, cum trebuie să-L slăvim pe Dumnezeu, Cel slăvit în Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Căruia oştirile cereşti într-un glas îi cântă: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Cu lumină strălucitoare luminează viaţa ta, fericită Matrona, gonind întunericul lumii acesteia deşarte, şi ne atrage sufletele noastre: ca şi noi cu razele harului lui Dumnezeu să ne luminăm şi calea plină de scârbe a acestei vieţi trecătoare să o trecem şi în împărăţia Cerurilor să ajungem, unde tu, maică, acum te desfătezi, auzind glasul nostru către tine, strigând:

Bucură-te, lumina lui Dumnezeu pururea arzătoare;

Bucură-te, mărgăritar scump, cu strălucirea sfinţeniei tale luminându-ne;

Bucură-te, floare binemirositoare, ce mireasma Duhului Sfânt o răspândeşti;

Bucură-te, piatră a credinţei, care pe cei slabi de fire în evlavie îi întăreşti;

Bucură-te, stea preastrălucită, ce calea dreaptă ne-o arăţi;

Bucură-te, luptătoare neînfricată a lui Hristos, ce cu sabia rugăciunii armatele demonilor înspăimânţi;

Bucură-te, căci ai avut o viaţă sfântă şi curată;

Bucură-te, căci în faţa lui Dumnezeu ai avut o moarte cinstită;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 12-lea:

Harul lui Dumnezeu din belşug încă din scutece ai primit, maică fericită, care a fost cu tine toată viaţa. Credem neclintit că şi după moarte acest har e cu tine. Pentru aceasta, căzând la tine, ne rugăm: nu ne lăsa pe noi, călători încă pe pământ, lipsiţi de ajutorul şi ocrotirea ta, rugându-L pe Dumnezeu să ne miluiască pe toţi cei ce-I cântăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântăm minunile tale cele multe, maică Matrona, Îl lăudăm pe Dumnezeu Care te-a dăruit oraşului Moscova şi Patriei noastre, în zilele grele şi de prigoană, pe tine, stâlpul neclintit al evlaviei şi credinţei. Şi acum, maică fericită, cu inima recunoscătoare îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, ceea ce pacea lui Hristos în suflet ai dobândit;

Bucură-te, ceea ce pentru lume jertfă lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucură-te, ceea ce în trup neputincios puterea harului dumnezeiesc ai arătat;

Bucură-te, ceea ce la aflarea cinstitelor tale moaşte mila lui Dumnezeu ne-ai arătat;

Bucură-te, a cetei sfinţilor din Moscova minunată înflorire;

Bucură-te, a oraşului Moscova preaslavită podoabă;

Bucură-te, pentru Patria noastră înaintea lui Dumnezeu neîncetată rugătoare;

Bucură-te, la pocăinţă şi rugăciune pentru ţara Rusiei îndemnare;

Bucură-te, cuvioasă maică Matrona, caldă rugătoare lui Dumnezeu pentru noi!


Condacul al 13-lea:

O, fericită maică, ascultă această cântare de laudă pe care ţi-o aducem ţie şi cere pentru noi de la Domnul nostru Iisus Hristos iertarea păcatelor, sfârşit bun creştinesc şi răspuns bun la înfricoşătoarea Lui judecată, ca să ne învrednicim şi noi în lăcaşurile raiului să slăvim Sfânta Treime, cântând: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune:

O, fericită maică Matrona, cu sufletul în cer, în fata Tronului lui Dumnezeu stând, iar cu trupul pe pământ odihnind şi cu binefacere de sus înzestrată multe minuni săvârşind. Coboară ochii tăi milostivi spre noi, păcătoşii, cei ce în scârbe, dureri şi păcate viaţa ne-o petrecem, alină-ne pe noi, cei deznădăjduiţi, vindecă-ne de bolile noastre cumplite pe care pentru păcatele noastre de la Dumnezeu le primim; izbăveşte-ne de mulţimea necazurilor şi a primejdiilor, roagă-L pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne ierte toate păcatele şi fărădelegile pe care din tinereţile noastre şi până acum le-am săvârşit, că, primind cu rugăciunile tale binefacere şi mare milă, să slăvim pe Dumnezeu Cel Unul în Treime, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!