marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Sfântului Necunoscut de la Mănăstirea Neamţ

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


După aceea:

Condacul 1:

Cela ce prin descoperire dumnezeiască ne-ai fost arătat ridicându-se pietrele, dar prin smerenie nu ai vrut să fii cunoscut ca pildă de viaţă a celui ce trăieşte neştiut de oameni, ne întăreşte păzindu-ne de ispitele aduse de vrăjmaşul mântuirii noastre pe noi cei ce-ţi cântăm: Bucură-te sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Icosul 1:

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al mântuirii noastre, prin a sa pronie te-a dat pe tine, Sfinte, spre mângâierea sufletelor noastre, pentru care îţi cântăm;

Bucură-te, că ai fost aflat în chip minunat;

Bucură-te, că pietrele cele necuvântătoare vorbesc despre sfinţenia ta;

Bucură-te, că precum pietrele de pe osemintele tale s-au ridicat aşa şi negura păcatelor o ridici de pe sufletele noastre cu rugăciunile tale;

Bucură-te, bucuria lavrei Neamţului;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale înmoi inimile noastre de piatră;

Bucură-te, că ai fost aflat de fraţii tăi călugări;

Bucură-te, că mângâiere a adus în sufletele noastre descoperirea Sfintelor tale moaşte;

Bucură-te, că în vreme de prigoană nouă spre mângâiere te-a dat Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 2-lea:

Nimeni nu-ţi cunoaşte viaţa, decât Dumnezeu şi puterile nevăzute, dar sfinţenia se vădeşte prin minunile şi binefacerile care lucrează în cei ce sunt bine plăcuţi Lui. De aceea, împreună cu tine îi cântăm lui Dumnezeu, ce te-a proslăvit: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Ostenelile şi nevoinţele tale nu sunt arătate pentru a ne da pildă căci noi să nu arătăm virtuţile noastre, pentru care îţi aducem acestea:

Bucură-te, cel ce izgoneşti necredinţa;

Bucură-te, cel ce risipeşti deznădejdea;

Bucură-te, celor întristaţi, veselie duhovnicească;

Bucură-te, mustrător celor necinstitori de cele sfinte;

Bucură-te, că pildă de smerenie ne este prin ascunderea în taină a numelui tau;

Bucură-te, că ne eşti întărire în nevoinţă;

Bucură-te, că ne ajuţi când suntem la îndoială;

Bucură-te, mare nădejde celor asupriţi;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 3-lea:

Lui Dumnezeu i se aduce laudă, Care te-a descoperit minunat prin negrăite judecaţi, în vreme de tulburare, nouă celor ce cântăm: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

După ce v-au fost scoase din locul de unde se odihneau osemintele tale, Sfinte, s-au şi ascuns acestea ca o comoară de mare preţ pentru care cântăm:

Bucură-te, că după ce s-au descoperit Sfintele Tale Moaşte în Paraclisul Sfântul Gheorghe au stat;

Bucură-te, că şi în tezaur ai fost dus;

Bucură-te, că împreună cu alte Sfinte Moaşte la un loc ai stat;

Bucură-te, că n-ai fost găsit de duşmanii credinţei;

Bucură-te, că prin iconomia dumnezeiască şi după, moaştele tale au stat ascunse;

Bucură-te, că bucurie ai adus părinţilor din lavra Neamţ;

Bucură-te, că ai astupat gurile rău grăitoare;

Bucură-te, că ne ajuţi alungând de la noi deznădăjduirea;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 4-lea:

Mintea ta, Sfinte, întru smerenie a plecat din trup, iar la proslăvirea ta, întru smerenie te-ai descoperit aducând laudă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Dorind ca şi după petrecerea ta de aici să foloseşti oamenilor şi să-i mângâi în necazuri, te-ai descoperit nouă, pentru cele de laudă aducându-ţi, cântări aşa:

Bucură-te, cel ce pe cei ce se nevoiesc îi întăreşti;

Bucură-te, că pe cei slabi îi întăreşti;

Bucură-te, că conştiinţele adormite la viaţă le trezeşti;

Bucură-te, liman lin în mijlocul grijilor pământeşti;

Bucură-te, rugător pentru cei din nevoi şi scârbe;

Bucură-te, că tainic ajuţi celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, mijlocitorul la Împăratul ceresc;

Bucură-te, cel ce alini suferinţele cele greu de purtat al inimilor îndurerate;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 5-lea:

Doritor al Împărăţiei Cerurilor te-ai făcut prin virtuţi sfinte numai de Dumnezeu ştiute, pe care roagă-L să dobândim şi noi, ca împreună cu tine să-i cântăm: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Următor al Lui Hristos te-ai făcut prin smerenie şi iubire înflăcărată, pentru care te-ai descoperit nouă, ajutor mântuirii făcându-te nouă, pentru care zicem acestea:

Bucură-te, că te milostivesti pentru cei fără ajutor;

Bucură-te, lecuire sfânta aduci celor ce cu evlavie saruta Sfintele Tale Moaste;

Bucură-te, bucuria celor ce te cinstesc;

Bucură-te, izbăvire grabnică, atunci când ajutorul omenesc este deşert;

Bucură-te, împreună locuitor cu îngerii;

Bucură-te, căci ai moştenit viaţa cea adevărată;

Bucură-te, că pe noi din prăpastia lumii şi a plăcerilor ne tragi, povăţuindu-ne către limanul ceresc;

Bucură-te, că nu uiţi pe fraţii tăi ce sunt în neputinţă;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 6-lea:

Vieţuind în această vale a plângerii cu viaţă plăcută lui Dumnezeu, te-ai făcut moştenitor bunătăţilor celor nepieritoare pentru care roagă-te lui Dumnezeu pentru noi împreună cu tine să cântăm în Împărăţia Lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Bine ai ştiut, binecuvântate, a-ţi cârmui corabia sufletului şi a înainta spre limanul păcii, Hristos, pentru care cântare aducem:

Bucură-te, că pe cei ce-ţi slujesc de mari daruri îi învredniceşti;

Bucură-te, că eşti ocrotitor al acestei Lavre;

Bucură-te, că nimic nu te-a împiedicat ca să te faci plin de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că nu laşi neascultate rugile noastre;

Bucură-te, că la limanul lin, Hristos ai ajuns;

Bucură-te, că de ispitele veacului acesta ne aperi;

Bucură-te, că te milostiveşti de ale noastre neputinţe

Bucucăa-te că Sfintele Tale Moaşte pe draci îi ard;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 7-lea:

Fiind plin de iubire şi milostivire faţă de noi, ne rugăm ţie să ne învrednicim, ca împreună cu tine să cântăm, în lăcaşurile cele de sus Lui Dumnezeu, cântare: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Nici unul dintre cei ce se închină ţie cu credinţă nu rămâne necercetat, ci le dăruieşti cele de folos. Cerând ca şi pe noi să nu ne treci cu vederea, acestea cu umilinţă cântăm:

Bucură-te, că la mulţi ţinuţi de boli şi care cu credinţă, s-au rugat la sfintele tale moaşte, vindecare au dobândit;

Bucură-te, că pe femeia care o părticică din sfintele tale moaşte a îndrăznit să ia la smerenia o ai adus;

Bucură-te, iertător celor ce se pocăiesc din inima pentru greşelile lor;

Bucură-te, veselia pelerinilor din toată lumea;

Bucură-te, că şi celor păcătoşi le îngădui să sărute sfintele tale moaşte;

Bucură-te, mir de mult preţ, ce umpli de bună mireasmă duhovnicească biserica Neamţului;

Bucură-te, podoaba ce de nepreţuit a bisericii;

Bucură-te, că întru tine se bucură săracii şi cei lipsiţi;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 8-lea:

Noi cei căzuţi în grea deznădejde din pricina necazurilor ce ne apasă, rugându-ne la tine, Sfinte, şi am căpătat întărire şi mângâiere cântând: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Preaslăvită descoperirea ta pe cei credincioşi a umplut de bucurie iar pe cei necredincioşi a amuţit, îndemnând pe toţi a cânta:

Bucură-te, mustrator al necredinciosilor;

Bucură-te, cel ce vădeşti reaua credinţă;

Bucură-te, că prin această minune biserica s-a întărit;

Bucură-te, ajutorul celor ce conduc;

Bucură-te, bucuria credincioşilor prigoniţi;

Bucură-te, ruşinarea necredincioşilor prigonitori;

Bucură-te, încredinţarea celor ce stau la îndoială;

Bucură-te, îndemn la sfinţenie în zilele noastre;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 9-lea:

Împreună cu îngerii, Sfinte, negrăit te desfătezi cântând Părintelui ceresc cântare sfântă: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ca un părinte ne eşti, Fericite iar noi, fii tăi duhovniceşti cerând purta-rea ta de grijă îţi aducem din inima acestea:

Bucură-te, părinte duhovnicesc;

Bucură-te, Avvă al Neamţului;

Bucură-te, cel ce pe calea cea aspră ai călătorit;

Bucură-te, mult rugătorule;

Bucură-te, mângâierea noastră în necazuri;

Bucură-te, duhovnicesc părinte la care alergăm în nevoie;

Bucură-te, Siluam al Duhului Sfânt către care alergăm neîncetat;

Bucură-te, doctor cel ce nu ceri arginţi ci credinţă şi lacrimi;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 10-lea:

Mijloceşte pentru noi nevrednicii, care suntem cuprinşi de ispitele veacului acesta, care lui Dumnezeucu nădejde şi credinţă să-i cântăm: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Multe sunt cursele vrăjmaşului, dar tu, Sfinte, care le-ai biruit pe toate aceste înşelăciuni ale mele auzi de la noi acestea:

Bucură-te, biruitorule al lumii şi al demonilor;

Bucură-te, că bine te-ai nevoit;

Bucură-te, sfinte;

Bucură-te, plinule de smerenie;

Bucură-te, de duh purtătorule;

Bucură-te, slăvitorule al Sfintei Treimi;

Bucură-te, luminarea minţilor întunecate;

Bucură-te, dătătorule de binecuvântare;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 11-lea:

Binefacerile, care le reverşi asupra noastră prin diferite căi, sunt ca un imn închinat Sfintei Treimi, căreia cu mulţumire cântăm: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Luminează-ne pe noi alungând negura şi ne întăreşte pe piatra credinţei, pentru care-ţi cântăm:

Bucură-te, dezlegătorul nelămuririlor;

Bucură-te, că şi trupul ţi l-ai sfinţit;

Bucură-te, că eşti împăciuitor celor certaţi;

Bucură-te, că linişte aduci în sufletele tulburate;

Bucură-te, dumnezeiască înţelegere;

Bucură-te, că pe viclenii draci i-ai ars cu rugăciunile tale;

Bucură-te, că toate acestea nouă nevrednicilor ni le dăruieşti;

Bucură-te, lauda creştinilor asupriţi;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mîntuire tainic te rogi!


Condacul al 12-lea:

Harul pe care de la Dumnezeu îl reverşi nouă, cu dragoste şi mulţumire îl primim noi toţi, care alergăm către mijlocirea ta, cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Doxologii înalţă ceata sfinţilor către Domnul, bucurându-se căci nu ai uitat această lume întunecată de păcat, dăruindu-te pe tine nouă prea binecuvântate, care te cinstim aşa:

Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciţi;

Bucură-te, sprijinul celor obosiţi;

Bucură-te, milă bogată;

Bucură-te, pocăinţă bine primită;

Bucură-te, ocrotitorul Moldovei;

Bucură-te, povăţuitorul călugărilor;

Bucură-te, că necunoscut eşti în cununa sfinţilor de la Neamţ;

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Condacul al 13-lea:

Ca fugerul, rugăciunile tale, Sfinte, tâmpesc lucrările demonilor, iar smerenia ta ne povăţuieşte spre locaşurile cereşti, la care ajungând împreună cu tine, să-i cântăm lui Dumnezeu. Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor, purtătorul de grijă al mântuirii noastre, prin a sa pronie te-a dat pe tine, Sfinte, spre mângâierea sufletelor noastre, pentru care îţi cântăm;

Bucură-te, că ai fost aflat în chip minunat;

Bucură-te, că pietrele cele necuvântătoare vorbesc despre sfinţenia ta;

Bucură-te, că precum pietrele de pe osemintele tale s-au ridicat aşa şi negura păcatelor o ridici de pe sufletele noastre cu rugăciunile tale;

Bucură-te, bucuria lavrei Neamţului;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale înmoi inimile noastre de piatră;

Bucură-te, că ai fost aflat de fraţii tăi călugări;

Bucură-te, că mângâiere a adus în sufletele noastre descoperirea Sfintelor tale moaşte;

Bucură-te, că în vreme de prigoană nouă spre mângâiere te-a dat Dumnezeu.;

Bucură-te, Sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


şi Condacul 1:

Cela ce prin descoperire dumnezeiască ne-ai fost arătat ridicându-se pietrele, dar prin smerenie nu ai vrut să fii cunoscut ca pildă de viaţă a celui ce trăieşte neştiut de oameni, ne întăreşte păzindu-ne de ispitele aduse de vrăjmaşul mântuirii noastre pe noi cei ce-ţi cântăm: Bucură-te sfinte al lui Dumnezeu care pentru a noastră mântuire tainic te rogi!


Rugăciune:

Sfinte al lui Dumnezeu cela ce în chip minunat te-ai descoperit nouă păcătoşilor, dar care prin negrăitele judecăţi a lui Dumnezeu nu-ţi cunoaştem numele, acum venim şi cădem rugându-te pe tine ca cel ce eşti prieten al adevăratului Mântuitor, mijloceşte pentru noi în ceasul acesta de grea încercare, şi precum în timp de prigoană te-ai făcut cunoscut aşa şi acum în timp de grea încercare sufletească ajută-ne nouă ca să putem birui în această luptă, unde demonii, lumea, şi patimile noastre s-au ridicat ca să ne dărâme la pământ, să ne calce în picioare şi să ne despartă de bunul nostru Mântuitor; îndură-te cum se cuvine Sfinţilor, şi ne ridică pe piatra credinţei şi ne dă smerenie în gânduri, nu ne lăsa până în sfârşit. Iar acestei Lavre în care bine ai voit să te descoperi fii mijlocitor înantea Tronului Sfintei Treimi ca să i se dea ei oameni duhovniceşti pentru a ocârmui această corabie la limanul vieţii veşnice şi pe noi pe toţi împreună cu tine să slăvim pe Prea Sfânta Treime în vecii vecilor. Amin!


A doua rugăciune către Sfântul necunoscut:

Sfinte al lui Dumnezeu cela ce porunca iubirii ai păzit-o prin care sfinţenia ai dobândit aşa şi noi urmându-ţi exemplul pre cât putem te rugăm pentru robii Lui Dumnezeu (N) care sunt în necazuri sufleteşti şi trupeşti ca mijlocind pentru ei să se facă moştenitori ai Împărăţiei Cereşti. Amin!