marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Cuviosului Kukşa Făcătorul De Minuni (sărbătorit pe 29 septembrie pe calendarul vechi şi neintrodus încă pe calendarul nou)

Condacul 1:

Alesule făcător de minuni şi preaslavite mărturisitor al lui Hristos, pentru noi pururea rugător, preacuvioase parinte Kukşa, slăvind pe Dumnezeu Cel ce Te-a proslăvit pe tine, cântare de laudă îţi aducem ţie noi nevrednicii. Iar tu ca cel ce ai multă îndrazneală către Domnul, de toate ispitele şi necazurile slobozeşte-ne pe noi, cei ce-ti cântăm: Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Icosul 1:

Înger în trup, răstignit lumii viclene, te vedem pe tine fericite Părinte Kukşa, căci sfinţilor mucenici te-ai asemănat care prin credinţă au biruit împăraţii, au făcut dreptate, au dobândit făgăduinţele, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuţişul sabiei, s-au împuternicit, din slabi ce erau s-au făcut tari la război, au întors taberele vrăjmaşilor pe fugă. De aceea îţi cântăm cu evlavie:

Bucură-te, ales să fii sfeşnicul plaiurilor noastre;

Bucură-te, că prin nevoinţele şi minunile tale ai întărit credinţa ortodoxă;

Bucură-te, că pe aceasta ai mărturisit-o până la sânge şi cazne;

Bucură-te, bun următor vieţilor marilor sfinţi ai Rusiei;

Bucură-te, că în vremea tulbure şi împotriva lui Dumnezeu, luptător te-ai arătat;

Bucură-te, că te-ai învrednicit de daruri negrăite;

Bucură-te, că ai învăţat cu înţelepciune pe cei ce au venit la tine, să iubească binele;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 2-lea:

Vazând mama ta că ai fost ales de ceruri, că din tinereţe duh peste tine s-a pogorât, se bucura şi slăvea în inima ei pe Dumnezeul Cel minunat întru sfinţii Săi. Te-a binecuvântat icoana Maicii Domnului Kazanskaya să propăşeşti îngustă şi grea viaţă monahală şi te-a adus rod bineînmiresmat Domnului. Cu această icoană nicicând nu te despărţeai, astfel purtând binecuvântarea maicii tale pe căile vieţii şi cu umilinţă cântând Domnului: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Agonisind conştiinţă luminată de la Atotmilostivul Mântuitor, toate frumuseţile lumii acesteia din tinereţile tale le-ai urât, luând crucea şi urmând lui Hristos. Venind în pelerinaj în sfântul oraş Ierusalem şi sărutând locul pe care a pătimit Domnul, ai făgăduit să porţi crucea în cinul monahicesc. Laudând a ta bunăvoire îţi cântam ţie:

Bucură-te, că ai primit binecuvântarea sfintei cetăţi;

Bucură-te, că de Ierusalemul cel ceresc cu sufletul te-ai lipit;

Bucură-te, că de semne cereşti în acest pelerinaj te-ai învrednicit;

Bucură-te, că în apa Siloamului în care ca prin minune primul ai intrat, ţi s-a făcut baia naşterii de-a doua spre îmbrăcăminte de nestricăciune;

Bucură-te, că prin aceasta ai fost însemnat că vei creşte multe roade duhovniceşti;

Bucură-te, că la mormântul Domnului uleiul din candelă peste tine s-a revărsat pe neaşteptate;

Bucură-te, că de la acest untdelemn mulţi oameni atingându-se de tine s-au miruit;

Bucură-te, că prin această minune ai fost semn al harului nesecat ce se va dărui prin tine celor drepţi;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 3-lea:

Puterea Celui de Sus te-a hărăzit, fericite, când în pământul Maicii Domnului, pe sfântul munte Athos te-ai făcut locuitor, ca să te arăţi adevărat ascultător Egumenei tuturor mănăstirilor, preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu; ai cunoscut nevoinţele ascezei, crescând pe scara faptelor bune şi neîncetat strigând Întemeietorului ascezei Hristos: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având adevărată grija de mântuirea sufletului, te-ai lepădat de propria voinţă, ca să faci ascultare sfinţilor părinţi Athoniţi şi sa capeţi cugetare întru Hristos. Pentru aceasta ţi-a trimis Dumnezeu un avva iscusit şi nemincinos, anume pe pustnicul Melchisedec şi sub a lui oblăduire ai crescut din putere în putere pe scara virtuţilor, învrednicindu-te a fii tuns în monahism. Minunindu-ne de atâta stăruinţă, cu umilinţă strigăm:

Bucură-te, lauda sfântului munte Athos;

Bucură-te, al Egumenei tuturor mănăstirilor nevoitor preaiubit;

Bucură-te, al nevoinţelor lor sârguincios oglânditor;

Bucură-te, că ai dus luptă nevăzută împotriva duhurilor răutăţilor;

Bucură-te, că ai fost dăruit cu rugăciunea minţii;

Bucură-te, că începătorul monahismului rusesc, cuviosului Antonie te-ai asemănat;

Bucură-te, că ai adus blagoslovenia athonită la Kiev;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 4-lea:

Vifor de ispite cumplite a pornit duşmanul neamului omenesc, ca să semene ranchiură în Sfântul Munte şi să te scoată pe tine din Athos. Iar tu precuvioase, cu smerenie ai răbdat această prigoană şi venind în oraşul cel ales de Dumnezeu, te-ai sălăşluit în lavra stinţilor Antonie şi Teodosie din Kiev, ca împreună cu sfinţii prezenţi aici prin sfintele lor moaşte, să cânţi cântarea Preasfintei Treimi: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzit-au, părinte prealudate, călugării din Lavra Pecerska despre viaţa ta cea bineplăcută lui Dumnezeu şi văzând statornicia ta întru credinţă, se minunau de atâta năzuinţă către desăvârşirea ta, vrând ei a-ţi urma întru toate. Însă atunci când diavolul a împrăştiat neghinele eresurilor în sânul bisericii, te-ai arătat din nou stâlp al curăţeniei Ortodoxiei, părinte, căci şi pe fraţi întărindu-i mereu auzi acestea:

Bucură-te, luminător al credinţei ortodoxe;

Bucură-te, râvnitor al predaniilor părinteşti;

Bucură-te, stâlp de foc care arăţi calea mântuirii în mijlocul întunericuluilui ateismului;

Bucură-te, că în vremea înmulţirii pierzătoare a eresurilor ai înduplecat prin rugăciune pe fraţii întru credinţă;

Bucură-te, că ai arătat tuturor exemplul de adevărată închinare Dumnezeului Celui viu;

Bucură-te, cel ce ai stins cu roua mărturisirii tale cuptorul cel preaîncins al luptei împotriva lui Dumnezeu;

Bucură-te, căci şi celor din Lavra Pecerska te-ai asemănat, precuviosule, mărturisitorule şi mucenice Kukşa;

Bucură-te, căci şi nevoinţele cuvioşilor din Lavra Kievului ai mostenit;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 5-lea:

Stea de Dumnezeu îndrumată în întunericul păcatelor omeneşti te-ai arătat, sfinte, luminând oraşul şi oamenii cu razele multor minuni. Aşadar şi de proorocia la ierarhului Serafim al Poltavei te-ai învrednicit, când acest stareţ de Dumnezeu înţelepţit, binecuvântându-te cu arhierească blagoslovenie a zis: „În aceste peşteri şi ţie ţi s-a făcut lăcaş!”, dându-ţi astfel de înţeles că Domnul te va preamări prin aflarea moaştelor tale cele neputrezite. Văzând noi acum împlinirea acestei proorociri, cu evlavie sărutăm sfintele tale moaşte cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzându-te nelegiuiţii a fi râvnitor al dreptei credinţe, s-au gândit să te nimicească, te-au dat chinurilor şi în temniţă te-au închis. Tu însă, ca un mucenic tare, statornic ai rămas dispreţuind năvălirile diavoleşti, privind către Dumnezeiescul Pătimitor şi urmând îndelung răbdării Sale. Pentru aceasta, te fericim aşa:

Bucură-te, că ai mers pe urmele Domnului până la chinurile Golgotei;

Bucură-te, că prin mărturisire te-ai luminat;

Bucura-te, că de la luptătorii împotriva lui Dumnezeu multe chinuri ai suferit;

Bucură-te, că aceia către tâlhari şi criminali ca pe un miel la lupi te-au aruncat;

Bucură-te, că pe aceştia ca pe nişte fiare sălbatice prin smerenia ta i-ai îmblânzit;

Bucură-te, că geruri aspre şi lihniri cumplite în taigaua Siberiei ai suferit;

Bucură-te, căci şi tie, precum lui Ilie ţi-a trimis Domnul printr-un corb hrană;

Bucură-te, că te-a izbăvit de boală grea pentru care urma să mori;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 6-lea:

De Dumnezeu purtătorule Părinte, propovăduitor al harului Dumnezeiesc te-ai arătat, blândule păstor, când ai primit tainic de la episcopul Antonie Sfintele Daruri, cele trimise ţie într-o legătură. Împărtăşindu-te cu evlavie cu acestea, n-ai uitat nici de fraţii şi surorile întru călugărie, aceştia împreună cu tine fiind întemniţaţi, i-ai spovedit pe ascuns şi i-ai făcut părtaşi ai sfintelor şi de viaţă făcătoarelor ale lui Hristos taine. A fost această Trapeza precum Cina cea de taină a ucenicilor lui Hristos Dumnezeu, ca Paştele luminat în mijlocul întristării, ca Cinzecimea ce a revărsat peste ei limbile de foc ale Duhului. Aflând atâta milă, înălţau caldă mulţumire Dumnezeului şi plăcutului Său, cândând Aliluia!!


Icosul al 6-lea:

Lumina milostivirii a luminat peste tine Hristos Izbăvitorul, când în ziua Marelui Mucenic Gheorghe purtătorul de biruinţă, ai fost eliberat din temniţa întunecată; căci, deşi vrăjmaşul vroia să te doboare, ai rămas nebiruit. Trecând acestea, la noi încercări ai fost supus părinte cuvioase, căci ai fost expulzat mai departe, ducând acolo lipsuri şi nevoi, neavând unde să-ţi pleci capul. Pentru aceasta cântăm ţie:

Bucură-te, că ai urmat viaţa celor ce au pribegit în piei de oaie şi în piei de capre;

Bucură-te, că asemenea celor lipsiţi, strâmtoraţi şir au primiţi ai fost;

Bucură-te, că asemenea celor de care lumea nu era vrednică, ai rătăcit în pustii, în peşteri şi în crăpăturile pământului;

Bucură-te, că şi ţie ca şi acestora, mărturisiţi fiind prin credinţă, ţi s-a dăruit făgăduinţa;

Bucură-te, că darul negrăit al facerii de minuni a fost trimis ţie de la Domnul spre înzestrare;

Bucură-te, că Dumnezeu odihnă ţi-a gătit ţie trimiţându-ţi văduva precum lui Ilie;

Bucură-te, că şi prin tine, ca prin Ilie, de mari binecuvântări se învredniceau casele care te primeau;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 7-lea:

Vrând Domnul Atotvăzătorul să te arate pe tine laminător plaiului acela, nu te-a ascuns, ci ca pe un sfeşnic mare te-a aşezat, din nou întorcându-te în Lavra Kievului ca să ajuţi lumea. Oamenii dreptmăritori, ca pe o piatră preţioasă avându-te, se bucurau nespus şi înălţau cântarea de mulţumire Domnului: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Creatorul şi Stăpânul tuturor minunilor noi, ne-a arătat prin tine cucernice, ca pe toţi cei ce veneau la tine din toate părţile îi tămăduiai, pe îndrăciţi de duhurile rele îi slobozeai, pe cele viitoare le prooroceai, bubele păcatelor vădite le făceai, tuturor dăruind cele de folos spre mântuire. Creştinii fiind izbăviţi prin tine de atâtea necazuri, cu bucurie îţi cântau:

Bucură-te, că mare făcător de minuni a aflat întru tine Sfânta Biserică;

Bucură-te, că slava minunilor tale a răsărit peste tot pământul;

Bucură-te, că eşti doctor al sufletelor şi al trupurilor noastre;

Bucură-te, al pocăinţei dreptule învăţător;

Bucură-te, că eşti schivnic văzător cu duhul şi plin de sfinţenie;

Bucură-te, stareţ blajin şi cumpătat;

Bucură-te, izgonitor înfricoşat al demonilor;

Bucură-te, că dracii, nesuferind lumina chipului tău, departe de la tine fugeau;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 8-lea:

Pribegind şi multe scârbe suferind părinte fericite, ai împlinit asupra-ţi cuvintele apostolului, ca cei ce vor să petreacă viaţa în bună credinţă prigoniţi vor fi. Aşijderea şi pe tine, duşmanii Domnului care erau la putere, te-au izgonit din Lavra Pecerska, dar prin pronia Domnului, aceasta prigoană te-a adus în Lavra Poceaevului, ca şi acolo să luminezi prin trăirea ta, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Fraţii Sfântului munte Poceaev te-au întâlnit cu freamăt de bucurie, văzând în tine un preot cinstit, înfrumuseţat cu nevoinţele călugăreşti şi cununi muceniceţti. De aceea te cinsteau cu astfel de cuvinte:

Bucură-te, că de însăţi Preacurata Născătoarea de Dumnezeu, care a lăsat pe acest munte urma tălpii sale şi icoana făcătoare de minuni, ai fost primit;

Bucură-te, că muntele acesta ca un al doilea Athos, pentru tine s-a făcut;

Bucură-te, că aşijderea lui ai luptat împotriva sciziunilor;

Bucură-te, că pe cei orbiţi de eresurile pierzătoare îi întorceai întru Una Adevărată Sfânta Sobornicească şi Apostolească Biserică;

Bucură-te, că la Dumnezeiască Euharistie asemenea îngerilor, înconjurat de lumina, Domnului slujeai;

Bucură-te, aşadar că prin a lor fierbinte rugăciuni de boala cea grea şi moartea grabnică ai fost izbăvit;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 9-lea:

Toată firea omenească s-a mirat de marea bunăvoinţă a lui Dumnezeu asupra ta rugătorule fericite, căci pe Domnul Slavei Cel necuprins, pe care nici îngerilor a-L vedea nu este cu putinţă, mereu Îl vedeai cu ochii duhovniceşti aţintind mintea la cele de sus şi cântând întotdeauna Creatorului Tău: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

A ritorisi nu erai iscusit, părinte smerit, dar ca pe Maria Egipteanca, Dumnezeu te lumina cu Duhul Său, căci Evanghelia şi Psalmii lui David, pe de rost îi ştiai, toată slujba bisericească în memorie o aveai şi slujeai fără să te poticneşti; chiar neavând studii de teologie, Sfânta Scriptura o tâlcuiai ca un teolog iscusit, descoperind adâncurile sfintelor taine ale lui Dumnezeu. De ceea minunându-ne cântăm ţie:

Bucură-te, că ai fost hărăzit cu înţelepciunea cea de sus;

Bucură-te, luminatule cu Duhul Sfânt;

Bucură-te, că în neputinţa ta puterea Lui Dumnezeu s-a descoperit;

Bucură-te, că de bogăţia cuvintelor tale cei săraci cu duhul se îmbogăţesc;

Bucură-te, că de învăţăturile tale părinteşti cei flămânzi şi însetaţi hrănindu-se se satură;

Bucură-te, că lucrând ai învăţat a dispreţui trupul căci este trecător;

Bucură-te, că prin pilda ta pe mulţi ai ridicat a căuta la suflet la lucrul cel nemuritor;

Bucură-te, că pentru aceasta împreună cu îngerii se bucura sufletul tău;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 10-lea:

Mântuire şi de moartea veşnică izbăvire te-ai făcut tuturor celor ce veneau la tine, sfinte părinte, scoţându-i din patimile păcatelor şi înălţându-i la Împărăţia Cerurilor, unde şi tu acum stai împreună cu toţi sfinţii înaintea tronului Domnului Puterilor, rugându-te pentru noi, fiii tăi duhovniceşti şi viersuind lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Întru tot erai întru cele de sus, avva preaminunate, dezbrăcându-te de omul cel vechi şi de faptele lui, îmbrăcându-te întru Hristos, pe care L-ai iubit din toată inima. Pentru aceasta ţi s-a dat mult har de la Domnul, ca toţi în rugăciuni să te cheme aşa:

Bucură-te, al părinţilor din vechime Antonie, Pahomie şi Macarie ucenic şi urmaş în călugărie eşti;

Bucură-te, că asemenea Sfântului Serghie de Radonej slujitor sârguincios al Sfintei Triemi ai fost;

Bucură-te, că şi Sfântului Serafim de Sarov te-ai asemănat - sărutându-i pe toţi cu pascală bucurie: „Hristos a Înviat”;

Bucură-te, că al doilea Ambrozie de la Optina ai fost, pe toţi numindu-i a fii copiii tăi;

Bucura-te, că şi cuviosului Siluan Athonitul în cugetarea teologică ai urmat;

Bucură-te, că ai agonisit duhul păcii şi în jurul tău cu miile s-au mântuit credincioşii;

Bucură-te, că prin tine Domnul a arătat ca nu s-au împuţinat în Sfânta Rusie cuvioşii;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 11-lea:

Cântare de umilinţă îţi aduceau locuitorii oraşului Odessa, precuvioase Kukşa, căci lor Domnul te-a dăruit pe tine, apărător şi acoperitor, pazindu-i de multele necazuri şi de stihiile ispitelor. Aşadar, şi mănăstirea cu hramul Adormirea Maicii Domnului, în care se odihnesc astăzi moaştele tale, s-a înzestrat cu numele tău, cântând cântarea de laudă şi de mulţumire: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Candelă preluminoasă care izvorăşte uleiul harului tămăduitor s-au arătat a fi cinstitele tale moaşte, cuvioase, căci de la ele curg şiroiuri de minuni, neputinţele izgonind, de pe patul morţii ridicând, sufletele înveselind şi toate născocirile diavoleşti biruind. Pentru acestea şi părinţii şi fraţii mănăstirii Sfintei Adormiri, slujind zi de zi tedeumuri în faţa raclei cu sfintele tale moaşte, cu multa dragoste îţi înalţă:

Bucură-te, locaş înfrumuseţat al Duhului Sfânt;

Bucură-te, tămâie binemirositoare a faptelor celor bune;

Bucură-te, chivot cinstit al comorilor nesecate;

Bucură-te, vas de mult preţ al darurilor nesfârşite;

Bucură-te, că prin neputreziciunea moaştelor tale, te-a preamărit Dumnezeu;

Bucură-te, că prin izvorârea minunilor de Domnul înălţat ai fost;

Bucură-te, că nimeni în deşert sau neauzit nu pleacă de la moaştele tale;

Bucură-te, că tămăduitoarele tale moaşte sunt pentru Odessa scut de apărare şi înfrumuseţare;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 12-lea:

Trimite-ne nouă har, părinte cinstite, cerând ajutorul lui Dumnezeu, ca să ne putem învăţa din îndreptările tale, să facem voia Mântuitorului cea bună şi desăvârşită, şi petrecând în cuvioşie şi dreptate, să ne învrednicim împreună cu tine în viaţa ce va să fie să cântăm Creatorului cântarea nesfârşită: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând viaţă curată şi cu frică de Dumnezeu, lăudăm mărturisirile, bolile tale şi truda ta, cinstim virtuţile călugăreşti, preaînălţăm năzuinţa în rugăciune şi îndrăznirea către Domnul. Căci tu cu grijă părintească ai păstorit turma drepţilor pe toţi înţelepţindu-i; slăvim înfrânarea trupului şi petrecerea fără cârtire a tuturor scârbelor, care pentru dragostea Domnului le-ai suferit, părinte sfinte, şi ai apărut nouă, celor ce trăim în vremurile din urmă, ca un sfeşnic care arde şi încălzeşte, ca puţin măcar să ne bucurăm de lumina lui. Nu ne lăsa pe noi orfani, învredniceşte-ne de ocârmuirea ta spre desăvârşirea duhovnicească şi pururea îţi vom cânta:

Bucură-te, că în ceata sfinţilor şi a cuvioşilor ai fost primit;

Bucură-te, că în Ierusalemul cel de sus ai urcat;

Bucură-te, că în cartea vieţii cu litere de aur numele tău e scris;

Bucură-te, că împreună cu toţi cei bineplăcuţi lui Dumnezeu, ai intrat la nunta Mielului;

Bucură-te, că haina cea de nuntă mai mult decât zăpada s-a albit;

Bucură-te, că ai moştenit ca un biruitor cununa adevărului;

Bucură-te, că stând înaintea tronului stăpânului eşti pentru noi cald mijlocitor;

Bucură-te, că pentru toţi cei ce cheamă numele tău sfinţit în ajutor cu îndrăzneală mijloceşti;

Bucură-te, cuvioase Părinte Kukşa şi făcătorule de minuni şi mărturisitor al lui Hristos!


Condacul al 13-lea:

O, preacuvioase şi de Dumnezeu purtătorule părintele nostrum Kukşa, cel ce eşti mare nevoitor şi de minuni făcătorule! Priveşte spre noi, cei ce suntem înconjuraţi de păcate şi poticniţi în întunericul necunoştinţei; cu mijlocirea ta cea bineplacutî lui Dumnezeu, sălăşuieşte frica Domnului în inimile noastre, întărâtările trupului omoară-ni-le, de ispite păzeşte-ne, ortodoxia o întăreşte, ca în cucernicie şi bunăcredinţă să petrecem puţinul zilelor noastre; şi izbăvindu-ne de veşnicele chinuri, să ne învrednicim în viaţa cea fără de sfârşit împreună cu tine să-L slăvim pe Dumnezeu, cel în Treime închinat, cântându-I: Aliluia! Aliluia! Aliluia! (de trei ori)


Apoi iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune:

O, bunule păstor şi de Dumnezeu înţelepţite povăţuitor, preacuvioase părinte Kukşa, priveşte cu milostenie la cei ce stau de faţă şi cer cu umilinţă în rugăciune ajutorul tău şi apărarea ta. Pomeneşte pe toţi cei care cu credinţă şi cu dragoste cheamă numele tau în ajutor şi cu evlavie cinstesc sfintele tale moaşte. Cererile lor cele bune împlineşte-le cu blândeţe, luminându-i cu părintească binecuvântarea ta. Izbăveşte, părinte, de toată bântuiala vrăjmaşului Biserica nostră cea sfântă, oraşul (satul) acesta, mănăstirea (casa sau parohia) noastră şi tot pământul nostru; şi nu lepăda mijlocirea ta pentru noi neputincioşii şi îngreunaţii cu multe păcate şi întristări. Tămăduieşte pe toţi cei împresuraţi de bolile sufleteşti şi trupeşti. Hărăzeşte, fericite, mintea noastră cu lumina feţei Domnului, întăreşte cu harul; Dumnezeiesc viaţa noastră, ca în legea lui Hristos păzindu-ne, fără lenevire să trecem calea poruncilor sfinţilor. Pe deasupra, cere pentru noi de la Dumnezeu cumpătare, smerenie, răbdare şi pocăinţă, iar celor ce au căzut de la credinţa ortodoxă şi au fost orbiţi de erezii şi schism, întoarcere către adevăr le dăruieşte; pe cei din întunericul necredinţei, luminează-i cu lumina cunoştinţei lui Dumnezeu. Toată ranchiura şi întărâtările potoleşte-le.

Roagă-te Domnului Dumnezeu şi Preacuratei Macii Sale să ne dăruiască viaţă liniştită şi fără de păcat. Pomeneşte-ne pe noi nevrednicii în faţa tronului Atotţiitorului şi cere sfârşit creştinesc cu pace vieţii noastre şi învredniceşte-ne cu ajutorul tău să căpătăm mântuire şi Împărăţia Cerurilor să o moştenim, ca să slăvim milele Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, Dumnezeului celui în treime închinat şi dărnicia ta, cuvioase părinte Kukşa, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!