marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Potoleşte întristările noastre"

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Minunată izbăvire şi apărare s-a dăruit nouă cinstitul Tău chip, Preacuvântată Fecioara de Dumnezeu Născătoare, că izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui şi căutând spre el, mulţumiri aducem Ţie, noi, robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu: ci ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Icosul 1:

A îngerilor mulţime şi toate oştile cereşti Te slăvesc pe Tine, Împărăteasă a tuturor, de la Dumnezeu Născătoare, ca Tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin milostiva arătare a chipului Tău celui Sfânt, de Dumnezeu aleasă Fecioară Stăpână căruia închinându-se, Ţie înălţăm rugă umilită, strigând cu frică unele ca acestea:

Bucură-te, că Tu eşti binecuvântarea Parintelui Celui fără de început;

Bucură-te, că Tu eşti locaşul Fiului Celui Mai înainte de veci;

Bucură-te, că Tu eşti umbrită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că pe Tine Te laudă heruvimii cei cu mulţi ochi;

Bucură-te, că ţie aduc cântări de laudă serafimii cei cu şase aripi;

Bucură-te, că toate oştile cereşti Te măresc;

Bucură-te, că toate seminţele pământului Maică a lui Dumnezeu Te mărturisesc;

Bucură-te, că prin Tine toată lumea se umple de veselie;

Bucură-te, că prin Tine toate suferinţele noastre se vindecă;

Bucură-te, că prin rugăciunile Tale întristarile noastre se alină;

Bucură-te, că prin mijlocirile Tale toate cererile noastre se împlinesc;

Bucură-te, că tie şi Fiului Tău în icoana Ta cea cinstită ne închinăm aducând mulţumire;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 2-lea:

Toate puterile cereşti Te văd, de Dumnezeu aleasă Fecioară, pururea stând înaintea Tronului Slavei Împăratului Ceresc şi pentru creştini rugându-Te Fiului şi Dumnezeului Tău, Cerească Împărăteasă; iară noi, păcătoşii, pe pământ văzând sfânta icoana Ta şi la dânsă căzând, Ţie ne închinăm cu bucurie, strigând: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Înţelegere dă-ne nouă, neîncetata noastra Solitoare, Cerească Împărăteasă: că din guri necurate cum este cu putinţă a cânta numelui Tău? Că Mijlocitoare a bunătăţilor eşti nouă, puternică eşti a da ajutor în toată trebuinţa noastră, ca să strigam Ţie cu umilinţă unele ca acestea:

Bucură-te, Ceea ce Fiului şi Dumnezeului Tău aduci rugăciuni pentru noi ca să ne mângâi;

Bucură-te, Ceea ce prin rugăciunile Tale izbăveşti ochii noştri de veşnică tânguire;

Bucură-te, Ceea ce cu rugăciunile Tale de Maică pleci pe Fiul şi Dumnezeul Tău spre milostivire către noi;

Bucură-te, Ceea ce prin rugăciunile Tale potoleşti dreapta mânie a lui Dumnezeu cea pornită asupra noastră;

Bucură-te, Ceea ce prin solirile Tale faci iertate păcatele noastre;

Bucură-te, Ceea ce prin ajutorul Tău nimiceşti patimile noastre;

Bucură-te, Ceea ce prin ocrotirea Ta destrami necazurile noastre cele vremelnice;

Bucură-te, Ceea ce ne ajuţi în toate nevoile şi necazurile;

Bucură-te, Ceea ce pururea proslăveşti pe cei Te slăvesc pe Tine;

Bucură-te, Ceea ce alini cu bucuria Ta întristările noastre;

Bucură-te, Ceea ce veselie neîncetată ne dăruieşti;

Bucură-te, Ceea ce deschizi nouă uşile Raiului;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Preaînalt Te-a umbrit şi cu grabnică şi caldă ocrotire a celor ce aleargă la Tine cu credinţă şi se închină cinstitului Tău chip Te-a dăruit: că numai ţie, Nestricăcioasei şi Curatei Maici a lui Dumnezeu, s-a dat în dar a împlini toată cererea noastră bună, şi Tu singură poţi a ne ajuta cât voieşti. Pentru aceasta, toate vârstele slavoslovesc pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru, strigând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având bogăţie neîmpuţinată de milostivire, tuturor marginilor pământului tinzi mână de ajutor şi dăruiesti bolnavilor vindecare, patimilor uşurare, orbilor vedere şi tuturor toate le plineşti după a lor trebuinţă; iar noi cu mulţumire cântăm Ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Singură Maica, Ce ne arăţi milostivire;

Bucură-te, Ceea ce ne descoperi nouă vistierie de mult preţ a milei;

Bucură-te, Ceea ce îndurări fără numar ne dăruieşti;

Bucură-te, Ceea ce dai cuvânt de înţelepciune celor care îl cer;

Bucură-te, Ceea ce dăruiesti tinerilor sporire a înţelegerii;

Bucură-te, ceea ce nimiceşti rănile noastre cele din păcate;

Bucură-te, Ceea ce sădeşti drepţii în corturile Raiului;

Bucură-te, Ceea ce eşti neznădăjduiţilor Nădejde a bunătăţilor viitoare şi Întărire;

Bucură-te, Ceea ce grabnic scoli pe toţi căzuţii ca să primească har;

Bucură-te, Ceea ce tuturor ajuţi întru tot ajutorul pe care-l cer ei de la Tine;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 4-lea:

Cuprinşi fiind noi de viforul multor necazuri întodeauna ne ajuţi, Cerească Împărăteasă, celor ce cu credinţă alergăm la Tine şi ne închinăm icoanei Tale purtătoare de tămăduiri, cu care este harul şi puterea Ta, precum ai zis oarecând despre cea dintâi icoană. Şi noi credem cu adevărat ca asculţi cererile celor ce cheamă numele tău cel sfânt şi Fiului tău strigă: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind domnul în Cer mijlocirile Tale cele pentru noi, aleasă Cămară a Duhului sfânt, plineşte cererile Tale; iar noi, păcătoşii, pe pământ văzând icoana Ta cea sfântă care ne luminează nouă ca un soare strălucitor, Ţie ca Maicii lui Dumnezeu cutezăm a grai:

Bucură-te, Ceea ce arăţi noua Soarele Cel Gândit;

Bucură-te, Ceea ce ne luminezi cu lumina cea neînserată;

Bucură-te, Ceea ce ne învii din moartea păcatului;

Bucură-te, Ceea ce deschizi pântecele celor sterpe;

Bucură-te, Ceea ce goneşti grabnic pe vrăşmasii răi ce năvalesc asupra noastră fără veste;

Bucură-te, Ceea ce pururea ne îndulceşti de bunătăţile dorite;

Bucură-te, Ceea ce ne mângâi degrab în necazuri şi întristări;

Bucură-te, Ceea ce mântuieşti de moarte năprasnică pe cei cu credinţă cheamă numele Tău;

Bucură-te, Ceea ce dăruieşti viaţă fără sfârşit celor care nădăjduiesc întru Tine;

Bucură-te, Ceea ce sui la Cer pe cei ce au credinţă şi dragoste către Tine;

Bucură-te, Ocrotitoarea noastră cea tare;

Bucură-te, Ceea ce în toate împrejurările grele ne ocroteşti;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 5-lea:

Ca pe o stea de la Dumnezeu purcezătoare ne-ai arătat cinstită icoana ta, Stăpână a lumii, spre care căutând şi cu inima credincioasă rugându-ne Ţie Născătoare de Dumnezeu, grăim: „Tu ne eşti scut nebiruit şi zid nestrăpuns nouă, celor ce strigăm Ţie: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Puterile cereşti vedeau pe mâna Ta pe Cel ce a zidit cu mâinile sale oamenii, şi Stăpân Îl pricepeau a fi; iar noi, păcătoşii, pe pământ văzându-Te zugrăvită pe Tine, Maica lui Preacurată, tinzând cu dragoste mâinile Tale către noi, către Tine cu umilinţă strigăm:

Bucură-te, Ceea ce eşti nearsă ţii pe mâna Ta Focul Dumnezeiesc Ce arde păcatele noastre;

Bucură-te, Ceea ce ai purtat pe mâna Ta Lumina Neurmată Ce luminează sufletele noastre;

Bucură-te, Ceea ce biruieşti pe vrăjmaşii noştri văzuţi şi nevăzuţi;

Bucură-te, Ceea ce arăţi dragoste şi milostivire către noi;

Bucură-te, Ceea ce aduci lui Dumnezeu mâinile Tale chezăşuind pentru noi;

Bucură-te, Ceea ce ne deschizi intrarea în Împărăţia Cerurilor;

Bucură-te, Ceea ce ne ocroteşti cu ajutorul Tău;

Bucură-te, Ceea ce faci iertate păcatele noastre prin mijlocirea Ta;

Bucură-te, Ceea ce alini întristările noastre prin ruga Ta;

Bucură-te, că prin mijlocirea ta ne îndulcim de toate bunătăţile;

Bucură-te, că prin Tine toate dorinţele noastre bune se împlinesc;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 6-lea:

Propovăduitori de Dumnezeu fiind Apostolii, după Înălţarea Domnului, la sfinţirea bisericii Tale aflând chipul Tău zugrăvit pe pereţi de nevăzută mână, stăpână, au strigat lui Dumnezeu Celui Născut din Tine: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Strălucit-ai cu înţelepciunea din adevăratul soare al Dreptăţii, de Dumnezeu aleasă Fecioară, şi razele adevăratei înţelegeri de Dumnezeu trimiţând, cu ele luminezi pe toţi cei care cu credinţă Te mărturisesc a fi Maică a lui Dumnezeu şi strigă unele ca acestea

Bucură-te, Ceea ce pe toţi locuitorii Cerurilor îi luminezi cu slava Ta;

Bucură-te, Ceea ce rânduieşti temeiul mântuirii omeneşti;

Bucură-te, Chivot al vieţii noastre, care de potopirea morţii ne păzeşti;

Bucură-te, Ceea ce ne dăruieşti viaţă în sălaşurile raiului;

Bucură-te, Mijlocitoarea noastră către Dumnezeu, Care mântuieşti lumea;

Bucură-te, Grabică Ocrotitoare a celor în necazuri;

Bucură-te, Ceea ce vindeci toate bolile omeneşti, trupeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, Ceea ce deschizi graiul muţilor şi gângavilor;

Bucură-te, Ceea ce dai tot binele celor care cer de la Tine;

Bucură-te, Cea ce izvorăşti tuturor învăţătura harului;

Bucură-te, Ceea ce prin aceasta din destul idulceşti toate tagmele şi vârstele;

Bucură-te, Ceea ce dorinţele bune ale tuturor le plineşti;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 7-lea:

Vrând Îndelung-Răbdătorul, Atoatevăzătorul Domn să arate iubirea Sa de oameni şi adâncul îndurărilor Sale, Te-a ales ca Maică Lui şi pe Tine, Izvorule nesecat al milei, că dacă cineva e vrednic de osânda Dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, prin atotputernica Ta mijlocire să fie păzit, şi fiului Tău şi Dumnezeului nostru cu mare glas să strige: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Minunate ai arătat lucrurile Tale în Preacurată Maica Ta, Doamne, şi minunată ne-ai dăruit icoana Ei, care mai mult decât razele soarelui luminează oamenii care privind la ea socot că văd pe Însăşi Născătoarea de Dumnezeu, strigând cu inima credincioasă şi suflet plin de dragoste unele ca acestea:

Bucură-te, Ceea ce icoana Ta o tinzi pe pământ ca un nor spre acoperământ tuturor;

Bucură-te, Ceea ce mai presus de nădejde ne arăţi milostiva ocrotire prin ea;

Bucură-te, Ceea ce prin icoana Ta izvorăşti pretutindeni minuni;

Bucură-te, Cea ce prin arătarea icoanei Tale toţi oamenii îi luminezi;

Bucură-te, Ceea ce prin aceasta arăţi în Biserică nou semn al harului;

Bucură-te, că la icoana Ta privind Ţie Însăţi, Adevăratei Născătoare de Dumnezeu, ne închinăm;

Bucură-te, Ceea ce prin icoana Ta ca printr-un stâlp de foc alungi bezna păcatului;

Bucură-te, Ceea ce prin aceasta alini întristările noastre;

Bucură-te, Ceea ce ai sfinţit Biserica prin această arătare;

Bucură-te, că noi, păcătoşii, suntem păziţi prin ocrotirea Ta;

Bucură-te, Ceea ce destrami haina aspră a necazurilor noastre;

Bucură-te, Ceea ce ne înveşmântezi pe noi cu bucuria veşnică;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 8-lea:

Străină şi preaslăvită arătându-se în Biserica Sfântă icoana Ta, îngerii au cântat-o, Apostolii au preaslăvit-o, ceata ierarhilor s-a închinat ei, iar noi, păcătoşii, căzând la dânsa aşteptăm marile şi bogatele Tale milostiviri, cu veselie strigând: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cel ce stăpâneşte peste toate cele de sus şi cele de jos, Domnul, văzându-Te pe Tine, Maica Sa, pururea stând înaintea Lui şi cu umilinţă aducându-I rugăciune pentru noi, păcătoşii, a făgăduit să plinească toate cererile Tale; iar noi, păcătoşii, nădăjduind în rugăciunile Tale de Maică pentru noi, mulţumim Ţie cu laude ca acestea:

Bucură-te, Ceea ce împreună cu Fiul şi Dumnezeu Tău veşnic împărtăşeşti;

Bucură-te, Ceea ce pururea îi aduci rugă pentru noi;

Bucură-te, Ceea ce acoperi cu mila ta pe toţi cei ce aleargă la Tine;

Bucură-te, Bucuria tuturor, Care alini întristările noastre;

Bucură-te, Ceea ce ai lucrat împăcarea noastră cu Dumnezeu;

Bucură-te, Ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu omul;

Bucură-te, Ceea ce ai rânduit mântuirea oamenilor;

Bucură-te, Ceea ce ai stricat blestemul păcatului strămoşesc;

Bucură-te, Ceea ce ai luminat firea noastră muritoare cu nemurirea;

Bucură-te, Ceea ce străpungi împietrirea inimilor noastre;

Bucură-te, Ceea ce înalţi la Dumnezeu pe cei deznădăjduiţi;

Bucură-te, Ceea ce ai sfărâmat cursele celui viclean, întinse spre căderea noastră;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească aduce cântări de laudă ţie, Maicii lui Dumnezeu şi Acoperitoarei tuturor celor ce aleargă la Tine şi cer ajutorul Tău: că prin ocrotirea Ta cea tare şi neclintită pe drepţi îi veseleşti, pe păcătoşi îi aperi şi de necazuri îi izbăveşti, şi întristările le potoleşti, şi te rogi pentru toţi cei ce strigă cu credinţă: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei multgrăitori, ca nişte peşti fără de glas, nu se pricep a lăuda, Stăpână, praznicul cel slăvit al sfintei icoanei Tale, nici nu sunt vrednice laudele aduse Ţie din gurile noastre cele spurcate: totuşi, văzând nenumăratele faceri de bine arătate nouă prin sfântă icoana Ta, cu sufletul şi inima bucurându-ne, Ţie grăim:

Bucură-te, Ceea ce ne aperi de foamete hrănindu-ne cu Pâinea Vieţii;

Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti prin nemurire de pierzania morţii;

Bucură-te, Ceea ce ne ocroteşti de cutremurul păcatului;

Bucură-te, Ceea ce ne izbăveşti de înecul morţii cu mâna Ta cea tare;

Bucură-te, Ceea ce ne răpeşti din foc cu rouă rugăciunilor Tale;

Bucură-te, Ceea ce de nevoi ne aperi cu mijlocirea Ta cea puternică;

Bucură-te, Ceea ce ne păzeşti de sabie cu puterea Ta;

Bucură-te, Ceea ce ne mântuieşti de năvălirea celor de alt neam;

Bucură-te, Ceea ce cu adevărată pace ne fereşti de războiul cel dintre noi;

Bucură-te, Ceea ce vindeci rănile de moarte ale celor ce aleargă la Tine;

Bucură-te, Ceea ce cu rugăciunile Tale ne slobozeşti de dreapta ameninţare a lui Dumnezeu ce stă asupra noastră;

Bucură-te, Ceea ce ne scoţi din toată boala cu cinstita Ta mijlocire;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 10-lea:

Voind a mântui neamul omenesc de înşelăciunea vrăjmaşului, Domnul Cel Iubitor de oameni te-a dăruit pe Tine, Maica Sa, spre ajutor pământenilor, grăind: „Fii oamenilor, iată, Maica Mea să vă fie Acoperământ şi Scăpare, întristăţilor Mângâiere, necăjiţilor Bucurie, năpăstuiţilor Ocrotitoare, ca să îi ridice din adâncul păcatului pe toţi care strigă: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

„Împărate Ceresc"- aşa se roagă pururea pentru noi Împărăteasa Cerurilor - „primeşte pe tot omul ce Te slăveşte şi cheamă Numele Tău, acolo unde se face pomenire Sfântului Tău Nume, şi pe cei ce Mă proslăvesc pentru Numele Tău, şi nu îi lepăda de la faţa Ta, ci binevoieşte întru ei şi primeşte de la ei toată ruga, şi pe toţi îi izbăveşte din nevoi"; iară noi, păcătoşii, nădăjduind spre rugăciunile Tale de Maică, strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, că Tu eşti Fierbintea noastră Rugătoare către Dumnezeu;

Bucură-te, că rugăciunea Ta de Maică mult poate spre a milostivi pe Stăpânul;

Bucură-te, Nădejdea celor fără de nădejde, Ce potoleşti întristările lor;

Bucură-te, Ceea ce luminezi cu harul Tău nevrednicia noastră;

Bucură-te, Ceea ce cureţi întinarea noastră prin curăţia Ta;

Bucură-te, Ceea ce îndreptezi rugile noastre cu buna Ta mireasmă;

Bucură-te, Ceea ce întorci stricăciunea noastră pământească întru nestricăciune;

Bucură-te, Ceea ce vindeci neputinţa noastră;

Bucură-te, Ceea ce tămăduieşti toate bolile noastre sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, Ceea ce împrăştii degrab norul patimilor, necazurilor şi întristărilor care ne bântuieşte;

Bucură-te, Ceea ce prin rugăciunea Ta cea tare dăruieşti toate cele de folos;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 11-lea:

Cântare cu umilinţă primeşte de la noi, Cerească Împărăteasă, şi rugăciunea adusă Ţie ascult-o, Fecioară de Dumnezeu Născătoare: că la Tine întru nevoi, necazuri şi întristări alergăm şi înaintea Ta vărsăm lacrimi în restriştile noastre, şi ne rugăm: “Potoleşte întristările noastre şi primeşte această jertfă a robilor Tăi, care strigă: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Făclie primitoare de lumină a Luminii celei Adevărate arătându-Te celor de pe pământ, luminezi sufletele celor care cinstesc arătarea icoanei Tale şi la Dumnezeiasca înţelegere povăţuieşti pe cei ce cântă Ţie unele ca acestea:

Bucură-te, făclie nestinsă a Focului Celui Nematernialnic, Care ne călăuzeşti;

Bucură-te, Răsărit al Neurmatei Lumini Dumnezeieşti, Care ne luminezi;

Bucură-te, Soare al Dreptăţii, ce ne acoperi de strălucire;

Bucură-te, Ceea ce ne izvorăşti nouă izvorul vieţii Raiului;

Bucură-te, Maica a Luminii Celei Adevărate, Care luminezi sufletele tuturor năpăstuiţilor;

Bucură-te, Ceea ce mântuieşti pe toţi cei ce Te cheamă în ajutor şi numele Tau slăvesc;

Bucură-te, Ceea ce dăruieşti sfârşit neînfruntat al vieţii celor care nădăjduiesc spre Tine;

Bucură-te, Ceea ce neîncetat ajuţi tuturor neamurilor ce te cinstesc pe Tine ca Maică a lui Dumnezeu şi Te numesc de Dumnezeu Născătoare;

Bucură-te, Ceea ce alungi de la noi închipuirile duhurilor rele prin adumbrirea Sfintei Tale icoane;

Bucură-te, Ceea ce ne dai grabnică mângâiere în necazurile şi întristările care ne află fără veste;

Bucură-te, Ceea ce dăruieşti bucurie la toată lumea;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 12-lea:

Har Dumnezeiesc cere nouă de la Stăpânul Cel Ceresc, Fiul şi Dumnezeul Tău, şi tinde nouă mână de ajutor, şi cu rugăciunile Tale potoleşte întristările noastre, acoperă-ne cu acoperământul aripilor Tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmasul şi potrivnicul, împacă viaţa noastră, ca să nu pierim rău, ci ne primeşte în corturile cele veşnice, Ocrotitoarea noastră, ca bucurându-ne să strigăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântându-Te pe Tine, Stăpânitoare Ajutătoare, Te lăudăm si, rugându-ne Tie cu umilinţă, credem şi mărturisim că ceri bunătăţile cele vremelnice şi veşnice pentru cei care cântă Ţie:

Bucură-te, Ceea ce aperi toată lumea cu mijlocirea Ta;

Bucură-te, Ceea ce dăruiesti biruinţă drepslăvitorilor asupra barbarilor;

Bucură-te, Ceea ce înfrângi năvălirile celor de alt neam asupra creştinilor;

Bucură-te, Ceea ce păzeşti în credinţă pe cei cucernici;

Bucură-te, Ceea ce risipeşti ca praful de la faţa pământului pe cei ce nu cinstesc sfintele Tale icoane;

Bucură-te, Ceea ce ajuţi grabnic celor aflaţi întru necazuri, care se închină Sfintei icoanei Tale şi Te cheamă într-ajutor;

Bucură-te, Ceea ce ne povăţuieşti pe noi, păcătoşii, spre mântuire şi primirea bunătăţilor celor veşnice;

Bucură-te, Ceea ce pentru noi toţi ceri de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru Împărăţia cea Veşnică;

Bucură-te, Ceea ce dăruieşti credincioşilor viaţa cea fără de sfârşit;

Bucură-te, Ceea ce tuturor le dăruieşti, în toată trebuinţa, toate cele bune şi de folos;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


Condacul al 13-lea: (de trei ori)

O, Maică Prealăudată, Cerească Împărăteasă şi Stăpână, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Ceea Ce ai născut pe Cuvântul mai Sfânt decât toţi Sfinţii! Primind prinosul nostru de acum, potoleşte întristările noastre şi ne izbăveşte de toate necazurile, nevoile, restriştile şi ne scapă de osânda cea veşnică şi chinul care va să fie, şi ne învredniceşte a ne sălăşlui în veşnicile corturi ale Raiului pe noi, robii tăi care strigăm: Aliluia!


Apoi se zice iarasi Icosul 1:

A îngerilor mulţime şi toate oştile cereşti Te slăvesc pe Tine, Împărăteasă a tuturor, de la Dumnezeu Născătoare, ca Tu ai umplut de bucurie sufletele noastre prin milostiva arătare a chipului Tău celui Sfânt, de Dumnezeu aleasă Fecioară Stăpână căruia închinându-se, Ţie înălţăm rugă umilită, strigând cu frică unele ca acestea:

Bucură-te, că Tu eşti binecuvântarea Parintelui Celui fără de început;

Bucură-te, că Tu eşti locaşul Fiului Celui Mai înainte de veci;

Bucură-te, că Tu eşti umbrită de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că pe Tine Te laudă heruvimii cei cu mulţi ochi;

Bucură-te, că ţie aduc cântări de laudă serafimii cei cu şase aripi;

Bucură-te, că toate oştile cereşti Te măresc;

Bucură-te, că toate seminţele pământului Maică a lui Dumnezeu Te mărturisesc;

Bucură-te, că prin Tine toată lumea se umple de veselie;

Bucură-te, că prin Tine toate suferinţele noastre se vindecă;

Bucură-te, că prin rugăciunile Tale întristarile noastre se alină;

Bucură-te, că prin mijlocirile Tale toate cererile noastre se împlinesc;

Bucură-te, că tie şi Fiului Tău în icoana Ta cea cinstită ne închinăm aducând mulţumire;

Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!


şi Condacul 1:

Minunată izbăvire şi apărare s-a dăruit nouă cinstitul Tău chip, Preacuvântată Fecioara de Dumnezeu Născătoare, că izbăvindu-ne de rele prin arătarea lui şi căutând spre el, mulţumiri aducem Ţie, noi, robii Tăi, Născătoare de Dumnezeu: ci ca Ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm Ţie: Bucură-te, Bucuria noastră, izbăveşte-ne de tot răul şi alină întristările noastre!