joi, 21 ianuarie 2010

6 octombrie - Acatistul Sfântului Apostol Toma (Sfânt Apostol)

Condacul 1:

Cela ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea cea grea a îndoielilor spre adeverirea fără putinţă de tăgadă sau de îndoială a Învierii lui Hristos, scapă-ne pe noi cu rugăciunile tale din furtunile lumii şi din valurile îndoielilor vieţii acesteia, ca să-ţi strigăm: Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Icosul 1:

Galileea neamurilor a oblăduit a ta pruncie, Sfinte, învrednicindu-te pe tine Dumnezeu a auzi propovăduirea lui Hristos şi a vedea preaslăvitele Sale minuni şi cunoscându-L pe El, Dumnezeu adevărat, să-L urmezi îndeaproape şi încă şi în ceata celor doisprezece Apostoli să te numeri, pentru care zicem ţie:

Bucură-te, Toma, cel ce ai fost numit Geamănul;

Bucură-te, că ai cunoscut pe Iisus Galileanul;

Bucură-te, că prin minuni, puterea Lui ţi s-a vădit:

Bucură-te, că L-ai cunoscut pe El a fi Dumnezeu;

Bucură-te, îţi strigă sufletul meu;

Bucură-te, că pe urmele lui Hristos ai purces;

Bucură-te, că te-ai învrednicit Apostol a fi ales;

Bucură-te, că între cei dintâi ai fost chemat;

Bucură-te, că între cei doisprezece te-ai numărat;

Bucură-te, că ai urmat lui Hristos până în sfârşit;

Bucură-te, că prin tine temeiul credinţei s-a vădit;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 2-lea:

Prin dumnezeiasca Pronie, nu ai fost de faţă cu ceilalţi Apostoli, când li s-a arătat lor Mântuitorul după Sfânta Sa Înviere, de aceea nu ai crezut spuselor lor, când mărturiseau zicând: „L-am văzut pe Domnul”, si-L slăveau cu cântari zicând: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Necrezând mărturiei celor unsprezece Apostoli „că a Înviat Domnul omorând moartea”, ai dorit să vezi locul rănilor Lui şi să pui degetul în coasta Lui, spre desăvârşita încredinţare a ta şi a tuturor neamurilor până la sfârşitul veacurilor; de care prea-înţeleaptă îndoială minunându-ne, strigăm ţie:

Bucură-te, că a rânduit Domnul să nu fii de faţă la arătarea Sa;

Bucură-te, cel ce n-ai crezut ca Hristos a înviat, dând viaţă;

Bucură-te, că Apostolii buna vestire ţi-au adus;

Bucură-te, ca, dorind a-L vedea, n-ai crezut ce ţi-au spus;

Bucură-te, că dorirea ta fierbinte te-a făcut îndoielnic;

Bucură-te, că în hotărâre nu te-ai arătat şovăielnic;

Bucură-te, că îndată ţi-ai arătat dorirea să-L vezi pe Hristos;

Bucură-te, că ai zis: „De nu voi pipăi rănile Lui nu voi crede”;

Bucură-te, că degetul pe rănile Lui ai voit să ţi-L pui;

Bucură-te, că prin aceasta taină adâncă descoperi oricui;

Bucură-te, că ne înveţi a ne lipi de rănile lui Hristos;

Bucură-te, că ne arăţi a primi suferinţa ca pe un dar luminos;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 3-lea:

Cunoscând Domnul curăţia cugetului tău, că spre adeverirea Învierii şi nu spre ispitire ţi-a fost îndoiala, te-a învrednicit slăvitei arătării Sale, ca noi, cunoscând minunea, cu tine de-a pururi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Arătându-Se Domnul pentru a doua oară Apostolilor pe când erai şi tu cu dânşii, ţi-a adeverit dumnezeiască puterea Sa, căci cunoscându-ţi îndoiala, te-a chemat să-ti pui degetul în coasta Sa, după dorire, dojenindu-te şi înlesnindu-ţi a fi credincios arătării Sale şi nu necredincios; pentru care noi cu cutremur strigăm ţie:

Bucură-te, că Domnul a doua oară Apostolilor s-a arătat;

Bucură-te, că prin această arătare şi pe tine te-a bucurat;

Bucură-te, că Iisus ţi s-a adresat tie anume;

Bucură-te, că te-ai cutremurat când te-ai auzit chemat pe nume;

Bucură-te, că ai recunoscut îndată pe Domnul Hristos;

Bucură-te, că te-a certat cu blândeţe să nu fii necredincios;

Bucură-te, şi ne întăreşte şi pe noi în credinţă;

Bucură-te, că ai adeverit Învierea cu prisosinţă;

Bucură-te, şi nu ne lăsa în îndoială;

Bucură-te, şi din căderile noastre ne scoală;

Bucură-te, al lumii îndreptător;

Bucură-te, osârdnic povăţuitor;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 4-lea:

Punând degetul tău pe rănile Domnului şi cunoscându-L pe El a fi cu adevărat Dumnezeu cel Înviat din morţi, ai strigat cu tărie: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”, încredinţându-ne şi pe noi de Sfânta Sa Înviere şi învăţându-ne a cânta Lui: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Prin îndoiala ta cea din cuget curat izvorâtă şi din fierbinte dorinţa de a adeveri taina cea nepricepută de minte a Învierii lui Hristos, dat-ai mai cu tărie tuturor să ştie ca a Înviat Domnul nu cu nălucire, ci cu acelaşi trup cu care pătimise pentru a noastră mântuire. Pentru aceasta, noi laude îţi aducem ţie:

Bucură-te, cel ce ai fost ales să porţi a îndoielii cruce;

Bucură-te, că îndoiala ta adeverirea Învierii aduce;

Bucură-te, că dumnezeiasca Taină prin tine s-a lucrat;

Bucură-te, că smerit crucea ai purtat;

Bucură-te, că lumii spre întărire şi nu spre sminteală ai fost pus;

Bucură-te, că s-a vădit cât de mult te-a iubit Iisus;

Bucură-te, că a ta îndoială nu L-a mâhnit;

Bucură-te, că dorirea ta arzătoare ţi-a plinit;

Bucură-te, că ne-ai fost dat nouă tare întărire;

Bucură-te, că te avem spre povăţuire;

Bucura-te şi în îndoieli luminează a noastră minte;

Bucură-te, strigăm ţie, Apostole sfinte;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 5-lea:

După Sfânta Înălţare a Domnului şi după primirea harului cel dumnezeiesc prin pogorârea Sfântului Duh, aruncând Apostolii sorţi ca să ştie unde avea fiecare să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu, tu, Sfinte, ai primit India, spre propovăduire, slăvind pe Dumnezeu cu cântări: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Propovăduitor neamurilor păgâne din depărtatul Răsărit ai fost trimis, pornind pe drumul celor trei magi să duci vestirea Învierii lui Hristos şi Evanghelia Sa mântuitoare; pentru care laude ca acestea aducem ţie:

Bucură-te, că neamurile Răsăritului le-ai adunat la turma lui Hristos;

Bucură-te, că ai propovăduit credinţa la neamuri păgâne;

Bucură-te, că piatra pusă de tine pururi rămâne;

Bucură-te, că L-au cunoscut ca pe un Soare mult luminos;

Bucură-te, că ai înălţat puternică Biserică în Răsărit;

Bucură-te, că ai purces pe drumul pe care magii au venit;

Bucură-te, că ai lăţit al Evangheliei cuvânt;

Bucură-te, Apostole şi propovăduitor preasfânt;

Bucura-te şi ne învredniceşte şi pe noi mărturisirii Lui;

Bucura-te şi ne întăreşte pe piatra mărturisirii Domnului;

Bucura-te şi dă-ne mărturisirii neînfricoşate;

Bucura-te şi din ispita îndoielilor ne scoate;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 6-lea:

Spre adeverirea propovăduirii Cuvântului lui Dumnezeu şi spre încredinţarea neamurilor datu-ţi-s-a ţie, Sfinte, şi darul de a săvârşi minuni, ca toţi văzându-le, să slăvească pe Dumnezeu Cel ce ti-a dăruit ţie putere multă şi să strige Lui: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Aflându-te tu, Sfinte, în Cezareea, prin pronia lui, Dumnezeu ai fost chemat drept meşter zidar, să mergi în India pentru înălţarea unui palat împărătesc şi, în drum, oprindu-vă într-o cetate în care se prăznuia nuntă împărătească şi fiind poruncă ca să meargă şi toti străinii ce s-ar afla în cetate, aflându-te acolo, ai fost lovit peste obraz fără de vină de o slugă, pe care ai blestemat-o să-i fie ruptă mâna de caini, lucru ce s-a şi întâmplat. Care minune văzând-o mulţi au venit la credinţă şi chiar pe fiul împăratului l-ai învăţat a păzi curăţia cămării de nuntă; pentru aceasta îţi strigăm:

Bucură-te, că ale tale cărări de Dumnezeu au fost rânduite;

Bucură-te, că ai aflat prilej să faci minuni preaslăvite;

Bucură-te, că pe cel ce te-a hulit fără vină l-ai osândit;

Bucură-te, că după cuvântul tău pedeapsă a primit;

Bucură-te, că prin aceasta puterea lui Dumnezeu au cunoscut;

Bucură-te, că multora osândă lui spre pildă s-a făcut;

Bucură-te, că multi au venit la credinta adevarata;

Bucura-te şi ne învaţă şi pe noi a nu huli niciodată;

Bucură-te, că însuşi fiul împărătesc s-a întors la credinţă;

Bucură-te, că l-ai îndemnat la păzirea curăţiei în cuviinţă;

Bucură-te, că şi noi, prin tine, bune îndemnuri primim;

Bucura-te şi ne învredniceşte următori sfaturilor tale să fim;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 7-lea:

Aflând împăratul cetăţii de sfătuirea dată fiului său şi văzându-l pe el că a părăsit slujirea idolească a voit să te piardă, dar fiind în drum spre India, Sfinte, Dumnezeu te ocrotea pentru slujba ce-ţi încredinţase; de aceea, necontenit laude şi cântări îi aducem Lui: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Voind Gundafor, împăratul Indiei, să-şi facă un palat preaslăvit, prin pronia lui Dumnezeu ai fost adus înaintea lui drept meşter iscusit, venit din laturile Palestinei. Primindu-te cu mare bucurie împăratul şi încredinţându-ţi aur din destul, spre săvârşirea palatului, tu, Sfinte, l-ai împărţit la săraci, ca să-i îi agoniseşti lui palat fără de asemănare în locaşurile cereşti. Pentru care înţeleaptă îndrăzneală, lăudându-te, îţi strigăm:

Bucură-te, că prea-îndrăzneţ te-ai arătat;

Bucură-te, că ai făurit un plan minunat;

Bucură-te, că tot aurul la săraci l-ai dat;

Bucură-te, că pe Domnul însuşi L-ai împrumutat;

Bucură-te, că palat preaslavit Împăratul a dorit;

Bucură-te, că locas neasemanat în ceruri i-ai gatit;

Bucură-te, că prin tine şi noi nazuim la camarile cereşti;

Bucură-te, că acolo, impreuna cu Hristos te salasluieşti;

Bucura-te şi ne du şi pe noi în casa Tatalui de Sus;

Bucura-te şi ne uneste cu Domnul Iisus;

Bucură-te, ajutatorul celor saraci şi în nevoi;

Bucură-te, Sfinte, şi roaga-te şi pentru noi;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol a! Mântuitorului Hristos!


Condacul al 8-lea:

Aflând Împăratul cele faptuite de tine, a poruncit sa te arunce în temnita, dar tu, Sfinte, în necazuri te bucurai, proslăvind pe Dumnezeu şi strigându-i Lui: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Minunata orânduire a arătat Dumnezeu spre încredinţarea împăratului ca neînşelător era cuvântul tău despre zidirea palatului celui ceresc, căci în chip neaşteptat s-a săvârşit din viaţă fratele împăratului şi a fost purtat de înger şi a văzut slava celor agonisite în ceruri de tine, Sfinte. Apoi a slobozit Dumnezeu să se întoarcă el întru simţire spre adeverirea celor văzute, de care încredinţându-se împăratul, te-a liberat din temniţă şi a venit la dreapta credinţă, iar noi, văzând minunea, grăim:

Bucură-te, că te-ai învrednicit de minuni preaslăvite;

Bucură-te, că prin minuni cuvântul şi faptele ţi-au fost adeverite;

Bucură-te, că răbdarea în suferinţă ţi s-a răsplătit;

Bucură-te, că însuşi împăratul la credinţă a venit;

Bucură-te, şi ne întăreşte şi pe noi în necaz;

Bucură-te, şi al nostru cuget ţine-l mereu treaz;

Bucură-te, că din temniţă te-ai izbăvit;

Bucură-te, că celor din prigoane le eşti zid nebiruit;

Bucură-te, că ne arăţi nouă puterea credinţei;

Bucură-te, că ne vădeşti preţul suferinţei;

Bucura-te, că izbăveşti din închisoare pe cei nedreptăţiţi;

Bucură-te, strigă ţie ai tăi slujitori;

Bucura-te Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!

Condacul al 9-lea:

Luminând tu cu propovăduirea Evanghelieii părţile Indiei, a venit clipa cinstitei mutări a Maicii lui Dumnezeu şi toti Apostolii din toate părţile lumii au fost răpiţi şi aduşi în Ghetsimani înaintea patului Preacuratei, ca să aducă ei slăvite cântări de îngropăciune şi lui Dumnezeu să-i cânte: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Şi de această dată a voit Dumnezeu ca tu, Sfinte, să ajungi a doua zi după îngropăciune şi, sfătuindu-se cu Apostolii spre mângâierea ta, au deschis mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ca să te închini Preacurat trupului ei, dar deschizându-l n-au aflat decât giulgiurile, adeverindu-se astfel că Maica lui Dumnezeu, în chipul Fiului Său, cu trupul la Cer a fost luată. Această mare taină cunoscând-o, strigăm către tine:

Bucură-te, că ai fost ales spre adeverirea unor taine preaslăvite;

Bucură-te, că de Dumnezeu îndoiala şi zăbava ti-au fost rânduite;

Bucură-te, că şi proslăvirea Maicii Domnului ai adeverit;

Bucură-te, că pe nori din India în Ghetsimani ai venit;

Bucură-te, că ai ajuns a doua zi dupa îngropăciune;

Bucură-te, că vi s-a descoperit ce să faceţi prin rugăciune;

Bucură-te, că aţi hotărât că mormântul să fie deschis;

Bucură-te, că doar giulgiul l-aţi aflat pe pământ întins;

Bucură-te, că aţi înţeles că la cer cu trupul a fost luată;

Bucură-te, că aşa dragostea Fiului pentru Maica Sa se arată;

Bucură-te, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai dovedit;

Bucură-te, că îndoiala şi zăbava ta de rătăciri ne-a izbăvit;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos


Condacul al 10-lea:

După aceasta iarăşi în părţile Indiei întorcându-te, Sfinte Toma, propovăduiai pe Hristos, întorcând pe mulţi la credinţă şi învătându-i pe ei să-I cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Prin multe alte minuni, Sfinte Toma, ai întărit propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu, când un slujitor netrebnic, ucigându-şi copilul, te-a Învinuit pe tine de fapta lui ticaloasă, iar tu, neavând nici o mărturie în faţa judecătorilor pentru nevinovăţia ta, ai cerut să te ducă înaintea pruncului celui ucis şi i-ai poruncit lui ca însuşi să mărturisească pentru sineşi cine l-a ucis, iar cel mort a cuvântat, arătând pe cel vinovat. De care lucru cutremurându-ne, ţie strigam unele ca acestea:

Bucură-te, că prin tine multe alte minuni s-au făcut;

Bucură-te, că în primejdii darul Domnului ţi-a fost scut;

Bucură-te, că minciuna slujitorului idolesc s-a vădit;

Bucură-te, că cel mort singur a grăit;

Bucură-te, că mărturie de nevinovăţia ta a dat;

Bucură-te, că pe nelegiuitul său tată ucigaş l-a arătat;

Bucură-te, că Hristos, Soarele dreptăţii, te-a luminat;

Bucură-te, că Domnul tău din primejdii şi din temniţă iarăşi te-a scăpat;

Bucură-te, şi ne fii nouă apărător în ispite;

Bucură-te, şi ne scapă de cursele diavolului cele meşteşugite;

Bucură-te, aducem ţie cei ce cinstim a ta pomenire;

Bucură-te, mijlocitor la cer pentru a noastră mântuire;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 11-lea:

Prin trei femei preacucernice, Sindiclia, Migdonia şi împărăteasa Terţiana, pe care le-ai adus de la păgâneasca închinare de idoli la creştineasca credinţă şi închinare a Unuia singur adevărat Dumnezeu, ţi-a pregătit Domnul şi cărarea muceniciei, ca cetei sfinţilor alăturându-te, de-a pururi să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Învăţându-le pe ele să-şi păzească curăţia ferindu-se de amestecul cu păgânii, ai întărâtat mânia urâtorului de curăţie, care prin soţii acelor cucernice femei s-au pornit cu înverşunare împotrivă-ţi, îndemnând pe împărat să te piardă pentru că le despărţiseşi pe ele de la spurcata închinare idolească şi de la păgâneştile năravuri necurate şi pe mulţi i-ai adus la slujirea lui Hristos. Dar tu, Sfinte, te-ai arătat gata a le răbda toate pentru dragostea lui Hristos, pe care-L propovăduia; de aceea şi noi cu credinţă îţi strigăm ţie:

Bucură-te, că întâi pe Sindiclia la credinţă, o, ai câştigat;

Bucură-te, că ea plină de dar s-a arătat;

Bucură-te, că prin ea şi pe Migdonia, rudenia ei, o, ai atras;

Bucură-te, că şi aceasta s-a arătat bun şi cinstit vas;

Bucură-te, că pe însăşi preaînteleapta împărăteasă Terţiana Domnul, o, a chemat;

Bucură-te, că mânia împăratului împotriva ta s-a întărâtat;

Bucură-te, că cele trei femei cucernice cununi ţi-au impletit;

Bucură-te, că şi cununa muceniciei ţi-au pregătit;

Bucură-te, şi ne povăţuieşte şi pe noi pe calea mântuirii;

Bucură-te, că ne încredinţăm ajutorului tău şi povăţuirii;

Bucură-te, păzitorul întregii curăţii;

Bucură-te, agonisitorul cereştii avuţii;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol a! Mântuitorului Hristos!


Condacul al 12-lea:

Înştiinţându-se împăratul că un străin a întors-o pe femeia sa de la împreună-petrecerea cu el, plin de mânie, te-a prins şi te-a aruncat în temniţă, Sfinte. La judecată aducându-te, tu cu îndrăznire ai mărturisit ca Unuia singur Dumnezeu, Făcătorul cerului şi al pământului te închini şi slujeşti şi, neputând să te plece nici închinării idoleşti şi nedobândind de la tine nici a întoarce pe împărăteasă la petrecerea ei de mai înainte, te-a dat la munci grele, dar pe toate le-ai biruit cu puterea lui Hristos, căruia necontenit îi slujeai, cantând-I: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Neputând cu munci să te piarda nelegiuitul împărat şi temându-se de norod, te-a scos cu vicleşug din cetate, împreună cu tine mergând, apoi te-a dat pe mâna ostaşilor care cu cinci suliţe te-au străpuns şi aşa ai dobândit cununa muceniciei, încât după moarte nu numai cinstitele tale moaşte, dar şi ţărâna mormantului în care au fost îngropate s-a arătat făcătoare de minuni şi chiar un frate al împăratului, îndrăcindu-se, a fost tămăduit cu ţărână de la mormântul tău, de care minune s-a cutremurat până şi împăratul care cu urgie te-a pierdut şi aşa l-ai întors şi pe el la credinţă, iar noi cu cutremur strigăm ţie:

Bucură-te, că te-ai învrednicit de slăvite minuni şi cununi;

Bucură-te, că în viaţă şi după moarte te-ai arătat făcător de minuni;

Bucură-te, că cea mai luminoasă cunună, cununa muceniciei, îţi străluceşte;

Bucură-te, că prin mucenicia ta, ceata sfinţilor sporeşte;

Bucură-te, că mulţi îndrăciţi ai tămăduit;

Bucură-te, că ţărâna mormântului tău a vindecat pe fratele împăratului ce s-a îndrăcit;

Bucură-te, că împăratul care te-a ucis la ajutorul tău a alergat;.

Bucură-te, că în vedenie i te-ai arătat şi l-ai mustrat;

Bucură-te, că de ajutor nu l-ai lipsit;

Bucură-te, că prin minunata tămăduire pentru Hristos l-ai dobândit;

Bucură-te, că şi azi tămăduieşti multe boli şi neputinţe;

Bucura-te şi scapă-ne pe noi de ale sufletului şi ale trupului suferinţe;

Bucură-te, Sfinte Toma, Apostol al Mântuitorului Hristos!


Condacul al 13-lea:

O, Preasfinte Apostole al lui Hristos, cel ce îndoielnic şi zăbavnic te-ai arătat spre adeverirea desăvârşită a dumnezeieştii Taine a Învierii Domnului şi a proslăvirii Preacuratei Sale Maici, cela ce în viaţa ta şi după moarte făcător de minuni te-ai arătat şi cu mucenicească cunună te-ai încununat, apără turma lui Hristos de toată rătăcirea şi îndoiala; pe noi, cei zăbavnici cu inima, ne întăreşte pe piatra mărturisirii Sale; cu rugăciunile tale dă tămăduire rănilor sufletelor şi trupurilor noastre şi ne mijloceşte mântuirea la sfârşitul vieţii noastre. Amin! (de trei ori)


Apoi se zice Icosul 1 (Galileea neamurilor a oblăduit a ta pruncie...) şi Condacul 1 (Cela ce dintre Apostoli ai fost ales a purta crucea...).