joi, 21 ianuarie 2010

10 octombrie - Acatistul Cuviosului Ambrozie de la Optina

Tropar:

Ca la un izvor purtător de vindecare venim la tine, Ambrozie, Părintele nostru. Căci pe calea mântuirii ne călăuzeşti, prin rugăciunile tale de necazuri şi suferinţe ne aperi, în suferinţe trupeşti şi sufleteşti ne mângâi, şi îndeosebi smerenia, răbdarea şi dragostea ne înveţi. Roagă-te Iubitorului de oameni Hristos şi Mijlocitoarei noastre neadormite să mântuiască sufletele noastre.


Condac:

Poruncile începătorului preoţiei împlinindu-le, ai moştenit harul stăreţiei, durându-te inima pentru toţi care cu credinţă veneau la tine. Pentru aceasta şi noi, fiii tăi duhovniceşti, cu dragoste îţi strigăm ţie: Părinte Sfinte Ambrozie, roagă-L pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1:

Drept ales al lui Dumnezeu şi făcător de minuni, Mare stareţ Ambrozie, lauda Optinei şi îndrumătorul minunat al întregii Rusii, lăudând viaţa ta plină de nevoinţă, îţi aducem cinstită cântare de laudă. Tu însă, ca unul care îndrăzneala către Domnul ai căpătat, roagă-te pentru noi toţi, fiii tăi duhovniceşti, care cu umilinţă te chemăm: Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Icosul 1:

Viaţa îngerească urmând, ai lepădat toate frumuseţile trecătoare ale lumii acesteia şi paşii ţi i-ai îndreptat spre învăţătorul duhovnicesc şi înainte-văzătorul stareţ Ilarion, ca să te călăuzească pe calea adevăratei vieţuiri şi să te binecuvânteze pentru nevoinţele mântuirii. El însă, văzând înainte cu duhul viitoarea ta viaţă placută lui Dumnezeu, te-a trimis la Sihastria Optina, şi acolo a găsit ţie liman bun. Văzând această purtare de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, îţi cântăm:

Bucură-te, vlăstar de Dumnezeu ales al evlaviei părinţilor tăi;

Bucură-te, că din copilăria ta pe Domnul l-ai iubit;

Bucură-te, că spre înţelepciunea cărţii din tinereţe râvnă ai avut;

Bucură-te, că învăţătura Sfinţilor Părinţi ai cunoscut;

Bucură-te, renunţare la bunurile grabnic pieritoare ale lumii acesteia;

Bucură-te, iubire cu dor necontenit a comorilor nestricăcioase;

Bucură-te, căutare a voii lui Dumnezeu spre mântuire;

Bucură-te, că binecuvântare pentru calea monahală ai primit;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei


Condacul al 2-lea:

Văzând inima ta plină de bună dorire, Hristos ţi-a orânduit spre mântuire o cale strâmtă şi plină de spini. Şi pe patul de moarte al bolii fiind, i-ai făgăduit Domnului, de te va vindeca, să te închini cu totul Lui, prin monahiceştile nevoinţe. Atunci te-ai ridicat din mila lui Dumnezeu de pe patul pătimirii, şi L-ai slăvit pe dată pe Preabunul Dumnezeu, Doctorul sufletelor şi al trupurilor, cântând Lui: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Înţelepciunea Dumnezeieştilor Scripturi dobândind, cugetai cu frică de Dumnezeu cum îţi va orândui El calea mântuirii tale şi cum vei merge pe calea grea şi plină de suferinţă a nevoinţei monahale. Noi însă, de gândul tău bun minunându-ne, îţi cântăm:

Bucură-te, nădejde pusă întreagă în Pronia lui Dumnezeu;

Bucură-te, căutare doar a voii Lui celei bune;

Bucură-te, pregătire de a îndura orice încercare pentru mântuirea sufletului;

Bucură-te, urmare a îndemnului conştiinţei;

Bucură-te, urare a desfătării lumeşti;

Bucură-te, nealipire de bogăţiile pământeşti;

Bucură-te, că rob a lui Dumnezeu te-ai făcut;

Bucură-te, dorire de a-I bineplăcea Lui mai presus de toate;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 3-lea:

Întărit în credinţă de puterea dragostei, ai năzuit să dobândeşti viaţa Evanghelică după pilda Preacuvioşilor părinţi ai Biserici vechi. Şi când ţi-a dat Dumnezeu priceperea vieţuirii bineplăcute Lui, cu umilinţă ai cântat: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având credinţă puternica în purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru mântuirea omului, ai căzut la Cinstita icoană a Prea Curatei Născătoare de Dumnezeu „Tambovskaia”, care îţi era binecuvântare părintească, şi ai rugat-o cu smerenie pe Stăpână să-ţi îndrepte calea. Noi însă, văzând nădejdea ta neclătinată în mila Împărătesei Cerului, cu veselie îţi cântăm:

Bucură-te, fiu credincios şi preaiubit al Maicii Domnului;

Bucură-te, cunoscător al sfântului ei acoperământ;

Bucură-te, bun păstrător al binecuvântarii părinteşti prin icoana ei;

Bucură-te, cinstitor evlavios al Mijlocitoarei;

Bucură-te, înălţare de rugăciuni cu lacrimi către dânsa în vremea nopţii;

Bucură-te, primire de la ea a ajutorului ceresc neruşinat;

Bucură-te, dobândire în inimă a mângâierii sale preadulci;

Bucură-te, aflare a umilinţei aducătoare de linişte;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 4-lea:

Mânat de furtuna patimilor ai venit la Mănăstirea Cuviosului Serghie de Radonej, pentru ca Marele Facator de minuni al întregii Rusii şi învăţătorul ostenelilor monahale să-ţi întărească inima pentru nevoinţele monahiceşti care vor urma. Şi ai primit ajutor minunat de la racla cu cinstitele sale moaşte, pentru care umilindu-se inima ta, cu bucurie ai strigat: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind despre viaţa minunată şi evlavia înţelepţilor întru Dumnezeu Părinţi şi Stareţi de la Sihastria Optina, lumea şi toate cele din ea în taină le-ai părăsit, şi ai venit degrab în mănăstire cu inima smerită, ca să te mântuieşti şi bineplăcut lui Dumnezeu să fii. Iar noi, văzând râvna sufletului tău, cântare de laudă îţi aducem:

Bucură-te, lepădare a bunurilor pieritoare ale acestei lumi;

Bucură-te, cunoştinţă a dulceţii bisericeşti;

Bucură-te, sălăşluire în lăcaşul cel Sfânt;

Bucură-te, deplină încredinţare de sine lui Dumnezeu;

Bucură-te, împlinire osârdnică a poruncilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, gustare din roadele dulci ale învăţăturii lui Hristos;

Bucură-te, următor al nevoinţelor Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, apărător neadormit al curăţiei sufleteşti;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 5-lea:

Sihastria dată de Dumnezeu primindu-te ca în braţele-i Părinteşti, te-ai aşezat într-însa cu traiul. Acolo ţi-ai purtat primele osteneli ale ascultîrii în chilia marelui Stareţ iluminat de Dumnezeu, Leon, şi spre duhovniceasca nevoinţă de el ai fost îndrumat. Iar noi văzând dulceaţa renunţării la voia ta, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând sporirea ta în nevoinţele monahiceşti, Părinţii pustiei în hainele schimei mari te-au îmbrăcat. Şi te-a învrednicit începătorul nevoinţelor Hristos să te împărtăşeşti de harul cinului îngeresc, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, iubire de Dumnezeu din toată inima;

Bucură-te, slujire a Lui din tot sufletul;

Bucură-te, cel prin multe osteneli întărit în credinţă;

Bucură-te, înarmare cu nădejde în ajutorul de Sus;

Bucură-te, iubire a comorii Evangheliei;

Bucură-te, potir al Duhului Sfânt;

Bucură-te, ostaş neînfricat al nevoinţelor monahiceşti;

Bucură-te, viaţă în asemănare cu a îngerilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 6-lea:

Propovăduitor al credinţei ortodoxe şi al adevăratei vieţi întru Hristos Iisus te-ai arătat, risipind învăţăturile potrivnice Evangheliei şi Bisericii. Şi pe mulţi de pe calea rătăcirii la Hristos dătătorul de Viaţă întorcându-i, cântai cu mulţumire: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Strălucind în pământul Rusiei ca un mare luminător, cu razele adevărului pe toţi care la tine veneau îi luminai. Oamenii împovăraţi de multe păcate şi suferinţe ca pe un înţelept îndrumător al dumnezeieştii evlavii te-au cunoscut şi părinte bun ai fost celor neputincioşi, suferinzi şi necăjiţi. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, luminător al Rusiei ortodoxe;

Bucură-te, oglindă a iubirii dumnezeieşti;

Bucură-te, stâlp al credinţei apostolice;

Bucură-te, piatră a nădejdii vieţii veşnice;

Bucură-te, îndrumător insuflat de Dumnezeu în toate încercarile;

Bucură-te, propovăduitor al pocăinţei;

Bucură-te, doctor al neputinţelor trupeşti;

Bucură-te, tămăduitor al bolilor sufleteşti;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 7-lea:

Vrând lui Hristos să-I urmezi, i-ai fost Lui credincios întru toate, drept care jugul Său asupra ta ai luat. Şi de la El învătând blândeţea şi smerenia, ai dobândit linişte sufletului tău, neîncetat strigând: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Nouă şi minunată stea a sfinţeniei te-ai arătat pe cerul Bisericii, şi pe scară duhovnicească la desăvârşirea cea după îngerească asemănare urcându-te, ţi-ai împrăştiat razele dragostei tale pe fata întregului pământ rusesc. Aşa ai atras la tine pe nobili şi pe ţărani, pe înţelepţii veacului acestuia şi pe cei mai puţin înţelepţi, care-ţi strigă:

Bucură-te, cetate aflată în varful muntelui;

Bucură-te, luminător care risipeşti întunericul necunoştinţei;

Bucură-te, tămăduitor a toată neputinţa;

Bucură-te, izbăvitor din toate nenorocirile şi ispitirile vrăjmaşilor;

Bucură-te, mângâietor al celor întristăţi;

Bucură-te, izvor duhovnicesc al celor însetaţi;

Bucură-te, văditorul vicleniei acestui veac;

Bucură-te, întoarcere a multor rătăciţi la calea adevărului;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 8-lea:

Ca un străin şi călător în această lume te-ai arătat, căutând cetatea cerească. Greutăţile şi neputinţele celor care veneau la tine le-ai purtat, şi aşa ai împlinit poruncile lui Hristos, cu mulţumire cantând: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Plin de dragoste dumnezeiască, crucea mult-pătimitoare a bolilor trupeşti întreaga ta viaţă ai purtat-o în răbdare dobândindu-ţi sufletul tău după cuvintele Evangheliei lui Hristos. Şi pe noi toţi ne-ai învăţat a purta fără murmur crucea vieţii, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, călăuzitor al celor ce caută mântuirea;

Bucură-te, chip al adevăratei ascultări;

Bucură-te, răbdare a neputinţelor grele până la sfârşit;

Bucură-te, învăţător al răbdării pentru cei mult întristaţi şi bolnavi ce veneau la tine;

Bucură-te, bun iconom al turmei tale;

Bucură-te, hrănitor al celor ce flămânzesc după viaţa veşnică;

Bucură-te, apărător al celor necăjiţi;

Bucură-te, înţelepţitor al celor potrivnici voii lui Dumnezeu;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 9-lea:

Toate bolile şi neputinţele trupeşti le-ai încercat, răstignindu-ţi patimile şi plăcerile trupului, iar prin rugăciune neîncetată asupririle şi ispitirile duhurilor viclene le-ai alungat. Prin aceasta pe toti îi învăţai să se ridice împotriva uneltirilor diavoleşti, cu credinţă strigând: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Mrejele falşilor înţelepţi, care n-au cunoscut puterea credinţei ortodoxe, prin cuvântul lui Dumnezeu şi viaţa ta curată le-ai rupt. Şi cu adevărat ca un luminos stâlp al evlaviei şi păstrător al tradiţiei Părinţilor ai strălucit, ostenindu-te a tipări scrierile Părinţilor într-un limbaj uşor de înţeles. Pentru aceasta, minunându-ne de roadele nevoinţelor tale, îţi cântăm:

Bucură-te, piatră neclintită a credinţei adevărate;

Bucură-te, viaţă întemeiată pe piatra credinţei;

Bucură-te, insuflător al duhului evlaviei;

Bucură-te, semănător al virtuţilor creştine;

Bucură-te, lucrător harnic al nevoinţelor stăreţiei;

Bucură-te, luminător duhovnicesc al multor călugări;

Bucură-te, călăuzire a lor la limanul mântuirii;

Bucură-te, minunată aducere a multor păcătoşi la pocăinţă;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 10-lea:

Ajutându-i să se mântuiască pe cei ce caută împărăţia Cerului, bun îndrumător te-ai arătat, orânduindu-le pe cele lumeşti şi pe cele duhovniceşti; spre sfârşitul anilor tăi multe osteneli ai depus, Mănăstirea Samordino frumos orânduind-o. Iar maicile linişte sufletească şi mântuire au dobândit, înălţând cântare de laudă: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Apărător şi adăpost fiilor tăi duhovniceşti te arăţi, şi prin rugăciuni neîncetate ocrotitor în faţa năvălirilor vrăjmaşe; în lupta împotriva duhului răutăţii îi însufleţeşti, mândria şi iubirea de sine prin smerenie biruind. Pentru aceasta, cu bucurie îţi strigăm:

Bucură-te, stingere a săgetilor arzătoare ale vrăjmaşului;

Bucură-te, biruire a legiunilor de demoni;

Bucură-te, slobozire a celor robiţi de duhul răutăţii;

Bucură-te, izbăvire a multor suflete din temniţa deprinderilor pătimaşe;

Bucură-te, întoarcere la Dumnezeu prin dragoste şi rugăciune a multor suflete rătăcite;

Bucura-te purtătorule de grijă al orfanilor şi văduvelor;

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, îndrumător al cetelor monahiceşti;

Bucură-te, cinstit propovăduitor al fecioriei şi blândeţii;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 11-lea:

Cântare de umilinţă îţi aducem ţie, ca unui grabnic ajutător în nevoi şi mâhniri al tuturor celor care cu credinţă şi dragoste vin la tine. Căci până la sfârşitul vieţii ai fost un părinte iubitor al fiilor tăi duhovniceşti şi al celor împovăraţi, care aşteaptă mângâierea sufletului. Şi cu dreptate se proslăveşte prin tine Dumnezeu, Cel minunat întru sfinţii Săi, care îl slăvesc şi cântă neîncetat: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Sfeşnic al virtuţilor te-ai arătat, părintele nostru Ambrozie, în răbdare şi smerenie călătoria pământească petrecându-o. Şi împlinind toate cele pe care Hristos în Sfânta Sa învăţătură ni le-a poruncit, te-ai strămutat de pe pământ la cer, intrând ca un rob credincios al lui Hristos în bucuria Domnului tău. Pentru aceasta cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, slugă credincioasă, care ai împlinit voia Domnului tău;

Bucură-te, ostaş a lui Hristos, care ai renunţat la deşertăciunea vieţii;

Bucură-te, slujire adusă unicului Dumnezeu;

Bucură-te, împlinire a tuturor poruncilor Sale;

Bucură-te, învrednicire de cămările cereşti;

Bucură-te, împărtăşire de slavă de sus;

Bucură-te, moştenitor al vieţii veşnice;

Bucură-te, drept prealăudat al lui Dumnezeu;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 12-lea:

Moştenit-ai comoară nepieritoare a harului lui Dumnezeu şi liman liniştit fără furtună în cer ai dobândit. Prin lucrarea Proniei lui Dumnezeu în zilele prăznuirii a o mie de ani de la încreştinarea Rusiei ai fost proslăvit şi în ceata sfinţilor înfrumuseţat te-ai arătat; iar noi, sfânta ta pomenire cu bucurie cinstindu-o, cântăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând proslăvirea ta, te mărim, ca pe o cădelniţă înmiresmată. Nu uita rugăciunile smerite ale fiilor tăi duhovniceşti, care cinstesc sfântul tău nume şi către tine cu mulţumire strigă:

Bucură-te, Ambrozie, moştenitor al nemuririi cereşti;

Bucură-te, laudă cinstită a Bisericii ortodoxe;

Bucură-te, învrednicire de a vedea chipurile Sfinţilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, părtaş al păcii lui Hristos cu ceata Preacuvioşilor Părinţi;

Bucură-te, tare mijlocitor înaintea Altarului lui Dumnezeu Celui Atotţiitor;

Bucură-te, fierbinte mijlocitor înaintea judecăţii lui Dumnezeu;

Bucură-te, îndrumător al nostru, celor ce în valea plângerii umblăm;

Bucură-te, neîncetat rugător pentru întreg pământul;

Bucură-te, Cuvioase Ambrozie, întru Dumnezeu înţelept învăţător al credinţei şi evlaviei!


Condacul al 13-lea:

Minunat drept al lui Hristos şi făcător de minuni, Cuvioase Stareţe al nostru Ambrozie, primeşte acum smerita noastră rugăciune, a nevrednicilor fiilor tăi duhovniceşti. Nu ne lăsa pe noi în suferinţe şi boli, vino şi tinde-ne mână de ajutor, îndreptându-ne pe calea pocăinţei şi mântuirii. Ca izbăvindu-ne de moartea cea veşnică, pe tine pururea să te mărim, lui Dumnezeu cântând: Aliluia! (de trei ori)


Apoi se citesc Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciuni către Cuviosul Ambrozie de la Optina

Rugăciunea întâia:

O, Mare Stareţ şi Drept al lui Dumnezeu, Cuvioase părinte al nostru Ambrozie, lauda Optinei şi al întregii Rusii învăţător al evlaviei! Cinstim viaţa ta smerită întru Hristos, pentru care Dumnezeu a preamărit numele tău încă de aici de pe pământ, şi cu cinste cerească te-a încununat după plecarea ta în cămara slavei vesnice.

Primeşte acum rugăciunea noastră, a nevrednicilor tăi robi, care te cinstesc şi cheamă sfântul tău nume, şi ne izbăveşte prin mijlocirea ta înaintea Altarului lui Dumnezeu de toate împrejurările pline de suferinţă, de neputinţe sufleteşti şi trupeşti, de rele, de ispite viclene şi înşelătoare.

Revarsă patriei noastre şi lumii întregi de la Dumnezeu cel Atotbun pace, linişte şi bunăstare, fii mijlocitor neclintit a Sihăstriei unde te-ai nevoit şi ai bine-plăcut atotslăvitului Dumnezeu în Treime, Căruia i se cuvine toată laudă, cinstea şi închinăciunea, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Rugăciunea a doua:

O, Preacuvioase şi Purtătorule de Dumnezeu Părinte al nostru Ambrozie! Dorind să devii rob al lui Dumnezeu, te-ai sălăşluit în sihăstria Optina, şi fără lene, în osteneli, în privegheri, în rugăciuni şi postiri te-ai nevoit, fiind îndrumător monahilor şi tuturor oamenilor zelos învăţător.

Astăzi, însă, după trecerea ta de la cele pământeşti înaintea Împăratului Ceresc stând, roagă-L să miluiască cu harul Său locul nevoinţelor tale, Sfânta Mănăstire aceasta unde cu duhul neîncetat petreci, şi tuturor oamenilor care cu credinţă cad la racla cu sfintele tale moaşte, împlineşte-le cererile.

Roaga-L pe milostivul Dumnezeu să ne trimită prisosinţă de bunătăţi, îndeosebi însă darurile cele spre folosul nostru sufletesc. Şi învrednicindu-ne a sfârşi viaţa aceasta trecătoare în pocăinţă, în ziua Judecăţii de moştenirea desfătărilor din împărăţia Lui să ne facă părtaşi în vecii vecilor. Amin!


Rugăciunea a treia:

O, Preacinstit Stareţ al Sfintei şi Minunatei Sihăstrii Optina, Cuvioase şi Purtătorule de Dumnezeu Părinte al nostru, Ambrozie! Podoabă cinstită a Bisericii noastre şi sfeşnic luminos al harului, cu dumnezeiască strălucire pe toţi îi luminezi, şi ca un preafrumos rod duhovnicesc al Rusiei, tuturor sufletelor credincioase cerească desfătare şi bucurie mare le reverşi! Pentru aceasta, cu credinţă şi cutremur cădem acum înaintea raclei cu sfintele şi făcătoarele de minuni moaştele tale, pe care spre mângâiere şi ajutor celor în suferinţă le-ai daruit şi cu smerenie ne rugăm ţie cu gura şi cu inima.

Părinte sfinte, îndrumător al întregii Rusii şi evlaviei învăţător, păstor şi doctor al sufletelor şi trupurilor noastre cuprinse de neputinţe, priveşte spre fiii tăi duhovniceşti, care păcătuiesc mult cu cuvântul şi cu fapta, şi acoperă-ne cu multa şi sfânta ta dragoste, cu care te-ai proslăvit încă în timpul vieţii pe pământ.

Şi mai vârtos după sfârşitul tău încununat, călăuzeşte-ne în rânduielile Sfinţilor şi de Dumnezeu însuflaţilor Părinţi, învaţă-ne poruncile lui Hristos, pentru a căror împlinire mult te-ai nevoit pe pământ până în ultima clipă a vieţii tale monahale.

Roagă-te pentru noi, cei neputincioşi cu sufletul şi cuprinşi de suferinţe, să dobândim vreme binecuvântată şi mântuitoare pentru pocainţă, îndreptare adevarată şi reînnoirea vieţii noastre, pentru izbăvire de patimile aprige şi de fărădelegile fără număr.

Primeşte-ne, apără-ne şi ne păzeşte cu acoperământul milei tale, mijloceşte pentru noi ca să primim de la Domnul binecuvântare şi să purtăm cu răbdare jugul blând al lui Hristos până la sfârşitul zilelor noastre. Şi aşa să aflăm viaţa şi împărăţia viitoare, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă şi bucurie veşnică, prin darul Singurului, Atotsfântului şi Fericitului Izvor al nemuririi, Dumnezeu Cel în Treime închinat, Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!