joi, 21 ianuarie 2010

30 august - Acatistul Sfântului Alexandru, Patriarhul Constantinopolului

Rugăciunile începătoare, apoi:

Condacul 1:

Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor necredincioşi, mulţumim ţie şi cântăm cântare pentru biruinţă. Celui ce a doborât pe Arie şi, cu totul, a legat limba filosofului, grăim: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Icosul 1:

Arătatu-te-ai din tinereţe cinstitor de Dumnezeu, că cuvântului Evangheliei urmând, ai părăsit părinţii şi rudele şi ai poftit viaţa cea mai bună, luând jugul Domnului; pentru unele ca acestea grăim ţie:

Bucură-te, ierarhe sfinte, omule ceresc;

Bucură-te, fericite şi îngere pământesc;

Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit;

Bucură-te, că acum în cer te-ai sălăşluit;

Bucură-te, că smerenia te-a adus la cele înalte;

Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici;

Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit trupul de patimi;

Bucură-te, că de tine demonii au fost biruiţi;

Bucură-te, viţa cea bună cu rod Dumnezeiesc;

Bucură-te, cel ce hrăneşti cu cuvânt duhovnicesc;

Bucură-te, că din obşte ai fost ales păstor;

Bucură-te, că prin tine noi neam păzit de erezie;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 2-lea:

Auzit-am, Alexandre, de învăţăturile tale şi m-am minunat, căci tu te arătai a fi om prea neînvăţat şi, mai pe urmă, pe mulţi ai ruşinat în sobor cu cuvintele tale, pe care i-ai şi învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Vrând a merge la întâiul Sobor din Niceea, după porunca Patriarhului, te-ai pregătit prin rugăciune către Dumnezeu, împodobindu-te cu fapte bune, şi - Duhul Sfânt fiind cu tine - te-ai înfăţişat. Pentru aceasta auzi de la noi:

Bucură-te, părinte, că eşti iubit de Mitrofan;

Bucură-te, Diadohe, la al său din urmă an;

Bucură-te, că în Niceea ai biruit la Sobor;

Bucură-te, sfinte, că ai fost de uimire tuturor;

Bucură-te, că ai fost cu duhul mai presus de om;

Bucură-te, că mulţime de oameni ai adus la credinţă;

Bucură-te, gură sfântă vorbitoare de adevăr;

Bucură-te, înţelepciune ce despici firul de păr;

Bucură-te, preaiubitul arhiereilor mari;

Bucură-te, următorul celor tari în credinţă;

Bucură-te, că acum petreci cu cei ce slăvesc pe Dumnezeu;

Bucură-te, că în veci cu dânşii te vei veseli;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 3-lea:

Te-ai arătat în lume păstor bun, Alexandre, spre mustrarea fărădelegilor, că tu ai ruşinat pe Arie cel orbit de erezie şi voieşti a curăţi de pe pământ toate învăţăturile lui cele nedrepte, că turma ta să o luminezi, părinte; pentru aceea cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Arătatu-te-ai tare mustrător ereziei nebunului Arie, şi îngrozindu-l pe el, i-ai zis să nu mai cârteasca împotriva Fiului lui Dumnezeu. Pentru aceea şi noi, ca unui viteaz nebiruit grăim către tine:

Bucură-te, isteţime de minte care toate le întreci;

Bucură-te, surpătorul capetelor cu minţi seci;

Bucură-te, ajutorul conducătorilor creştini;

Bucură-te, surpătorul celor plini de erezie;

Bucură-te, întărirea dogmei celor credincioşi;

Bucură-te, doborârea vorbei celor mincinoşi;

Bucură-te, că prin tine creştinii mult s-au întărit;

Bucură-te, că slăvirea idolilor ai surpat;

Bucură-te, cel ce ai smuls neghina dintre oameni;

Bucură-te, că prin tine toate relele s-au scurs;

Bucură-te, cel ce ai hrănit lumea cu cuvântul;

Bucură-te, că acum de noi toţi eşti preamărit;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 4-lea:

O, întru tot lăudate, Ierarhe Alexandre, toiagul cel tare al bătrâneţilor, întreaga înţelepciune a povăţuirii tinerilor, povăţuitorul pruncilor, laudă a tot poporul şi cununa Bisericii, pe tine te lăudăm cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Ca să arăţi a ta mare şi fierbinte credinţă ce ai către Fiul lui Dumnezeu, nu te-ai împotrivit poruncii împăratului, când ţi sa poruncit să te întreci cu filosoful pentru dogmele cele propovăduite de apostoli; pentru aceea şi noi grăim ţie:

Bucură-te, slujitorul cel gata pentru Hristos;

Bucură-te, ascultătorul conducătorului credincios;

Bucură-te, cel ce urmezi dogmelor apostoleşti;

Bucură-te, surpătorul măririi celei idoleşti;

Bucură-te, luptătorul cu Arie cel stricat;

Bucură-te, că pe dânsul în Sobor l-ai ruşinat;

Bucură-te, păzitorule al legii celei creştineşti;

Bucură-te, că ai putut cu darul să legi gurile cele potrivnice;

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu;

Bucură-te, fericite, de minuni făcător;

Bucură-te, că prin tine ne închinam Sfintei Treimi;

Bucură-te, totdeauna strigăm ţie, părinte;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 5-lea:

Către sobor mergând oarecând urâtul Arie, cu îngâmfare şi cu mândrie mare, a socotit a răzvrăti Biserica lui Hristos, iar tu, sfinte, l-ai făcut a rămâne ruşinat şi pe popor ai învăţat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Mergând tu, Alexandre, de la Sobor, ai venit către Mitrofan, părintele tău şi, stând înaintea lui cu smerenie, ai zis: Duhul Domnului peste mine în ziua necazului meu, că am biruit pe Arie cel rău credincios, iar sfântul părinte a zis către tine unele ca acestea:

Bucură-te, preafericite, păstorule cuvios;

Bucură-te, minunate slujitor al lui Hristos;

Bucură-te, că pe tine din pruncie te-am iubit;

Bucură-te, totdeauna alesule preaiubit;

Bucură-te, că în lume eşti de credincioşi prealăudat;

Bucură-te, că al tău nume de toţi este preamărit;

Bucură-te, următorul şi ascultătorul meu;

Bucură-te, păzitorul credinţei lui Dumnezeu;

Bucură-te, că în Biserică povaţa ta în veci va sta;

Bucură-te, că dintr-însa toţi creştinii vor gusta;

Bucură-te, că prin tine mulţimea sa mântuit;

Bucură-te, totdeauna, că Duhul Sfânt te-a umbrit;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 6-lea:

Minunată sa arătat viaţa ta pe pământ, Alexandre, că din vremea tinereţilor tale ai iubit pe Domnul mai mult decât orice pe lume, pentru aceea ai fost preamărit, încredinţându-ţi-se poporul creştinesc care grăia către Domnul: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

De împresurările diavoleşti ai izbăvit pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale şi cu râurile sudorilor tale ai stins mulţimea zeilor păgâni, iar acum, dăruindu-ne vindecări neputinţelor noastre, ierarhe, grăim ca unui păstor bun:

Bucură-te, luminarea care pe toţi luminezi;

Bucură-te, cel ce lumea către Hristos îndreptezi;

Bucură-te, izgonirea patimilor de mulţi ani;

Bucură-te, tu, balsamul şi doctorul fără bani;

Bucură-te, stingătorul dogmelor păgâneşti;

Bucură-te, temeinicirea credinţei creştineşti;

Bucură-te, cel ce cu hrană preasfinţită ne-ai păscut;

Bucură-te, că prin tine pe Hristos am cunoscut;

Bucură-te, cel ce nouă ne-ai vestit Treimea Sfântă;

Bucură-te, că adevărul prin tine sa întărit;

Bucură-te, că pentru acestea ne auzi pe noi preamărindu-te;

Bucură-te, că în ceruri cu toţi drepţii locuieşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 7-lea:

Având vicleană cunoştinţă Arie, a început a propovădui învăţături fără de Dumnezeu şi, intrând în turma ta ca un lup, a vrut să răpească, spurcata fiară, că şi până la împăratul sa dus cu vicleşug, amăgindu-l, dar tu, cu rugăciunile tale, l-ai gonit şi ai învăţat pe toţi să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Şi mai înainte împotrivindu-te lui Arie, celui de trei ori blestemat, ai ruşinat învăţăturile lui fără de Dumnezeu; dar a doua oară la Sobor l-ai înfruntat şi, doborându-l de tot, l-ai ruşinat, şi l-ai surpat cu rugăciunile tale, pentru aceea, ca unui viteaz şi ierarh, grăim:

Bucură-te, ierarhe, înţeleptule păstor;

Bucură-te, preasfinţite, bunule învăţător;

Bucură-te, mare arhiereu al Bizanţului;

Bucură-te, învăţătorul dogmelor lui Dumnezeu;

Bucură-te, tâlcuire a celor cu greu de priceput;

Bucură-te, că prin tine calea cea dreaptă sa început;

Bucură-te, stricătorul ereziei păgâneşti;

Bucură-te, vestitorul adevărului ceresc;

Bucură-te, cel ce lesne pe Arie l-ai biruit;

Bucură-te, că prin tine de erezie neam izbăvit;

Bucură-te, întărirea Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, stâlpul legii poporului credincios;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 8-lea:

Minune dumnezeiască ai arătat, fericite, celui ce a alergat la tine cu căldură, de tot necazul şi năvălirea izbăvind pe cei ce cu neîndoită nădejde şi cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Ca cel ce cu îndrăzneală păzeşti turma lui Hristos de vrăjmaşii cei văzuţi şi nevăzuţi, şi pe cei ce scapă sub adăpostirea ta îi aperi de năvălirea lor, Alexandre preafericite, şi pe noi, care suntem înviforaţi de gânduri şi de lucruri necuvioase, izbăveşte-ne ca să grăim ţie:

Bucură-te, ierarhe şi păstorule ales;

Bucură-te, învăţătorul cel cu cuvânt de înţeles;

Bucură-te, păzitorule al turmei celei creştineşti;

Bucură-te, gonitorul năvălirii vrăjmaşe;

Bucură-te, cârmuirea Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, ajutătorul poporului creştinesc;

Bucură-te, cel ce îndată alergi să ne fii de folos;

Bucură-te, cel ce stând în ceruri, pentru noi mijloceşti;

Bucură-te, mângâierea celor trişti şi necăjiţi;

Bucură-te, scutul celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, preasfinţite, iubitul lui Dumnezeu;

Bucură-te, cuvioase, dulce părintele meu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 9-lea:

Nu ne pricepem de unde să începem a-ţi aduce laudă ţie, părinte, şi ce cântare îţi vom cânta?! Sau cu ce cunună te vom încununa?! Că, aducân-du-ne aminte de smerenia şi de faptele tale cele minunate, ne spăimântăm! Şi, cu nedumerire preamărindu-te, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Văzând Stăpânul a tot neamul omenesc pierzându-se cu erezia nebuniei lui Arie, te-a trimis pe tine mustrător al învăţăturilor lui eretice, iar tu, părinte, ca pe un urât l-ai lepădat, stingându-l cu totul de pe faţa pământului, de aceea, pentru unele ca acestea, grăim ţie;

Bucură-te, Alexandre, luptătorule îndrăzneţ;

Bucură-te, pierzătorul lui Arie cel semeţ;

Bucură-te, că ai stins clevetirea filosofului;

Bucură-te, că ai învins cu totul pe eretici;

Bucură-te, îngrădirea gurilor care hulesc;

Bucură-te, ruşinarea tuturor care clevetesc;

Bucură-te, adevărat slăvitor al Preasfintei Treimi;

Bucură-te, îndreptător al credinţei celei sfinte;

Bucură-te, apărarea dogmelor apostoleşti;

Bucură-te, gonitorul închinării păgâneşti;

Bucură-te, bucuria poporului creştinesc;

Bucură-te, că toţi cei din obştea creştinilor se fălesc cu tine;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 10-lea:

Auzit-am pe înşişi ereticii grăind şi pe filosofi spunând tuturor minunile tale pe care le-ai făcut cu dânşii, părinte şi, în unire intrând, am preamărit puterea cea dată ţie de la Dumnezeu, că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine şi pentru toţi te rogi lui Dumnezeu Stăpânului, cântându-i: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Izbăveşte-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca şi pe turma ta, de erezia lui Arie; auzi-ne, preacuvioase, precum ascultând pe împăratul, ai ruşinat pe filosoful cel mincinos; dă-ne mâna de ajutor, Sfinte Alexandre, precum ai dat şi părinţilor la sobor împotriva lui Arie, nouă celor ce grăim:

Bucură-te, ierarhe, bunul nostru sprijinitor;

Bucură-te, cel ce nouă eşti mare învăţător;

Bucură-te, preasfinţite, vasul cel ales şi sfânt;

Bucură-te, că îţi cântă laude toţi credincioşii;

Bucură-te, sprijinirea conducătorilor creştini;

Bucură-te, mângâierea celor plini de necazuri;

Bucură-te, rugătorul cel cald către Dumnezeu;

Bucură-te, mângâierea preaîntristatului nostru suflet;

Bucură-te, cuvioase părinte, mielul cel blând;

Bucură-te, luminarea relelor mele gânduri;

Bucură-te, bunul nostru apărător fierbinte;

Bucură-te, cel ce ajuţi tuturor creştinilor;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre;


Condacul al 11-lea:

Tu eşti păstorul cel bun, Alexandre ierarhe, care turma ta ai povăţuit-o către păşune duhovnicească şi din izvorul raiului ai adăpat-o pe dânsa, învăţând-o să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Pom al raiului fiind, fericite, cu stâlpări de rugăciune neîncetată către Dumnezeu, învredniceşte-ne şi pe noi a ne adăposti sub umbra aceluia, ca să grăim ţie aşa:

Bucură-te, cel ce ţi-ai pus sufletul tău pentru noi;

Bucură-te, cuvioase, cel ce ne umbreşti de rău;

Bucură-te, cel ce turma ta o păzeşti şi o adăposteşti;

Bucură-te, cel ce şi acum grabnic ne ajuţi pe noi;

Bucură-te, că acum te-ai învrednicit de cele înalte;

Bucură-te, că Stăpânul sufletul ţi-a îndulcit;

Bucură-te, bucuria cereştilor heruvimi;

Bucură-te, veselia îngerilor şi serafimilor;

Bucură-te, cel ce priveşti veşnic preasfinţitul rai;

Bucură-te, că într-însul luminat te preamăreşti;

Bucură-te, grăim ţie, ierarhe al lui Hristos;

Bucură-te, şi trimite credincioşilor folos;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 12-lea:

Mintea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel stricat la minte l-a ruşinat şi, prin înţelepciune, ai surpat mulţimea zeilor păgâni; rugămu-te, surpă şi acum pe toţi vrăjmaşii şi împotrivitorii bunilor conducători, că bucurându-ne să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cu inima ne-am spăimântat, cu sufletul ne-am cutremurat de faptele tale cele minunate, Ierarhe Alexandre, de aceea, dezlegându-ne limba, pe cât ne pricepem, grăim către tine aşa:

Bucură-te, Ierarhe Alexandre, păstorul cel minunat;

Bucură-te, cel ce în lume lucruri preamărite ai lucrat;

Bucură-te, înţelepte, cel cu Duh dumnezeiesc;

Bucură-te, gură sfântă, cu cuvânt ritoricesc;

Bucură-te, că prin tine Arie a fost biruit;

Bucură-te, că ai nimicit erezia cea rea;

Bucură-te, că păgânii de tine s-au ruşinat;

Bucură-te, că în lume vei fi veşnic lăudat;

Bucură-te, că credinţa prin tine a înflorit;

Bucură-te, că prin trudă ai adus rod însutit;

Bucură-te, că acum te-a încununat Hristos;

Bucură-te, totdeauna îţi grăim ţie neîncetat;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


Condacul al 13-lea:

O, păstorule prea bun, cu umilinţă dintru adâncul inimii ne rugăm: auzi-ne pe noi care, aducând această puţină rugăciune din învăpăierea sufletelor noastre, cădem către tine; fii mijlocitor către Prea-milostivul Dumnezeu ca să stingă cugetele viclene ale vrăjmaşilor noştri şi să ne izbăvească de toată nevoia şi necazul care tulbură odihna şi liniştea vieţii noastre, iar noi, lăudându-L pe Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Arătatu-te-ai din tinereţe cinstitor de Dumnezeu, că cuvântului Evangheliei urmând, ai părăsit părinţii şi rudele şi ai poftit viaţa cea mai bună, luând jugul Domnului; pentru unele ca acestea grăim ţie:

Bucură-te, ierarhe sfinte, omule ceresc;

Bucură-te, fericite şi îngere pământesc;

Bucură-te, că în lume mărirea nu te-a amăgit;

Bucură-te, că acum în cer te-ai sălăşluit;

Bucură-te, că smerenia te-a adus la cele înalte;

Bucură-te, că ai supus cu totul pe eretici;

Bucură-te, cel ce ţi-ai păzit trupul de patimi;

Bucură-te, că de tine demonii au fost biruiţi;

Bucură-te, viţa cea bună cu rod Dumnezeiesc;

Bucură-te, cel ce hrăneşti cu cuvânt duhovnicesc;

Bucură-te, că din obşte ai fost ales păstor;

Bucură-te, că prin tine noi neam păzit de erezie;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!


şi Condacul 1:

Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor necredincioşi, mulţumim ţie şi cântăm cântare pentru biruinţă. Celui ce a doborât pe Arie şi, cu totul, a legat limba filosofului, grăim: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!