joi, 21 ianuarie 2010

27 august - Acatistul Sfântului Fanurie (Sfânt Mucenic)

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţă şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Icosul 1:

Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:

Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, îndreptătorul credinţei;

Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;

Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;

Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;

Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;

Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;

Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 2-lea:

Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere ca să putem lăuda minunile tale, din suflet curat şi din inimă umilită te rugăm să primeşti aceste mărturisiri de la noi, care cântăm cu tine: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Nimeni dintre noi păcătoşii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie, căci ştii slăbiciunea firii noastre; de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta:

Bucură-te, cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce fără cunoştinţe filosofice ai biruit pe filosofi;

Bucură-te, comoara legii noastre cea mult preţuită;

Bucură-te, povăţuitorul legiuirilor şi al legiuitorilor celor învăţaţi;

Bucură-te, lauda părinţilor şi a dascălilor;

Bucură-te, podoaba Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, mustrătorul ereticilor;

Bucură-te, cel ce ai fost înţelept din pruncie;

Bucură-te, mare şi înţelept învăţător;

Bucură-te, luptătorul pentru lege;

Bucură-te, cel ce şi astăzi ne ajuţi pe noi credincioşii;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 3-lea:

Împovăraţi de multe păcate şi ispite vătămatoare fiind, alta nădejde nu avem afara de tine, mângâierea celor necăjiţi; deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereţe, te-ai arătat apărător şi de minuni făcător; pentru aceasta îţi cântăm ţie aşa:

Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;

Bucură-te, lauda poporului credincios;

Bucură-te, a bolnavilor tămăduire;

Bucură-te, cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toţi;

Bucură-te, cel ce izbăveşti din primejdii pe cei ce aleargă la tine;

Bucură-te, izbăvitorul patimilor celor sufleteşti şi al celor trupeşti;

Bucură-te, tămăduitorul rănilor vechi;

Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine;

Bucură-te, doctor fără plată;

Bucură-te, nădejdea celor necăjiţi;

Bucură-te, acoperământul şi scăparea tuturor;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 4-lea:

Mucenice mult-milostive, primeşte rugăciunea noastră a păcătoşilor şi mijloceşte către Ziditorul să dăruiască tămăduire şi sănătate robilor Săi, celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Stând înaintea Sfintei tale icoane, noi păcătoşii socotim a fi înaintea ta; şi mărturisind minunile tale, te rugăm, ascultă această puţină rugăciune şi tinde dreapta ta spre ajutorul nostru, a să-ţi cântăm tie aşa:

Bucură-te, cel ce eşti împreună slujitor cu ingerii;

Bucură-te, cel ce ai fost cu oamenii petrecător;

Bucură-te, cel ce faci minuni mari;

Bucură-te, lauda pământului Egiptului;

Bucură-te, cel ce eşti în toată lumea vestit;

Bucură-te, cel ce te osteneşti a face bine;

Bucură-te, ajutătorul celor necăjiţi;

Bucură-te, stâlp neclintit al creştinătăţii;

Bucură-te, lauda oamenilor şi a îngerilor;

Bucură-te, umbrirea serafimilor;

Bucură-te, slujitor preamărit al creştinilor;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 5-lea:

Aşa precum în Egipt cercetezi şi tămăduieşti neputinţele poporului celui binecredincios care aşteaptă ajutorul tău, îndură-te şi ne izbăveşte de necazurile ce ne-au cuprins, spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Totdeauna arăţi marea ta milostivire asupra neamului omenesc şi te faci scăpare a celor ce se învolburează pe marea acestei vieti; de aceea strigăm către tine aşa:

Bucură-te, ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri;

Bucură-te, scăparea înotătorilor deznădăjduiţi;

Bucură-te, alinarea valurilor tulburate;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunile tale risipeşti furtuna;

Bucură-te, că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor;

Bucură-te, ajutorul celor spăimântaţi de tunet;

Bucură-te, izbăvitorul celor înfricoşaţi de fulger;

Bucură-te, cel ce ne ajuţi în primejdii, mijlocind către Mântuitorul;

Bucură-te, nădejdea şi scăparea noastră;

Bucură-te, că în toate primejdiile la tine năzuim;

Bucură-te, că ajuţi cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 6-lea:

Cinstitorule de Dumnezeu, Fanurie, ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas şi prin Sfintele tale rugăciuni mântuieşte-ne de necazuri şi de supărări, precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiţi pe mare, când au chemat ajutorul tău; pentru ca şi noi, ca aceia, să aducem cântare: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Mucenice al lui Hristos, cinstit slujitor al darului, soleşte nouă păcătoşilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul, pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăşi de bunătăţile cele făgăduite credincioşilor şi să cântăm ţie aşa:

Bucură-te, mare Mucenice al lui Hristos;

Bucură-te, cinstit slujitor al darului;

Bucură-te, tămăduitorule al bolilor;

Bucură-te, mir care împrăştii durerea;

Bucură-te, rouă care răcoreşti patimile;

Bucură-te, cel ce întăreşti pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni;

Bucură-te, ajutorul celor din primejdii;

Bucură-te, cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor;

Bucură-te, cel ce ne ajuti şi nouă păcătoşilor;

Bucură-te, alinarea tuturor durerilor;

Bucură-te, mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri;

Bucură-te, sprijinitorul celor neputincioşi;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 7-lea:

O, Preamilostive şi îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi, ci le ajută şi-i miluieşte după mare mila Ta; izbăvindu-i de asupririle şi de necazurile care i-au cuprins pentru mulţimea păcatelor lor; şi precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor, aşa ridică-ne şi pe noi din primejdia în care ne aflăm, cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie, ca împreună cu el să-ţi cântăm: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Toate puterile cereşti lăudând credinţa ta cea tare către Dumnezeu, împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început; iar noi îţi aducem aceste cuvinte de laudă aşa:

Bucură-te, că prin minuni ai făcut să strălucească credinţa;

Bucură-te, cel ce prin credinţă ai facut minuni mari;

Bucură-te, că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate;

Bucură-te, înţeleptule rugător către Dumnezeu;

Bucură-te, tămâie bineprimită înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel ce ai scăpat multe suflete necăjite cu rugăciunile tale;

Bucură-te, cel ce pierzi pe cei puternici şi fără de lege;

Bucură-te, ajutătorul cel tare al bine-credincioşilor creştini;

Bucură-te, tăria ţărilor creştineşti;

Bucură-te, cel ce sfarâmi zidurile cetăţilor păgâneşti;

Bucură-te, cel prin care tiranii sunt biruiţi;

Bucură-te, temelia şi fala credinţei noastre;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 8-lea:

Toţi creştinii ortodocşi de pe pământ având nădejdea lor către tine, în orice întâmplare nu vor fi ruşinaţi, Mucenice Fanurie, căci tu eşti mare folositor al creştinătăţii. Pentru aceasta nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni şi ne ajută, izbăvindu-ne din toate primejdiile, ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Având puterea darului de la Dumnezeu, ai prefăcut seceta în ploi şi cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit mulţimea prea mare, de prisos, a ploilor, scăpând poporul de foametea care îi ameninţa, risipind hambarele strângătorilor de grâu; pentru care noi minunându-ne ăţi cântăm aşa:

Bucură-te, scăparea poporului de foamete;

Bucură-te, cel ce ai prefăcut seceta, ca al doilea Ilie, în ploi binefăcătoare;

Bucură-te, cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare;

Bucură-te, nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ;

Bucură-te, mulţumirea celor ce seamănă cu credinţă;

Bucură-te, secerişul cel îmbelşugat al secerătorilor;

Bucură-te, comoara cea bogată a săracilor

Bucură-te, ajutorul nostru în vreme de secetă;

Bucură-te, ajutătorul şi chivernisitorul nostru de-a pururea;

Bucură-te, mângâierea celor ce sunt în nevoi;

Bucură-te, lauda cuvioşilor monahi şi a bunilor creştini;

Bucură-te, ogradă bine roditoare;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 9-lea:

Făcătorule de minuni, Sfinte Fanurie, după cum în vremea vieţii tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii şi de foamete prin Sfintele tale rugăciuni, aşa şi acum trimite mila ta asupra noastră, dăruindu-ne timp roditor şi îmbelşugat pentru creşterea şi ajutorul pruncilor sugari şi al sărmanilor, cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor, nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare, ci le-ai ajutat în tot felul, dându-le blagoslovia ta şi ceea ce le trebuia, scăpându-i din nevoi; pentru aceea aducem ţie această laudă aşa:

Bucură-te, împlinirea lipsurilor săracilor;

Bucură-te, chivernisitorul tuturor celor lipsiţi;

Bucură-te, cel ce preschimbi necazurile în bunătăţi;

Bucură-te, cel ce îmblânzeşti fiarele sălbatice;

Bucură-te, cel ce lepezi lucrurile amăgitoare;

Bucură-te, izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi;

Bucură-te, cel ce pedepseşti pe neguţătorii cei lacomi;

Bucură-te, cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preaminunate;

Bucură-te, vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul;

Bucură-te, cel ce ai renunţat la avuţie şi ai împărtiţ-o cu cei săraci;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 10-lea:

Dăruieşte şi nouă ajutorul tau ca acelor săraci, ca să scăpăm de năvălirea şerpilor otrăvitori şi mai ales a balaurului înspăimântător şi de vicleanul înşelator ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre; noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viaţa acesta şi în cea viitoare; ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Nu te depărta de la noi, Sfinte Fanurie, şi de la toţi cei ce cheamă Sfânt numele tau, pentru ca toţi recunoaştem grelele noastre păcate; şi ne rugăm ţie şi cerem cu credinţă ajutorul tau, cântându-ţi graiurile acestea aşa:

Bucură-te, mântuirea celor ce îţi mărturisesc curat păcatele;

Bucură-te, mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor;

Bucură-te, cel ce nu suferi pe nelegiuţi;

Bucură-te, folositor mare al celor ce s-au pocăit;

Bucură-te, mare ajutător al celor ce vieţuiesc în smerenie;

Bucură-te, vazând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate;

Bucură-te, descoperirea multor taine neştiute;

Bucură-te, cel ce ai adus pe mulţi la Hristos prin minunile tale;

Bucură-te, preaminunate Mucenice, ca nu ne laşi şi pe noi;

Bucură-te, cel ce mijloceşti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre;

Bucură-te, cel ce mângâi pe toţi cu ale tale mari minuni;

Bucură-te, că prin tine şi neamul călugăresc capătă mântuire;

Bucură-te, că şi tot clerul bisericesc prin tine se mântuiesc;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 11-lea:

Mărgăritarul de mult preţ al lui Dumnezeu care fiind ascuns în ţărână, străluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preţ şi îmbogăţeşte, desfătează, luminează şi înveseleşte pe toţi cei ce vin la el cu credinţă şi cu dragoste; cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor şi Dumnezeul nostru: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie, cel mult patimitor şi de biruinţă purtător; că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuţi Lui şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii. Pentru aceasta, lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru Sfinţii Săi, Sfântului Fanurie să-i grăim:

Bucură-te, că ai stat în faţa idolilor;

Bucură-te, că ai defăimat minciuna lor;

Bucură-te, că ai fost ars cu cărbuni aprinşi;

Bucură-te, că ai stins credinţa în idoli;

Bucură-te, că demonii te-au văzut şi au plâns;

Bucură-te, că îngerii în juru-ţi s-au strâns;

Bucură-te, că iadul adânc s-a cutremurat;

Bucură-te, bărbat viteaz al Bisericii;

Bucură-te, pecete curată a credinţei;

Bucură-te, cel ce eşti pildă luminată pentru noi;

Bucură-te, ostaşule nebiruit al lui Hristos;

Bucură-te, al nostru Mucenic preamărit;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 12-lea:

Pe cei ce sărutăm Sfântă ta icoană cu credinţă, Mucenice, şi lăudăm vieţuirea ta cea Sfântă, Fanurie preamărite, cu rugăciunile tale arată-ne moştenitori ai Împărăţiei celei cereşti şi veşnice, şi părtaşi ai slavei celei de sus; ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Minuni străine şi mai presus de înţelegere a făcut Dumnezeu intotdeauna întru Sfinţii Săi; împreună cu care, în timpul din urmă, a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie, laudă Rhodosului şi a Bisericii. Căruia şi noi, aprinşi de dragoste şi de râvnă, să-i graim din suflet:

Bucură-te, că ai fost aruncat în cuptor de foc;

Bucură-te, că şi acolo te-ai bucurat;

Bucură-te, că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau;

Bucură-te, cel ce eşti mijlocitor pentru toţi;

Bucură-te, cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi;

Bucură-te, scump prinos al credincioşilor;

Bucură-te, că ai umilit pe cei ce s-au trufit;

Bucură-te, că ai înălţat pe cel smerit;

Bucură-te, rugătorul nostru către Hristos;

Bucură-te, tăria celui evlavios;

Bucură-te, miluitorul credincioşilor;

Bucură-te, cel ce te rogi pentru iertarea păcătosilor;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)

O, Preaminunate Fanurie, cu lacrimi fierbinţi alergând la a ta ocrotire, ne rugăm ţie: izbăveşte-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu, de toată nevoia şi necazul; îndepărtează de la noi toată durerea şi suferinta şi ne învredniceşte ca şi în viaţa de veci să fim părtaşi ai Împărăţiei veşnice şi împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia!


Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Poporul cel credincios cunoscând mulţimea minunilor tale, prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinţei noastre, cu umilire strigă către tine aşa:

Bucură-te, mare Mucenice al Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, scăparea celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, îndreptătorul credinţei;

Bucură-te, ajutorul celor necăjiţi;

Bucură-te, cel ce întuneci mintea păgânilor;

Bucură-te, cel ce ai lucrat strălucirea credinţei;

Bucură-te, cel ce ai alungat pe cei potrivnici;

Bucură-te, cel ce te-ai arătat biruitor;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor;

Bucură-te, cel ce cu blândeţe primeşti la tine pe cei greşiţi;

Bucură-te, învăţătorul legii creştineşti;

Bucură-te, cel ce luminezi pe cei nepricepuţi;

Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


şi Condacul 1:

Apărătorului credinţei ortodocşilor, marelui Mucenic Fanurie, să-i aducem din inimă mărturisiri de mulţumire toţi, care prin ale lui înţelepte învăţături ne-am luminat cu credinţă şi să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Fanurie, mare făcător de minuni!


După aceea:

Rugăciune:

Către tine, Sfinte Mucenice Fanurie, înălţându-ne gândurile, noi păcătoşii cu umilinţă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălţimea cea plină de slavă a cerurilor, unde, prin viaţa ta Sfânta şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos, ţi-ai dobândit sălăşluire veşnică, şi te milostiveşte de suferinţele, durerile, patimirile, necazurile, amărăciunile şi strâmtorările noastre. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o, către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru, să ne ierte păcatele pe care cu ştiinţă şi cu neştiinţă, pururea, ca nişte robi nevrednici săvârşim, şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit pentru puţinătatea dragostei noastre faţă de El şi faţă de aproapele nostru; ci să fie pururea plin de milostivire faţă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinţa şi durerea, toate patimile şi necazurile, toate amăraciunile şi strâmtorile, zidind în noi cuget curat, ca să putem rupe cu viaţa noastră de păcat de până acum, şi privind la ceruri, să ne înflăcărăm de dorul de a deveni şi noi bineplăcuţi lui Dumnezeu. Aşa, Sfinte Mucenice Fanurie, fii povăţuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vietii, pentru ca urmând pilda credintei şi a dragostei tale fata de Hristos, să ne învrednicim de darurile tale, pentru iubirea de oameni şi binecuvântarea Marelui nostru Dumnezeu; şi trecând dintru această viaţă pământească, să ne bucurăm, laolaltă cu tine şi cu toţi cei bineplăcuţi din veac ai Domnlui, de Împăraţia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepţi, ca împreună cu toţi şi înconjuraţi de cereştii îngeri, să aducem slavă, cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime, în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul.