joi, 21 ianuarie 2010

25 septembrie - Acatistul Sfântului Sergie de Radonej (Sfânt Preacuvios!)

După obişnuitul început se zic:

Condacul 1:

Alesu-te-a pe tine Împăratul puterilor, ca să fii conducător al Rusiei, Cuvioase Părinte Serghie, iar noi ca unui mare făcător de minuni îţi aducem cântare de mulţumire, căci cu rugăciunile tale pururea ne izbăveşti de cei de alt neam şi de scârbele ce ne înconjoară, pentru care îţi strigăm ţie: Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Icosul 1:

Făcătorul îngerilor, încă din pântecele maicii tale, prin întreita glăsuire, te-a arătat lumii adevărat slujitor al Preasfintei Treimi, iar pentru voinţa cea tare şi curăţia inimii tale, cu toţii îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cel ce ai fost ales mai înainte de veci;

Bucură-te, căci în lăcaşurile cereşti petreci;

Bucură-te, că din pântecele maicii tale ai fost chemat în slujba Împăratului Ceresc;

Bucură-te, purtător al harului dumnezeiesc;

Bucură-te, căci în întreaga lume eşti proslăvit;

Bucură-te, căci prin strigarea întreită din pântecele maicii tale pe toţi i-ai uimit;

Bucură-te, căci de la naştere, prin post, viaţă călugărească ai arătat;

Bucură-te, căci de la sânii maicii tale tu te-ai înfranat;

Bucură-te, căci miercurea şi vinerea lapte nu ai gustat;

Bucură-te, cel ce eşti al părinţilor rod binecuvântat;

Bucură-te, al scârbiţilor miluitor;

Bucură-te, al nostru apărător;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 2-lea:

Toată lumea care vine şi se închină cu credinţă la sfintele tale moaşte, vede ca eşti grabnic Ajutător, căci prin multele minuni pe care le săvârşeşti, ca o slugă credincioasă ce eşti, te-am câştigat mijlocitor în fata Domnului pe care ÎI slăvim prin cântarea: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Încă din pântecele maicii tale ai primit de la Dumnezeu înţelepciune ca să proslăveşti pe Preasfânta Treime. Şi întărit în credinţă şi dragoste, ai ridicat un locaş minunat în numele ei, unde ai adunat o mulţime de călugări, pentru aceasta credincioşii ţi se închină cântând:

Bucură-te, cel ce eşti mare cinstitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, că turma ce ai adunat-o spre mântuire ai îndreptat-o;

Bucură-te, că cel ce eşti păstor şi mieluşel cu chip cinstit;

Bucură-te, cel ce eşti îndreptătorul credinţei şi chip al blândeţilor duhovniceşti;

Bucură-te, cel ce eşti lăcaş curat şi fără prihană a celor sfinţite;

Bucură-te, că încă din viaţă te-ai învrednicit a vedea pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu însoţită de doi apostoli;

Bucură-te, cel ce te-ai învrednicit în timpul Sfintei Liturghii de a sluji cu îngerii;

Bucura-te, cel ce-n timpul Sfintei Liturghii ca-ntr-o pară de foc ai stat;

Bucură-te, cel ce te-ai împărtăşit cu acel foc dumnezeiesc intrat în potir;

Bucură-te, că te-ai învrednicit cu îngerii a vorbi;

Bucură-te, cel ce eşti plin de tot binele;

Bucură-te, cel ce eşti păzitor al curăţiei sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 3-lea:

Cunoscând cele viitoare, prin puterea ce ţi-a fost dată, ai vestit marelui cneaz Dimitrie, biruinţa asupra multţimii agarenilor, care voiau să pustiască Rusia prin foc şi sabie. Şi alegând doi călugări i-ai trimis în ajutor asupra potrivnicilor unde cu rugăciunile tale neîncetate, biruinţă au facut, pentru care îi strigau lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Prin strigarea cea din pântecele maicii tale cu toţii s-au înştiinţat de naşterea ta cea minunată, iar noi aflând toate acestea cu bucurie îţi aducem cântări de laudă aşa:

Bucură-te, pruncule ce din copilărie suflet bun ai avut;

Bucură-te, copile ce de har dumnezeiesc te-ai umplut;

Bucură-te, cel ce din copilărie post aspru ai arătat;

Bucură-te, căci prin aceasta pe mulţi tu i-ai mirat;

Bucură-te, căci cu tine darul lui Dumnezeu pururea a fost;

Bucură-te, cel ce din tinereţe L-ai iubit pe Domnul Hristos;

Bucură-te, cel ce în smerenie şi priveghere ai petrecut;

Bucură-te, căci cele trecătoare pe toate le-ai urât;

Bucură-te, căci pentru Dumnezeu pofta trupească ai omorât;

Bucură-te, căci cu puterea cea de sus smintelile celui viclean le-ai năruit;

Bucură-te, căci mulţi întorşi spre Domnul s-au mântuit;

Bucură-te, de dulceţi duhovniceşti, îndestulătorule;

Bucură-te, Serghie, grabnic Ajutătorule şi de multe minuni făcătorule!

Bucură-te, că prin Darul lui Dumnezeu din loc pustiu apă ai izvorât;

Bucură-te, că în el bolnavii se tămăduiesc;

Bucură-te, adâncul minunilor dumnezeieşti;

Bucură-te, dătătorule de bunătăţi cereşti;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 4-lea:

Izbăvindu-te de furtunile vieţii acesteia care cu răutate te învăluiau tulburându-te, ai ajuns la limanul ceresc, unde în slavă dumnezeiească te veseleşti, împreună cu puterile cereşti, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Vestea minunilor tale a cuprins întreaga lume, căci cu rugăciunile ce le înalţi la tronul lui Dumnezeu, cei ce vin cu credinţă la tine sănătate dobândesc şi pentru aceasta prin cântări de laudă îţi mulţumesc aşa:

Bucură-te, vas plin de mir, pentru toată boala tămăduitor;

Bucură-te, doctor fără de plată şi grabnicule Ajutător;

Bucură-te, a scârbiţilor comoară de milostiviri;

Bucură-te, cel ce cu stăruinţă pentru oameni te îngrijeţti;

Bucură-te, căci sufletul tău pentru ei îl jertfeşti;

Bucură-te, căci cei ce veneau la tine bucurie au gustat;

Bucură-te, căci cu rugăciunile tale pe cel mort ai înviat;

Bucură-te, cel ce lipsa de hrană din mănăstiri ai împlinit;

Bucură-te, că prin darul lui Dumnezeu din loc pustiu apa ai îzvorât;

Bucură-te, adâncul minunilor dumnezeieşti;

Bucură-te, dătătorule de bunătăţi cereşti;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 5-lea:

Ca o stea luminoasă te-ai arătat multora, îndreptând pe toţi cei rătăciţi către cereasca Împărăţie ca împreună să slăvim pe Dumnezeu, cântându-l: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând ca-n lumea aceasta toate sunt deşertăciune, ostenindu-te pentru cele nestricăcioase, ai plăcut Bunului Dumnezeu şi te-ai învrednicit a sta în faţa înfricoşatorului Său Prestol, pentru care noi îţi strigăm aşa:

Bucură-te, că-n lăcaşul Cerescului Stăpân locuieşti;

Bucură-te, căci ca-ntr-o oglindă în Domnul străluceşti;

Bucură-te, căci pentru cei care-ţi cer ajutor la El mijloceşti;

Bucură-te, al creştinilor aflaţi în lupte biruitor;

Bucură-te, al Rusiei mare apărător;

Bucură-te, al necăjiţilor Mângâietorule;

Bucură-te, tămăduitorule al bolilor sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, cel ce cu Darul Sfântului Duh multe minuni săvârşeşti;

Bucură-te, că orbilor vedere şi şchiopilor umblare dăruieşti;

Bucură-te, strugure care ne hrăneşti şi ne veseleşti;

Bucură-te, mlădiţa lui Hristos cea mult roditoare;

Bucură-te, că-n via lui Hristos ai săvârşit mare lucrare;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni, făcător.


Condacul al 6-lea:

În întreaga lume se vestesc nevoinţele tale, căci cu postul şi privegherea, ţi-ai plinit mântuirea sufletului, şi urând toate cele ale lumii acesteia în locaşurile cereşti te-ai sălăşluit, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Ca unui luminător al Rusiei care a strălucit în biserica lui Hristos prin faptele sale şi ca unui fierbinte rugător, noi cu bucurie îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cel ce vieţuirea îngerească ne-ai arătat;

Bucură-te, cel ce poftele păcatului le-ai lepădat;

Bucură-te, chip de smerenie adevărat;

Bucură-te, cel ce a răbda ne-ai învăţat;

Bucură-te, mare învăţător al mântuirii;

Bucură-te, îndreptătorul păcătoşilor;

Bucură-te, cel ce poruncile lui Hristos cu bucurie ai lucrat;

Bucură-te, tămăduitorul neputinţelor sufleteşti;

Bucură-te, îndestulătorul celor săraci;

Bucură-te, pustnice ce deşertăciunea lumii ai urât;

Bucură-te, cel ce slujire prin post şi răbdare ai săvârşit;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 7-lea:

Făcutu-te-ai lăcaş al Duhului Sfânt căci luând crucea lui Hristos, ai urmat calea cea strâmtă şi prin scârbe ai ajuns în lăcaşurile de sus, de unde cu mulţumire cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Arătatu-te-a pe tine Ziditorul tuturor ca un mijlocitor al celor necăjiţi, iar pentru minunile pe care le săvârşeşti cu toţii strigă către tine acestea:

Bucură-te, cel ce trupul şi sufletul în feciorie le-ai păstrat;

Bucură-te, îndrumătorul călugărilor;

Bucură-te, bucuria sufletelor noastre;

Bucură-te, al săracilor grabnic Ajutător;

Bucură-te, al scârbiţilor mijlocitor;

Bucură-te, păzitorul curăţiei noastre;

Bucură-te, nădejdea noastră cea tare;

Bucură-te, al Rusiei ocrotitor;

Bucură-te, pomul Raiului de minuni izvorător;

Bucură-te, crin înflorit în grădina Raiului;

Bucură-te, mirul lui Hristos cu bună mireasmă;

Bucură-te, că prin tine se aduce bucurie tuturor;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 8-lea:

Ca o minune te-ai arătat multora, căci cu darul ce l-ai primit de la Dumnezeu îi izbăveşti de primejdii pe cei ce vin cu credinţă şi se roagă ţie, iar cererile de folos tuturor le-mplineşti îndemnându-i să strige lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Ca un locuitor al Raiului celui de sus, dar nedespărţit de noi, cei de jos, roagă-te Împăratului Hristos şi pentru sufletele noastre, care cu umilinţă-ţi strigăm acestea:

Bucură-te, căci sărăcia lui Hristos ai iubit;

Bucură-te, căci bogăţia nestricăcioasă ai dobândit;

Bucură-te, al harului (Duhului Sfânt) închinător smerit;

Bucură-te, al lui Hristos ostaş nebiruit;

Bucură-te, căci cu Sfântă cugetarea Sfânta, cursele vrăjmaşului ai sfărâmat;

Bucură-te, căci prin smerenie la cer te-ai înălţat;

Bucură-te, că de Duhul Sfânt eşti luminat;

Bucură-te, că patimile pierzătoare de suflet ai zdrobit;

Bucură-te, priveghetor neostenit;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut părtaş al Împărăţiei Cereşti;

Bucură-te, căci de hrana înţelepciunii te îndulceşti;

Bucură-te, al fericirii veşnice moştenitor;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească s-a mirat de darul dat ţie de sus, căci prin curăţia trupului tău, viaţă nematerialnică ai arătat şi prin aceasta darul facerii de minuni dobândind, te-ai înălţat la ceruri, de unde îi cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep cu vrednicie a te lăuda pe tine căci şi după moartea ta, cu darul lui Dumnezeu, celor ce vin cu dragoste la tine, cele de folos daruieşti, pentru care îţi cântăm aşa:

Bucură-te, înger pământesc şi om ceresc;

Bucură-te, că pe pământ viaţă duhovnicească ai trait;

Bucură-te, cel ce cu ochii sufleteşti pe Dumnezeu ai contemplat;

Bucură-te, robule credincios ce la cer ai urcat;

Bucură-te, că înaintea Domnului smerit ai păşit;

Bucură-te, ostaş adevărat ce poruncile stăpânului ai împlinit;

Bucură-te, povăţuitor bun al obştilor monahiceşti;

Bucură-te, că de arătarea Domnului te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce pe Dumnezeu cu râvnă L-ai iubit;

Bucură-te, că din toată fiinţa în El ai nădăjduit;

Bucură-te, al mântuirii mare doritor;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 10-lea:

Supunându-te în toate voii lui Dumnezeu şi având dorinţa tare să te mântuieşti, chipul îngeresc l-ai îmbrăcat, şi pe toate îndurându-le cu mulţumire ca o slugă credincioasă ce ai fost, te-ai învrednicit să stai înaintea Împăratului Hristos Căruia acum strigi: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Ca un zid de apărare multora te-ai arătat, căci celor ce alergau la tine în nevoi te-ai facut adăpostire tare, iar noi cei ce suntem primejduiţi de ispitele acestei vieti şi găsim la tine alinare îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce ai adus slujire Domnului cu adevărat;

Bucură-te, că din tinereţe, împotriva celor trei duşmani te-ai înarmat;

Bucură-te, căci cu privegherea şi cu rugăciunea împotriva trupului tu ai luptat;

Bucură-te, că izvorul patimilor l-ai secat;

Bucură-te, cel ce dulceaţa pământească n-ai gustat;

Bucură-te, că limba ta cu clevetire nu s-a întinat;

Bucură-te, că de urechile tale vorbele deşarte nu s-au lipit;

Bucură-te, că mâinile tale fapte rele nu au săvârşit;

Bucură-te, că de pântecele tău mâncarea şi beţia fără de sat nu s-au lipit;

Bucură-te, căci trupul tău prin osteneală în curăţie l-ai păzit;

Bucură-te, cel ce-n căile fărădelegii n-ai păşit;

Bucură-te, Serghie grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 11-lea:

Făcătorului de bine Dumnezeu, Celui ce te-a proslăvit pe tine cu darul facerii de minuni, cântare de laudă îi aducem, iar tu, ca cel ce cu al Său dar de chinuri ne slobozeşti neîncetat, îi aduci mulţumire strigându-l: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Făclie purtătoare de lumină, întregii lumi te-ai arătat, căci o luminezi cu raza Soarelui neîncetat şi împreună cu cetele cele fără de trup acum tu locuieşti unde de lumina Sfintei Treimi te îndulceşti, strălucindu-ne şi nouă celor ce-ţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai ajuns la înălţimea virtuţilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că acum în cer tu locuieşti;

Bucură-te, că din sălaşurile pământeşti tu te-ai mutat;

Bucură-te, căci ca o mângâiere, moaştele tale ne-ai lăsat;

Bucură-te, că la ele toată boala vindecare a găsit;

Bucură-te, că de ele diavolii sunt izgoniţi;

Bucură-te, că bucurie aduc celor scârbiţi;

Bucură-te, că sufletul la Împăratul ceresc s-a suit;

Bucură-te, căci rugător fierbinte cu totii noi ne-am dobândit;

Bucură-te, cel ce cererile de folos le împlineşti;

Bucură-te, căci cu puterea ta, pe cei potrivnici biruieşti;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 12-lea:

Văzând darul ce ţi-a fost dat de la Dumnezeu, cu osârdie cădem înaintea ta şi te rugăm să înalţi acum la tronul Cerescului Stăpân rugăciune fierbinte ca să treacă cu vederea toată greşelile noastre, Sfânta Sa Biserică să o întărească şi pe toţi ortodocşii creştini să-i mântuiască ca pururea să-l cânte: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Lăudăm pe Cel ce te-a proslăvit pe tine cu sfinţii Săi şi te-a dăruit nouă grabnic Ajutător în toate nevoile, de a cărui lucrare minunându-ne îţi strigăm acestea:

Bucură-te, Părinte Serghie al Rusiei, mare folositor;

Bucură-te, cela ce în virtute strălucesti;

Bucură-te, urmaş al Tatălui Ceresc;

Bucură-te, căci pe călugări îi povăţuieşti;

Bucură-te, întemeietorul vieţii de obşte;

Bucură-te, al creştinilor apărător;

Bucură-te, al Împăratului Hristos, miluitor;

Bucură-te, căci tuturor le vii în ajutor;

Bucură-te, acoperământul tuturor;

Bucură-te, cel ce-n faptă bună eşti mare râvnitor;

Bucură-te, al Evangheliei luminător;

Bucură-te, vas ales al Sfintei Treimi;

Bucură-te, Serghie, grabnicule Ajutător şi de multe minuni făcător!


Condacul al 13-lea:

O, preaslăvite făcătorule de minuni, Părinte Serghie, primeşte darul nostru de acum şi cu solirile tale, roagă pe bunul Dumnezeu să ne dăruiască putere de sus şi prin harul Său, să ne cureţe de toata întinăciunea, ca, izbăvindu-ne de focul cel veşnic, să-i cântăm pururea: Aliluia! (de trei ori)


Apoi din nou Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune către Prea Cuviosul Serghie de la Radonej:

O, sfinte al nostru Părinte Serghie, nu uita pe sărmanii tăi până în sfârşit şi ca cel ce ai îndrăznire către Împăratul Ceresc, nu trece cu vederea pe cei ce vin cu credinţă şi se închină ţie căci ca unul ce eşti de minuni făcător poţi să ne ajuti nouă. Roagă-te, Sfinte Serghie şi pentru noi, cei împovăraţi de multe şi grele păcate, cerând vreme de pocăinţă, ca să trecem nevătămaţi de diavolii cei înfricoşători, care caută să ia sufletul nostru şi astfel izbăvindu-ne de chinurile cele veşnice să ne facem moştenitori ai Împărăţiei Cereşti, împreună cu toţi sfinţii, care din veac au bineplăcut Domnului, Căruia I se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!