joi, 21 ianuarie 2010

25 septembrie - Acatistul Maicii Domnului, la icoana Plângătoare de la Boian

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Apărătoare Doamnă, pentru descoperirea Sfintei icoanei Tale celei din Boian, mulţumire îţi aducem ţie noi nevrednicii robii tăi, că ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii Tăi de pe icoană şi pentru că ai voit să ne întăreşti în credinţa cea adevărată, că izbăviţi fiind de tot răul, cu lacrimi să-ţi cântăm tie: Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Icosul 1:

Arhanghelul Gavriil, în Nazaret, Ţi-a adus cântare: „Bucură-te! Domnul este cu tine!”, iar tu primind Bunavestire, te-ai plecat în faţa lui cu mulţumire şi i-ai răspuns: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi noi, după două milenii, stând în fata icoanei tale nou-descoperite, cu umilinţă îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, Maica Domnului că ne-ai descoperit icoana ta;

Bucură-te, că printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa;

Bucură-te, că prin ale tale lacrimi, ne trezeşti şi nouă conştiinţa;

Bucură-te, că ne-ai aprins iubirea şi ne-ai întărit credinţa;

Bucură-te, că ne dai nădejde că nu suntem în părăsire;

Bucură-te, că din păcate şi patimi, ne duci pe calea mântuirii;

Bucură-te, că nu ne părăseşti, aici în a plângerii vale;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 2-lea:

Ştiind ca noi suntem păcătoşi şi nevrednici de milostivirea ta, ai binevoit să izvorăşti lacrimi din ochi, care se preling pe obrajii chipului tău din iconostaşul Bisericii din Boian, ca văzând parohul şi credincioşii minunea aceasta, să cânte cu umilinţă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Pricina plânsului icoanei tale, vrând să o înţeleagă, parohul a vestit pe Arhiereu, care de îndată a cercetat icoana şi încredinţându-se de adevăr, a hotărât ca este Făcătoare de minuni şi i-a alcătuit cântări de laudă, binecuvântând şi îndemnând pe toţi să-ţi cânte ţie aşa:

Bucură-te, că ţinutul nostru cu atâta milă l-ai cercetat;

Bucură-te, că pentru noi păcătoşii lacrimi din icoană ai vărsat;

Bucură-te, că lângă Cruce, ai plâns la moartea Fiului tău;

Bucură-te, Măicuţa noastră că de atunci tot plângi mereu;

Bucură-te, că glasul şi plânsul spre Biserică ne cheamă;

Bucură-te, că toţi primim mângâierea ta de Mamă;

Bucură-te, că pe toţi ne îndreptezi pe a mântuirii cale;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 3-lea:

Cu putere de Sus ne întăreşti, şi cu lacrimile tale ne vindeci de bolile cele trupeşti şi sufletesti. Cercetează-ne mereu, Maică Preacurată, că izbăviţi fiind de negura necredinţei şi a rătăcirii, pururea sa slăvim minunile tale, cântând din toata inima lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având o purtare de grijă deosebită de creştinii din Bucovina, ai binevoit să descoperi icoana ta plângătoare şi Făcătoare de minuni, ca să trezeşti şi în noi umilinţă şi lacrimi pentru păcatele noastre, remuşcări şi mustrări de conştiinţă pentru răcirea credinţei şi a dragostei faţă de tine, Maică a noastră a tuturora, chemându-ne pe toţi la Fiul tău şi Domnul Iisus Hristos, şi să-ţi cântăm ţie aşa:

Bucură-te, căci cu plânsul tău, ne întorci din păcat şi din rău;

Bucură-te, că vrei cu lacrimi, să ne chemi la Dumnezeu;

Bucură-te, ţi-a zis Arhanghelul, la acea Sfântă Bunăvestire;

Bucură-te, că Simeon ţi-a profeţit şi a inimii zdrobire;

Bucură-te, îţi zicem astăzi, cei ce în jurul tău ne strângem;

Bucură-te, că privind Icoana, ne rugăm toţi şi plângem;

Bucură-te, că ai plâns pentru noi, peste vremuri mereu;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 4-lea:

Vifor de necredinţă şi erezie bântuie şi acest colţ de ţară, ca de altfel şi alte părţi ale lumii, însă tu, Maică Preacurată, cunoscând slăbiciunile şi neputinţele noastre, ne-ai descoperit icoana ta plângătoare şi de minuni Făcătoare, ca să rămânem întru adevărata credinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind dreptcredincioşii Bucovinei că icoana ta lăcrimează, au alergat cu multă râvnă la biserica din Boian, unde Părintele paroh le lămurea împrejurările în care s-au descoperit lacrimi pe Sfânta ta Icoana şi, spunându-şi şi ei durerile şi necazurile lor, primeau mângâiere şi îndemn ca să-ţi cânte aşa:

Bucură-te, Maică a Domnului, umilită şi plângătoare;

Bucură-te, Mângâierea noastră, celor ce plâng îndurătoare;

Bucură-te, că doar tu ne sfătuieşti ca să ne rugăm plângând;

Bucură-te, că plângi de-a pururi, pentru cei de pe pământ;

Bucură-te, că mânia şi pedeapsa le prefaci în îndurare;

Bucură-te, că rugăciunea ta aduce peste noi a Domnului îndurare;

Bucură-te, că de orice boală, tu ne eşti vindecătoare;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 5-lea:

Luceafăr aducător de lumină s-a arătat icoana ta, Maică Fecioară, copilului cu tumoare canceroasă la ochi, care după trei rugăciuni la icoana ta, s-a vindecat şi împreună cu părinţii săi ţi-au înălţat mulţumire şi cu credinţă şi recunoştinţă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând copiii corişti din Tighina că în timpul Sfintei Liturghii a început din nou să lăcrimeze icoana ta, s-au umilit pentru îndoielile unora şi cu pocăinţă au mărturisit minunea, iar tu, alungând neîncrederea i-ai invăţat să-ţi cânte ţie prin lacrimi astfel de cuvinte de laudă:

Bucură-te, Măicuţa noastră că de adevăr ne încredinţezi;

Bucură-te, că orice îndoială şi slăbire le luminezi;

Bucură-te, că nu-ţi este greu să întorci pe cel păcătos;

Bucură-te, că întodeauna tuturor ne eşti de folos;

Bucură-te, Fecioară Sfântă, începutul mântuirii;

Bucură-te, că tu ai născut pe Mesia mai presus de fire;

Bucură-te, că eşti călăuza, către cer îndrumătoare;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 6-lea:

Mărturisitori ai milostivirii Tale către lumea creştină care nădăjduieşte în ajutorul tău, s-au arătat bolnavii de boli fără leac ce şi-au cheltuit tot ce aveau cu doctorii de tot felul fără a dobândi tămăduire şi care, când s-au rugat cu lacrimi în faţa icoanei tale Făcătoare de minuni, s-au vindecat şi plini de bucurie au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Rugăciunile înălţate în biserica ta, Născătoare de Dumnezeu, au fost ascultate. Bolnava s-a vindecat de boala cea grea de care suferea şi, astfel s-a întărit trupeşte şi sufleteşte, sporindu-şi credinţa în Dumnezeu şi în mijlocirea ta către Fiul tău, încât, plină de bucurie şi mulţumire sufletească, ţi-a cântat tie:

Bucură-te, o, îndreptătoare spre sănătate şi mântuire;

Bucură-te, că de la noi primeşti rugăciuni de cerere şi mulţumire;

Bucură-te, că suferinţele noastre, pe toate ni le înţelegi;

Bucură-te, că ne dai vindecare şi de păcate ne dezlegi;

Bucură-te, Stăpâna noastră că ai plâns cu suspine;

Bucură-te, că de la cele rele, ne întorci pururea spre bine;

Bucură-te, că pe toţi ne mântuieşti, din orice groaznică stare;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 7-lea:

Vrând Domnul să-şi arate milostivirea Sa către tinutul nostru bântuit de erezii, necredinţă şi schismă, a binevoit să descopere icoana Maicii Sale, din ochii căreia curg lacrimi, ca văzând necredincioşii această minune să se îndrepte la credinţa cea ortodoxă şi să cânte cântare lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Minune nouă a facut Domnul prin descoperirea icoanei tale, reînnoind credinţa apostolească de secole, ca să se împlinească profeţia, rostită când Arhanghelul ţi-a adus Bunavestire. Că atunci ai zis: „Iată de acum mă vor ferici toate neamurile”; şi noi îţi aducem: Bucură-te! şi îţi cântăm acestea:

Bucură-te, Stăpâna noastră, că ale tale lacrimi din rătăcire ne-au întors;

Bucură-te, că cei ce în jurul tău se strâng, te fericesc;

Bucură-te, că ne întorci din calea pierzării, iar noi te fericim între neamuri;

Bucură-te, că la aceasta minunile tale ne îndeamnă;

Bucură-te, că în bolile noastre ne mângâi, ne vindeci şi ne întăreşti;

Bucură-te, că ne ajuţi să creştem şi să sporim în cele duhovniceşti;

Bucură-te, că pentru noi ai vărsat lacrimi din icoană;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 8-lea:

Străină minune s-a săvârşit de către icoana ta, atunci când un prunc, îndată după naştere se sfârşea. Dar rugăciunile îndreptate către tine în Sfântă biserica ta, l-au adus iarăţi la viaţă, şi mama lui, îndepărtându-i perfuzia, l-a hrănit la sân şi bucurându-se că a revenit la viaţă a cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Toată Biserica ta laudă pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca pe o pricinuitoare a tuturor minunilor, că începând din Cana Galileei şi până astăzi, în toate împrejurările, când este nevoie de ajutor pentru împlinirea dorinţelor celor bune ale credincioşilor, tu totdeauna intervii şi îndemni pe toti: „Să faceţi tot ce vă va porunci El”. Minunându-ne de mijlocirea ta te lăudăm aşa:

Bucură-te, Maică Preacurată că pentru noi minuni săvârşeşti;

Bucură-te, că plânsul tău ne arată cât de mult ne iubeşti pe noi;

Bucură-te, că pe noi ne înveţi sa facem ce Domnul porunceşte;

Bucură-te, că ne chemi cu lacrimi ca să trăim creştineşte;

Bucură-te, că binecuvântare cerească la toţi ne aduci;

Bucură-te, că ne ajuti să creştem în fapte bune şi în virtuţi;

Bucură-te, că ne aduci la Domnul, să împlinim poruncile Sale;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 9-lea:

Toată firea îngerească şi omenească te laudă, Stăpână, ca porţi de grijă neamului nostru, mijlocind neîncetat către Fiul tău şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru toţi cei în necazuri şi în supărări care îţi înalţă şi rugăciuni şi cereri. Şi împlinite fiind rugăciunile lor, tu ne chemi pe toţi să înălţăm cântare de rugăciune lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei ce se cred înţelepţi nu pot spune mulţimea minunilor ce le-ai săvârşit de-a lungul vremurilor, faţă de credincioşii robii tăi. Noi te fericim, Stăpâna noastră, că ai născut pe Mântuitorul, suferind împreună cu El toate urmările necredinţei iudeilor şi ne-ai învăţat pe noi credinţa creştină, ca să-ţi cântăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Maica Păstorului Bun, ce ne-ai chemat în slujba Sa;

Bucură-te, că ne-ai dăruit tuturor pace cu Dumnezeu şi iertare în dar;

Bucură-te, Mână cerească şi dulce, că ne hrăneşti cu Pâinea vieţii;

Bucură-te, în boli, vindecătoare şi sprijinitoare bătrâneţii;

Bucură-te, Izvorul mângâierii celor care în chinuri plâng;

Bucură-te, că trudiţii şi împovăraţii în jurul milei tale se strâng;

Bucură-te, că în clipe grele ne eşti călăuză şi îndreptătoare;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 10-lea:

Vrând să aduci fericirea în familiile creştinilor, Maică Preacurată, ai trimis vindecări minunate: pe cei din moarte i-ai adus la viaţă, celor ologi le-ai dat tămăduire, celor orbi vedere, pe cei stăpâniţi de duhuri necurate i-ai curăţit şi pe cei bolnavi de boli fără de leac i-ai vindecat, îndemnând pe toţi să se roage lui Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid eşti cinstitorilor de Dumnezeu, Fecioară, că cei ce cinstesc pe Fiul, cinstesc şi pe Maica. Iar tu îi ocroteşti de căderea în erezie sau necredinţă şi îi îndemni pe toţi să se lupte pentru credinţa dată Sfinţilor, odată pentru totdeauna, trăind o viaţă curată şi cantându-ţi cântare de laudă:

Bucură-te, că rugăciunile tale ne fac Domnului bineplăcuţi;

Bucură-te, că pe cei în necazuri cu milostivire îi ajuţi;

Bucură-te, Mijlocitoare prin har către Fiul tău Cel iubit;

Bucură-te, că cei ce se roagă ţie nu vor muri niciodată de moarte năpraznică;

Bucură-te, că ne dai mângâiere în negrăita-ţi bunătate;

Bucură-te, că cine cere cu credinţă, primeşte de la tine toate;

Bucură-te, Maică Preabună, de orice rele Apărătoare;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 11-lea:

Cei ce nădăjduiesc întru Tine, Stăpână îndurată, nu se vor teme de vrăjmaşi şi nu vor rămânea ruşinaţi, căci prin apostolul Ioan, Fiul tău, ni te-a dat tuturor Maică, zicându-i: „Iată Mama ta!” şi din ceasul acela ucenicul te-a luat la sine. Şi noi, din pruncie, prin taina Sfântului Botez, am fost înfiaţi ţie, te socotim Maica noastră şi plini de recunoştinţă cântăm Fiului tău şi Dumnezeului nostru: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Lumina cerească ne-a strălucit nouă, Maică Preacurată, că prin tine ne-a cercetat Răsăritul cel de Sus - Domnul. Credem aceasta şi mărturisim cu tărie că tu luminezi în întunericul deşertăciunilor pământeşti, că tu eşti Mijlocitoarea spre mântuire a tuturor păcătoşilor ce se pocăiesc, eşti Preabinecuvântată în neam şi în neam, Domnul este cu tine şi prin tine cu noi, învătându-ne laudele acestea:

Bucură-te, Maica Doctorului celui Mare ce vindecă trupeşte şi sufleteşte;

Bucură-te, Mâna din ceruri ce pe toţi flămânzii hrăneşte;

Bucură-te, Suiş prea uşor a celor credincioşi către Dumnezeu;

Bucură-te, Scut şi Apărătoare de toate săgeţile celui rău;

Bucură-te, Rază de Soare că ne-ai adus lumină multă;

Bucură-te, că nu Te întorci nici de la aceia care nu cred şi nu ascultă;

Bucură-te, o, Fecioară, că ai primit de la înger bunavestire;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 12-lea:

Har Dumnezeiesc, Scut şi Apărare, dă-ne nouă, Stăpâna şi Ocrotitoarea noastră, celor ce cădem înaintea icoanei tale Făcătoare de minuni; Ridică-ne din somnul păcatelor şi păzeşte acest colţ de ţară de toată rătăcirea şi necredinţa, învredniceşte-ne să rămânem în Biserica Fiului tău în toată viaţa noastră, lăudându-te pe tine şi pe Fiul tău, Domnul nostru Iisus Hristos, cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând milostivirile şi minunile tale, ce le faci printre noi în ultimul timp, ne închinăm tie în faţa icoanei tale, prin care mântuieşti pe toţi cei ce te cinstesc cu bunăcuviinţă şi te cheamă într-ajutor, cântându-ţi din toată inima acestea:

Bucură-te, Triumful dreptei credinţe de aici din Bucovina;

Bucură-te, că Boianul a ajuns a ta veselă grădină;

Bucură-te, că icoanele tale sunt minunate predici spre mântuire;

Bucură-te, că din înălţimea cerurilor spre noi îţi intorci privirile;

Bucură-te, că la fapte bune pe noi toţi ne-ai îndemnat;

Bucură-te, că de toată neputinţa şi de boli ne-ai vindecat;

Bucură-te, îţi cântă Biserica ţie şi Fiului tău: Osana!

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


Condacul al 13-lea: (de trei ori)

O, Maică Prealaudată, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare! Primeşte aceste laude şi rugăciuni din gurile noastre întinate. Apără Biserica şi ţara noastră de toate nevoile şi ne învredniceşte ca, uniţi într-un cuget şi o simţire să te slăvim de-a pururea pe tine Maica noastră şi pe Fiul tău şi Dumnezeul Nostru, cântând cântarea: Aliluia!


Apoi se zice iarasi Icosul 1:

Arhanghelul Gavriil, în Nazaret, Ţi-a adus cântare: „Bucură-te! Domnul este cu tine!”, iar tu primind Bunavestire, te-ai plecat în faţa lui cu mulţumire şi i-ai răspuns: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”. Şi noi, după două milenii, stând în fata icoanei tale nou-descoperite, cu umilinţă îţi cântăm ţie acestea:

Bucură-te, Maica Domnului că ne-ai descoperit icoana ta;

Bucură-te, că printr-însa, Domnul ne-a dat mila Sa;

Bucură-te, că prin ale tale lacrimi, ne trezeşti şi nouă conştiinţa;

Bucură-te, că ne-ai aprins iubirea şi ne-ai întărit credinţa;

Bucură-te, că ne dai nădejde că nu suntem în părăsire;

Bucură-te, că din păcate şi patimi, ne duci pe calea mântuirii;

Bucură-te, că nu ne părăseşti, aici în a plângerii vale;

Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


şi Condacul 1:

Apărătoare Doamnă, pentru descoperirea Sfintei icoanei Tale celei din Boian, mulţumire îţi aducem ţie noi nevrednicii robii tăi, că ne-ai cercetat prin curgerea lacrimilor din ochii Tăi de pe icoană şi pentru că ai voit să ne întăreşti în credinţa cea adevărată, că izbăviţi fiind de tot răul, cu lacrimi să-ţi cântăm tie: Bucură-te, Maică Preacurată că noi suntem rodul lacrimilor tale!


După aceea zicem această rugăciune:

Rugăciune:

O, Preasfântă Fecioară, Maica lui Hristos Domnul şi Dumnezeul nostru, ascultă suspinele noastre cele din adâncul inimilor, caută din înălţimea cerurilor spre noi cei ce cu credinţă şi cu dragoste ne închinăm preacuratei icoanei tale celei Făcătoare de minuni. Că iată tulburaţi de grijile vieţii şi cufundaţi în păcate, privim la Chipul tău, şi ca şi cum ai fi de faţă, îţi aducem rugăciunile noastre. Caută din cer şi ne mântuieşte de toată reaua întâmplare, de orice boală şi primejdie şi de toată bântuiala duhului celui rău. Păzeşte-ne tari în credinţă, să nu ne clatine furtunile acestei lumi.

Ca n-avem alt ajutor şi altă mijlocitoare, nici mângâiere, ci numai pe tine Maica tututor scârbiţilor şi a celor împovăraţi de greutăţile şi necazurile acestei vieţi. Ajută-ne nouă neputincioşilor, alină durerile şi scârbele noastre, pe cei rătăciţi povăţuieşte-i la calea cea dreaptă care duce la mântuire, vindecă inimile noastre cele bolnave şi mântuieşte pe cei deznădăjduţti. Dăruieşte-ne nouă ca să trăim restul vieţii noastre în pace şi întru pocăinţă. De sfârşit creştinesc ne fă parte, iar la înfricoşătoarea Judecată a Fiului tău şi Dumnezeului nostru, fii nouă mijlocitoare ca să fim socotiţi întru cei de-a dreapta Sa, ca totdeauna să te cântăm şi să te slăvim ca pe buna Apărătoare a neamului creştinesc, împreună cu cei ce bine au plăcut lui Dumnezeu, în vecii vecilor. Amin!


Troparul glasul 4:

Bucură-te, ţinutul Boianului, ca nu eşti mai prejos între cetăţile creştineşti, căci întru tine a arătat Domnul icoana Făcătoare de minuni a Preacuratei Maicii Sale, care plânge pentru păcatele noastre, şi cu lacrimile sale binecuvântate, din ochii noştri orice lacrimă a sters.


Condacul glasul 4:

Prin descoperirea la Boian a icoanei Maicii Domnului cetele îngereşti s-au minunat, lumea s-a întărit cu harul Sfântului Duh, sărutând izvorul lacrimilor de pe faţa Pruncului Hristos şi a Preacuratei Maicii Sale, prin ele căpătând vindecare şi mântuire sufletelor noastre.


Marimuri:

Te mărim, te mărim pe Tine, Preasfântă Fecioară, şi cinstim icoana ta cea Sfântă, din care izvorăsc vindecări, celor ce aleargă cu credinţă.


Din Istoria Icoanei Maicii Domnului „Plângatoare” De La Boian (amintirea ei se serbează la 25 septembrie):

În seara zilei de 18 decembrie 1993, spre sărbătoarea Sfântului Nicolae, pe când se slujea în biserica din Boian utrenia, la chemarea preotului în faţa iconostasului: „Pe Născătoarea de Dumnezeu şi Maica Luminii, întru cântări cinstind-o să o mărim”, din ochii Maicii Domnului de pe icoana iconostasului a început să izvorască lacrimi. O săptămână întreagă a plâns, iar mai apoi de câteva ori pe săptămână. Cu un an mai târziu a început să plângă şi Pruncul. Înalt Prea Sfinţia Sa Onufrie, Arhiepiscopul Cernăuţilor şi Bucovinei a verificat faptul şi s-a constatat că e o minune Dumnezeiască şi icoana a fost canonizată. Despre minunile săvârşite de la ea sunt o mulţime de mărturii ale acelora care au fost vindecaţi. Ele vor fi publicate cândva într-o broşură aparte, dar până atunci, ca să spulberam îndoielile unora, amintim în treacat doar despre unele din ele.

Astfel un copil olog a căpătat umblet, altul cu o tumoare canceroasă s-a vindecat. Femei care erau stăpânite de duhuri rele s-au curăţat şi au devenit normale. Pruncul nou-născut murea şi după rugăciunile făcute la Maica Domnului, a revenit la viaţă.

Trebuie spus că s-au făcut procesiuni cu această icoană, nu numai în Eparhia noastră, ci şi la Pociaev şi în alte părţi unde s-au făcut vindecări. Toţi creştinii, pe unde s-a făcut procesiune, au rămas întăriţi în credinţa ortodoxă şi mulţumiţi sufleteşte de această bine­cuvântare. Cópiile acestei icoane au fost înmulţite cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale Onufrie şi împărtiţe credincioşilor.

Plânsul icoanei se repetă în răstimpuri, când mai lungi şi când mai scurte. Astfel, din august 1997, nu s-au mai ivit lacrimi pe icoană până în 13 decembrie acelaşi an. În dimineaţa acelei zile s-a citit acest nou Acatist, iar seara a început să plângă. Parohul a observat şi a dat de veste Ierarhului, care a venit a doua zi, după slujbă şi a săvârsit un Te-Deum cu acatistul Maicii Domnului. În tot timpul acesta au izvorat lacrimi. De aici şi binecuvântarea Înalt Prea Sfinţiei Sale pentru tipărirea acestei cărţi, în care locul de onoare îl are acest Acatist. Amintirea ei se serbeaza la 25 septembrie. Dumnezeu să binecuvinteze cu harul Sau pe toţi cei ce cinstesc pe Maica Domnului şi i se roagă cu credinţă.