marți, 19 ianuarie 2010

24 decembrie - Acatistul Sfintei Eugenia (Sfânta Muceniţă)

După obişnuitul început se zic:

Condacul 1:

Luminându-te cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri ai fugit de slava cea deşartă, părăsind dulceaţa lumii şi casa părinţilor tăi, şi ieşind din cetate de frumusetea cântării de psalmi te-ai rănit şi primind în inima ta feciorelnică dumnezeiasca dragoste ai împărtăşit duh şi celor ce călătoreau împreună cu tine, Sfântă Cuvioasă Fecioară Muceniţă Eugenia. Pentru aceasta şi noi îţi cinstim prăznuirea, cântându-ţi: Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Icosul 1:

Din rânduiala dumnezeiască înger din cer a fost trimis să-ţi deschidă, fecioară, calea spre mucenicie, arătându-te slujitoare aleasă a Împăratului tuturor. Iar noi, văzând vieţuirea ta cea minunată îţi înălţăm cântări de laude ca acestea:

Bucură-te, ceea ce nume de bun neam ai purtat;

Bucură-te, că frumoasă la chip fiind şi vitează cu duhul te-ai arătat;

Bucură-te, că înţelepciunea cea elinească şi filozofia ritorilor cu înlesnire ai învăţat;

Bucură-te, că logodna cu nici unul din tinerii cei luminaţi cu neamul, cu mărirea şi cu bogăţia nu ai primit;

Bucură-te, că fecioria cea curată ai râvnit;

Bucură-te, că prin rânduiala dumnezeiască Epistolele Sfântului Apostol Pavel ai citit;

Bucură-te, că de la el ai aflat că unul este Dumnezeu cel adevărat;

Bucură-te, că, ieşind din cetate şi auzind cântarea cea dulce a psalmilor, cu lumina dumnezeieştii cunoaşteri te-ai luminat;

Bucură-te, că de rătăcirea părinţilor te-ai ruşinat şi de idolii cei făcuţi de mână omenească te-ai lepădat;

Bucură-te, că cele trecătoare ai lăsat;

Bucură-te, că de Mirele tău Hristos ai fost înţelepţită;

Bucură-te, purtătoare de cunună preafericită;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 2-lea:

Când te-ai logodit cu Hristos, te-ai adus Lui de bunăvoie, ca o zestre însufleţită, slugile care, urmând tăriei tale, fecioară binecuvantată Eugenia, au strălucit lămurit cu credinţă şi cu harul, deprinzându-se cu toată fapta bună, ca nişte adevăraţi mucenici înţelepţi ai lui Dumnezeu, cântându-l: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Înţelegerea cea neînţeleasă căutând, Muceniţă, să o înţelegi, ai lepădat slava cea deşartă, şi lipindu-te de Hristos ai grăit către slugile tale: „Eu nu mă voi mai numi doamnă a voastra, ci soră şi împreună slujitoare a lui Dumnezeu cel adevărat”; pentru aceasta şi noi iti cântăm:

Bucură-te, că părul cel fecioresc ţi-ai tăiat şi cu dorire spre mănăstirea lui Teodor ai plecat;

Bucură-te, că îmbărbătată de har fiind, firea femeiască ţi-ai uitat;

Bucură-te, că împreună cu cei doi oameni slujitori ai tăi spre lucrările bărbăteşti ai alergat;

Bucură-te, că Dumnezeu cu vederea cea-mai-înainte te-a povăţuit;

Bucură-te, că, din purtare de grijă, Dumnezeu toate cele despre tine fericitului episcop Elen le-a descoperit;

Bucură-te, că arhiereul Elen cu Sfântul Botez în Hristos v-a îmbrăcat;

Bucură-te, că luminându-va, jugul Lui aţi dorit;

Bucură-te, că luând chip şi nume bărbătesc cu ceata monahilor te-ai unit;

Bucură-te, că urmând tie, din robi cu trupul, slugile tale libertatea duhului au dobândit;

Bucură-te, că a strălucit în inima ta binecuvântarea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai înflorit ca un crin în pustiul păgânătăţii;

Bucură-te, că bunul neam al sufletului l-ai păzit nevătămat;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 3-lea:

Fericită fecioară, cea acoperită cu haine şi cu nume bărbăteşti, bine vieţuind şi slujind lui Dumnezeu atâta ai sporit în dumnezeiască învăţătură încât şi Sfânta Scriptură o cunoştea pe de rost şi multora le erai mirare şi pildă pentru bucuria cea nepieritoare, cântând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Pururea fiind împodobită, fecioară, cu viaţă curată, cu bun cuvânt şi cu har, jertfă te-ai adus pe tine Celui ce pentru noi a luat trup din Fecioara; pentru aceasta şi noi îţi cântăm:

Bucură-te, smerenie blândă şi îmblânzitoare;

Bucură-te, a celor mâhniţi caldă mângâietoare;

Bucură-te, că şi darul tămăduirii ai primit;

Bucură-te, că mai mult decât toţi pustnicii ai strălucit;

Bucură-te, că taina ta cea acoperită de Dumnezeu fraţii nu o cunoşteau;

Bucură-te, că, murind egumenul şi adunându-se obştea, cu multă rugare la stăreţie te sileau;

Bucură-te, că a-L întreba mai întâi pe Hristos i-ai îndemnat;

Bucură-te, că urmând cuvântul Domnului tuturor slugă şi rob te-ai arătat;

Bucură-te, că pentru toţi te-ai ostenit în grele slujiri mănăstireşti;

Bucură-te, că slujind fraţilor cu dor şi fără încetare te rugai lui Dumnezeu;

Bucură-te, că mult iubeai slujbele cele bisericeşti;

Bucură-te, că în toate ţi-ai păzit inima curată;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 4-lea:

Vifor de ispite a asmuţit asupra ta şarpele cel pierzător de suflete văzându-te purtătoare de biruinţă, îndreptată spre mântuire, dar luminându-te cu lumina cea înţelegătoare l-ai batjocorit cu puterea Celui Preaînalt, cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Văzând Melantia cea bogată cu averea dar săracă de fapte bune frumuseţea ta, s-a rănit de dragostea cea fără de rânduială, neştiind firea cea femeiască ce se tăinuia în chipul şi în numele cel bărbătesc; dar tu, mustrând-o cu asprime, i-ai spus că una îţi este nunta, dorirea de Hristos. Pentru aceasta iti cântam:

Bucură-te, că ai vindecat-o de friguri pe Melantia ungând-o cu untdelemn sfinţit;

Bucură-te, că cele trei vase de argint pline de bani de la ea nu le-ai primit;

Bucură-te, că la săraci să-i dăruiască o învăţai;

Bucură-te, că tu cu dragostea lui Dumnezeu te îndestulai;

Bucură-te, că sărăcind cu Hristos, bogăţie adevărată ţi-ai agonisit;

Bucură-te, că mărturisindu-ţi aceea pofta ei desfrânată cu asprime o certai;

Bucură-te, de Dumnezeu înţelepţită că în tărie cu nimic nu ai slăbit;

Bucură-te, că pe cea aprinsă de tăciunii desfrânării ai alungat;

Bucură-te, primitoare de înţelepciune;

Bucură-te, că te desfătai cu dragostea de cumpătare;

Bucură-te, rugătoare pentru alungarea ispitelor;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 5-lea:

Ca un orb care si-a pierdut lumina ochilor cea înnegrită cu fapta şi cu numele a căutat să-ţi aducă ocară şi ducându-se la judecătorul cetăţii tatăl tău a minţit fără de ruşine că ai voit să o sileşti spre desfrânare. Dar tu nu te dezlipeai de Mirele tău cel ceresc strigându-l: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Umplându-se judecătorul de mânie şi trimiţând îndată să fii legată şi adusă la judecată împreună cu toţi monahii de sub ascultarea ta, ai răbdat ocară şi defăimare. Dar nevoind tu să se facă de batjocură haina călugărească ţi-ai sfâşiat haina rostind: „Se cuvine ca noi, călugării, să suferim cu mulţumire ocările, batjocura şi chinuirea trupului. Dar pentru ca să nu se facă de batjocură haina călugărească iată vă spun că sunt femeie; judecătorul este preaiubitul meu tată, soţia lui e mama mea, aceştia de lângă mine îmi sunt fraţi şi nu-i numesc robi”. Pentru aceasta îţi cântam:

Bucură-te, ceea ce nu ai dat somn genelor tale până nu ai omorât toată patima desfătării;

Bucură-te, că te-ai făcut lăcaş curat Ziditorului tău;

Bucură-te, statornicie fără clătinare;

Bucură-te, a călugărilor povăţuitoare;

Bucură-te, că ai arătat nebunia patimii celei trupeşti;

Bucură-te, apărătoarea hainei călugăreşti;

Bucură-te, că ai purtat candela fecioriei nestinsă;

Bucură-te, că părinţii tai văzându-te, cu bucurie mare s-au bucurat;

Bucură-te, că Domnul a pedepsit-o pe necredincioasa Melantia, foc trimiţând peste casa şi averea ei;

Bucură-te, că tatăl tau Filip, văzând cele petrecute, de toată mărirea, bogăţia şi desfătarea vieţii s-a lepădat;

Bucură-te, că împreună cu mama ta Claudia şi cu fraţii tăi s-au botezat;

Bucură-te, că şi el muceniceşte viaţa şi-a săvârşit;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 6-lea:

Mărturisitor şi purtător de Dumnezeu devenind Filip, tatăl tău, Precuvioasă Eugenia, şi ritor bine grăitor fiind, pe mulţi din elinii cei mai de frunte i-a sfătuit şi i-a adus la Hristos, iar pe cei slabi la suflet şi pe cei ce se îndoiau în credinţă i-a întărit; şi împărţindu-şi averea, a lepădat dregătoria, ajungând păstor creştinilor din Alexandria. Dar din zavistia vrăjmaşului, fericitul episcop Filip a fost ucis în ascuns de urătorii de Dumnezeu păgâni care nu ştiau să cânte: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Strălucind tu cu duhul ai atras la tine mulţime de fecioare şi împreună cu ele ai slujit lui Hristos, Mirele cel ceresc, biruind toată patima şi urâciunea; pentru care noi, minunându-ne, să strigam:

Bucură-te, că ai trecut fără să te arzi prin focul ipitelor;

Bucură-te, că fără să ţi se înmoaie vitejia ai trecut prin apa cea nestatornică a clevetirii;

Bucură-te, că din toate nevoinţele ai ieşit biruitoare;

Bucură-te, că slăbiciunea femeiască ţi-a fost întărită de puterea lui Hristos;

Bucură-te, că celor curaţi cu fecioria le eşti ocrotitoare;

Bucură-te, că lui Hristos Îmăaratul tuturor, ai logodit multe fecioare;

Bucură-te, că le-ai dăruit Lui ca pe o zestre cuvântătoare;

Bucură-te, că pe toţi i-ai uimit cu lumina înţelepciunii;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai condus să creadă luminat în Hristos, Lumina lumii;

Bucură-te, că ai risipit negura închinării la idoli;

Bucură-te, că nu încetezi să te rogi pentru noi, cei osteniţi de truda fără rânduială;

Bucură-te, că nu ne laşi pe noi, cei întunecaţi de întunericul acestui veac;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 7-lea:

Voind fericita Claudia, maica ta, să se întoarcă în Roma, ai urmat-o împreună cu fraţii şi casa ta, făcându-vă acolo pricinuitoare de întoarcere la Dumnezeu pentru multe suflete, văduvele având scăpare la maica ta, iar fecioarele la tine, Sfântă Eugenia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Văzând mărita Vasilisa viaţa ta cea purtătoare de Dumnezeu, pe tine cu dragoste te-a urmat, că s-a logodit cu Hristos părăsind toate desfătările trupeşti şi s-a învrednicit de bucuria mucenicilor. Pentru aceasta şi noi îţi cântam unele ca acestea:

Bucură-te, că ai lucrat la înmulţirea Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, că nu te-a oprit focul prigoanei păgânilor;

Bucură-te, că mulţime de inimi ai deschis dulcelui Mântuitor;

Bucură-te, că şi pe mărita Vasilisa cea de neam împărătesc ai adus-o Împăratului tuturor;

Bucură-te, că descoperire ai primit de la Domnul pentru mucenicia Vasilisei;

Bucură-te, că Sfânta Vasilisa ţi-a mărturisit descoperirea cea despre îndoita ta cunună mucenicească;

Bucură-te, că te-ai rugat cu înflăcărare pentru fecioarele încredinţate ţie;

Bucură-te, că eşti pururea rugătoare pentru cei ce-şi păzesc fecioria;

Bucură-te, că îi plângi pe cei ce aleg veselia cea vremelnică;

Bucură-te, că îi jeluieşti pe cei din durerea cea veşnică;

Bucură-te, că L-ai propovăduit pe Hristos prin viaţa ta;

Bucură-te, că te-ai mutat la lumina cea neînserată;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 8-lea:

Locuind acum în locaşurile cele cereşti, mărită, lămurit te-ai învrednicit de desfătările raiului. Cu fecioarele şi cu muceniţele, curată fecioară Eugenia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, că văzând nevoinţă străină să ne înstrăinam cu mintea la cer şi să cântăm: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Lămurit-ai tuturor adevărul Scripturilor celor de Dumnezeu insuflate, preacinstită Eugenia, îmbărbătând partea cea femeiască şi logodind lui Hristos mulţime nenumărată de fecioare care cu dragoste te-au urmat. Pentru aceasta îţi cântăm şi noi unele ca acestea:

Bucură-te, bucurie luminată de lumina cea neînserată;

Bucură-te, mireasa a lui Hristos cu inima curată;

Bucură-te, feciorielnică gingăşie cu har îmbărbătată;

Bucură-te, nevinovată copilă şi povăţuitoare preaînţeleaptă;

Bucură-te, duhovnicească ocrotitoare şi mângâietoare;

Bucură-te, că întunecimea necredinţei ai risipit;

Bucură-te, că fecioria ta în Hristos a rodit însutit;

Bucură-te, că Duhul Sfânt ţi-a dăruit har peste har;

Bucură-te, că lupta nu ţi-a fost în zadar;

Bucură-te, că eşti fecioară şi maică duhovnicească;

Bucură-te, că luminezi şi încălzeşti cu raze de iubire cerească;

Bucură-te, că ai biruit ceata cea idolească şi blestemată;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 9-lea:

Dobândit-ai dorirea cea mai presus de minte şi de pricepere, ajungând inainte la dorita Lumina, Sfântă Muceniţă Eugenia, că încă în bezna temniţei fiind, razele strălucitoare ale Treimii celei stăpânitoare lămurit te-au luminat pe când cântai: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ai înfierat cu tărie prin dumnezeieştile tale învăţături nebunia idolească prealăudată, logodind lui Hristos, Împăratul tuturor, mulţime nenumărată de fecioare, luminându-se cu sângiuirile muceniciei. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, făclie aprinsă de dorirea de Dumnezeu;

Bucură-te, candelă cu untdelemn de înţelepciune;

Bucură-te, potir de lumină plin de har sfinţitor;

Bucură-te, mireasă a Mirelui Mântuitor;

Bucură-te, dorire de mucenicie pentru Hristos;

Bucură-te, nădejde şi pentru noi cei păcătoşi;

Bucură-te, bucuria celor ce îţi urmează în călugărie;

Bucură-te, îndrumătoare a celor ce trăiesc în feciorie;

Bucură-te, floare binemirositoare a pustniciei;

Bucură-te, podoabă strălucitoare a muceniciei;

Bucură-te, mijlocitoare neobosită pentru cei căzuţi;

Bucură-te, liman al celor bolnavi şi deznădăjduiţi;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 10-lea:

Purtând candela fecioriei nestinsă, întrutot-lăudată Muceniţă Eugenia, ca o jertfă fără prihană te-ai adus Stăpânului, dobandind cununa muceniciei; şi acum nu înceta rugându-te, ca prin rugăciunile tale să ne mântuim şi noi, cei ce te lăudăm şi cu dragoste te cinstim, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Hristos, Mirele tău, după cuviinţă te împodobeşte cu îndoite cununi, de Dumnezeu întelepţită Eugenia, şi Cel drept în cămara luminată pe drept te aşează, că încă în bezna lumii fiind ai dobândit lumina cea neînserată. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, că piatra cea mare singură de tine s-a dezlegat;

Bucură-te, că apa Tibrului nu te-a înecat;

Bucură-te, că întocmai ca Petru mergeai peste ape, dar nu te scufundai;

Bucură-te, că pentru Lumina lumii ai pătimit;

Bucură-te, că L-ai urmat şi te-ai luminat;

Bucură-te, că ai fost aprinsă de focul adus de Hristos pe pământ;

Bucură-te, că focul cel materialnic ţi s-a facut rob ascultător;

Bucură-te, că în zadar te-au aruncat chinuitorii în cuptor;

Bucură-te, că focul s-a facut răcoare şi nu te-a vătămat;

Bucură-te, că în temniţa cea întunecoasă Domnul luminii te-a cercetat;

Bucură-te, că Domnul milei rănile ţi-a vindecat şi în lumina Lui te-a îmbrăcat;

Bucură-te, că pâine albă şi mai dulce ca mierea de la îngeri ai primit;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 11-lea:

Către dumnezeiasca răcoare ai ieşit trecând prin focul cel de nesuferit al chinurilor şi prin apa cea nestatornică a supărărilor preabună Muceniţă Eugenia; nu înceta să te rogi pentru noi cei cufundaţi în noroiul patimilor ca mântuindu-ne să cântăm împreună cu tine: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Închisă fiind în temniţă ţi s-a arătat Hristos zicând: „Eu sunt Cel ce am primit cruce şi moarte pentru tine, precum şi tu pentru dragostea Mea rabzi nişte cumplite munci ca acestea. De aceea de multe daruri şi de preamare slavă am să te învrednicesc în Împărăţia Mea cea veşnică şi te vei despărţi de lumea aceasta vremelnică şi stricăcioasă în ziua în care M-am nascut Eu om”. Pentru aceasta şi noi, nevrednicii, te lăudăm strigând:

Bucură-te, că te topeai ca ceara de focul dorului dumnezeiesc;

Bucură-te, că te revărsai ca un râu de dragoste către Mirele cel ceresc;

Bucura-te, ca apa Tibrului nu ţi-a stins focul iubirii de Hristos;

Bucură-te, că focul nu ţi-a ars trupul înflăcărat de iubire dumnezeiască;

Bucură-te, că de cutremurul rugăciunii tale capiştea idolească s-a prăbuşit;

Bucură-te, că şi idolii făcuţi de mână omenească s-au zdrobit;

Bucură-te, că toţi cu uimire s-au cutremurat;

Bucură-te, că Lumina lumii în bezna temniţei ţi-a vorbit;

Bucură-te, că pentru Naşterea Domnului vistieriile inimii ţi le-ai golit;

Bucură-te, că în loc de smirnă sângele ţi l-ai dăruit;

Bucură-te, că în locul aurului ai adus credinţă în focul Duhului curăţită;

Bucură-te, că în loc de tămâie ai adus duhul tău înmiresmat de rugăciune curată;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 12-lea:

În râu bărbăteşte şi în foc cu tărie ai fost încercată; pe cele potrivnice firii cu tărie le-ai trecut slăvind pe Hristos şi cu dragoste şi credinţă cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Harul lui Dumnezeu strălucitor luminându-te te-a împodobit pentru locaşurile cereşti, pe care prin rugăciunile tale ajută-ne să le dobândim şi noi, cei ce-ţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că ne vesteşti bucuria Naşterii Stăpânului;

Bucură-te, că lisus cel preadulce ţi-a îndulcit cu arătarea Sa chinul şi ţi-a vindecat rănile trupului;

Bucură-te, că de praznicul Naşterii Domnului păgânii ţi-au tăiat frumosul tău cap;

Bucură-te, că iubita ta maică şi cei din casă în locul numit „Calea romanilor” te-au îngropat;

Bucură-te, că moaştele tale împreună cu moaştele sfinţilor mucenici de tine mai înainte îngropaţi s-au odihnit;

Bucură-te, că plângându-te maica ta cu plângere multă, i te-ai arătat în vis strălucită şi împodobită şi de multe fecioare însoţita;

Bucură-te, că fericita Claudia mult s-a bucurat, iar tu vremea mutării la Domnul i-ai anunţat;

Bucură-te, că ai biruit cu harul slăbiciunea femeiască;

Bucură-te, mijlocitoare pentru toată neputinţa omenească;

Bucură-te, purtătoare de nebiruită putere dumnezeiască;

Bucură-te, călăuza luminată pentru cei ce rătăcesc încă pe cale;

Bucură-te, grabnic ajutătoare pentru cei ce caută alinare în rugăciunile tale;

Bucură-te, Muceniţă Eugenia de Dumnezeu binecuvântată!


Condacul al 13-lea:

O, Sfântă Cuvioasă Fecioară şi Muceniţă Eugenia, primeste acum de la noi această smerită şi puţină rugăciune de laudă pe care ţi-o aducem cu buze necurate şi scoate-ne cu rugăciunile tale din toată întunecimea păcatului, din toate nevoile şi durerile sufleteşti şi trupeşti, şi cere pentru noi de la Mirele tău să ne întărească în păzirea poruncilor Sale, să ne dăruiască mila Lui cea dumnezeiască şi să nu ne lepede în ziua cea înfricoşată a Judecăţii, ca împreună cu tine să-i cântăm: Aliluia! (de trei ori)


Apoi se citesc Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune către Sfânta Muceniţă Eugenia:

Sfântă Cuvioasă Fecioară şi Muceniţă Eugenia, mireasă cu totul frumoasă a lui Hristos Dătătorul frumuseţilor, Făcătorul de bine şi Mirele sufletelor, fiind tu înfrumuseţată cu ostenelile pustniceşti şi strălucind luminat cu luptele muceniceşti, întocmai cu îngerii petrecând pe pământ, cu ei dănţuieşti acum în casa Părintelui Ceresc! Te rugăm, luminată Fecioară şi Muceniţă, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru noi, cei aflaţi în nevoile acestei vieţi trecătoare, să ne dăruiască harul Lui cel de viaţă dătător; cere pentru noi credinţă curată, viaţă luminată de har, răbdare în încercări, bărbăţie în luptele împotriva patimilor, tărie nestrămutată, bucuria împlinirii poruncilor dumnezeieşti, dragoste nefăţarnică, iubire de vrăjmaşi, smerenie şi blândeţe, iertare de păcate şi răspuns bun la înfricoşătoarea Judecată, ca să moştenim şi noi Lumina cea neînserată şi să proslăvim Numele cel Sfânt al Domnului, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Şi se face otpustul.