miercuri, 20 ianuarie 2010

23 Noiembrie - Acatistul Sfântului Antonie de la Iezeru Valcea (Sfânt Cuvios)

Obişnuitul început după care

Condacul 1:

Râvnitor al Iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de Dumnezeiescul Dor, te-ai arătat un Nou Antonie cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti, împodobitor al Chipului monahicesc, te-ai făcut Părinte al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu cinstire îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Noule Antonie.


Icosul 1:

Ales de Dumnezeu, pentru Virtuţile Părinţilor tăi, ai urmat Calea cea încredinţată, înmulţind Talantul ca un vrednic Iubitor de cele Sfinte, lucrând ziua şi noaptea în Via Lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale;

Bucură-te, Urmaşul Virtuţilor Părinteşti;

Bucură-te, Ales bineplăcut al Lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel împodobit cu Darurile Cereşti;

Bucură-te, cel ce ţi-ai Sfinţit Firea cu acestea;

Bucură-te, Pământ bun al semănăturii duhovniceşti;

Bucură-te, Mărgăritar dezgropat din ţarină;

Bucură-te, că ai crescut Pom cu multe Roade;

Bucură-te, că şi noi ne hrănim din acestea;

Bucură-te, îţi cântăm şi noi Fii duhovniceşti;

Bucură-te, ajutătorule în toate nevoile;

Bucură-te, biruitorule al ispitelor Sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul 2-lea:

Ca şi marele Antonie, ai fost din tinereţe plin de Dor Dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele Cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat: Aliluia.


Icosul al 2-lea:

De la început ai pus înainte cele Sufleteşti şi apoi cele trupeşti, câştigând Vederea cea mai presus de fire, prin Lumina harului, ce ai primit-o ca dar de la Dumnezeu;

Bucură-te, următorule Marelui Antonie;

Bucură-te, asemenea lui râvnitorule;

Bucură-te, că în Chip propriu te-ai înduhovnicit;

Bucură-te, că în Pământ nou, Roadă nouă ai crescut;

Bucură-te, că în fire proprie harul l-ai primit;

Bucură-te, Vas Ales al Apei duhovniceşti;

Bucură-te, Fiu vrednic al neamului tău;

Bucură-te, Moştenitor de cinste al Darurilor Sfinte;

Bucură-te, Lucrător harnic al celor încredinţate;

Bucură-te, purtător cu nădejde al Crucii Lui Hristos;

Bucură-te, neclădit în credinţa Mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 3-lea:

Dorinţa ta să mergi la Sf. Munte Athos a fost oprită, ca să faci din Sihăstria ta un Nou Munte Athos, împodobit cu aceleaşi nevoinţe duhovniceşti şi cântări fără oprire de Aliluia.


Icosul al 3-lea:

În Peştera ta săpată în stâncă, Paraclis Sfânt ai făcut, unde ziua şi noaptea te Rugai pentru propriul Suflet şi pentru toti, prin Jertfe Liturghiei Lui Hristos;

Bucură-te, Iubitorule de Dumnezeu;

Bucură-te, căutătorule de cele Sfinte;

Bucură-te, râvnitorule al Bisericii Lui Hristos;

Bucură-te, doritorule al Împărtăşirii Liturghiei;

Bucură-te, închinătorule al Jertfei Crucii Lui Hristos;

Bucură-te, că din proprie Inimă Paraclis ţi-ai făcut;

Bucură-te, că Altar în Inimă ţi-ai clădit;

Bucură-te, că Potir Viu Lui Hristos te-ai arătat;

Bucură-te, că Prescure Vie Lui Te-ai dăruit;

Bucură-te, că Chip al Liturghiei te-ai prefăcut;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 4-lea:

Om cu firea erai, dar te-ai făcut asemenea îngerilor, ca te-ai ridicat de la cele pământeşti la cele Cereşti, cu Rugăciunea şi cântarea de Aliluia.


Icosul al 4-lea:

Multe piedici ţi s-au pus în cale, dar peste toate ai trecut, cu însetare nepotolită de cele Dumnezeieşti, prin care şi noi ne întărim, laudându-te;

Bucură-te, alergătorule după cele Cereşti;

Bucură-te, însetatule după cele Dumnezeieşti;

Bucură-te, cel care ai descoperit înşelăciunea;

Bucură-te, cel care ai călcat peste ea;

Bucură-te, care pe satana ai ruşinat;

Bucură-te, că mintea ţi-ai smerit;

Bucură-te, că minte de Har ai dobândit;

Bucură-te, că Inima de carne, în Inimă de Duh ai prefăcut;

Bucură-te, că sângele trupesc în cel duhovnicesc l-ai schimbat;

Bucură-te, că Om suprafiresc te-ai făcut;

Bucură-te, că ochii de Suflet ţi-ai deschis;

Bucură-te, că Vederea de Duh ai primit;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 5-lea:

Puterea cea de Sus te-a întărit sa urci fără oprire la cele Înalte, deşi Om neputincios erai, neclintit stând ziua şi noaptea în cântarea de Aliluia.


Icosul al 5-lea:

Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momele, dar prin Credinţă şi Nădejde, pe toate le-ai învins;

Bucură-te, Fiu al Dumnezeieştii Împăraţii;

Bucură-te, lăcaş al Sf. Duh;

Bucură-te, Făclie a Luminii de Har;

Bucură-te, privire pătrunzătoare până înlăuntru;

Bucură-te, Văzător al celor nevăzute;

Bucură-te, floare de Piatră duhovnicească;

Bucură-te, Izvor din Stâncă;

Bucură-te, Biserică Vie a Lui Hristos;

Bucură-te, Linişte de Cântare Lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel îmbogăţit cu Sufletul;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 6-lea:

Nevoindu-te cu toate ostenelile pustniceşti şi mai ales cu Slujirea Sf. Liturghii, ai primit cu adevărat Împărtăşirea Lui Hristos, cântând Aliluia.


Icosul al 6-lea:

Nu ai plecat la pustie ca să fugi de Oameni, ci ca să te apropii şi mai mult de Dumnezeu, ca să fii şi mai de ajutor celor necăjiţi;

Bucură-te, Părinte înţelepţit de Har;

Bucură-te, cuvios al celor Sfinte;

Bucură-te, luptător neobosit cu cele potrivnice;

Bucură-te, Slujitorule al Împărăţiei de sus;

Bucură-te, Credinciosul Evangheliei Lui Hristos;

Bucură-te, Stâlp de viaţă monahicească;

Bucură-te, icoană de trăire sihastrească;

Bucură-te, Povăţuitor iscusit al călugărilor;

Bucură-te, desluşitor al tainelor ascunse;

Bucură-te, descoperitorul vicleniilor ucigătoare;

Bucură-te, împăcarea învrăjbiţilor;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 7-lea:

Tot mai mult doreai cele duhovniceşti, făcând din Paraclisul Peşterii unde sihăstreai, un colţ de Rai, cu neîncetată cântare de Aliluia.


Icosul al 7-lea:

În Rai era Pomul Vieţii, iar în sihăstria ta era Liturghia Lui Hristos, Noul Pom al Vieţii celei nemuritoare;

Bucură-te, Om îngeresc;

Bucură-te, înger omenesc;

Bucură-te, tăinuitorule al Darurilor de Sus;

Bucură-te, cel ce ai câştigat Viaţa de Rai;

Bucură-te, slujitorule al Dumnezeieştii Petreceri;

Bucură-te, că pe şarpele căderii l-ai ruşinat;

Bucură-te, că în picioare capul lui l-ai călcat;

Bucură-te, că prin Mântuirea ta şi noi ne Mântuim;

Bucură-te, că urmându-te, Darurile tale primim;

Bucură-te, cel ce te-ai Unit cu Dumnezeu;

Bucură-te, că prin aceasta păcatul l-ai biruit;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 8-lea:

Ca un Luceafăr al Dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, alungând întunericul înşelăciunii păcatului, câştigând Iertarea Crucii Lui Hristos, în cântarea de Aliluia.


Icosul al 8-lea:

Tu însuţi ţi-ai tămăduit bolile şi ranele, prin Darul Slujirii Lui Dumnezeu, prin care şi noi apoi primim tămăduiri ale suferinţelor noastre;

Bucură-te, podoaba Cuvioşilor;

Bucură-te, prin care şi noi câştigăm Nădejdea Mântuirii;

Bucură-te, mângâietorul bolnavilor;

Bucură-te, vindecătorule suferinţelor ascunse;

Bucură-te, îndreptătorule al celor greşiţi;

Bucură-te, cel care moi inimile celor învrăjbiţi;

Bucură-te, îmblânzitorul celor înrăiţi;

Bucură-te, alungarea farmecelor necurate;

Bucură-te, dezlegătorule al legăturilor vrăjitoreşti;

Bucură-te, ocrotitorul celor feciorelnici;

Bucură-te, scăparea de duhul desfrânării;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 9-lea:

Douăzeci şi opt de ani te-ai ostenit în sihăstrie, dorind mereu cele duhovniceşti, în cântarea de Aliluia.


Icosul al 9-lea:

Atât de mult cereai Domnului Darul Rugăciunii neîncetate, încât ziua şi noaptea te nevoiai să o câştigi;

Bucură-te, Rugătorule fierbinte;

Bucură-te, Purtătorule de Rugăciune;

Bucură-te, că şi în somn te Rugai;

Bucură-te, că Darul ei l-ai primit;

Bucură-te, că mulţi la Rugăciunea ta alergau;

Bucură-te, că mulţi la Rugăciunile tale se împlineau;

Bucură-te, că şi noi la Rugăciunea ta nădăjduim;

Bucură-te, că din Darul Rugăciunii tale ne hrănim;

Bucură-te, că prin tine şi noi Dar de Rugăciune dobândim;

Bucură-te, Părinte Omul Rugăciunii;

Bucură-te, Cuvioase, Chipul Rugăciunii neîncetate;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 10-lea:

Atât de mult doreai să dobândeşti Rugăciunea neîncetată a Inimii, Rugând mereu pe Maica Domnului să ţi-o înlesnească prin cântarea de Aliluia.


Icosul al 10-lea:

Şi într-o zi la Sf. Liturghie, în timpul Axionului însăşi Maica Domnului, ţi se arată parcă aievea, cum îţi dă Un Potir să-l ţii la piept, din care ai simţit ca iese o putere de Rugăciune;

Bucură-te, că din Potirul Liturghiei Rugăciunea ai primit;

Bucură-te, că prin Maica Domnului Potirul Domnului Iisus ţi s-a dăruit;

Bucură-te, că Potirul Inimii ţi s-a dezvăluit;

Bucură-te, că prin acesta Rugăciunea neîncetată ai pornit;

Bucură-te, că de atunci Izvor de Rugăciune curge din Inima ta;

Bucură-te, că ai devenit propovăduitorul acesteia;

Bucură-te, că pe toţi la Rugăciune îi îndemni;

Bucură-te, Povăţuitorule al Tainei Rugăciunii;

Bucură-te, descoperitorul Rugăciunii din Potirul Liturghiei;

Bucură-te, că făcând Inima Potir, Rugăciunea se primeşte;

Bucură-te, că prin Maica Domnului aceasta se dobândeşte;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 11-lea:

După mutarea ta din această lume, în smerenie ai vrut sa rămâi, neuitând însă pe Fii tăi duhovniceşti, ce cântă Aliluia.


Icosul al 11-lea:

Şi noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat totuşi Sfintele tale Moaşte, prin care cele de trebuinţă să primim;

Bucură-te, Părintele nostru duhovnicesc;

Bucură-te, Iubire de Părinte mult îndurătoare;

Bucură-te, prin care Milă primim;

Bucură-te, grabnicule ajutător în nevoi;

Bucură-te, ocrotitorul nostru întru primejdii;

Bucură-te, ascultătorul necazurilor noastre;

Bucură-te, alinătorul suferinţelor noastre;

Bucură-te, opritorul rautăţii viclene;

Bucură-te, potolirea şi alungarea duhurilor desfrânării;

Bucură-te, liman de scăpare;

Bucură-te, degrabă împăcare a celor învrăjbiţi;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 12-lea:

Îţi mulţumim Sfinte Părinte, ca nu te-ai scârbit de neputinţele şi păcătoşenia noastră. Te rugăm, nu ne lepăda dintre Fii tăi duhovniceşti, că şi noi cântăm Aliluia.


Icosul al 12-lea:

Te rugăm Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, cel care ştii ispitele vieţii pământesti, ajută-ne în tot ceasul de cumpănă şi încercare;

Bucură-te, Milă de cer pentru noi pământenii;

Bucură-te, Iertare coborâtă de Sus;

Bucură-te, prevedere şi scăpare de primejdii;

Bucură-te, întărire în ceas de ispită;

Bucură-te, care ne plateşti din faptele tale, datoriile noastre;

Bucură-te, milostiv nouă celor nevrednici;

Bucură-te, îţi cântăm şi noi cei săraci cu Sufletul;

Bucură-te, te lăudam şi noi umiliţii;

Bucură-te, Parinte bun şi iertător;

Bucură-te, cel care niciodată nu ne lepezi;

Bucură-te, Dragoste care de nimic nu se împuţinează;

Bucură-te, Dăruire, care niciodată nu conteneşte;

Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte, Noule Antonie.


Condacul al 13-lea:

O Sfinte Noule Antonie, Părintele nostru, cu Rugăciunile tale neîncetate şi pe noi ne ajută să putem duce Crucea noastră până la Învierea Sufletului, ca să fim şi noi Fii împărăţiei Lui Hristos, unde să cântăm vesnic Aliluia. (de trei ori)


Se repeta Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune:

Îţi mulţumim Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dăruit pe Părintele nostru Antonie de la Iezer, ca să ne fie mijlocitor şi ajutător în neputinţele noastre. Dacă nu am avea pe Sfinţii Tăi Rugători, ce ne-am face noi?... Sfinte Părinte Antonie, toată viaţa ta ai închinat-o Iubirii de Dumnezeu. Coboară o picătură de Iubire şi pentru noi. Suntem răi şi cu păcate de moarte, dar nu deznădăjduim de mântuirea noastră, alergând şi la sprijinul tău. Roagă-te Sfinte Părinte Noul Antonie şi pentru noi, împreună cu Preacurata Născătoarea de Dumnezeu, Mijlocitoarea Lumii către Hristos, Amin!