vineri, 22 ianuarie 2010

19 ianuarie - Acatistul Sfântului Marcu Mărturisitorul, episcopul Efesului

Facere a monahului Andrei Kapsocalivitul.


Condacul 1:

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Icosul 1:

Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:

Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri;

Bucură-te, luceafăr între sfinţi luminător;

Bucură-te, că îngerilor cu vieţuirea ai urmat;

Bucură-te, cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat;

Bucură-te, cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit;

Bucură-te, că obiceiurilor bătrân te-ai arătat;

Bucură-te, lauda cuvioasei tale maici;

Bucură-te, rod al sfintei rugăciuni;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 2-lea:

Împărate ceresc, slavă se cuvine Ţie Celui ce trimiţi luminători şi povăţuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe sfântul Marcu, dimpreună zicând Ţie: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu ţi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulţit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primeşte această cântare:

Bucură-te păstorule al Efesului;

Bucură-te, luminătorule de Dumnezeu trimis;

Bucură-te, tuturor pildă de fapte bune;

Bucură-te, cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit;

Bucură-te, iubitorule de feciorie;

Bucură-te, că darul ce l-ai primit l-ai înmulţit;

Bucură-te, că pentru răspuns bun te-ai îngrijit;

Bucură-te, că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 3-lea:

Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înţelepţită, te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Înger pământesc şi om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor, de la care auzi:

Bucură-te bărbat desăvârşit în înţelepciune;

Bucură-te, că se minunează cei ce aud de bogăţia darurilor tale;

Bucură-te, înger pământesc şi om ceresc;

Bucură-te, cel ce vrednic eşti întru arhierie;

Bucură-te, cel ce prin nevoinţe te-ai adus întru curăţie;

Bucură-te, că dragostea cu adevărul ai împreunat;

Bucură-te, că Filioque eres catolicesc ai arătat;

Bucură-te, că primatul papal dogmatisind l-ai surpat;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 4-lea:

Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toţi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toţi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând:

Bucură-te vas de mult preţ al lui Hristos;

Bucură-te, ce cu vieţuirea te-ai arătat mult-cuvios;

Bucură-te, ce prin cuvinte ai grăit luminos;

Bucură-te, ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor;

Bucură-te, că te-ai făcut următor Apostolilor;

Bucură-te, ce neîmblânzit ai asuprit pe draci;

Bucură-te, cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci;

Bucură-te, că pe apostaţii ierarhi i-ai mustrat;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 5-lea:

Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potoleşte mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-ţi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-ţi:

Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii;

Bucură-te, ce cu lumină ai orbit ereticii;

Bucură-te, că la pocăinţă pe toţi i-ai chemat;

Bucură-te, că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat;

Bucură-te, că doar cei învârtoşaţi nu te-au urmat;

Bucură-te, că nu ai pregetat cu blândeţe a-i mustra;

Bucură-te, că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulţi ai adus;

Bucură-te, că minciuna catolicilor nu te-a supus;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 6-lea:

Împăratul Ioan al Bizanţului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteşug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Chemând papa în cetatea Florenţei pe ortodocşii arhierei din toată lumea, fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor, şi punându-ţi înainte dogmele ereticeşti, te ispiteau să te învoieşti cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faţă, pentru care te lăudăm:

Bucură-te că pe latini i-ai vădit de eres;

Bucură-te, că la învăţarea norodului ortodox ai purces;

Bucură-te, că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii;

Bucură-te, că nu ai semnat zapisul cu catolicii;

Bucură-te, voinic propovăduitor al Sfintei Tradiţii;

Bucură-te, că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii;

Bucură-te, că cele şapte soboare ţi-au fost dreptar;

Bucură-te, că ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 7-lea:

Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăţăturile Sfinţilor Părinţi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinţit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi:

Bucură-te aur preastrălucit;

Bucură-te, că în foc te-ai lămurit;

Bucură-te, că mărturisind te-ai mântuit;

Bucură-te, că pe demoni i-ai asuprit;

Bucură-te, credincios apărător al credinţei;

Bucură-te, păstrător al Sfintei Tradiţii;

Bucură-te, tâlcuitor iscusit din scripturi;

Bucură-te, luminos povăţuitor de mulţimi;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 8-lea:

Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul Sfinţilor Părinţi, pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îţi cânta:

Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti;

Bucură-te, înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori;

Bucură-te, ridicătorul înşelaţilor ce se smeresc;

Bucură-te, rană mult chinuitoare latinilor eretici;

Bucură-te, pierzătorul anatemelor celor mincinoase;

Bucură-te, dumnezeiasca lumină a celor prigoniţi pentru dreptate;

Bucură-te, povăţuitor şi cârmaci ortodocşilor;

Bucură-te, vrednic stareţ al monahilor evlavioşi;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 9-lea:

Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole şi învăţături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceştilor învăţături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Toată cetatea Bizanţului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă:

Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinţă;

Bucură-te, cel prin care se luminează norodul;

Bucură-te, izgonitorul de iscusite vicleşuguri;

Bucură-te, făcător de nemincinoase minuni;

Bucură-te, mângâietor al căzutelor făpturi;

Bucură-te, stâlp de foc al credinţei;

Bucură-te, ce neclintit ai pătimit umilinţe;

Bucură-te, temelia dreptei credinţe;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 10-lea:

În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinţare de la Dumnezeu primind sfinţii părinţi, de a ta venire toţi s-au bucurat, care cu sârguinţă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniţat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinţă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului ţi-au viersuit cântare, lăudându-te aşa:

Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăţit;

Bucură-te, cela ce prin nevoinţe te-ai luminat;

Bucură-te, că prin mărturisire te-ai desăvârşit;

Bucură-te, că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit;

Bucură-te, că inima prin rugăciune ţi-ai neprihănit;

Bucură-te, că de glasul conştiinţei ai ascultat;

Bucură-te, că simţurile trupeşti cu duh le-ai adăpat;

Bucură-te, că sufletul nu ţi-ai întinat;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 11-lea:

Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană, când toţi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Înteţindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-ţi din pricina frigului şi flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit, pentru care te fericim cu unele ca acestea:

Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos;

Bucură-te, că la liman duhovnicesc ne-ai adus;

Bucură-te, rugător pentru cei neiscusiţi în credinţă;

Bucură-te, dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate;

Bucură-te, mângâietor celor ce zac întru umilinţe;

Bucură-te, părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie;

Bucură-te, sfânt povăţuitor al preoţilor cuvioşi;

Bucură-te, mare luminător al ierarhilor ortodocşi;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 12-lea:

Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulţimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toţi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuţi în reaua credinţă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îţi cântăm:

Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine;

Bucură-te, că Hristos ţi-a dat cereasca împărăţie;

Bucură-te, că multe minuni se fac la al tău mormânt;

Bucură-te, bucuria iubitorilor de adevăr curat;

Bucură-te, preacuvios părinte de dragoste luminat;

Bucură-te, soare care niciodată nu apui;

Bucură-te, piatră de poticnire apostaţilor de azi;

Bucură-te, cela ce pe temeiul Credinţei Ortodoxe ne înalţi;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!


Condacul al 13-lea:

O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puţine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatu-s-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi iarăşi se zice Icosul 1:

Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm:

Bucură-te cel scris în cartea vieţii cea din ceruri;

Bucură-te, luceafăr între sfinţi luminător;

Bucură-te, că îngerilor cu vieţuirea ai urmat;

Bucură-te, cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat;

Bucură-te, cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit;

Bucură-te, că obiceiurilor bătrân te-ai arătat;

Bucură-te, lauda cuvioasei tale maici;

Bucură-te, rod al sfintei rugăciuni;

Bucură-te, sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

şi Condacul 1:

Pe alesul şi marele mărturisitor veniţi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!