joi, 21 ianuarie 2010

15 mai - Acatistul Sfântului Părintelui nostru Pahomie cel Mare

Rugăciunile începătoare, apoi:

Condacul 1:

Apărătorul nostru şi grabnic folositor, pustnicul Domnului cu laude te cinstim că ai omorât toate patimile cu multă răbdare şi înfrânare şi ai ruşinat pe duşmanul cel nevăzut. Pentru toate acestea cântăm ţie: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Pahomie!


Icosul 1:

Înger trupesc şi om ceresc, cel ce ai avut viaţă îngerească, ca cel ce ai îndrăzneala către Dumnezeu, izbăveşte-ne din toate nevoile şi primejdiile ca să-ţi cântăm acestea:

Bucură-te, vlăstar nevestejit al Egiptului;

Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat;

Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat;

Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti;

Bucură-te, că ai ales fecioria;

Bucură-te, că te-ai logodit cu curăţia;

Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam şi Eva;

Bucură-te, că prin pustiuri ai potolit săltările trupului;

Bucură-te, că ai auzit glas din cer, zicând: „O, Pahomie, înţelege că acesta este semnul darului care ţi se dă de la Hristos Dumnezeu”;

Bucură-te, că ai ales viaţa calugărească;

Bucură-te, că povăţuitorul tău a fost şihastrul Palamon;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 2:

Văzându-te, de Dumnezeu purtătorule Sfinte Pahomie, vrăjmaşul la înălţime ridicat, te ispitea a te împiedica de la fapte bune, dar după puţin s-a ruşinat de sporirea ta, pentru acesta cântăm: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Având cunoştinţa celor ce sunt ca şi cum n-ar fi, ai trecut cu vederea cele trcătoare ale vieţii şi punându-ţi nădejdea în Dumnezeu ai ajuns la înalte sporiri, de aceea noi îţi cântăm:

Bucură-te, că la locul numit Tabenisiot, glas din cer ţi-a venit;

Bucură-te, că acolo ai poruncit de a zidi mănăstiri;

Bucură-te, că odată cu glasul din cer un înger înaintea ta a stat;

Bucură-te, că viaţa călugărească te-a învăţat;

Bucură-te, căci cu osteneala ta multe ai făcut;

Bucură-te, că prin viaţa ta bună, o mie de călugări ai adunat;

Bucură-te, că tuturor acestora purtător de grijă ai fost;

Bucură-te, că demonii multe năluciri ţi-au făcut;

Bucură-te, că tu cu rugăciunea şi cu arma Crucii le-ai biruit;

Bucură-te, pierzătorule a nebuniei vrăjmaşilor;

Bucură-te, neînspăimântătorule de înfricoşările lui;

Bucură-te, biruitorule a uneltirilor diavoleşti;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Preaînalt puternic te-a făcut întru toate, Sfinte Pahomire fericite, că neclintit ai rămas în darurile lui Dumnezeu, înconjurat fiind de vrăjmaşi, dar neîncetat ai cântat: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având dorinţa de a fi necăjit şi mai mult, cugetătorule de Dumnezeu, ai văzut Dumnezeiescul înger din cer pogorându-se şi cercetându-te pe tine în nevoinţele tale şi un glas ai auzit îmbărbătându-te, iar noi strigăm aşa:

Bucură-te, fiule al Dumnezeistii lumini;

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt;

Bucură-te, făclie nestinsă a liniştii;

Bucură-te, canonul cel drept al înfrânării;

Bucură-te, izgonitorul patimilor omeneşti;

Bucură-te, îmbogăţitorul de dumnezeiescul Dar;

Bucură-te, Părinte al părinţilor întâistătătorule;

Bucură-te, că ai adus lui Dumnezeu viaţa ta;

Bucură-te, că ai fost pildă spre mântuire;

Bucură-te, căci cu sudorile şihăstriei ai stins cărbunii patimilor;

Bucură-te, că ai înflorit ca un trandafir şi crin binemirositor în pustiul Egiptului

Bucură-te, că nevoinţele tale au strălucit ca soarele;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 4-lea:

Fiind aprins de Dumnezeiească dragoste ai alergat către muntele pustiului, bucurântu-te, iar vrăjmaşul multe rele ţi-a făcut, dar tu ca pe firele de păianjen le-ai rupt, pentru acestea noi îţi cântăm: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Chemării Domnului tău ai urmat, lepădând lumea cu toate frumuseţile ei, cu osârdie ai suferit greutatea pustiei şi ai rănit taberele demonilor bărbăteşte, de aceea îţi strigăm:

Bucură-te, că a doua oară a venit îngerul către tine;

Bucură-te, că ţi-a poruncit să-i primeşti pe toţi;

Bucură-te, că pe tot omul ai primit;

Bucură-te, că mănăstire ai făcut;

Bucură-te, că ai slujit fraţilor tăi;

Bucură-te, că multă smerenie ai câştigat;

Bucură-te, că iubitor de osteneală ai fost;

Bucură-te, că şingur masa puneai;

Bucură-te, că şi în grădină săpând, verdeţuri puneai;

Bucură-te, că bolnavilor slujeai;

Bucură-te, că şi portar ai fost;

Bucură-te, că toate slujbele cele mai grele ai făcut;

Bucură-te, că pe toţi cu fapta şi cu cuvântul ai întărit;

Bucură-te, că toţi în cinste ca pe un sfânt te avem;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!;


Condacul al 5-lea:

Stea mult luminoasă povăţuită de Duhul Sfânt, te-ai arătat în pustietăţi şi în oraşe, strălucind cu minunile, demonii gonind şi bolile vindecând şi pe noi învăţându-ne să cântăm: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzându-te tinerii Egiptului în pustie, ca pe un mai presus de oameni şi auzind învăţăturile tale s-au schimbat cu Dumnezeiască schimbare, pentru care mărind pe Dumnezeu îţi cântăm ţie:

Bucură-te, cel între oameni înger;

Bucură-te, între îngeri, omule;

Bucură-te, frumuseţea Cuvioşilor Părinţi;

Bucură-te, că fericitul preot Dionisie pentru prietenie te-a chemat în oraşul lui;

Bucură-te, că o femeie bolnavă cu credinţă s-a atins de hainele tale şi îndată s-a făcut sănătoasă;

Bucură-te, că dintr-o fată ai scos pe diavolul;

Bucură-te, că şi pe un om l-ai tămăduit printr-o pâine trimisă de tine;

Bucură-te, că prin rugăciuni şi post mult, multe boli ai tămăduit;

Bucură-te, căci cu darul Sfântului Duh multe minuni ai făcut;

Bucură-te, că pe monahul şilvan prin răbdare l-ai îndreptat;

Bucură-te, că noi dorim să ne îndreptezi la pocăinţă;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 6-lea:

Strălucit-au faptele cele bune ca soarele pe pământ şi în cer, bună slugă a lui Hristos, căci cu dreaptă mărire ne-ai propovăduit nouă credinţa lui Hristos, pentru care cântăm: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Văzând noroadele faptele tale cele bune şi viaţa ta cea mai presus de om, cu credinţă alergau ca la un om trimis de Dumnezeu, primind folosul cererilor, pentru aceasta ai adunat 7000 de călugări în multe mănăstiri, iar noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, că ai fost Proestos peste multe mănăstiri;

Bucură-te, că acelor 7000 de călugări le purtai de grijă;

Bucură-te, că şi pe noi ne ocroteşti;

Bucură-te, că Dumnezeu ţi s-a arătat ţie cu cunună de spini;

Bucură-te, că Domnul Hristos ţi-a spus: ”că seminţia ta cea duhovnicească nu va lipsi până la sfârşitul veacului”;

Bucură-te, că Domnul învăţături folositoare dându-ţi, s-a înălţat la cer;

Bucură-te, că meştesugurile diavoleşti le-ai risipi;

Bucură-te, că satana a fost supus sub picioarele tale;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 7: -lea

Vrând pe tine tot a te sfinţi, Părinte Pahomie, şi dorind slava cea nemuritoare, la Dânsul ai alergat cu căldură prin vieţuire curată, prin pusnicie şi prin viaţa prea luminată, cântând: Aliluia!


Icosul al 7: -lea

Nou oraş ai arătat adâncimii pustiului, Pahomie fericite, cel deopotrivă cu îngerii, căci ca un alt Ierusalim şi şinai, mănăstirile tale s-au proslăvit şi ca un alt Moise şi Ilie arătându-te, auzi de la noi aceste laude: ;

Bucură-te, al doilea Moise cu faptele;

Bucură-te, al doilea Ilie cu chinurile;

Bucură-te, cel ce cărările mergătorului ai urmat;

Bucură-te, cel ce blândeţii lui David te-ai asemănat;

Bucură-te, că rugându-te Preadulcelui Iisus, într-un ceas toate limbile le-ai învăţat;

Bucură-te, că pe monahul ce avea nevoie, în limba sa grecească l-ai îndreptat;

Bucură-te, că în fiecare zi pe monahi i-ai sfătuit şi pe cei greşiţi la pocăinţa i-ai adus;

Bucură-te, cel ce izgoneşti de la noi patimile sufleteşti;

Bucură-te, cel ce ne vindeci de durerile sufleteşti;

Bucură-te, că ne izbăveşti de meşteşugurile diavoleşti;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 8-lea:

Străină viaţă petrecând pe pământ, Părinte Pahomie, cu totul ţi-ai înălţat mintea spre cele cereşti, minunând pe îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta, pentru aceasta acum luând răsplătirile de la Dumnezeu, Îi cânţi Lui împreună cu îngerii: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cu totul vesel te-ai arătat, Părinte, văzând înălţarea sufletului monahului la care te grăbeai să mergi, ducându-se cu cântări de îngeri, pe care o ai arătat celor împreuna cu tine, de Dumnezeu purtătorule Părinte Pahomie, deci văzând noi sfinţirea ta, minunându-ne cântăm ţie acestea:

Bucură-te, al tainelor lui Dumnezeu văzătorule;

Bucură-te, al pământeştilor lucruri cu vederea trecătorule;

Bucură-te, că în trup fiind ai auzit cântare îngerească;

Bucură-te, că prin lacrimi şi post trupul ţi-ai topit;

Bucură-te, al celor căzuţi ridicare;

Bucură-te, că şi pe noi ne sfătuieşti şi povăţuieşti a urma ţie;

Bucură-te, că ascultându-te ne adunăm bogăţii;

Bucură-te, cel ce ai batjocorit mândria demonilor;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 9-lea:

Covârşind, Părinte, pe toţi cu blândeţea sufletului şi cu smerenta cugetare, Darul Sfântului Duh l-ai primit, după cum zice cuvântul: „Spre cine vom căuta fără numai spre cel blând şi smerit”, cântând: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Pe ritorii cei muritori ca pe nişte peşti fără de glas i-ai arătat prin cuvintele tale, că ritorisind despre Dumnezeu, cuvintele tale asemănându-le cu lucrurile, te-ai făcut minunat şi slăvit, pentru acesta cântăm ţie:

Bucură-te, vistieria cuvintelor Lui Dumnezeu;

Bucură-te, cel decât filosofii mai înţelept;

Bucură-te, înaintarea şi vârful Cuvioşilor;

Bucură-te, prin care toţi credincioşii s-au îndreptat;

Bucură-te, că toată tabăra demonilor ai ruşinat;

Bucură-te, că arşiţa zilei şi gerul nopţii ai suferit;

Bucură-te, că sufletul tău hrană cerească a caştigat;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 10-lea:

Vrând a te asemăna unicului Hristos, cu nerăutate ai iubit pacea şi dragostea, răsplătind răul în bine; pentru aceasta şi pentru toate faptele bune plăcute lui Dumnezeu cântăm cu mulţumire: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid nebiruit împotriva patimilor şi turn nesurpat al curăţeniei te-ai arătat, Părinte Cuvioase, căci cu privegherea gonind somnul lenei, te-ai făcut casă Duhului Sfânt, pentru aceasta noi lăudându-te, cântăm aşa:

Bucură-te, ca rănile lui Hristos le-ai purtat;

Bucură-te, slujitorul Maicii lui Dumnezeu;

Bucură-te, că vieţuind lui Dumnezeu, ai ajuns la adânci bătrâneţi;

Bucură-te, că fiind bolnav, ucenicul tău Teodor te-a îngrijit;

Bucură-te, că mai înainte cu două zile de sfârşitul tău, ai învăţat pe fraţii tăi să se ferească de eretici;

Bucură-te, că blagoslovindu-i ai adormit;

Bucură-te, că fraţii mult s-au tânguit pentru moartea ta;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 11-lea:

Împăratul împăraţilor Dumnezeu, vrând să te cheme la şine, ca să-ţi răsplătească cu bogate daruri pentru multele tale osteneli, a trimis mulţime de îngeri şi cetele Sfinţilor în întâmpinarea ta şi mergând înaintea lui Dumnezeu cu toţii aţi cântat: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Făclie primitoare de lumină înţelegătoare, te cunoaştem pe tine, Părinte Pahomie, că asemănându-te cetelor îngereşti, ne mijloceşti şi nouă mântuire pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că ceata proorocilor înainte ţi-a slujit;

Bucură-te, că apostolii te-au întâpinat;

Bucură-te, că Sfinţii Ierarhi ţi-au cântat;

Bucură-te, că mucenicii la cer te-au ridicat;

Bucură-te, căci Cuvioşii cu bucurie te-au primit;

Bucură-te, că Heruvimii cu cântări te-au suit;

Bucură-te, că Sfinţii toţi cu bucurie te-au primit în palatul lor şi osebit te-au aşezat;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 12-lea:

Cânţi acum împreună cu Îngerii, ca mai înainte cu oamenii, în ceruri veselindu-te, fericite, cântarea cea întreită Sfântă lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei care te cinstesc, Sfinte Părinte Pahomie, şi cu dragoste cântăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Izvor de tămăduire dobândindu-te, mai înainte şi după moarte Preacuviincioase, ca pe un părinte şi doctor al sufletelor noastre, te cântăm aşa:

Bucură-te, închinător smerit al Sfintei Treimi;

Bucură-te, lăudător al Sfintei Treimi;

Bucură-te, cântătorule împreună cu îngerii şi cu toţi Sfinţii;

Bucură-te, al nostru rugător;

Bucură-te, că închinându-ne Sfintelor Moaşte ale tale izbăvire de patimi primim;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale iertare de păcate luăm;

Bucură-te, apărătorule de grindină, omizi şi insecte;

Bucură-te, că mijloceşti împreună cu Născătoarea de Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


Condacul al 13-lea:

O, Preaînţelepte de Dumnezeu purtătorule, Pahomie Precuviincioase, vrednicia Părinţilor şi slava Cuvioşilor, primeşte de la noi laude pe care cu tot sufletul le aducem ţie şi roagă-te lui Dumnezeu pentru noi cei ce-ţi cântăm ţie: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Înger trupesc şi om ceresc, cel ce ai avut viaţă îngerească, ca cel ce ai îndrăzneala către Dumnezeu, izbăveşte-ne din toate nevoile şi primejdiile ca să-ţi cântăm acestea:

Bucură-te, vlăstar nevestejit al Egiptului;

Bucură-te, că din tinereţe lui Hristos ai urmat;

Bucură-te, că fireşte de trup te-ai depărtat;

Bucură-te, arătătorule al căilor monahiceşti;

Bucură-te, că ai ales fecioria;

Bucură-te, că te-ai logodit cu curăţia;

Bucură-te, că nu te-ai amăgit ca Adam şi Eva;

Bucură-te, că prin pustiuri ai potolit săltările trupului;

Bucură-te, că ai auzit glas din cer, zicând: „O, Pahomie, înţelege că acesta este semnul darului care ţi se dă de la Hristos Dumnezeu”;

Bucură-te, că ai ales viaţa calugărească;

Bucură-te, că povăţuitorul tău a fost şihastrul Palamon;

Bucură-te, Sfinte Preacuvincioase Părinte Pahomie!


şi Condacul 1:

Apărătorul nostru şi grabnic folositor, pustnicul Domnului cu laude te cinstim că ai omorât toate patimile cu multă răbdare şi înfrânare şi ai ruşinat pe duşmanul cel nevăzut. Pentru toate acestea cântăm ţie: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Pahomie!


Rugăciune:

Prefericite şi Preacuvioase Părinte Pahomie, ascultă-ne pe noi păcătoşii, care ne rugăm ţie: du rugăciunea către milostivul şi iubitorul de oameni Dumnezeu, căci tu pururea salţi în bucurie cu Sfinţii şi cu puterile cele fără de materie înaintea Lui. Roagă milostivirea lui Dumnezeu să nu ne osândească pentru fărădelegile noastre, ci să facă cu noi după mare mila Lui. Cere pentru noi viaţă paşnică, sănătate trupească şi sufletească, roduri îmbelşugate pământului, întru toate belşug şi binefacere, iar noi să-i întoarcem toate bunătăţile cele dăruite nouă, spre mărirea Lui şi binecuvântarea şi ajutorul Lui. Întăreşte-ne, Doamne, pe calea care duce la locaşurile celor Sfinţi, unde este glasul neîncetat al lăudătorilor care văd pururi frumuseţea cea nespusă a feţei Tale, Sfânta Biserica Ta o fereşte de dezbinări, pe credincioşi întăreşte-i, rătăciţii întoarce-i pe calea credinţei, pe toţi ne mântuieşte spre slava lui Dumnezeu după mare mila Ta. Iar noi cu mulţumire ne vom închina Preasfintei Treimi în trei feţe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!