miercuri, 20 ianuarie 2010

15 decembrie - Acatistul Sfântului Elefterie (Sfânt Mucenic)

Rugăciunile începătoare

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Troparul Sfântului:

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat - de Dumnezeu insuflate - spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la moarte, Sfinţite Mucenice Elefterie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!


Condacele şi Icoasele

Condacul 1:

Ca pe o podoabă a preoţilor şi îndemnător al purtătorilor de chinuri, toţi pe tine te cinstim şi te rugăm: „Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi care-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!”!


Icosul 1:

Văzându-te pe tine, Sfinte Mucenice Elefterie, frumusetea arhiereilor şi podoaba purtătorilor de nevoinţe, mare apărător al Bisericii lui Hristos şi al adevărurilor credinţei, ne-am adunat astăzi în Sfântă biserica ta, ca, după cuviinţă, să te lăudăm, zicând:

Bucură-te, păstorul neînfricat al turmei lui Hristos;

Bucură-te, luminător nespus al dreptei credinţe;

Bucură-te, putere şi întărire a creştinilor;

Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, pierzător al celor fără de lege;

Bucură-te, cel ce pe mulţi i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;

Bucură-te, grai al dumnezeieştilor cuvinte;

Bucură-te, alăută cerească;

Bucură-te, bună mireasmă a creştinătăţii;

Bucură-te, dar dat nouă de către Dumnezeu;

Bucură-te, chip al preoţiei celei adevărate;

Bucură-te, apostol al dreptei credinţe;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 2-lea:

Auzit-am, Sfinte Elefterie, chinurile ce le-ai îndurat pentru mărturisirea lui Hristos în lume, şi mă minunez de tăria ce ai arătat-o întru ele. Dar cunoscând că ţi-a fost dat ţie de sus, se cuvine să-I cântăm lui Dumnezeu, împreună, cântare: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Auzind Adrian împăratul de minunile pe care tu le făceai, şi cum multe oi adunai în staulul lui Hristos, voind să te întoarcă de la dreapta credinţă, a poruncit să fii adus în faţa lui. Dar tu l-ai întâmpinat cu neînfricată tărie, mărturisind cum se cuvine pe Hristos cel nemuritor şi Stăpân a toate. El, însă, mâniindu-se foarte de purtarea ta, te-a dat pe tine pradă multor chinuri, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce ai fost întins pe un pat de aramă înroşit în foc;

Bucură-te, că apoi ai fost aşezat pe un grătar încins;

Bucură-te, cel ce într-un vas fierbinte ai fost aruncat;

Bucură-te, cel ce în chinurile tale într-una te rugai lui Hristos;

Bucură-te, cel ce în ele ai primit dar de nevatamare;

Bucură-te, cel ce din toate aceste nevointe teafăr ai ieşit;

Bucură-te, înfricoşată vedere a îngerilor;

Bucură-te, tare nevoitor în chinuri;

Bucură-te, trup sfinţit în chinurile muceniciei;

Bucură-te, că prin ele te-ai făcut plăcut lui Hristos, Mântuitorul tău şi al nostru al tuturor;

Bucură-te, rugător către Dumnezeu pentru turma Lui;

Bucură-te, al nostru neadormit păzitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 3-lea:

Lui Hristos I-ai adus, Părinte turme de credincioşi, ca un păstor plin de zel. Iar Sfânta ta maică, vazând trupul tău sfinţit întru mucenicie, căzut la pământ, şi voind a-l săruta, de sabia călăului a fost ucisă. Acum cântarea fiului alături de cea a maicii sale se înalţă întru miros de bună mireasma duhovnicească către tronul slavei, întru plăcută rostire: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Arhanghelii cu îngerii se minunează, Părinte, de credinţa ta cea mare. Apostolii cu proorocii văd în tine şi în Sfânta ta maică - Antimea - pecetea apostoliei lor. Creştinii laolaltă spre tine îţi îndreaptă nădejdile lor glăsuind:

Bucură-te, cel ce încă de pe pământ ai fost înger în trup;

Bucură-te, cel ce acum locuieşti cu îngerii;

Bucură-te, cel ce de la maica ta ai supt învăţătura Apostolilor;

Bucură-te, cel ce ai supus împărăţia demonilor;

Bucură-te, cel ce pus fiind intr-un cazan cu fierbinte amestecătură, focul ai stins;

Bucură-te, cel ce legat fiind de un car şi tras de cai sălbatici, de îngeri ai fost slobozit;

Bucură-te, cel ce pe Coremon eparhul pentru Hristos l-ai câştigat;

Bucură-te, cel ce de Duhul Sfânt fiind purtat, în munţi te-ai sălăşluit, după ce de la chinuri nevătămat ai scăpat;

Bucură-te, cel ce pe fiarele sălbatice cu dumnezeieşti cuvinte la ascultare le-ai adus;

Bucură-te, cel ce faci minuni de tămăduiri;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale din nevoi pe multi îi eliberezi;

Bucură-te, grabnic ajutător al celor scârbiţi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 4-lea:

Eresul prin cuvintele tale înfruntându-l, Sfinte Elefterie, cu pătimirea ta pe urzitorul minciunii l-ai omorât şi cu puterea Celui de sus punându-l sub picioarele tale, ai ridicat împotriva lui pentru noi, cei ce cădem la a ta mijlocire, semne de biruinţă, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Ca unul ce porţi numele dumnezeieştii eliberări, sfinte, bărbăteşte ai învăţat dreapta credinţă, fiind nouă pilduitor în toate, iar poveţile tale urmându-le, ne faci să dobândim ale tale binefaceri, pentru care îţi cântăm:

Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne faci părtaşi Harului dumnezeiesc;

Bucură-te, eliberarea noastră de sursele cele viclene;

Bucură-te, slobozire de asuprirea demonilor;

Bucură-te, ridicare spre cele de sus;

Bucură-te, tămăduitor al rănilor trupeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, izvoritor de mirul învăţăturii;

Bucură-te, necurmată rugăciune către Dumnezeu;

Bucură-te, aducător de pace şi de linişte în căminurile cele bântuite de duhuri rele;

Bucură-te, căruţă încărcată de darurile duhovniceşti;

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, izbăvire a celor robiţi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 5-lea:

Cu ploile darurilor tale adapă-ne pe noi cei ce te cinstim pe tine cu credinţă, Sfinte Mucenice Elefterie, şi săvârşim pomenirea ta cu dragoste, doxologie aducând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Cu adevărat locuieşti în lumina cea neînserată, făcându-te lumina mai strălucitoare decât soarele. Iar cei ce se apropie acum cu rugăciunea către tine, se simt ei înşişi luminaţi de strălucirile cele înalte şi întru evlavie prea luminată îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, trup mucenicit;

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt;

Bucură-te, smerenie prea înaltă;

Bucură-te, podoaba cerului;

Bucură-te, lauda Iliricului;

Bucură-te, trâmbiţa adevărului;

Bucură-te, izvor de sfinţenie;

Bucură-te, sabie a Duhului Sfânt;

Bucură-te, propovăduitor al Sfintei Treimi;

Bucură-te, că în toată viaţa numai frumuseţea lui Dumnezeu căutai;

Bucură-te, că nu te-a spăimântat fierbânţeala pornirii fiarelor sălbatice;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 6-lea:

Din lumina pătimirii tale ai înflorit ca un pom frumos, podoaba mucenicilor. Iar acum te arăţi nouă floare a Raiului, trimiţând pe pământ dumnezeiască bună mirosire, pe care noi o înălţăm Celui Preaînalt, cântând cu tine: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Făcându-te gură a lui Dumnezeu pentru a răpi din gura vrăjmaşului pe credincioşii cel cu cuget isteţ, i-ai arătat pe aceştia moştenitori ai darului Celui de sus. Iar ei întru izbăvirea lor cântare ca aceasta îţi aduc ţie:

Bucură-te, scuturător al lanţurilor satanei;

Bucură-te, surpător al eresurilor;

Bucură-te, libertate prea fericită;

Bucură-te, dătător al darului cel dumnezeiesc;

Bucură-te, îndrumător spre cele de sus;

Bucură-te, pierzător al demonilor;

Bucură-te, învăţător al înfrânării;

Bucură-te, vasul luminii;

Bucură-te, pârghie a izbăvirii;

Bucură-te, punte spre Ierusalimul ceresc;

Bucură-te, că altceva nu ştiu să grăiesc decât: bucură-te!;

Bucură-te, stea a vieţii celei duhovniceşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 7-lea:

Minune dumnezeiască te-ai arătat, fericite, celor ce aleargă la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule; căci de multe feluri de întristări şi de asupriri i-ai scăpat pe cei ce - după Dumnezeu - spre tine au năzuit cu credinţă, rostind cu buze de tină: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Ca cel ce ai îndrazneală către Hristos, Sfinte Elefterie, căci turma Lui o păzeşti de lupii văzuţi şi nevăzuţi, şi nu te întorci de către cei ce scapă sub acoperământul sfinţeniei tale, dă-mi mână de ajutor şi mie celui învăluit de păcate, spre a te cinsti cu acestea:

Bucură-te, Elefterie, prea lăudate;

Bucură-te, cârmuitorule prea bune;

Bucură-te, floarea cea aleasă a ogorului duhovnicesc;

Bucură-te, ierarhul Domnului;

Bucură-te, slujitor lui Dumnezeu cu Arhanghelii;

Bucură-te, că pe cei ce se roagă ţie îi bucuri cu cele de sus;

Bucură-te, faţă prea luminoasă a sfinţeniei;

Bucură-te, risipitor de furtuni;

Bucură-te, polată a darurilor cereşti;

Bucură-te, curăţitor al sufletelor pioase;

Bucură-te, doctorul sufletelor şi al trupurilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 8-lea:

Uitându-te la viaţa cea statornică, prealăudate, cu adevărat te-ai răstignit lumii, şi ca aurul curăţit prin foc, aşa te-ai curăţit şi tu prin chinurile pătimirilor tale, pentru a rosti apoi întru desăvârşită sfinţenie lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

De împresurările demonilor izbăveşti pe oameni, sfinte, cu rugăciunile tale, şi de asuprirea cea amară îi scapi pe toţi cu alergarea ta către izvorul bucuriei, pentru a-i adapa din belşug, ca întru mulţumită să-ţi cânte ţie:

Bucură-te, Elefterie;

Bucură-te, preasfinţite;

Bucură-te, preafericite;

Bucură-te, îndreptarea celor rătăciţi;

Bucură-te, izbăvitorul celor întristaţi;

Bucură-te, ruşinarea demonilor;

Bucură-te, că prin tine dobândim uşurarea;

Bucură-te, slujitor al Harului;

Bucură-te, cel ce îneci duhurile viclene în marea cea de foc;

Bucură-te, că legi gura celor ce uneltesc rele;

Bucură-te, că dai putere celor osteniţi;

Bucură-te, că îmblinzeşti sfătuirea cea rea;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 9-lea:

Nu pricep de unde voi începe a-ţi aduce lauda, preasfinte; ce cântare îţi voi cânta sau cu ce cununi te voi încununa? Că de-mi voi aduce aminte de pătimirile tale, mă cutremur; iar de vorbirea cu fiarele sălbatice mă minunez. De aceea împreună să slăvim puterea Celui Preaînalt, cea vădită lumii prin tine, cu cântarea: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos spală şi întinăciunea păcatelor mele şi cu mulţimea minunilor schimbă cugetele celor ce pândesc sufletul meu întru răutate, ca întru linişte şi deplină desfătare a slavei celei de sus să mă indrept către tine zicând:

Bucură-te, cel ce alungi nelegiuirea;

Bucură-te, pământ roditor de dreptate;

Bucură-te, mărgăritarul Domnului;

Bucură-te, strajă împotriva relelor uneltiri;

Bucură-te, povăţuitor, de Dumnezeu înţelepţit, al poporului;

Bucură-te, rază de bucurie;

Bucură-te, lumină a sfintei măriri;

Bucură-te, gând de întărire al celor scârbiţi;

Bucură-te, dar ceresc biruitor al săgeţilor vicleanului;

Bucură-te, mare apărător al celor ce cheamă numele tău într-ajutor;

Bucură-te, al săracilor miluitor;

Bucură-te, al văduvelor sprijinitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 10-lea:

Numele tău mai mult decit oricare dintre sfinţi s-a facut nouă mângâiere, Preafericite Sfinte Elefterie, căci el însuşi ne vorbeşte de la sine de eliberarea noastră din nevoi; iar aflarea de bunătăţi întru pomenirea lui ne îndeamnă a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Obosiţi de valurile cele rele ce vin asupra noastră şi neputându-ne lupta cu ele fără ajutorul tău, preafericite, neavând pocăinţă deplină pentru păcatele noastre cele multe, cădem cu tine la milostivirea lui Dumnezeu şi te rugăm să ne izbăveşti de-a pururea cu rugăciunile tale către Domnul. Şi aşa întăriţi întru dragostea cea către Ziditorul nostru să lăudăm isprăvile tale, zicând:

Bucură-te, zid de scăpare;

Bucură-te, turn de ocrotire;

Bucură-te, pavăză prea tare;

Bucură-te, coiful mântuirii;

Bucură-te, ajutător neobosit;

Bucură-te, mucenice, prea folositorule;

Bucură-te, surpătorul mândriei celor potrivnici;

Bucură-te, suliţă a puterii Celui de sus;

Bucură-te, muntele de biruinţă a credinţei în Hristos;

Bucură-te, cetate păzitoare a dreptăţii dumnezeieşti;

Bucură-te, scară conducătoare spre cer a celor smeriţi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 11-lea:

Tu eşti Păstorul cel mare, sfinte, al turmei lui Hristos, pe care ducând-o la păşunea cea duhovnicească o adapi din izvorul Raiului, ca întru desfătarea vederilor celor prea înalte să laude pe Dumnezeu, zicând: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Ca un luceafăr ai strălucit în ţinutul Iliricului, întunericul înşelăciunii gonind şi săvârşind pururea tămăduiri; prin tine Dumnezeu S-a preamărit, pentru care auzi de la noi acum acestea:

Bucură-te, prin care Biserica s-a întărit;

Bucură-te, prin care capiştile idoleşti s-au prăbuşit;

Bucură-te, cel ce vrăjile le-ai spulberat;

Bucură-te, cel ce credinţa lui Hristos luminată ai sădit;

Bucură-te, cel ce prin propovăduirea ta lumea s-a mântuit;

Bucură-te, cel ce cu preţul vieţii pe Hristos ai mărturisit;

Bucură-te, cel ce în ceruri vorbeşti acum cu îngerii;

Bucură-te, cel ce vezi pururea faţa lui Dumnezeu;

Bucură-te, că vrei cu fericirea ta să ne fericeşti şi pe noi;

Bucură-te, ajutătorul celor osteniţi;

Bucură-te, cel ce glasuieşti lui Dumnezeu dintru sfinţenia ta;

Bucură-te, strajă neadormită a tuturor creştinilor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 12-lea:

Propovăduitor al dreptei credinţe fiind şi lucrător cu dar deplin în via Domnului, te-ai mărturisit pe tine slugă bună şi credincioasă. De aceea, chemat acum la dreapta Părintelui Ceresc, ne ajuţi a-L slăvi împreună cum se cuvine, cu cântarea: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cânţi acum în ceruri - ca mai înainte cu oamenii - veselindu-te, fericite, cântarea cea întreit Sfântă lui Dumnezeu, pe Care roagă-L pentru cei ce te cinstesc pe tine cu acestea:

Bucură-te, locuitor al cerului;

Bucură-te, luminător al celor de pe pământ;

Bucură-te, sprijinitor al celor împovăraţi;

Bucură-te, fierbinte mijlocitor către Dumnezeu;

Bucură-te, văzător al slavei cereşti;

Bucură-te, izvor de mângâiere;

Bucură-te, toiag înfrunzit al bunelor nădejdi;

Bucură-te, liniştea sufletelor bântuite de duhuri rele;

Bucură-te, sporul muncii cinstite;

Bucură-te, mustrător al bogaţilor nemiloşi;

Bucură-te, cel ce nu te întorci de la nevoile pământenilor;

Bucură-te, tămăduitor al rănilor sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


Condacul al 13-lea (de trei ori):

O, Preasfinte Elefterie, căpetenia sfinţilor mucenici, primeşte de la noi aceste laude ce din tot sufletul le aducem ţie în Sfântă biserica ta, şi căzând către tine cu umilinţă, nădăjduim să te rogi lui Dumnezeu pururea pentru noi, cei ce cântăm: Aliluia!


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Văzându-te pe tine, Sfinte Mucenice Elefterie, frumusetea arhiereilor şi podoaba purtătorilor de nevoinţe, mare apărător al Bisericii lui Hristos şi al adevărurilor credinţei, ne-am adunat astăzi în Sfântă biserica ta, ca, după cuviinţă, să te lăudăm, zicând:

Bucură-te, păstorul neînfricat al turmei lui Hristos;

Bucură-te, luminător nespus al dreptei credinţe;

Bucură-te, putere şi întărire a creştinilor;

Bucură-te, cel insuflat de Duhul Sfânt;

Bucură-te, pierzător al celor fără de lege;

Bucură-te, cel ce pe mulţi i-ai adus la închinarea către Dumnezeu, Cel în Treime slăvit;

Bucură-te, grai al dumnezeieştilor cuvinte;

Bucură-te, alăută cerească;

Bucură-te, bună mireasmă a creştinătăţii;

Bucură-te, dar dat nouă de către Dumnezeu;

Bucură-te, chip al preoţiei celei adevărate;

Bucură-te, apostol al dreptei credinţe;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!


şi Condacul 1:

Ca pe o podoabă a preoţilor şi îndemnător al purtătorilor de chinuri, toţi pe tine te cinstim şi te rugăm: „Sfinte Mucenice Elefterie, pe cei ce prăznuiesc cu dragoste pomenirea ta, din multe feluri de nevoi îi eliberează, rugându-te lui Dumnezeu neîncetat pentru noi toţi care-ţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Mucenice Elefterie, mare făcător de minuni!”!