miercuri, 20 ianuarie 2010

13 decembrie (9 august) - Acatistul Sfântului Gherman de Dumnezeu purtător şi făcător de minuni din Alaska

Sfântul Gherman (1756-1837) a fost un călugăr crescut în duhul isihast al Sfântului Paisie de la Neamţ, ce a ajuns misionar în insulele aleutine, fiind primul sfânt ortodox ce a trăit pe pământ american. La canonizarea sa a contribuit mai ales Părintele Serafim Rose şi frăţia sa, ce poartă acum chiar numele sfântului. Sfântul Gherman este cunoscut şi prin numeroasele minuni şi tămăduiri săvârşite după adormirea sa. Sfintele sale moaşte se află în Alaska pe insula Kodiak, iar o părticică la mănăstirea Ormilia din Grecia.


Condacul 1:

Minunatule făcător de minuni şi preaslăvit Sfânt al lui Hristos, de Dumnezeu purtătorule Părinte Gherman, strălucirea Alaskăi şi bucuria întregii Americi, ţie îţi aducem aceste cântări de laudă. Fiind cerescul ocrotitor al pământului nostru şi prea puternic mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, nu înceta să te rogi pentru noi, fiii tăi, care cu râvnă strigăm ţie: Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Icosul 1:

Făcătorul îngerilor mai dinainte te-a ales, părinte Gherman, să fii propovăduitor al credinţei Ortodoxe în Lumea Nouă şi întemeietor al monahismului în nordul îndepărtat, şi te-a trimis pe tine precum l-a trimis pe Apostolul Pavel la păgâni, pentru ca lumina Ortodoxiei să strălucească până la capătul pământului. Iar oamenii cei mulţumitori te laudă pe tine ca pe un ceresc ocrotitor cu aceste cântări:

Bucură-te, Părintele nostru Gherman, urmaşul Apostolilor;

Bucură-te, cel care ai luminat pământul american cu lumina adevăratei credinţe;

Bucură-te, cel ce ai dobândit străvechea dragoste de pustie;

Bucură-te, cel ce ai fost salvat de la moarte de Maica Domnului;

Bucură-te, cel ce ai fost crescut din copilărie în pustia Sarovului;

Bucură-te, prea cinstită mlădiţă a Valaamului;

Bucură-te, că ai fost luminat de lumina Taborului;

Bucură-te, cel care ai luminat cu Hristos întunericul nordului;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 2-lea:

Fiind înflăcărat cu dragoste arzătoare pentru Domnul şi dorind să-L slujeşti numai pe El, ţi-ai dăruit tinereţile lui Dumnezeu ca un dar ales şi ţi-ai îndreptat paşii către mănăstirile Sarovului şi ale Valaamului, unde laolaltă cu obştea monahilor ai cântat cu umilinţă:Iisuse Preadulce, mântuieşte-ne pe noi păcătoşii”. Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Din tinereţile tale ai fost împodobit cu înţelepciune duhovnicească, sfinte al lui Dumnezeu, ca să poţi înţelege frumuseţea şi dulceaţa Raiului; astfel cu prea înţeleptul stareţ Nazarie, povăţuitorul Sfântului Serafim de Sarov, ai cercetat înţelepciunea lui Dumnezeu şi căile Domnului. Pentru aceasta, Sfânta Biserică te laudă aşa:

Bucură-te, că l-ai slujit pe stareţul pustnic în pustia Sarovului;

Bucură-te, că precum o albină, ai adunat nectar duhovnicesc de la marele Teodor din Sanaxar;

Bucură-te, cel ce cu prietenul tău Varlaam ai întărit pe fraţii de la Valaam, întăreşte-ne acum şi pe noi;

Bucură-te, că ai cercetat pe pustnicii din depărtări, acum cercetează-ne şi pe noi;

Bucură-te, că tu însuţi ai devenit pustnic laCâmpia lui Gherman”;

Bucură-te, că prin sfinţenia ta ai fost asemenea ocrotitorului tău Gherman, întemeietorul Valaamului;

Bucură-te, că ai fost cinstit de fraţii de la Valaam pentru blândeţea şi trezvia ta;

Bucură-te, că acum eşti slăvit de întreaga Biserică;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 3-lea:

Puterea Celui Preaînalt a luminat pe de Dumnezeu înţelepţitul ierarh al Bisericii Ruse, Gabriel, să trimită propovăduitori ai credinţei ortodoxe pe pământul american, iar tu, Sfinte Părinte Gherman, ai primit această apostolească lucrare. Pentru aceea, toţi oamenii cei luminaţi cu lumina lui Hristos prin ostenelile tale şi cu pilda vieţii tale cântă Domnului: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Iubind ostenelile vieţii monahale, tu ai arătat, Sfinte Părinte Gherman, şi mare râvnă apostolească în propovăduirea lui Hristos cel răstignit celor ce stăteau în întunericul păgânei necunoştinţe. Amintindu-ne durerile şi ostenelile tale, cu dragoste îţi înălţăm cântare aşa:

Bucură-te, cel ce ai arătat ascultare fără de cârtire Stareţului tău;

Bucură-te, cel ce ai călătorit până la capătul pământului, în lunga ta călătorie de filocalică propovăduire;

Bucură-te, cel a cărui dragoste pentru pământul părintesc nu s-a micşorat;

Bucură-te, cel ce ai ajuns să ai dragoste arzătoare pentru noua ta ţară;

Bucură-te, întâiul trăitor al ascezei contemplative în America;

Bucură-te, oglindire a sfinţilor monahi de la Ladoga din sfânta Rusie;

Bucură-te, cel ce ai adusTebaida rusească a Nordului” în America;

Bucură-te, cel ce ai sădit un început de sfinţenie, ca o comoară preţioasă, în Lumea Nouă;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 4-lea:

Nici furtuna înşelătoarelor valuri ale oceanului, nici învolburările marilor râuri, nici pădurile întunecate n-au putut să stingă simţămintele tale, o, Sfinte Gherman, pentru bunăvoinţa Stareţului Nazarie faţă de tine şi ai strigat cu recunoştinţă:Îmi închipui cu ochii minţii iubita mănăstire a Valaamului şi pururea o văd peste marele ocean”. Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzim bucuria ta apostolică, Sfinte Părinte Gherman:Am fost răpit în duh: găsindu-mă între vreme bună şi vreme rea, între bucurie şi întristare, între îndestulare şi lipsă, săturare şi înfometare, căldură şi frig, dar în toate necazurile aflu ceva ce mă bucură când aud de râvna cu care fraţii propovăduiesc Cuvântul lui Dumnezeu şi trec de la bucurie la vederea duhovnicească”, şi strigăm către tine unele ca acestea:

Bucură-te, propovăduitorule al lui Dumnezeu, insuflă-ne şi nouă râvna ta;

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu, dăruieşte bucurie inimilor noastre;

Bucură-te, mijlocitorule pentru toţi cei deznădăjduiţi;

Bucură-te, preadulce mângâietor al sufletelor tulburate;

Bucură-te, cel ce dai tămăduiri prin smerenia ta;

Bucură-te, aspru învăţător al tuturor celor ce se îndepărtează de la Ortodoxie;

Bucură-te, cel care ne îndrumi prin dragostea ta către calea cea dreaptă;

Bucură-te, cel care prin blândeţea ta, dai aripi sufletelor noastre să vadă cele cereşti;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 5-lea:

Cu rugăciunea ta cea dumnezeieşte curgătoare ai făcut bine mirositoare pădurile din insula Pinului şi ai strălucit ca o stea călugărească, sfinte, numind această insulă Noul Valaam, după cum Vechiul Valaam fusese numit Noul Athos, ca să luminezi astfel întregul pământ american cu lumina iubirii tale; iar călugării şi toţi oamenii din toate colţurile lui să strige cu dragoste către Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând smerenia ta, părinte al nostru Gherman, toţi s-au minunat cum ai refuzat marea slujbă a preoţiei, urmând pe Sfântul Antonie de la Pecerska, întemeietorul monahismului din Rusia, precum şi el a urmat pe Sfântul Antonie cel Mare, părintele monahismului. Astfel, în adânca ta smerenie, întemeietorule al monahismului în vestul îndepărtat, tu ai dorit, după rânduiala Athosului, să fii un simplu călugăr, zicând:Creştinul este un luptător, care se luptă să treacă printre oştile nevăzuţilor vrăjmaşi către cereasca sa casă”. Pentru aceasta noi îţi cântăm ţie:

Bucură-te, că prin smerenie ai ajuns la cereasca locuinţă;

Bucură-te, că în soborul sfinţilor cuvioşi ai devenit primul stareţ din America;

Bucură-te, că eşti mare călăuzitor al oştilor călugăreşti în războiul nevăzut;

Bucură-te, că ai numit locul ostenelilor tale ascetice Noul Valaam;

Bucură-te, că ai dăruit moaştele tale mănăstirii proorocite de tine;

Bucură-te, căci cu mare râvnă ai păstrat taina călugăriei;

Bucură-te, cald apărător al fraţilor adunaţi de tine;

Bucură-te, că ne-ai îmbrăcat într-o nouă dorire şi dragoste pentru veacul ce va să vină;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 6-lea:

Pustia nordului slăveşte ostenelile şi minunile tale şi te laudă ca pe o nouă mlădiţă a viei Bisericii din Rusia ce a înmugurit pe pământul american. Cu rugăciunile tale ai înmiresmat mlaştinile şi pădurile din Alaska, urmând pe asceţii cei din vechime şi în liniştea nopţii strigai către Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Lumina Evangheliei a luminat în învăţăturile tale:Creştinul trebuie să trăiască întru nădejde şi bucurie şi să nu ia aminte la deznădejdea care-l copleşeşte. Pentru aceasta e nevoie de scutul credinţei”. Primind acestea de la tine, cu bucurie strigăm:

Bucură-te, cel ce ai dat tuturor un scut de credinţă vie şi înţeleaptă;

Bucură-te, cel ce ai alungat întunericul păgânătăţii din noi;

Bucură-te, cel ce ai împrăştiat mândria şi deznădejdea prin dumnezeiasca vedere;

Bucură-te, că îi ocroteşti pe toţi cei neputincioşi, ca un adevărat părinte, până în ziua de astăzi;

Bucură-te, că precum un duhovnicesc dascăl ne chemi către rai;

Bucură-te, că numindu-teumil” ne-ai învăţat smerenia;

Bucură-te, cel ce ne-ai rănit inimile cu bucurie;

Bucură-te, cel ce ne-ai acoperit cu nădejdea ca şi cu un curcubeu;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 7-lea:

Dorind să lumineze un pământ păgân cu lumina cunoaşterii Sale, Domnul a rânduit să semene cu putere seminţele credinţei ortodoxe şi ţi-a poruncit, sfinte părinte, să aperi şi să-i înveţi pe toţi adevărata credinţă. Şi ca un păstor neînfricat ne strigi:Nu te teme turmă mică; eu sunt cel ce bate clopotele Pascale! Hristos a Înviat!”. Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Minunat ai stăruit în rugăciune întru cele înalte, Cuvioase Părinte, dar nu i-ai uitat nici pe cei ce trăiau jos pe pământ. Ai avut, mai ales, mare grijă de orfanii fără adăpost, zidind pentru ei un adăpost şi o şcoală, unde i-ai învăţat legea Domnului. De aceea, pentru ostenelile tale primeşte de la noi laudele acestea:

Bucură-te, apărătorul săracilor şi al celor fără de tată;

Bucură-te, că ai construit o casă orfanilor şi i-ai învăţat frica Domnului;

Bucură-te, că după ce ai cultivat pământul cu mare osteneală, ai adus rod însutit;

Bucură-te, hrănitorul orfanilor cu hrană cerească şi cu hrană pământească;

Bucură-te, că ai dat tuturor să bea din apa cea vie a Evangheliei;

Bucură-te, că înmulţind un mic peste ai mulţumit pe mulţi;

Bucură-te, om al tăcerii, ce nu eşti din lumea aceasta;

Bucură-te, că i-ai învăţat pe toţi să se roage neîncetat şi să iubească pe Dumnezeu cu toată inima lor;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 8-lea:

O, preaslăvită minune! Domnul, Iubitorul de oameni, dorind să descopere în tine, Sfinte, un izvor de mângâiere pentru poporul Său, ţi-a dăruit darurile înainte-vederii şi al tămăduirii. Iar tu, prin faptele şi cuvintele tale pe mulţi ai adus la dragostea de Dumnezeu; pentru aceea, luminaţi de razele ostenelilor tale, oamenii au strigat către Domnul: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Ales al lui Dumnezeu ai fost, sfinte, iar oamenii cei nou luminaţi cu lumina credinţei creştine, au alergat către tine în toate nevoile şi necazurile lor. Iar tu, ca un părinte iubitor de fii, ai mijlocit pentru toţi în rugăciune, dăruind tămăduiri şi mângâind pe toţi cei ce alergau la tine pentru ajutor; pentru aceea fiii tăi duhovniceşti te slăvesc aşa:

Bucură-te, liman liniştit pentru sufletele zdruncinate de furtuni;

Bucură-te, doctorul nostru cel plin de har şi grabnic ajutător;

Bucură-te, că precum Sfântul Nil, prima biserică din insula Pinului ai închinat-o Întâmpinării Domnului;

Bucură-te, că aprinzând tu lumânări pentru acest praznic, Domnul a dat ajutor miraculos în timpul unei ciume;

Bucură-te, cel ce-i aperi pe cei pribegi de duşmanii văzuţi şi de cei nevăzuţi;

Bucură-te, că în vremea furtunilor duhovniceşti ai fost la fel de răbdător precumStânca Monahului”;

Bucură-te, că te-ai numit pe tinedoctor” pentru noul tău popor;

Bucură-te, iubitorule Avva care ai văzut viitorul ca şi cum ar fi prezentul;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 9-lea:

Împreună vorbitor cu cetele îngereşti ai fost, fericite părinte Gherman, şi tu însuţi ai dat mărturie despre cum îngerii erau cu tine în sălbăticie, sfinţind apele la praznicul Botezului Domnului şi cum cu bucurie ai cântat cu ei. Auzind acestea, cei născuţi pământenii s-au minunat, strigând împreună: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Marii ritori nu pot număra minunile pe care le-ai arătat poporului, când ai liniştit valurile mării şi un foc din pădure, prin rugăciunile tale. Iar când a fost o mare revărsare de ape, prin rugăciunile tale ai oprit marea la icoana Maicii Domnului, spunând:Apa nu va trece de acest loc”. Pentru aceasta te lăudăm aşa:

Bucură-te, că în chip minunat linişteşti apele;

Bucură-te, preaslăvit izbăvitor de focul din pădure;

Bucură-te, cel care l-ai ascultat pe Sfântul Inochentie când te-a strigat de pe mare;

Bucură-te, cel ce ai chemat în mod tainic pe sfântul noul mucenic Tihon Patriarhul în America;

Bucură-te, cârmaci al celor ce plutesc pe mare;

Bucură-te, cel ce ce ai îmblânzit urşi sălbatici cu blândeţea ta;

Bucură-te, cel ce ai schimbat mânia oamenilor răi cu blândeţea ta;

Bucură-te, cel ce ai trimis din ceruri o mireasmă minunată celor ce te-au chemat;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 10-lea:

Slăvim mântuitoarea şi cinstita ta adormire, căci ai ştiut dinainte ziua şi ceasul fericitei tale înălţări de pe pământ la cer. Preaslăvită a fost şi îngroparea ta, căci, după patruzeci de zile de mare învolburată, proorocia ta despre aceasta s-a împlinit. Ucenicul tău Gherasim, simţind o mireasmă minunată şi văzând Lumina cea necreată ce te înconjura în ceasul adormirii, a cântat Domnului: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid nesurpat eşti prin viaţa ta, părinte, pentru obştile de călugări; iar la adormirea ta ai arătat o preaslăvită minune: trupul tău a stat în biserică fără să se strice, pentru multe zile. Oamenii, văzând la adormirea ta un stâlp de foc înălţându-se la cer, au strigat ţie acestea:

Bucură-te, că ne-ai încredinţat prin cinstitul tău sfârşit de sfinţenia ta;

Bucură-te, că înălţându-te la cer calea ţi-a fost arătată printr-un stâlp de foc;

Bucură-te, că ne-ai lăsat moştenire sfintele tale moaşte;

Bucură-te, că la racla moaştelor tale şchiopii se tămăduiesc şi aud glasul tău din mormânt;

Bucură-te, că vindeci neputinţele cu pământ de la mormântul tău;

Bucură-te, că ne-ai dat un izvor de apă sfântă şi tămăduitoare;

Bucură-te, că ai venit la Stareţul Gherasim chemându-l să trăiască pe insula Pinului;

Bucură-te, că te afli în liniştea insulei Pinului ca unul ce eşti viu în chip tainic;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 11-lea:

Cântări neîncetate ai înălţat către Sfânta Treime în pustia din mijlocul naturii sălbatice, Părinte Sfinte, şi ai vegheat în duh asupra obştii de sfinţi plăcuţi ai lui Dumnezeu semănaţi şi ocrotiţi de tine pe pământul american, cântând cu cetele îngereşti: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Luminător ai fost, împrăştiind lumina către viitorii monahi, împreună sfinţi ostaşi cu tine în îndepărtata Americă, ce mai înainte erau străini de adevărata Ortodoxie, sfinte Părintele nostru Gherman, apărându-ne de atacuri şi mjlocind pentru noi, ziceai:Nu suntem zguduiţi numai de valurile mării, ci noi suferim şi călătorim prin mijlocul acestei lumi amăgitoare şi învolburate, făcându-ne drum spre casa noastră cea cerească”; pentru aceasta strigăm ţie:

Bucură-te, credincios împreună-luptător cu Ioasaf, primul ierarh al ruşilor din America;

Bucură-te, cel ce ai fost martor al râvnei până la moarte al lui Iuvenalie;

Bucură-te, că l-ai cinstit pe Petru Aleutul ca fiind un Nou Mucenic;

Bucură-te, cel ce l-ai învăţat pe ucenicul tău Serghie să fie vorbitor cu îngerii;

Bucură-te, cel ce mai înainte ai văzut arhieria Sfântului Inochentie, ierarhul întâistătător al Rusiei;

Bucură-te, cel ce printr-o cale tainică l-ai chemat pe monahul Gherasim să reînoiască Noul Valaam;

Bucură-te, că l-ai păzit pe preotul Adrian de închisoare în Rusia;

Bucură-te, cel ce i-ai insuflat Sfântului Ioan să lucreze la canonizarea ta;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 12-lea:

Văzând harul şi marea ta îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, ne rugăm ţie, sfinte Părinte: roagă fierbinte pe Domnul să păzească Sfânta Sa Biserică de duhul acestei lumi care surpă prin necredinţă sufletele fiilor ei, întunecând bucuria vieţii dăruită de Dumnezeu pentru întemeierea cetăţii lui Dumnezeu, pentru ca ei să se înalţe de pe pământ la cer, cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând proslăvirea ta, te fericim Sfinte, ca unul ce eşti preaputernic şi stai înaintea Scării Dumnezeiescului Urcuş de pe pământ la cer. Ca unul ce ai dobândit Duhul cel Sfânt şi ai luminat pământul nostru, auzi-ne pe noi cei ce de jos, ce-ţi strigăm ţie acestea:

Bucură-te, că ai dobândit rugăciunea curată prin căldura inimii;

Bucură-te, că ai fost învăluit de sfânta lumină;

Bucură-te, că ai vărsat multe lacrimi din inimă;

Bucură-te, că ai dobândit tăcerea şi liniştea cugetului;

Bucură-te, că ţi-ai curăţit mintea pentru contemplarea tainelor cereşti;

Bucură-te, sfântă şi străină luminare;

Bucură-te, inimă luminată de Duhul Sfânt;

Bucură-te, că ai gustat desăvârşirea şi ne chemi şi pe noi spre ea;

Bucură-te, sfinte Părinte al nostru Gherman, preaslăvit făcător de minuni al Alaskăi şi al întregii Americi!


Condacul al 13-lea:

O, preaslăvite Sfânt al lui Dumnezeu, Sfinte şi de Dumnezeu purtătorule Părinte Gherman, primeşte această mică rugăciune a noastră făcută întru cinstirea ta. Stând înaintea tronului Atotputernicului Dumnezeu, roagă-te neîncetat pentru noi, smeriţii tăi fii, ce am auzit glasul tău, strigând către noi:De azi înainte, din acest ceas, din această clipă, să-L iubim pe Dumnezeu mai presus de toate şi să împlinim sfânta Sa voie”. Aliluia! (acest Condacul se zice de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1: Făcătorul îngerilor mai dinainte te-a ales, părinte Gherman... Şi Condacul 1: Minunatule făcător de minuni şi preaslăvit Sfânt al lui Hristos....

Rugăciune către Sfântul şi de Dumnezeu purtătorul Părintele nostru Gherman din Alaska:

O preaminunate plăcut al lui Dumnezeu, părintele nostru Gherman! Tu bine ai lucrat pe meleaguri cu natură neprielnică şi slujind lui Dumnezeu ai fost credincios în puţine lucruri, după cuvântul Domnului care spune: Peste puţine ai fost credincios, peste multe te voi pune. Şi acum ai fost pus ocrotitor ceresc, precum un înger păzitor, peste îndepărtatele pământuri apusene ale Alaskăi şi Americii şi eşti ocrotitorul tuturor creştinilor ortodocşi din pământurile nou luminate de credinţa Ortodoxă. Roagă-te cu osârdie pentru obştea monahilor, pentru toţi creştinii ortodocşi şi pentru toţi cei ce suferă şi sunt osteniţi în valea deşertăciunii lumeşti. Păstrează Biserica luptătoare de pe pământ întru puritatea Ortodoxiei şi apără pe toţi oamenii cei binevoitori de puterile întunecate ale vrăjmaşului. Umple inimile noastre cu setea pentru dreapta credinţă şi pentru evlavie, cu duh de pace şi dragoste şi cu blândeţea şi smerenia Domnului Iisus Hristos. Dăruieşte mângâiere celor necăjiţi şi cerească hrană celor ce flămânzesc după dreptatea cea duhovnicească. Dobândind cererea noastră, fie să primim răspuns bun la ziua Înfricoşătoarei Judecăţi şi cu toţi sfinţii să cântăm de Viaţă-Dătătoarei Treimi, Tatălui celui necuprins, Adevăratului şi Unuia Născut Fiului Său şi Sfântului Duh, Mângâietorul, în vecii vecilor. Amin!


NOTĂ: Acest acatist a fost scris în anul 1951 de Părintele Ştefan Liasevski (+1986), un prieten apropiat al Arhimandritului Gherasim (+1969) din Insula Spruce, păzitorul mănăstirii Sfântului Gherman, Noul Valaam din Laguna Monahului. El a mărturisit Părintelui Ştefan că Sfântul Gherman nu i-a apărut doar în vis, atunci când l-a chemat să trăiască pe Insula Spruce, ci a venit la el chiar în plină lumină a zilei şi i-a spus în timp ce clopotele răsunau de-a lungul insulei:Nu te teme. Eu trag clopotele pascale. Hristos a Înviat!”. Acest fapt nu a fost publicat în timpul vieţii Părintelui Gherasim ci doar după adormirea sa, de către Părintele Ştefan. Despre Sfântul Gherman se pot citi în limba română:Sfântul Herman din Alaska - Comori ale spiritualităţii sale”, Ed. Bunavestire;Sfântul Gherman, Apostol în Alaska”, Ed. Egumenita; Ierom. Alexander Golitzin,Mărturia vie a Sfântului Munte”, Ed. IBMBOR, 2006. (traducere de Victor Popescu-Sandu)