marți, 19 ianuarie 2010

A patra catismă:

Psalmul 24:

Al lui David.

1. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu.

2. Spre Tine am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac, nici să râdă de mine vrăjmaşii mei.

3. Pentru că toţi cei ce Te aşteaptă pe Tine nu se vor ruşina; să se ruşineze toţi cei ce fac fărădelegi în deşert.

4. Căile Tale, Doamne, arată-mi, şi cărările Tale mă învaţă.

5. Îndreptează-mă spre adevărul Tău şi mă învaţă, că Tu eşti Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi pe Tine Te-am aşteptat toată ziua.

6. Adu-ţi aminte de îndurările şi milele Tale, Doamne, că din veac sunt.

7. Păcatele tinereţilor mele şi ale neştiinţei mele nu le pomeni.

8. După mila Ta pomeneşte-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne.

9. Bun şi drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greşesc în cale.

10. Îndrepta-va pe cei blânzi la judecată, învăţa-va pe cei blânzi căile Sale.

11. Toate căile Domnului sunt milă şi adevăr pentru cei ce caută aşezământul Lui şi mărturiile Lui.

12. Pentru numele Tău, Doamne, curăţeşte păcatul meu că mult este.

13. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o.

14. Sufletul lui întru bunătăţi se va sălăşlui şi seminţia lui va moşteni pământul.

15. Domnul este întărirea celor ce se tem de El, aşezământul Lui îl va arăta lor.

16. Ochii mei sunt pururea spre Domnul că El va scoate din laţ picioarele mele.

17. Caută spre mine şi mă miluieşte, că părăsit şi sărac sunt eu.

18. Necazurile inimii mele s-au înmulţit; din nevoile mele scoate-mă.

19. Vezi smerenia mea şi osteneala mea şi-mi iartă toate păcatele mele.

20. Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât.

21. Păzeşte sufletul meu şi mă izbăveşte, ca să nu mă ruşinez că am nădăjduit în Tine.

22. Cei fără răutate şi cei drepţi s-au lipit de mine, că Te-am aşteptat, Doamne.

23. Izbăveşte, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.


Psalmul 25:

Al lui David.

1. Judecă-mă, Doamne, că eu întru nerăutate am umblat şi în Domnul nădăjduind, nu voi slăbi.

2. Cercetează-mă, Doamne, şi mă cearcă; aprinde rărunchii şi inima mea.

3. Că mila Ta este înaintea ochilor mei şi bine mi-a plăcut adevărul Tău.

4. Nu am şezut în adunarea deşertăciunii şi cu călcătorii de lege nu voi intra.

5. Urât-am adunarea celor ce viclenesc şi cu cei necredincioşi nu voi şedea.

6. Spăla-voi întru cele nevinovate mâinile mele şi voi înconjura jertfelnicul Tău, Doamne,

7. Ca să aud glasul laudei Tale şi să spun toate minunile Tale.

8. Doamne, iubit-am bunăcuviinţa casei Tale şi locul locaşului slavei Tale.

9. Să nu pierzi cu cei necredincioşi sufletul meu şi cu vărsătorii de sânge viaţa mea,

10. Întru ale căror mâini sunt fărădelegi şi dreapta cărora e plină de daruri.

11. Iar eu întru nerăutatea mea am umblat; izbăveşte-mă, Doamne, şi mă miluieşte,

12. Căci piciorul meu a stat întru dreptate; întru adunări Te voi binecuvânta, Doamne.


Psalmul 26:

Al lui David.

1. Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme?

2. Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa?

3. Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu;

4. Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut.

S. De s-ar rândui împotriva mea oştire, nu se va înfricoşa inima mea;

6. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în El nădăjduiesc.

7. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta: să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieţii mele,

8. Ca să văd frumuseţea Domnului şi să cercetez locaşul Lui.

9. Că Domnul m-a ascuns în cortul Lui în ziua necazurilor mele; m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului Lui;

10. Pe piatră m-a înălţat. Şi acum iată, a înălţat capul meu peste vrăjmaşii mei.

11. Înconjurat-am şi am jertfit în cortul Lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda şi voi cânta Domnului.

12. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat; miluieşte-mă şi mă ascultă.

13. Ţie a zis inima mea: Pe Domnul voi căuta. Te-a căutat faţa mea; faţa Ta, Doamne, voi căuta.

14. Să nu-ţi întorci faţa Ta de la mine şi să nu Te abaţi întru mânie de la robul Tău;

15. Ajutorul meu fii, să nu mă lepezi pe mine şi să nu mă laşi, Dumnezeule, Mântuitorul meu.

16. Că tatăl meu şi mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat.

17. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea Ta şi mă îndreptează pe cărarea dreaptă, din pricina vrăjmaşilor mei.

18. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi.

19. Cred că voi vedea bunătăţile Domnului, în pământul celor vii.

20. Aşteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te şi să se întărească inima ta şi aşteaptă pe Domnul.


Psalmul 27:

Al lui David.

1. Către Tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte! Că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă.

2. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locaşul Tău cel sfânt.

3. Să nu tragi cu cei păcătoşi sufletul meu, şi cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi,

4. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor.

5. Dă-le lor după faptele lor şi după vicleşugul gândurilor lor.

6. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor; răsplăteşte-i după faptele lor,

7. Că n-au înţeles lucrurile Domnului şi faptele mâinilor Lui; îi vei dărâma şi nu-i vei zidi.

8. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele.

9. Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat.

10. Şi a înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea Îl voi lăuda pe El.

11. Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său.

12. Mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; paşte-i pe ei şi-i ridică până în veac.


Psalmul 28:

Al lui David.

1. Aduceţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu, aduceţi Domnului mieii oilor, aduceţi Domnului slavă şi cinste;

2. Aduceţi Domnului slavă numelui Său; închinaţi-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui.

3. Glasul Domnului peste ape; Dumnezeul slavei a tunat; Domnul peste ape multe.

4. Glasul Domnului întru tărie, glasul Domnului întru mare cuviinţă;

5. Glasul Domnului cel ce sfărâmă cedrii şi va zdrobi Domnul cedrii Libanului;

6. El face să sară Libanul ca un viţel; iar Ermonul ca un pui de gazelă.

7. Glasul Domnului, cel ce varsă para focului.

8. Glasul Domnului, cel ce cutremură pustiul şi va cutremura Domnul pustiul Cadeşului.

9. Glasul Domnului dezleagă pântecele cerboaicelor, glasul Domnului despoaie cedrii şi în locaşul Lui, fiecare va spune: Slavă!

10. Domnul va împărăţi peste potop şi va şedea Domnul Împărat în veac.

11. Domnul tărie poporului Său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul Său cu pace.


Psalmul 29:

Al lui David.

1. Te voi înălţa, Doamne, că m-ai ridicat şi n-ai veselit pe vrăjmaşii mei împotriva mea.

2. Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine şi m-ai vindecat.

3. Doamne, scos-ai din iad sufletul meu, mântuitu-m-ai de cei ce se coboară în groapă.

4. Cântaţi Domnului cei cuvioşi ai Lui şi lăudaţi pomenirea sfinţeniei Lui.

5. Că iuţime este întru mânia Lui şi viaţă întru voia Lui; seara se va sălăşlui plângerea, iar dimineaţa bucuria.

6. Iar eu am zis întru îndestularea mea: "Nu mă voi clătina în veac!"

7. Doamne, întru voia Ta, dat-ai frumuseţii mele putere; dar când ţi-ai întors faţa Ta, eu m-am tulburat.

8. Către Tine, Doamne, voi striga şi către Dumnezeul meu mă voi ruga.

9. Ce folos ai de sângele meu de mă cobor în stricăciune? Oare, Te va lăuda pe Tine ţărâna, sau va vesti adevărul Tău?

10. Auzit-a Domnul şi m-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu!

11. Schimbat-ai plângerea mea întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi m-ai încins cu veselie.

12. Ca slava mea să-ţi cânte ţie şi să nu mă mâhnesc; Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 30:

Al lui David.

1. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, să nu fiu ruşinat în veac. Întru îndreptarea Ta izbăveşte-mă şi mă scoate.

2. Pleacă spre mine urechea Ta, grăbeşte de mă scoate. Fii mie Dumnezeu apărător şi casă de scăpare ca să mă mântuieşti.

3. Că puterea mea şi scăparea mea eşti Tu şi pentru numele Tău mă vei povăţui şi mă vei hrăni.

4. Scoate-mă-vei din cursa aceasta pe care mi-au ascuns-o mie, că Tu eşti apărătorul meu.

5. În mâinile Tale îmi voi da duhul meu; izbăvitu-m-ai, Doamne, Dumnezeul adevărului.

6. Urât-ai pe cei ce păzesc deşertăciuni în zadar, iar eu spre Domnul am nădăjduit.

7. Bucura-mă-voi şi mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea, mântuit-ai din nevoi sufletul meu

8. Şi nu m-ai lăsat în mâinile vrăjmaşului; pus-ai în loc desfătat picioarele mele.

9. Miluieşte-mă, Doamne, că mă necăjesc; tulburatu-s-a de mânie ochiul meu, sufletul meu şi inima mea.

10. Că s-a stins întru durere viaţa mea şi anii mei în suspinuri; slăbit-a întru sărăcie tăria mea şi oasele mele s-au tulburat.

11. La toţi vrăjmaşii mei m-am făcut de ocară şi vecinilor mei foarte, şi frică cunoscuţilor mei. Cei ce mă vedeau afară fugeau de mine.

12. Uitat am fost ca un mort din inima lor, ajuns-am ca un vas stricat.

13. Că am auzit ocara multora din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună împotriva mea; ca să ia sufletul meu s-au sfătuit.

14. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis-am: "Tu eşti Dumnezeul meu!"

15. În mâinile Tale, soarta mea, izbăveşte-mă din mâna vrăjmaşilor mei şi de cei ce mă prigonesc.

16. Arată faţa Ta peste robul Tău, mântuieşte-mă cu mila Ta!

17. Doamne, să nu fiu ruşinat, că Te-am chemat pe Tine; să se ruşineze necredincioşii şi să se coboare în iad.

18. Mute să fie buzele cele viclene, care grăiesc împotriva dreptului fărădelege, cu mândrie şi cu defăimare.

19. Cât este de mare mulţimea bunătăţii Tale, Doamne, pe care ai gătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine, înaintea fiilor oamenilor!

20. Ascunde-i-vei pe dânşii cu acoperământul feţei Tale de tulburarea oamenilor.

21. Acoperi-i-vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor.

22. Binecuvântat este Domnul, că minunată a fost mila Sa, în cetate întărită.

23. Iar eu am zis întru uimirea mea: Lepădat sunt de la faţa ochilor Tăi.

24. Pentru aceasta ai auzit glasul rugăciunii mele când am strigat către Tine.

25. Iubiţi pe Domnul toţi cuvioşii Lui că adevărul caută Domnul şi răsplăteşte celor ce se mândresc, cu prisosinţă.

26. Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toii cei ce nădăjduiţi în Domnul.


Psalmul 31:

Al lui David.

1. Fericiţi cărora s-au iertat fărădelegile şi cărora s-au acoperit păcatele.

2. Fericit bărbatul, căruia nu-i va socoti Domnul păcatul, nici nu este în gura lui vicleşug.

3. Că am tăcut, îmbătrânit-au oasele mele, când strigam toată ziua.

4. Că ziua şi noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta şi am căzut în suferinţă când ghimpele Tău mă împungea.

5. Păcatul meu l-am cunoscut şi fărădelegea mea n-am ascuns-o, împotriva mea.

6. Zis-am: "Mărturisi-voi fărădelegea mea Domnului"; şi Tu ai iertat nelegiuirea păcatului meu.

7. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia.

8. Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat.

9. Înţelepţi-te-voi şi te voi îndrepta pe calea aceasta, pe care vei merge; aţinti-voi spre tine ochii Mei.

10. Nu fi ca un cal şi ca un catâr, la care nu este pricepere; cu zăbală şi cu frâu fălcile lor voi strânge ca să nu se apropie de tine.

11. Multe sunt bătăile păcătosului; iar pe cel ce nădăjduieşte în Domnul, mila îl va înconjura.

12. Veseliţi-vă în Domnul şi vă bucuraţi, drepţilor, şi vă lăudaţi toţi cei drepţi la inimă.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


După a patra catismă:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Apoi troparele (glasul al 4-lea):

Smeritul meu suflet, cel ce şi-a cheltuit toată viaţa întru păcate, cercetează-l şi, ca pe femeia cea păcătoasă, mă primeşte şi pe mine şi mă mântuieşte! Inotând pe luciul acestei vieţi, îmi aduc aminte de adâncul răutăţilor mele celor multe şi neavând gândul ocârmuitor, ca Petru strig către Tine: Mântuieşte-mă, Hristoase Dumnezeule, mântuieşte-mă, ca un Iubitor de oameni!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Degrab să intrăm în cămara lui Hristos, ca să auzim toţi fericitul glas al Dumnezeului nostru: „Veniţi cei ce iubiţi slava cea cerească!", şi ne va face părtaşi cu fecioarele cele înţelepte, de ne vom lumina candelele noastre prin credinţă.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Suflete, pocăieşte-te mai înainte de ieşirea ta, ca Judecătorul este nemitarnic şi înfricoşător celor ce păcătuiesc. Strigă dar, căre Domnul, cu inima umilită: greşit-am Ţie cu ştiinţă şi cu neştiinţă, Îndurate. Pentru rugăciunile Născătoaiei de Dumnezeu, milostiveşte-Te şi mă miluieşte!

Apoi, Doamne miluieste! (de 40 de ori)

Şi rugăciunea aceasta:

Te, Doamne, Celui singur bun şi nepomenitor de rău, îmi mărturisesc păcatele mele. La Tine cad eu nevrednicul, strigând: greşit-am, Doamne, greşit-am şi nu sunt vrednic să caut la înălţimea cerului, din pricina mulţimii nedreptăţilor mele! Ci Tu, Doamne al meu, dăruieşte-mi lacrimi de pocăinţă, Cel ce eşti singur bun şi milostiv, ca întru ele să mă rog Ţie, ca să mă curăţeşti mai înainte de sfârşit de tot felul de păcate. Ca prin înfricoşătoare şi groaznice locuri va să trec, despărţindu-mă de trup, şi mulţime de diavoli înfricoşători şi fără omenie mă vor întâmpina şi nimeni nu va călători împreună cu mine, ca să-mi ajute, sau să mă scoată. Pentru aceasta, cad la bunătatea Ta, ca să nu fiu dat celor ce-mi fac strâmbătate, nici să se laude asupra mea vrăjmaşul meu, Bunule Doamne! Nici să zica: iată, ne-ai venit în mâinile noastre şi ne-ai fost dat nouă! Nu, Doamne, nu-ţi uita îndurările Tale; nici nu-mi răsplăti după fărădelegile mele şi nici faţa Ta nu ti-o întoarce de la mine! Ci pedepseşte-mă Tu, Doamne, însă cu milă şi îndurare, iar vrăjmaşul să nu se bucure de mine, ci stinge înfricoşarea ce mi-o insuflă şi toată lucrarea lui o fă deşartă, şi-mi dă nedefăimată calea cea căre Tine, Bunule Doamne! Căci de am şi greşit, dar la alt doctor nu am năzuit, nici nu mi-am întins mâinile către vreun dumnezeu străin. Deci, nu lepăda rugăciunea mea, ci mă ascultă, pentru bunătatea Ta şi întăreşte inima mea întru frica Ta! Facă-se darul Tau peste mine, Doamne, ca un foc, care să ardă gândurile mele cele necurate. Că Tu eşti, Doamne, lumina cea mai presus de toată lumina, bucuria cea mai presus de toata bucuria, odihna cea mai presus de toata odihna, viata cea adevarata şi mântuirea care dăinuieşte în vecii vecilor. Amin!