marți, 19 ianuarie 2010

Ceaslovul - Utrenia (II)

Psalmul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.

2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.

3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.

4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.

5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.

6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.

7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.

8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.

9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.

10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.

11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.

12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.


Şi iarăşi:

Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea Ta, şi să nu intri la judecată cu robul Tău. (de două ori)

Duhul Tău cel bun mă va povăţui la pământul dreptăţii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru! (de trei ori)

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!

Stih: Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!

Stih: Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!

Stih: Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!

Stih: Piatra pe care n-au socotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului; de la Domnul s-a făcut aceasta şi este minunată în ochii noştri.

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului!


Iar de este în Postul Pastelui, zicem în loc de „Dumnezeu este Domnul...”:

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule!

Stih: De noapte mânecă duhul meu către Tine Dumnezeule, pentru că lumina sunt poruncile Tale pe pământ.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Stih: Dreptate vă învăţaţi, cei ce locuiţi pe pământ.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Stih: Pizmuire va lua pe poporul cel neînvăţat, şi acum focul pe cei potrivnici va mânca.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Stih: Adaugă lor rele Doamne, adaugă rele celor slăviţi ai pământului.

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule! (de 3 ori)

Vremea cântării este şi ceasul rugăciunii, cu osârdie să cântăm către Unul Dumnezeu: Sfânt, Sfânt, Sfânt, eşti, Dumnezeul nostru.

Cu folosinţele celor fără de trupuri, miluieşte-ne pe noi.

Aceasta numai luni, iar marţi, în loc de, Cu folosinţele celor fără de trupuri..., Pentru rugăciunile Mergătorului Înainte, ne mântuieşte pe noi.

Iar miercuri şi vineri:

Cu puterea Crucii Tale, păzeşte-ne pe noi

Iar joi:

Pentru rugăciunile Sfinţilor Apostoli, şi ale Ierarhului Nicolae, miluieşte-ne pe noi.


Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Îndrăznind a ne închipui oştilor Tale celor înţelegatoare, Treime, Ceea ce eşti fără de început, cu guri nevrednice strigăm: Sfânt, Sfânt, Sfânt, esti, Dumnezeul nostru. Pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Cel ce în pântecele fecioresc ai încăput şi din sânurile Tatălui nu Te-ai osebit, cu îngerii, Hristoase Dumnezeule, primeşte-ne pe noi, care strigăm Ţie:

Sfânt, Sfânt, Sfânt, eşti, Dumnezeul nostru. Pentru Născatoarea de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Apoi:

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însusi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru! Şi trei închinăciuni.

Apoi indata

Psalmul 50:

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta

2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.

3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.

4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.

5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.

6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.

7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.

8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.

9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.

10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.

11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.

12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.

13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.

14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.

15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.

16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.

17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.

18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.

19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.

20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


Măreşte, suflete al meu, pe Domnul, şi s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Că a căutat spre smerenia roabei Sale; că, iată, de acum mă vor ferici toate neamurile;

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Că mi-a făcut mie mărire Cel Puternic — şi sfânt e numele Lui — şi mila Lui în neam şi în neam spre cei ce se tem de El

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Făcut-a tărie cu braţul Său Domnul, risipit-a pe cei mândri cu cugetul inimii lor.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Pogorât-a pe cei puternici de pe scaune şi a ridicat pe cei smeriţi; pe cei flămânzi i-a umplut de bunătăţi, iar pe cei bogaţi i-a scos afară deşerţi.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Luat-a pe Israil sluga Sa, ca să pomenească mila, precum a grăit către părinţii nostri lui Avraam şi seminţiei lui până în veac.

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Toată suflarea să laude pe Domnul!

Laădaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El în cele înalte, Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule!

Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui, Ţie se cuvine cântare, Dumnezeule.


Psalmul 148:

1. Lăudaţi pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L pe El întru cele înalte.

2. Lăudaţi-L pe El toţi îngerii Lui, lăudaţi-L pe El toate puterile Lui.

3. Lăudaţi-L pe El soarele şi luna, lăudaţi-L pe El toate stelele şi lumina.

4. Lăudaţi-L pe El cerurile cerurilor şi apa cea mai presus de ceruri,

5. Să laude numele Domnului, că El a zis şi s-au făcut, El a poruncit şi s-au zidit.

6. Pusu-le-ai pe ele în veac şi în veacul veacului; lege le-a pus şi nu o vor trece.

7. Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate adâncurile;

8. Focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate îndepliniţi cuvântul Lui;

9. Munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori şi toţi cedrii;

10. Fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele zburătoare;

11. Împăraţii pământului şi toate popoarele, căpeteniile şi toţi judecătorii pământului;

12. Tinerii şi fecioarele, bătrânii cu tinerii,

13. Să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălţat. Lauda Lui pe pământ şi în cer.

14. Şi va înălţa puterea poporului Lui. Cântare tuturor cuvioşilor Lui, fiilor lui Israel, poporului ce se apropie de El.


Psalmul 149:

1. Cântaţi Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioşi.

2. Să se veselească Israel de Cel ce l-a făcut pe el şi fiii Sionului să se bucure de Împăratul lor.

3. Să laude numele Lui în horă; în timpane şi în psaltire să-I cânte Lui.

4. Că iubeşte Domnul poporul Său şi va învăţa pe cei blânzi şi-i va izbăvi.

5. Se vor lăuda cuvioşii întru slavă şi se vor bucura în aşternuturile lor.

6. Laudele Domnului în gura lor şi săbii cu două tăişuri în mâinile lor,

7. Ca să se răzbune pe neamuri şi să pedepsească pe popoare,

8. Ca să lege pe împăraţii lor în obezi şi pe cei slăviţi ai lor în cătuşe de fier,

9. Ca să facă între dânşii judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioşilor Săi.


Psalmul 150:

1. Lăudaţi pe Domnul întru sfinţii Lui; lăudaţi-L pe El întru tăria puterii Lui.

2. Lăudaţi-L pe El întru puterile Lui; lăudaţi-L pe El după mulţimea slavei Lui.

3. Lăudaţi-L pe El în glas de trâmbiţă; lăudaţi-L pe El în psaltire şi în alăută.

4. Lăudaţi-L pe El în timpane şi în horă; lăudaţi-L pe El în strune şi organe.

5. Lăudaţi-L pe El în chimvale bine răsunătoare; lăudaţi-L pe El în chimvale de strigare.

6. Toată suflarea să laude pe Domnul!


Doxologia

Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Lăudămu-Te, bine Te cuvântăm, închinămu-ne Ţie, slăvimu-Te, mulţumim Ţie, pentru slava Ta cea mare. Doamne, Împărate ceresc, Dumnezeule, Părinte, Atotţiitorule, Doamne, Fiule, Unule-Născut, Iisuse Hristoase şi Duhule Sfinte. Doamne Dumnezeule, Mieluşelul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cela ce ridici păcatul lumii, miluieşte ne pe noi, Cel ce ridici păcatul lumii. Primeşte rugăciunea noastră, Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui, şi ne miluieşte pe noi. Că Tu eşti Unul Sfânt, Tu eşti Unul Domn Iisus Hristos, întru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. În toate zilele bine Te voi cuvânta şi voi lăuda numele Tău în veac şi în veacul veacului.

Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă în neam şi în neam. Eu am zis : Doamne, miluieşte-mă, vindecă sufletul meu, că am greşit Ţie. Doamne, la Tine am scăpat, învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul Meu. Că la Tine este izvorul vieţii, întru lumina Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.

Învredniceşte-ne, Doamne, în noaptea aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Bine eşti cuvântat, Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri şi lăudat şi preaslăvit este numele Tău în veci, amin. Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea, că Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.


Fie Doamne mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Bine eşti cuvântat Doamne, învaţă-ne pe noi îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Stăpâne, întelepteşte-mă cu îndreptările Tale. Bine eşti cuvântat Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mânilor Tale nu le trece cu vederea, că Ţie se cuvine laudă, Ţie se cuvine cântare, Ţie slavă se cuvine: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Stih: Umplutu-ne-am dimineaţa de mila Ta, Doamne, şi ne-am bucurat, şi ne-am veselit în toate zilele noastre. Veselitu-ne-am pentru zilele în care ne-ai smerit pe noi, anii în care am văzut rele. Caută spre robii Tăi, şi spre lucrurile Tale şi îndreptează pe fiii lor.

Stih: Şi să fie lumina Domnului Dumnezeului nostru peste noi, şi lucrurile mâinilor noastre îndreptează.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Bine este a ne mărturisi Domnului şi a cânta numele Tău, Preaînalte. A vesti dimineaţa mila Ta şi adevarul Tău în toată noaptea.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! şi acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Întăreşte, Dumnezeule sfânta şi dreapta credinţă a dreptmăritorilor creştini şi Sfântă Biserica Ta în veacul veacului!

Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii

Şi mai mărită fără de asemănare decât Serafimii

Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul L-ai născut

Pe tine, cea cu adevărat, Născatoare de Dumnezeu, te mărim

Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi.


Iar de este în Post, zicem:

Bine este a ne mărturisi Domnului ... (de 2 ori)

Apoi:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh! şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Troparul

În Biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare; Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti uşa cerească, deschide nouă uşa milei Tale.

Împărate Ceresc, pe binecredinciosul nostru popor ocroteşte-l, credinţa o întăreşte, pe cei răi îi îmblânzeşte, lumea o împacă, sfânt locaşul acesta bine-l păzeşte, pe cei mai înainte răposaţi părinţii şi fraţii noştri, în locaşurile drepţilor îi aşază, iar pe noi întru pocăinţă şi mărturisire ne primeşte, ca un bun şi de oameni iubitor.


Rugăciunea Sfântului Efrem Siriul

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie.

Mătanie una.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, robului Tău.

Mătanie una.

Aşa Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin!

Mătanie una.

Şi după rugăciunea aceasta, zicem aceste patru stihuri, în trei stări, cu 12 închinăciuni.

Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului.

Închinăciune una.

Dumnezeule, curăţeşte-mă pe mine, păcătosul.

Închinăciune una.

Cel ce m-ai zidit, Dumnezeule, mântuieşte-mă.

Închinăciune una.

Fără de număr am greşit, Doamne, iartă-mă.

Închinăciune una.

Şi pe urmă iar rugăciunea Sfântului Efrem, toată cu o metanie mare:

Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert, depărtează-l de la mine.

Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei, dăruieşte-l mie, slugii Tale.

Aşa, Doamne Împărate, dăruieşte-mi ca să îmi văd greşelile mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin!

Metanie una.

Astăzi mântuirea a toată lumea s-a făcut, să cântăm Celui ce a înviat din mormânt şi începătorul vieţii noastre, ca stricând cu moartea pe moarte, biruinţă ne-a dăruit nouă şi mare milă.

TROPAR

Înviat-ai din mormânt şi legăturile iadului ai rupt. Stricat-ai osândă morţii, Doamne, pe toţi din cursele vrăjmaşului izbăvindu-i. Arătându-Te pe Tine Apostolilor Tăi; trimisu-i-ai pe dânşii la propovăduire şi printr-înşii pacea Ta ai dăruit lumii, Unule mult milostive.