marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Maicii Domnului - Sporitoarea grânelor

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie! (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Apoi troparele, glas al 6-lea:

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem ţie, noi, păcătoşii robii tăi. Slavă Tatăului şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atoţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tătal S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, şi a pătimit şi S-a îngropat. Şi a înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a suit la ceruri şi Şade de-a dreapta Tatălui. Şi iaraşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii, a cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede, cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul Este închinat şi slăvit, care a grăit prin prooroci. Întru-una Sfântă Sobornicească şi apostolească Biserică, mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie. Amin!


Pslamul 142:

1. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta.
2. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta.
3. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri.
4. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu.
5. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit.
6. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat.
7. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt.
8. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu.
9. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne.
10. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii.
11. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu.
12. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatăului şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, Slavă Ţie, Dumnezeule (3 ori),

Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă, bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului! (3 ori)

Doamne miluieste! (3 ori)

Slavă Tatăului şi Fiului şi Sfântului Duh! Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 50:

1. Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta
2. Şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea.
3. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte.
4. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea.
5. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu.
6. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut maica mea.
7. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie.
8. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi.
9. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite.
10. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le.
11. Inimă curată zideşte intru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele.
12. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine.
13. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte.
14. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce.
15. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta.
16. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va vesti lauda Ta.
17. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi.
18. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.
19. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului.
20. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


Apoi condacele şi icoasele:

Condacul 1:

Maicii lui Dumnezeu celei alese dintru toate neamurile şi Stăpânei cerului şi a pământului, care ne izbăveşte pe noi din toată nevoia, cântare de mulţumire îi aducem. Ci tu, Preamilostivă Doamnă de Dumnezeu Născătoare primeşte rugăciunea noastră cea fierbinte, apără-ne de foamete şi pagube, dăruieşte pământului nostru rodnicie, Hrănitoare şi Sporitoare a ţarinilor şi grânelor noastre, ca bucurându-ne pururea să strigăm ţie: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Icosul 1:

Făcătorul îngerilor te-a ales pe tine, Stăpână, spre mântuirea oamenilor şi te-a dăruit pe tine Ajutătoare a poporului creştinesc care ne izbăveşti de foamete şi de toate necazurile, viaţa noastra bine rânduindu-o întru toată pacea şi îndestularea. Drept aceea, cu umilinţă strigăm ţie:

Bucură-te, a oamenilor izbăvire din toată nevoia;

Bucură-te, ajutorul şi ocrotirea moştenirii tale;

Bucură-te, ceea ce mântuieşti de nevoi pe iubitorii de Hristos;

Bucură-te, Hrănitoarea celor flămânzi;

Bucură-te, Acoperitoarea celor orfani;

Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;

Bucură-te, ceea ce ne-ai odrăslit nouă Rodul Vietii;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 2-lea:

Văzând Fiul tău, o, Maică a lui Dumnezeu, marea ta milostivire către oameni, grăieşte către tine: „Cere, Maica Mea, că nu Mă voi întoarce de la tine, ci voi plini toate cererile tale". Iar noi, preaslăvind această minunată purtare de grijă faţă de neamul omenesc, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Cerească înţelegere s-a dăruit binecredinciosului stareţ Ambrozie, povăţuindu-l să facă, în mănăstirea de către el zidită, icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi s-o numească „Sporitoarea grânelor"; ca tu, Preasfântă Fecioară, mântuieşti pe poporul tau de foamete, dăruieşti pământului rodnicie, trimiţi ploaie timpurie şi ploaie târzie asupra ţarinilor şi câmpurilor noastre, ocroteşti pe poporul tău de pagubă şi vătămarea aducătoare de moarte. Drept aceea, strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Fecioară, lauda creştinilor;

Bucură-te, că pe tine te fericesc toate neamurile;

Bucură-te, că tu blagosloveşti şi sporeşti grânele noastre;

Bucură-te, că tu ne izbăveşti de foamete;

Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu pâinea vieţii;

Bucură-te, ceea ce ai hrănit cu lapte pe Hrănitorul lumii;

Bucură-te, Agonisirea rodului fără de moarte;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Săditorul vieţii noastre;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 3-lea:

Cu putere de sus ne întăreşte, Stăpână Plină de har, în zilele de foamete şi pagubă, ca să nu pierim rău, lipsiţi de pocăinţă, în trândăvie şi deznădejde, ci întăreşte-ne şi ne învaţă să răbdăm şi să bine-plăcem lui Dumnezeu, ca să pricepem în nevoi şi în necazuri voia Lui cea sfântă, bună şi desăvârşită, necurmat lăudând pe Dumnezeu şi strigând Lui: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având dragoste mare către oameni, ce sunt răscumpăraţi cu Cinstitul Sânge al Fiului şi Dumnezeului tău, ai primit de la Dânsul, Preacurată Maică a lui Dumnezeu, stăpânire a face rânduiala în neamul omenesc şi a-l ocroti: că tu celor necăjiţi eşti Grabnică Ajutătoare, cetăţilor şi satelor, ogoarelor şi ţarinilor şi lumii întregi Acoperitoare. Ţie, Milostivei şi de Dumnezeu iubitoarei noastre Maici, Ce rânduieşti şi îndrepţi către mântuire viaţa noastră pământească, îţi grăim cu smerită cugetare:

Bucură-te, Bună Maică a Fiului Celui Bun;

Bucură-te, ceea ce te rogi neîncetat pentru mântuirea şi miluirea noastră, a păcătoşilor;

Bucură-te, pentru întreaga lume creştinească Mijlocitoare către Dumnezeu;

Bucură-te, a bunătăţilor de tot felul Preabună Dătătoare;

Bucură-te, a celor robiţi şi închişi în temniţe Hrănitoare;

Bucură-te, Sănătatea trupului meu şi Mântuirea sufletului meu;

Bucură-te, că rai al desfătării înfloreşti;

Bucură-te, că liman sufletelor găteşti;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 4-lea:

Când va veni asupra noastră fără veste vifor de vânturi potrivnice, cu tunete şi fulgere, iar grindină şi apă multă se vor abate asupra pământului, atunci, Preamilostivă Doamnă, grăbeşte de ajută nouă, celor lipsiţi de ajutor, apără-ne şi izbăveşte-ne de potopirea ploii, de care ne-am făcut vrednici pentru păcatele noastre, şi să fie câmpurile şi ţarinile nevătămate de acestea, şi să nu ne potopească viforul cel de apă: fiindcă pe tine păcătoşii te avem Ocrotitoare neruşinată nădejdea noastră la tine o punem si, preaslăvind puterea rugăciunilor tale Celui născut din tine Mântuitorului lumii, strigăm: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind şi vazând împreună-pătimirea Ta, Stăpână, faţă de oamenii necăjiţi şi care pier, noi, păcătoşii, la Tine alergăm şi ne rugăm: o, Preasfântă Fecioară, auzi-ne pe noi păcătoşii, şi în ziua când soarele va usca pământul şi de uscăciune va fi secetă, şi roadele pământului vor prinde a se veşteji, atunci, Stăpână, trimite a harului tău rouă asupra celor care se roagă cerând milă, veseleşte faţa pământului pentru săracii tăi, pentru prunci, pentru dobitoace şi pentru toţi cei ce aşteaptă să li se dea lor hrană la bună vreme, şi din sfântă icoana ta „Sporitoarea grânelor" arată mila ta celor ce strigă ţie unele ca acestea:

Bucură-te, Neadormită Rugătoare către Hristos Dumnezeu, care Îl pleci spre milă către noi;

Bucură-te, ceea ce abaţi de la capetele noastre pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcate;

Bucură-te, ceea ce de toate nenorocirile ne păzeşti cu acoperământul tău de Maică;

Bucură-te, ceea ce câmpurile şi ţarinile noastre le mântuieşti de arşiţa soarelui şi de secetă;

Bucură-te, Preamilostivă Ascultătoare a glasurilor rugăciunilor noastre celor dintru necazuri şi restrişti;

Bucură-te, ceea ce mântuieşti de foc casele noastre;

Bucură-te, Stăpânitoare, grabnica noastră Ajutătoare în zilele de grele încercări;

Bucură-te, din toate nevoile grabnică izbăvire;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 5-lea:

Ca o stea de la Dumnezeu purcezătoare străluceşte neînserat icoana ta, o, Maică a lui Dumnezeu, celor care cer pâinea cea spre fiinţă, că păzeşti cu acoperământul milostivirii tale câmpurile şi ţarinile noastre şi bine le rânduieşti ca să aducă roadă, mişcând pe credincioşi să strige lui Hristos Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzându-te pe Tine Fiul tău stând lângă cruce dimpreună cu ucenicul cel iubit, a grăit ţie: „Femeie, iată fiul tău" şi ucenicului: „Iată Maica ta!", înfiind ţie pe toţi cei care cred într-însul; iar noi, copii ai tăi fiind, spre acoperământul tău nădăjduind, ţie, ca Maicii noastre, cutezăm a grăi:

Bucură-te, Înduplecarea Dreptului Judecător;

Bucură-te, Iertarea păcatelor noastre;

Bucură-te, Nădejdea noastră neîndoielnică;

Bucură-te, încredinţarea noastră cea neruşinată;

Bucură-te, Risipirea necazurilor noastre;

Bucură-te, Alinarea întristărilor noastre;

Bucură-te, ceea ce potoleşti văpaia patimilor;

Bucură-te, Veselia tuturor neamurilor;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 6-lea:

Propovăduieşte Biserica lui Hristos minunile tale, de Dumnezeu Născătoare, că de la răsărit până la apus lăudat este numele tău şi nu e ţară sau cetate unde să nu se fi săvârşit de tine vreo lucrare a Puterii lui Dumnezeu spre izbăvirea şi mântuirea, luminarea şi vindecarea poporului celui numit cu numele lui Hristos; şi mai ales obişnuieşti a face minuni prin sfintele tale icoane, revărsând din, ele undele milei şi îndurărilor omenirii necăjite şi care cere ajutor. Drept aceea, slavoslovindu-te pe tine, Fiului tău şi Dumnezeului nostru, strigăm: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Răsărit-ai zori din Adevăratul Soare, Fecioară, Dumnezeiască Pruncă, luminând sufletele tuturor celor munciţi de sufletească foamete, că a zis Domnul: „Nu numai cu pâine va trai omul, ci cu tot graiul care iese din gura lui Dumnezeu''. Dar s-au întunecat ochii noştri şi s-au împietrit inimile noastre, cu ochii noştri nu vedem şi cu inimile noastre nu înţelegem judecăţile lui Dumnezeu. Chinuiţi de foametea sufletească, la tine alergăm, Fecioară Preacurată, şi cerem să potoleşti cu Cuvântul Vieţii foametea sufletelor noastre, ale celor ce strigărn unele ca acestea:

Bucură-te, ceea ce ne ridici din sărăcia sufletească;

Bucură-te, ceea ce ne hrăneşti cu Cuvântul Vieţii;

Bucură-te, Preasfântă Trapeză, ce porţi Pâinea Vieţii;

Bucură-te, Năstrapă, Primitoare de mână;

Bucură-te, Pământ Bun, care ne-ai odrăslit Spicul Dumnezeiesc;

Bucură-te, Ţarină care răsari roada multă de îndurări;

Bucură-te, Piatră care adapi pe cei însetaţi de viaţă;

Bucură-te, ceea ce ne dai îndoită milă;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, roua harului Tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 7-lea:

Celor ce voiesc a secera mântuire ca o ţarină dulce te-ai arătat, Stăpână, din care, mâncând, avem hrană veşnică şi nestricăcioasă. Iar noi, pământeşti fiind, te rugăm, Fecioară Preacurată: arată puterea Ta asupra secerişului ţarinilor şi câmpurilor noastre când va veni vremea lor, şi toate grânele să prisosească spre mângâierea noastră, a celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Minunat te-ai preaslăvit, o, Maică a lui Dumnezeu, apărând poporul cel dreptslăvitor, ca cei care se scoală împotriva lui Dumnezeu nu ştiu cât de puternică e rugăciunea Maicii Lui. Iar noi, bine ştiind atotputernica ta ocrotire, ajutorare şi binecuvântare, astfel strigăm cu umilinţă către tine:

Bucură-te, ceea ce încununezi cu roade binecuvântate pe lucrătorii pământului ce sunt curaţi cu mâinile şi inima;

Bucură-te, Ajutorare fără veste a celor ce se necăjesc în nevoi şi în osteneli;

Bucură-te, ceea ce creşti în chip nevăzut pe orfanii lipsiţi de mamă;

Bucură-te, Ajutătoarea tuturor neajutoraţilor;

Bucură-te, Hrănitoarea văduvelor şi orfanilor,

Bucură-te, ceea ce dai putere, hrană şi mângâiere bolnavilor şi slăbănogiţilor;

Bucură-te, Veşmântul de îndrăznire celor goi;

Bucură-te, Iertarea multor greşale;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, nouă, harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 8-lea:

Precum ai împreună-lucrat oarecând la pogorarea pe pământ a Mântuitorului lumii, aşa şi acum, ca un soare strălucitor, răsări peste ţarina ce se pârguieşte, înaintemergând venirii Domnului cu Secerătorii, Căruia şi noi îi strigam cu frica: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Toată nădejdea noastră la tine o punem, Maica lui Dumnezeu, şi în necazurile noastre la sfântă ta icoana „Sporitoarea grânelor" cu osârdie alergăm şi, aşteptând să primim de la tine harnică mângâiere şi ajutorare în vremea restriştii şi sărăciei noastre, strigăm ţie:

Bucură-te, Preamare Vistierie a milostivirii;

Bucură-te, Hrana şi Mângâierea celor ce aleargă la tine;

Bucură-te, Pâine ce nu se termină a celor flămânzi;

Bucură-te, Grabnică Auzire a celor săraci;

Bucură-te, a celor ce pătimesc de foamete şi nevoi plăcută Purtare de grijă;

Bucură-te, ceea ce ne atragi către Lumina Cea Neînserată;

Bucură-te, Cheia Împărăţiei lui Hristos;

Bucură-te, Nădejdea bunătăţilor celor veşnice;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 9-lea:

Toţi oamenii se minunează de măreţia minunilor tale, Preasfântă Fecioară, revărsate de Tine din sfintele tale icoane, că tuturor le dăruieşti după cererea fiecăruia, bine orânduieşti casele noastre, trimiţi blagoslovenie lucrătorilor pământului şi dai oamenilor toată îndestularea. Drept aceea, strigăm Fiului tău: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult grăitori pot cânta minunile tale, o, Maică a lui Dumnezeu Stăpână, că tuturor marginilor pământului le tinzi mână de ajutor şi trimiţi credincioşilor buna rodire a pământului, buna întocmire a văzduhului şi toată îmbelşugarea roadelor şi bunătăţilor pământului. Iar noi, întru smerenia noastră mărturisind marea ta ocrotire arătată asupra noastră, a păcătoşilor, şi neîncetatul ajutor dat în nevoile noastre, strigăm:

Bucură-te, cea după cuviinţă lăudată de arhangheli şi îngeri;

Bucură-te, cea mărită de toate puterile cereşti;

Bucură-te, ceea ce eşti mai cinstită decat heruvimii;

Bucură-te, ceea ce eşti mai slăvită fără de asemănare decât serafimii;

Bucură-te, Stăpâna cerului şi a pământului;

Bucură-te, Născătoarea Împăratului Celui Mare;

Bucură-te, Roaba Domnului cea credincioasă;

Bucură-te, cea fericită în cer şi pe pământ;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 10-lea:

Liman mântuitor în necazuri şi nevoi eşti de Dumnezeu Născătoare.

Drept aceea, cere de la Fiul Tău şi Dumnezeul nostru milă pentru noi, păcătoşii, care cântăm: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid eşti celor ce laudă minunile Tale, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, şi tuturor celor ce cu credinţă aleargă şi se închina ţie şi icoanei tale numite „Sporitoarea grânelor" grăind:

Bucură-te, Nesecat Izvor al milelor şi îndurărilor;

Bucură-te, Arătarea dragostei lui Dumnezeu;

Bucură-te, Săvârşire de minuni slăvite;

Bucură-te, Odihnă Dulce a celor osteniţi şi împovăraţi;

Bucură-te, ceea ce miluieşti cu daruri bogate pe cei ce cu răbdare pătimesc;

Bucură-te, ceea ce mângâi cu bucurie duhovnicească pe cei ce poartă grijă de bisericile lui Dumnezeu;

Bucură-te, Nădejdea noastră cea neîndoielnică;

Bucură-te, Liman lin şi bun;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 11-lea:

Nu trece cu vederea cântarea noastră, Prea sfântă Fecioară, şi vistieria iubirii Tale n-o zăvori de noi; tinde nouă mâna Ta cea darnică, ca proslăvind milele şi minunile Tale să cântăm lui Dumnezeu, Celui Întreit în Unime: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Cu razele cele strălucitoare ale minunilor Tale luminezi toată lumea creştinească şi ocroteşti poporul cel dreptslăvitor, răscumpărat cu sângele Fiului tău. Drept aceea, căzând la sfântă icoana ta, în care te vedem, o Maică a lui Dumnezeu, în văzduh deasupra câmpurilor şi ţarinilor noastre, blagoslovind snopii de grâne adunaţi, rugamu-te, Stăpână Atotmilostivă: miluieşte şi apără cu îndurare neamul omenesc cel osândit să mănânce pâine întru sudoarea feţei, să nască dureri şi întru întristări să crească pe copiii lor. Dăruieşte-ne sănătate şi tărie ca hrăniţi fiind de tine, să aştern din putere în putere şi să ne umplem toţi de bucurie şi mângâiere de la darnica dreaptă a iubirii tale, strigând tie:

Bucură-te, Hrănitoare a pruncilor,

Bucură-te, ceea ce prin gurile pruncilor săvârşeşti lui Dumnezeu laudă;

Bucură-te, Rouă din cer pogorâtoare asupra celor ce sunt în arşiţa ostenelilor;

Bucură-te, ceea ce dăruieşti buna orânduiala celor care o cer;

Bucură-te, ceea ce pregăteşti îmbelşugare celor care se roagă;

Bucură-te, ceea ce de multe ori dăruieşti înainte de a fi rugată;

Bucură-te, Mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, Veselia celor necăjiţi;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 12-lea:

Ajutor grabnic trimite-ne, o, Maică a lui Dumnezeu, şi când va ieşi semănătorul să semene, să nu cadă seminţele lângă cale, sau intre mărăcini, sau pe piatră, ci în pământ bun. Fă să răsară aşa fel ca pământul să odrăslească rod însuţit, şi noi toţi întru bucuria inimii să strigăm lui Dumnezeu cu guri mulţumitoare: Aliuia!


Icosul al 12-lea:

Cântând minunile şi milele Tale, Stăpâna de Dumnezeu Născătoare, Te lăudăm pe Tine toţi, ca întru adevăr eşti Ajutătoarea, Acoperitoarea, Hrănitoarea şi Iconoama noastră, viaţa noastră spre mântuire bine orânduind-o. Drept aceea, strigăm ţie:

Bucură-te, ceea ce ne dai bogăţie nestricăcioasă;

Bucură-te, Mâncare nestricăcioasă a celor ce flămânzesc de dreptate;

Bucură-te, Băutură nesecată a celor ce însetoşează de viaţă;

Bucură-te, că răi al desfătării înfloreşti;

Bucură-te, al credincioşilor Liman de mântuire;

Bucură-te, Acoperământul lumii, mai larg decât norii;

Bucură-te, Nădejdea celor fără de nădejde;

Bucură-te, Mântuirea celor deznădăjduiţi;

Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine! Dă-ne şi nouă, nevrednicilor, rouă harului tău şi arătată fă milostivirea ta!


Condacul al 13-lea:

O, Maică Prealăudată, Care ai născut Cuvântul Cel mai Sfânt decât toţi sfinţii! Primind prinosul nostru de acum, izbăveşte pe oamenii care la tine aleargă de toată nevoia, foametea sufletească şi trupească, de bolile cele aducătoare de moarte şi de tot răul şi scapă-i de muncile cele veşnice, ca împreună cu cetele îngereşti neîncetat să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)


Apoi se citesc Condacul 1 şi Icosul 1.


Rugăciune:

O, Preasfântă Fecioară de Dumnezeu Născătoare, Preamilostivă Stăpână, Împărăteasa cerului şi a pământului, Binerânduitoarea a toată casă şi familia creştinească, Blagoslovenia celor ce se ostenesc, Bogăţia necheltuită a celor nevoiaşi, Hrănitoarea tuturor orfanilor şi văduvelor şi a tuturor oamenilor! Hrănitoarea noastră, ceea ce ai născut pe Hrănitorul lumii, şi sporitoare a grânelor noastre, tu, Stăpână, trimiţi blagoslovenia ta de Maica cetăţilor şi satelor noastre, câmpurilor şi ţarinilor şi fiecarei case ce are nădejde către tine. Drept aceea cu evlavie şi cu inima înfrântă te rugăm cu smerenie: fii nouă păcătoşilor şi nevrednicilor robilor tăi, Iconoamă înţeleaptă, bine orânduind viaţă noastră; iar toată obştea, toată casă şi familia păzeşte-o întru cucernicie şi dreaptă slăvire, întru unire de cuget, ascultare şi îndestulare. Pe săraci şi nevoiaşi hrăneşte-i, bătrâneţele sprijină-le, pe copii creşte-i şi pe toţi înţelepţeşte-i să strige fără încetare către Domnul: „Pâinea noastră cea spre fiinţa dă-ne-o nouă astăzi. Păzeşte, Maică Preacurată, pe poporul Tău de toată nevoia, boala, foametea, pierzarea, grindina, focul, de toată întâmplarea cea rea şi toată neorânduială. Mănăstirii noastre (satului nostru), caselor şi familiilor şi oricărui suflet creştinesc şi întregii noastre ţări mijloceşte pace şi pare mila, ca să Te slăvim pe Tine, Preamilostivă noastră Hrănitoare şi Îndestulătoare, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!