marți, 19 ianuarie 2010

Acatistul Maicii Domnului „Grabnică ajutătoare”

Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu - Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Icosul 1:

Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor - Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednicie a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi zicem:

Bucură-te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate;

Bucură-te, mirarea cea neîncetată a îngerilor;

Bucură-te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii;

Bucură-te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre;

Bucură-te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri;

Bucură-te, râu pururea curgător al minunilor;

Bucură-te, apărătoarea celor obidiţi;

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri;

Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi;

Bucură-te, întăritoarea celor slăbănogi;

Bucură-te, slobozitoarea celor robiţi;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 2-lea:

Văzând nesecată milostivirea Ta, Stăpână, şi mulţimea minunilor Tale pe care le-ai arătat şi le arăţi prin Sfintele Tale icoane care ca nişte stele de Dumnezeu luminate ai înfrumuseţat toată lumea ortodoxă - te rugăm pe tine cu dragoste ceea ce ai înălţat neamul omenesc prin bunăvoinţa Ta şi ne închinăm Prea Cinstitului Tău Chip, cântând Fiului Tău Hristos Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Arâtând înţelepciunea cerească, Născătoare de Dumnezeu, ai binevoit a hotărâ prin sorţii pământeşti să proslăveşti icoana Ta de la Sfântul Munte Athos pe care însăţi - Grabnică ajutătoare - ai numit-o prin glas Dum-nezeiesc care s-a auzit de la dânsa, pentru ca toţi văzând-o, cu cântări să Te laude aşa:

Bucură-te, Maică milostivă faţă de noi toţi înaintea lui Hristos;

Bucură-te, locaş al Duhului Sfânt;

Bucură-te, arătarea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni;

Bucură-te, înălţarea neamului omenesc;

Bucură-te, palat luminos al lui Dumnezeu Cuvântul;

Bucură-te, ceea ce eşti mai mare decât Sfânta Sfintelor;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mielul lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce ne-ai crescut spicul vieţii;

Bucură-te, păstrătoare de aur a mâncării celei nepieritoare;

Bucură-te, hrănitoarea Hrănitorului lumii;

Bucură-te, ce prin mijlocirea Ta nădăjduim a ne mântui;

Bucură-te, care prin rugăciunile Tale aşteptăm a primi moştenirea cerească;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 3-lea:

Vădind cu putere dumnezeiască pe trapezarul Nil de la mănăstirea Dohiaru, cel ce umbla cu necuviinţă înaintea Sfintei Tale icoane l-ai pedepsit cu orbirea şi slăbănogirea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca nimeni să nu îndrăznească a defăima chipul Sfintei Tale icoane, pe care cu o arvu-nă a binevoirii Tale, cu milostivire ai dăruit-o întregului Munte Sfânt al Athosului pentru ca toţi locuitorii lui, cu glasuri cuvioase, să cânte Celui ce s-a născut din Tine, Dumnezeu Cuvântul: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având nemărginită iubire de oameni răscumpăraţi prin sângele Fiului Tău şi Dumnezeul Nostru, Stăpână prea bună, pocăinţa trapezarului Nil ai primit-o cu milostivire şi i-ai dăruit vindecare de orbire şi slăbănogire, pentru ca neîncetat să-Ţi slujeasca Ţie şi să aducă rugăciuni neîncetate înaintea icoanei Tale vindecătoare zicând aşa:

Bucură-te, odrăslirea Sfântă a lui Ioachim şi Ana;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Cel ce a sfărâmat capul şarpelui celui de demult;

Bucură-te, cea prea binecuvântată între femei;

Bucură-te, ceea ce ai născut mai presus de fire pe Mântuitorul sufletelor noastre;

Bucură-te, ceea ce ai unit fecioria şi naşterea;

Bucură-te, ceea ce între amândouă acestea Te-ai păstrat fără prihană;

Bucură-te, ceea ce eşti marea minune a lumii întregi;

Bucură-te, mirarea tuturor neamurilor pământului;

Bucură-te, îndreptarea celor ce greşesc;

Bucură-te, întărirea în facerea de bine a celor ce păcătuiesc;

Bucură-te, pedepsitoare care nu ţii minte răul, nerăzbunătoare-o;

Bucură-te, înţeleptitoare cu inimă bună;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 4-lea:

Scăpând de furtunile vieţii şi adăpostindu-se în limanul lin al mântuirii, Muntele Athos, cei adunaţi acolo aflau mângâiere bine făcătoare şi ajutor dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, de la care izvorăsc raze de minuni şi râuri de milostiviri nesecate. Pentru aceasta toţi aceia care în pustiurile Athosului voiesc să dobândească mântuire prea mărind îndurările Tale de Maică, cu mulţumire cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Auzind glas Dumnezeiesc de la Sfânta Ta icoana, Stăpână, trapezarul Nil Te-a cunoscut a fi grabnică ajutătoare a tuturor care cu credinţă şi cu dragoste aleargă către făcătorul de minuni Chipul Tău şi primind de la El înţelepţire în nepăsările lor şi luminarea ochilor lor sufleteşti, strigă Ţie din tot sufletul cu mulţumire:

Bucură-te, ceea ce prin pedeapsă vremelnică înţelepţeşti pe cei nepăsători;

Bucură-te, ceea ce primeşti cu milostivire pocăinţa de la cei ce păcătuiesc;

Bucură-te, ceea ce îndrumezi pe calea îndreptării pe cei rătăciţi;

Bucură-te, ceea ce îndreptezi cu milostivire rănile păcatelor noastre sufleteşti;

Bucură-te, ceea ce cu dragoste dojeneşti pe cei ce stăruie în nepăsare;

Bucură-te, ceea ce prin amarul suferinţelor trupeşti îi izbăveşti de chinurile veşnice;

Bucură-te, ceea ce potoleşti valurile şi frământările patimilor;

Bucură-te, ceea ce întinzi o mână de ajutor celor ce se prăpădesc;

Bucură-te, nădejdea celor fără nădejde;

Bucură-te, bucuria celor întristaţi;

Bucură-te, îmbrăcămintea celor goi;

Bucură-te, ocrotirea celor orfani;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 5-lea:

Auzind vieţuitorii mănăstirii Dohiaru cuvintele Tale cele insuflate de Dumnezeu, ţi-au zidit Ţie - Grabnică ajutătoare - o biserică lângă Arhon-daric, unde se afla icoana Ta făcătoare de minuni, Prea Curată Fecioară şi care mângâie pe toţi credincioşii cu semnele milelor Tale. De aceea nu ne lipsi nici pe noi smeriţii, care după datorie Te lăudăm şi cântăm Făcătorului de minuni Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând râurile de minuni ce se revarsă de la Sfânta Ta icoană - Grabnic ajutătoare - toţi vieţuitorii Muntelui Athos aleargă la ea pentru închinare! Iară Tu, Maica Domnului, tuturor le dai după trebuinţă fiecăruia, neîmpuţinat, darurile milostivirii Tale, îndemnându-i pe ei cu mulţumire să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-te, Maica milostivirii şi a îndurărilor;

Bucură-te, masă însufleţită a Atotţiitorului;

Bucură-te, ceea ce L-ai împreunat cu trup pe Fiul lui Dumnezeu;

Bucură-te, cămara zămislirii celei fără de sămânţă;

Bucură-te, ceea ce ai întrupat pe Cel fără de trup;

Bucură-te, ceea ce ai unit pe Dumnezeu cu oamenii;

Bucură-te, privelişte prea dorită a celor cuvioşi;

Bucură-te, bucuria dumnezeiască a postitorilor;

Bucură-te, veselia liniştită a pustnicilor;

Bucură-te, ndejdea puternică a monahilor;

Bucură-te, ceea ce biruieşti legiunile de demoni;

Bucură-te, ceea ce ruşinezi pe vrăjmaşii mântuirii oamenilor;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 6-lea:

Muntele Athosului propovăduieşte milele şi minunile Tale, Prea Bine-cuvântată Maica Domnului nostru şi luminat se înfrumuseţează cu mul-ţimea icoanelor tale, printre care icoana Ta numită „Grabnic Ajutătoare”, ca o lună plină străluceşte cu raze de minuni, luminând sufletele noastre cu mulţimea darurilor Dumnezeieşti şi făcându-ne pe noi să cântăm, mărind pe Dumnezeu Cel în Treime, Cel ce Te-a proslăvit pe Tine: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Prin icoana Ta, Prea Cinstită Marie, Născătoare de Dumnezeu, strălucit-ai lumina mântuirii tuturor celor care rătăcesc în întunericul păcatelor şi al patimilor, şi pe aceasta ai numit-o: Grabnică ajutătoare pentru că cei ce se roagă înaintea ei cu credinţă şi umilinţă sufletească, să-Ţi cânte Ţie:

Bucură-te, fulger care luminezi sufletele;

Bucură-te, tunet care înfricoşezi pe cei ce se leapădă de Tine;

Bucură-te, adăpostirea lină a celor obosiţi de zbuciumul mării vieţii;

Bucură-te, liman neînviforat al celor ce sunt tulburaţi de valurile pati-milor;

Bucură-te, propovăduirea spre curătia sufletească a celor tineri;

Bucură-te, acoperământ şi apărare a fecioriei;

Bucură-te, ceea ce înmoi împietrirea inimii;

Bucură-te, ceea ce minunat încălzeşti răceala sufletului;

Bucură-te, ceea ce pe calea mântuirii îndreptezi pe cei credincioşi;

Bucură-te, ceea ce-i îndreptezi de la calea pieirii pe cei ce se pocăiesc;

Bucură-te, mijlocitoarea noastră înaintea Fiului lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce neîncetat Îl rogi să ne miluiască pe noi păcătoşii;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 7-lea:

Vrând să arăţi marea Ta iubire faţă de neamul omenesc, Născătoare de Dumnezeu, Prea Bună ai ales Muntele Athosului unde ai înmulţit locaşu-rile monahiceşti, ca toţi cei ce sunt înviforaţi de deşertăciunile lumeşti să poată afla acolo liman lin şi binefăcător pentru mântuire şi ajutaţi de Tine să se învrednicească de moştenirea cerească şi să cânte, împreună cu Sfinţii, Prea Sfintei Treimi: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Semne noi ale milostivirii Tale ai arătat, Stăpână, prin minunata proslăvire a Sfintei Tale icoane - Grabnică ajutătoare - nu numai monahilor din Muntele Athos, ci şi tuturor dreptslăvitorilor creştini care cu evlavie cinstesc chipul acestei icoane a Ta, ca toţi să-Ţi cânte:

Bucură-te, Maica Dumnezeului Nostru;

Bucură-te, ceea ce înainte şi după naştere eşti Fecioară;

Bucură-te, ceea ce pe Tine Te fericesc toate neamurile;

Bucură-te, că Ţi-a făcut Ţie mărire Cel Puternic;

Bucură-te, că a căutat spre smerenia Ta, Domnul;

Bucură-te, că a binevoit asupra bunătăţii Tale, Împăratul împăraţilor;

Bucură-te, fiică binecuvântată a Tatălui Ceresc;

Bucură-te, Născătoarea cea fără o cunoaştere bărbătească a Fiului Celui mai înainte de veci;

Bucură-te, primitoare neprihănită a Duhului Sfânt;

Bucură-te, comoară tămăduitoare a Harului Dumnezeiesc;

Bucură-te, înfrumuseţare a lumii de sus;

Bucură-te, apărătoarea lumii de jos;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 8-lea:

Călători şi trecători suntem noi pe pământ şi, după cuvântul Apostolului, neavând aici cetate stătătoare pentru a locui, către cine vom alerga, Stăpână, în mâhnirile şi necazurile noastre, dacă nu către Tine, Prea Bună! Nu ne îndepărta pe noi Maica lui Dumnezeu! Nu ne spune nouă: nu vă cu-nosc pe voi din pricina păcatelor voastre, ci miluieşte-ne pe noi cei singuratici şi lipsiţi de ajutor şi primeşte-ne în veşnicele locaşuri - Adăpostitoarea noastră - ca noi cu bucurie să cântăm întru slavă cerească Împăratului Ceresc, Hristos: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Tuturor credincioşilor le este mângâietor a privi spre icoana Ta, Prea Sfântă Stăpână, în care Te vedem ţinând în braţe pe Pruncul cel mai dinainte de veci, pe Domnul nostru Iisus Hristos, căruia ne închinăm cu umilinţă, ca Ziditorului şi Dumnezeului nostru, iară Ţie, adevăratei Născătoare de Dumnezeu, cu umilinţă Îţi zicem:

Bucură-te, pururea Fecioară, care ai fost învrednicită de buna vestirea Arhanghelului Gavriil;

Bucură-te, mireasă pururea Fecioară;

Bucură-te, Maica Luminii celei prea înalte, care luminezi sufletele tuturor;

Bucură-te, tron însufleţit al Ziditorului cerului şi al pământului;

Bucură-te, porumbiţă blândă;

Bucură-te, mieluşeaua fără de prihană;

Bucură-te, pahar care reversş bucurie;

Bucură-te, vas nesecat al apei vieţii celei fără de moarte;

Bucură-te, chivot al mirului celui bine mirositor al lui Iisus Hristos;

Bucură-te, căci prin Tine duhoarea patimilor noastre se îndepărtează;

Bucură-te, căci prin Tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu;

Bucură-te, căci prin Tine ne-am învăţat a ne închina Dumnezeului în Treime;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 9-lea:

Toate neamurile Te fericesc pe Tine după cuviinţă, Născătoare de Dumnezeu, căci de la răsărit până la apus este lăudat numele Tău! Iară vieţuitorii Muntelui Athos, Te socotesc pe Tine a fi Acoperitoarea lor, căci locul acela l-ai însemnat printr-o deosebită bunăvoinţă, săvârşind mulţime de minuni şi revărsând milele Tale cele bogate asupra celor ce sălăşluiesc acolo, ca ei cu mulţumire să cânte prin Tine, lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Înţeleptii cei mândrii de înţelepciunea lor nu pot să priceapă taina pururea Fecioriei Tale, Născătoare de Dumnezeu, nici nu pot să lămurească puterea făcătoare de minuni ce se revarsă de la prea cinstitele Tale icoane, spre tămăduirea celor suferinzi şi spre orice folos sufletesc sau trupesc pentru oameni! Iară noi, mărturisindu-te pururea Fecioară cu toată cre-dinţa şi fără de îndoială, ne închinăm icoanei Tale Sfinte şi Îţi zicem aces-tea:

Bucură-te, auzirea cea cu îndoială celor necredincioşi;

Bucură-te, lauda cea de cinste a celor credincioşi;

Bucură-te, ceea ce din pântece curat pe Hristos fără de întinăciune L-ai născut;

Bucură-te, ceea ce în timpul naşterii cheile fecioriei nu le-ai sfărâmat;

Bucură-te, Maică şi Fecioară, Prea Binecuvântată;

Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu proslăvită;

Bucură-te, lauda fecioarelor;

Bucură-te, bucuria neîncetată a maicilor;

Bucură-te, Una fără de prihană şi Una între femei;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Cel Făgăduit - Zdrobitorul capului şarpelui;

Bucură-te, ceea ce ai izbăvit de osânda veche pe strămoşii cei căzuţi;

Bucură-te, ceea ce prin naşterea Ta ai deschis oamenilor Raiul cel închis;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 10-lea:

Lucrând la mântuirea oamenilor iubitori de Hristos ai binevoit Născătoare de Dumnezeu, să alegi Muntele Athosului, pentru a fi locuit de monahi şi ai zis prin vedenie primului pustnic al Athosului, prea cuviosului Petru: „Să fie muntele acesta totdeauna locuinţa monahilor”, mângâindu-l cu făgăduinţă bună că vei fi ajutătoarea tuturor celor ce îşi vor petrece via-ţa acolo în chip minunat plăcut lui Dumnezeu, dăruindu-le cele de cuviin-ţă şi izbăvindu-l de toate necazurile ca neîncetat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Zid de apărare eşti Fecioară pentru toţi monahii drept credincioşi, păstrătorii fecioriei şi a curăţiei! Pentru aceasta ai hotărât ca Muntele Athos ales de Tine, să fie neprimitor femeilor, ca locuitorii monahi să vieţuiască acolo fără ispita păcatului, punându-şi în Tine singura lor nădejde de mântuire, după Dumnezeu, şi să cânte Ţie unele ca acestea:

Bucură-te, floare nevestejită a curăţiei;

Bucură-te, crin câmpenesc al curăţiei;

Bucură-te, sfeşnic purtător de lumină cerească care luminezi pe râvni-torii curăţiei;

Bucură-te, scriptură a înţelepciunii Dumnezeieşti, care înţelepţeşti pe păstrătorii fecioriei;

Bucură-te, mijlocitoarea mântuirii pentru monahii ce îşi petrec viaţa după Dumnezeu;

Bucură-te, acoperitoarea şi apărătoarea locuitorilor şi pustnicilor Muntelui Athos;

Bucură-te, ceea ce reverşi bucurie binefăcătoare în inimile iubitoare de Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce dai mângâiere duhovnicească sufletelor celor amă-râte;

Bucură-te, hrănitoarea cea bună a fecioarelor şi a orfanilor celor fără de mama;

Bucură-te, ceea ce Dragostea Mirelui Celui fără de moarte îndulceşte cetele cele feciorelnice;

Bucură-te, puternică ajutătoare în greaua luptă cu patimile trupeşti;

Bucură-te, neadormită supraveghetoare a aşezămintelor celor monahiceşti;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 11-lea:

Smerita noastră cântare ce Ţi-o aducem din plinătatea dragostei şi a osârdiei, n-o trece cu vederea, Prea Curată, şi nu Te întoarce de la noi, cei întinaţi cu multe păcate, şi ajută-ne nouă Prea Bună, să ne curăţim prin pocăinţă şi să sporim în viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, avându-te pe Tine ajutătoare şi îndrumătoare în stăruinţă ca, după vrednicie şi dreptate, să putem a cânta Domnului: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Sfânta Ta icoană, Născătoare de Dumnezeu, neclintit străluceşte prin razele minunilor tale şi pe toată lumea o luminează, gonind toată lucrarea vrăjmaşă cu puterea lui Dumnezeu ce se revarsă de la ea! Pentru aceasta ne bucurăm şi noi păcătoşii având un astfel de zălog al Bunăvoinţei Tale faţă de noi. Grabnică ajutătoare cu mulţumire strigăm Ţie:

Bucură-te, raza a soarelui ce nu apune;

Bucură-te, aurora zilei cele neînserate;

Bucură-te, ceea ce ai răsărit dimineaţa mântuirii noastre;

Bucură-te, ceea ce ai născut pe Mirele cel fără de moarte al sufletelor noastre;

Bucură-te, ceea ce împlineşti dorinţele noastre cele plăcute lui Dumnezeu;

Bucură-te, ceea ce în scârbe şi în necazuri te grăbeşti spre ajutorul nostru în bine;

Bucură-te, Rai închipuit de minte, plin de mângâiere duhovnicească;

Bucură-te, ceea ce din plinătatea Ta şi nouă ne izvorăşti picături de mângâiere;

Bucură-te, ceea ce răcoreşti văpaia patimilor noastre;

Bucură-te, ceea ce cu osârdie dai o binefăcătoare stare sufletească celor ce o caută;

Bucură-te, ceea ce mult iubeşti pe toţi cei în curăţia fecioriei vieţuiesc;

Bucură-te, ceea ce prin vise şi vedenii cercetezi pe aleşii lui Dumnezeu;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 12-lea:

Harul lui Dumnezeu care sălăşluieşte în Sfânta Ta icoană, numită de Tine - Grabnică ajutătoare - Stăpână, atrage către ea pe toţi cei întristaţi şi împovăraţi şi nu deşerţi se întorc ei de la acest izvor al milelor şi îndurări-lor Tale Născătoare de Dumnezeu! În scârbe - bucurie, în năpaste - apăra-re, în boli - vindecare fără plată primind de la făcătorul de minuni chipul Tău, Prea Bună Sfântă Născătoare de Dumnezeu, şi cu mulţumire cântă dătătorului de bine Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând minunile Tale, Stăpână, şi marea Ta milă faţă de neamul omenesc, ştim că nevrednici suntem să Te preamărim pe Tine, ceea ce eşti mai cinstită decat Heruvimii şi mai slăvită fără asemănare decât Serafimii, dar nădăjduind spre nemărginita milostivire a Ta, Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, cu smerenie aducem Ţie cântările acestea:

Bucură-te, adăpostirea lină a celor care se nevoiesc în bună cinstire;

Bucură-te, prea dulce convorbire a celor tăcuţi;

Bucură-te, bucurie binefăcătoare a celor ce vieţuiesc prin munţi şi prin pustietăţi;

Bucură-te, tainică înţelepţire a robilor lui Dumnezeu ce în taină locu-iesc în lumea aceasta;

Bucură-te, împăcarea cu Dumnezeu a păcătoşilor ce se pocăiesc;

Bucură-te, conducătoarea cea mai mare a Muntelui Athos;

Bucură-te, ceea ce acolo l-ai luminat pe Petru, iubitorul de posturi, prin vedenia Ta;

Bucură-te, ceea ce l-ai dăruit cu multe binefaceri pe Atanasie cel înţelepţit de Dumnezeu prin arătarea Ta;

Bucură-te, ceea ce pe mulţi cuvioşi ai Athosului i-ai proslăvit cu slavă cerească;

Bucură-te, ceea ce locuitorilor muntelui aceluia o deosebită dragoste le-ai arătat;

Bucură-te, vindecătoarea fără plată a trupurilor noastre;

Bucură-te, călăuzitoarea sufletelor noastre către Împărăţia cea prea înaltă;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Condacul al 13-lea:

O! Cea ce de toţi eşti cântată Maică, ceea ce te-ai numit Grabnică Ajutătoare, întru icoana Ta, Născătoare de Dumnezeu, Marie! Primeşte cu milă această puţină rugăciune a noastră, pe care ţi-o aducem cu osârdie, cu credinţă şi cu dragoste, şi roagă pe Treimea cea pururea închinată, să ne izbăvească de ghena cea de foc, de întunericul cel de nepătruns şi de munca cea veşnica! Ca prin mijlocirea Ta să moştenim Împăraţia Cerurilor şi să ne învrednicim cu Sfinţii a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Cetele îngerilor cu smerenie îţi slujesc şi toate puterile cereşti cu cântări neîncetate te fericesc, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca pe ceea ce ai născut pe Împăratul îngerilor - Hristos Dumnezeul nostru! Iar noi, păcătoşii, îndrăznind a te urma şi nepricepându-ne după vrednicie a te preamări, cu smerenie înţeleaptă îţi zicem:

Bucură-te, sălaş al Dumnezeirii celei apropiate;

Bucură-te, mirarea cea neîncetată a îngerilor;

Bucură-te, masă Sfântă care ne hrăneşti cu pâinea vieţii;

Bucură-te, măslin cu rod bun, care cu untdelemnul milostivirii ungi inimile noastre;

Bucură-te, comoară nesecată a dumnezeieştilor daruri;

Bucură-te, râu pururea curgător al minunilor;

Bucură-te, apărătoarea celor obidiţi;

Bucură-te, mângâierea celor întristaţi;

Bucură-te, ajutătoarea celor ce sunt în nenorociri;

Bucură-te, vindecătoarea celor bolnavi;

Bucură-te, întăritoarea celor slăbănogi;

Bucură-te, slobozitoarea celor robiţi;

Bucură-te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


şi Condacul 1:

Alesei dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu şi Împărătesei celei ce ia în grabă aminte la rugăciunile celor smeriţi şi revarsă râuri de vindecări asupra credincioşilor de la icoana sa cea Sfântă, aducem cântare de mulţumire! Iară tu - Apărătoarea cea mult milostivă apleacă-te cu bună voinţă către glasurile noastre cele de laudă şi din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi, cei ce strigăm spre tine: Bucură-Te, prea bună şi grabnic ajutătoare - ceea ce rugăciunile noastre toate spre bine le împlineşti!


Rugăciune:

Prea Binecuvântată Stăpână, Pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut pe Dumnezeu Cuvântul mai presus de fire, pentru mântuirea noastră şi Te-ai arătat ca o mare a darurilor Dumnezeieşti şi râu pururea curgător al minunilor şi reverşi bunătăţi celor ce cu credinţă aleargă către Tine!

Căzând înaintea Chipului Tău cel Minunat, ne rugăm Ţie prea bună Maică a Iubitorului de oameni Stăpână! Revarsă asupra noastră milele Tale cele bogate şi grăbeşte a împlini rugăminţile noastre pe care le aducem Ţie Grabnică ajutătoare care ne sunt de folos, mângâiere şi mântuire pentru fiecare rânduindu-le. Cercetează cu harul Tău Prea Milostivă Stăpână pe robii Tăi şi dăruieşte celor înviforaţi linişte, celor legaţi slobozire şi pe toţi mângâiei, care sunt întristaţi de felurite necazuri!

Izbăveşte, Prea Milostivă Stăpână, toate oraşele şi satele de foamete, de boale, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, şi de orice altă nenorocire sau pedeapsă vremelnică sau veşnică, îndepărtând, prin îndrăzneala Ta de Maică, toată mânia lui Dumnezeu!

Slobozeşte pe robii Tăi de slăbănogire sufletească, de tulburarea patimilor şi a căderilor în păcat, ca fără împiedicare, vieţuind în veacul acesta, întru toată buna cinstire a Ta, să ne învrednicim de vrednicile bunătăţi prin Harul şi iubirea de oameni ale Fiului Tău şi Dumnezeului nostru, căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de Început al său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi-n vecii vecilor! Amin!