miercuri, 20 ianuarie 2010

9 noiembrie - Acatistul Sfântului Nectarie (al doilea acatist)

Dupre obişnuitul început, se zice:


Troparul:

Pre cel născut în Silivria şi ocrotitorul Eghinei, pe cela ce s-a arătat în vremurile din urmă prieten adevărat al virtuţii, pe Sfântul Ierarh Nectarie să-l cinstim cei credincioşi ca pe un dumnezeiesc slujitor al lui Hristos, că izvorăşte bogate tămăduiri celor ce strigă cu evlavie: Slavă lui Hristos, Celui care te-a slăvit! Slavă Celui care minunat te-a arătat! Slavă Celui care lucrează printru tine tuturor tămăduiri!


Apoi se zic Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Veniţi, ucenicilor ai lui Hristos, care însetaţi după împărăţia cea cerească, să îi aducem laude iubitului nostru ocrotitor, Sfântul Ierarh Nectarie. Si, mulţumindu-i pentru nemăsurata sa dragoste faţă de noi, să-i cântam într-un glas: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Icosul 1:

Precum oareşcând marele ierarh Nicolae, carele fusese întemniţat pentru că l-a pălmuit pe ereticul Arie, fost-a mângâiat de Preacurata Născătoare de Dumnezeu, aşa şi tu ai fost mângâiat când ai fost aruncat întru temniţa prigonirilor, iar Sfântul Nicolae arătatu-ţi-s-a în vis, spunându-ţi: „Eu te voi înălţa sus, sus de tot...”. Prin care minune ni se arată nouă măsura sfinţeniei tale, ca să îţi cântăm:

Bucură-te, bucurie a Bisericii drept-slăvitoare;

Bucură-te, dar dăruit lumii de către Cela ce se dăruieşte pe Sine celor credincioşi;

Bucură-te, reazem al călugărilor şi al mirenilor;

Bucură-te, pildă pentru pastorii de suflete;

Bucură-te, încununare a ierarhilor;

Bucură-te, că dispreţuit fiind de oamenii păcătoşi, îmbrăţişat ai fost de Sfântul ierarh Nicolae;

Bucură-te, că nu ne mai trebuieşte altă mărturie despre sfinţenia ta;

Bucură-te, că pustnicului athonit i s-a descoperit că eşti puternic prigonitor al îngerilor căzuţi;

Bucură-te, dascăl al celor care se străduiesc să înveţe theologia, sporind întru rugăciune;

Bucură-te, hram al multor biserici şi paraclise;

Bucură-te, icoană a lui Hristos zugrăvită de Duhul Sfânt în vremile din urmă;

Bucură-te, apostole al mântuirii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 2-lea:

Întrebându-te Hristos în vis care este pricina pentru care plângi, răspunsu-i-ai a doua zi, scriindu-i ca sărăcia, frigul şi foametea întunecă frumuseţea copilăriei tale. Si, dintru rânduiala dumnezeiască, deschizând scrisoarea ta, Themistokle neguţătorul s-a sârguit a-ţi trimite cele spre trebuinţă, iară tu, văzând cum răspuns-a Dumnezeu la cerinţele tale, L-ai lăudat cu ochii înlăcrimaţi, cântându-I: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Nu de un neguţător precum Themistokle au trebuinţă copiii cei necăjiţi, ci de tine, Sfinte Nectarie, ştiind că dragostea ta vine întru întâmpinarea lipsurilor lor, ajutându-le cum nici un neguţător nu poate a le ajuta. Ca primind sprijinul tău, să li se usce lacrimile şi să cânte ţie, cu inima plină de bucurie:

Bucură-te, cela ce i-ai scris Domnului despre ale tale necazuri;

Bucură-te, cela ce ne îndemni a grăi lui Dumnezeu necazurile noastre;

Bucură-te, că Hristos a primit a ta epistolie şi ţi-a trimis prin Themistokle neguţătorul cele de trebuinţă;

Bucură-te, că Hristos ne trimite prin tine ceea ce ne este de folos spre a merge pe calea mântuirii;

Bucură-te, dascăl al copiilor evlavioşi care caută adevărata înţelepciune;

Bucură-te, dezlegare a pântecelor celor neroditoare;

Bucură-te, că uşurezi durerile naşterii când maicile te cheamă întru ajutor;

Bucură-te, văzând pe pruncii care primesc la botez al tău nume;

Bucură-te, că ne povăţuieşti să nu căutam ajutor de la oameni, ci de la Dumnezeu;

Bucură-te, cela ce ai trudit din greu spre a-ţi ajuta familia;

Bucură-te, că îi ajuţi pe oamenii fără de slujbă să îşi găsească de lucru;

Bucură-te, apostole al cumpătării;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 3-lea:

Pe nedrept fost-ai prigonit în Alexandria din pricina urzelilor drăceşti. Iară tu ai purtat fără a te tulbura crucea răbdării, învăţându-i pe toţi cei prigoniţi să se roage pentru prigonitorii lor şi Domnului să-I cânte: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Ca o slugă credincioasă fost-ai următor vârtuţilor Stăpânului tău, Carele S-a rugat pentru cei care Îl răstigneau pe lemnul Crucii, şi te-ai rugat pentru cei ce te-au răstignit pe Crucea răbdării. Pentru care, folosindu-ne de vârtutea ta, zicem ţie cu glas de bucurie:

Bucură-te, sprijinitor al celor apăsaţi de răutatea celor vicleni;

Bucură-te, că te-ai rugat pentru luminarea celor ce te nedreptăţeau;

Bucură-te, că nu te-ai gândit la binele tău, ci numai la binele Bisericii;

Bucură-te, că nu te-ai tulburat de hulele celora care nu au vrut să asculte învăţăturile tale;

Bucură-te, cela ce l-ai ajutat pe Luchian cel bolnav să nu îşi piardă slujba;

Bucură-te, că fără să te scârbeşti, ai făcut în locul lui curăţenie în locaşul seminarului;

Bucură-te, că, pentru smerenia ta, Hristos ţi-a primit osteneala ca pe o nevoinţă pustnicească;

Bucură-te, că fiind prigonit pe nedrept, răbdat-ai mucenicie fără-de-sânge;

Bucură-te, pavăză a creştinilor batjocoriţi pentru credinţa lor;

Bucură-te, cela ce ne înveţi a primi defăimările necredincioşilor ca pe nişte cununi de mult preţ;

Bucură-te, apostole al răbdării;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 4-lea:

Socotit-ai că sufletele din obştea Cuvioasei Xenia aveau trebuinţă de tine şi ai venit cu dragoste întru Eghina, spre a le fi povăţuitor celor ce vroiau sa urce pe scara desăvârşirii. Iar ele, cu mulţumire, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Mai mult decât ucenicele tale din Eghina, care lepădând lumea au ascultat chemarea cea cerească, avem noi trebuinţă de povăţuirea ta, sfinte al lui Dumnezeu, pentru că ispitele ne învăluie şi patimile ne apasă, şi nu găsim ieşire dintru fundătura în care ne aflăm. Dar nădăjduind spre ajutorul tău îţi cântăm:

Bucură-te, îndrumător al monahilor şi al monahiilor care au lepădat înţelepciunea acestui veac;

Bucură-te, pavăză a mirenilor care duc o viaţă jertfelnică;

Bucură-te, că aduci liniştea mănăstirii în casele acestora;

Bucură-te, cela ce îi iubeşti pe cei care poartă în inimi dragostea pentru aproapele;

Bucură-te, luminător al duhovnicilor pentru rugăciunile ucenicilor;

Bucură-te, mână întinsă creştinilor pentru rugăciunile preoţilor;

Bucură-te, ocrotitor al copiilor pentru rugăciunile părinţilor;

Bucură-te, înţelepţitor al părinţilor pentru rugăciunile fiilor;

Bucură-te, chivot al rugăciunii de care atingându-se creştinii gustă dintru pacea veacului ce va să vie;

Bucură-te, că îi ajuti pe creştini să vieţuiască după voia lui Dumnezeu;

Bucură-te, rază a virtuţii pe care întunericul acestei lumi nu o poate covârşi;

Bucură-te, apostole al desăvârşirii;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 5-lea:

Mâhnitu-s-a bătrânul pescar văzând că marea era plină de peşti răpitori şi osteneala sa rămânea fără rod. Tu ai blagoslovit cu credinţă năvodul lui şi prin rugăciuni ai izgonit peştii cei răpitori, pentru care pescarul a mulţumit lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Şi noi suntem încercaţi de ale vieţii greutăţi, şi noi suntem întristaţi văzând cum peştii necazurilor au pătruns în marea sufletelor noastre. Şi, ştiindu-ne neputinţele alergăm la ajutorul tău, precum pescarul de odinioară. Arată-ne puterea mijlocirilor tale, Sfinte Ierarhe Nectarie, ca să îţi cântăm cu inima mulţumitoare:

Bucură-te, că îi ajuţi pe cei covârşiţi de necazuri;

Bucură-te, cela ce cu dragoste alungi deznădejdea dintru inimile noastre;

Bucură-te, că dai hrana celor ce flămânzesc;

Bucură-te, că îi imbraci pe cei goi;

Bucură-te, liman al celor fără de adăpost;

Bucură-te, cela ce ai pedepsit pe cel ce nu voia să îşi ajute aproapele;

Bucură-te, că îi indemni pe cei pedepsiţi de Dumnezeu să îşi cunoască păcatele;

Bucură-te, prieten care sari întru ajutorul celor năpăstuiţi şi al celor apăsaţi de singuratate;

Bucură-te, că tânărului care vroia să se ucida pe sine-şi, i-ai întors cugetul cel rău;

Bucură-te, că ai fost din nou părinte pentru fiica celuia ce îşi ucisese fratele;

Bucură-te, noule ierarh Nicolae, carele ai purtat grija de mântuirea ei şi a surorilor sale;

Bucură-te, apostol al ajutorului Dumnezeiesc;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 6-lea:

Cine poate grăi mulţimea minunilor tale, sfinte al lui Dumnezeu? Că toţi cei care te-au chemat întru ajutor au fost mângâiaţi întru nevoile lor. Şi dimpreună cu bolnavii care au primit prin tine tămăduire minunată, cântă lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Apăsătoare este crucea bolii, Sfinte Nectarie, şi încă mai grea este atuncea când nu vedem întru ea leacul trimis de Dumnezeu pentru tămăduirea sufletelor noastre. Cerând de la tine să te rogi lui Dumnezeu pentru înţeleptirea celora ce cârtesc din pricina bolilor, rugamu-te să le vii într-ajutor, tămăduindu-i degrabă, ca să-ţi cânte împreună cu noi:

Bucură-te, că arătându-te grabnic tămăduitor, îndată după adormirea ta ai vindecat un bolnav;

Bucură-te, că cei tămăduiti de tine au mărturisit harul tău;

Bucură-te, ceresc doctor fără de arginţi, ajutător al doctorilor pământeşti;

Bucură-te, că uşurezi durerile celor ce se închină la ale tale sfinte moaşte;

Bucură-te, că cei ce se roagă în fata icoanei tale primesc puterea de a îndura boala;

Bucură-te, izgonitor al duhurilor necurate şi al căpateniilor lor;

Bucură-te, cela ce ai tămăduit şi tămăduieşti cele mai grele suferinţe;

Bucură-te, ştiind că la Dumnezeu nici o boală nu este fără de leac;

Bucură-te, cela ce ai purtat crucea bolii fără să cârteşti;

Bucură-te, că în chip minunat ai fost tămăduit de Preasfântă Născătoare de Dumnezeu;

Bucură-te, că acum te rogi ei pentru tămăduirea celor bolnavi;

Bucură-te, apostole al vindecărilor trupeşti şi sufleteşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 7-lea:

Dupre trecerea ta la Domnul, în chip minunat te-ai arătat oamenilor care aveau trebuinţă de sprijinul tău, spre a le fi călăuza pe calea mântuirii. Şi noi, deşi nu am primit un asemenea semn, ne-am împărtăşit de bucuria lor când am aflat despre arătările tale, şi I-am cântat lui Dumnezeu într-un cuget cu ei: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Vedem că se împuţinează credinţa şi cum se răspândeşte apostazia şi desfrâul. Dar, luând aminte la grija pe care ai făcut-o arătată celor cărora te-ai înfăţişat după adormire, nu ne vom teme de povara ispitelor, ci vom nădăjdui întru ajutorul tau. pe mulţi i-ai ajutat, arătându-te lor, dar pe şi mai mulţi i-ai ajutat fără ca ei să ştie de unde le vine ajutorul. Ştiind aceasta, îţi mulţumim, grăind:

Bucură-te, că şi după moarte propovăduieşti credinţa ortodoxă;

Bucură-te, mângâindu-i pe creştinii cărora te arăţi în chip minunat;

Bucură-te, că auzind despre arătările tale, mulţi dobândesc nădejde întru ajutorul tău;

Bucură-te, cela ce te-ai arătat de multe ori ucenicului tau, Cuviosul Filothei;

Bucură-te, că te arăţi celora ce au trebuinţă de mângâierea ta cea sfântă;

Bucură-te, că nu te arăţi celora ce caută cu mândrie semne minunate;

Bucură-te, că după ce te-a văzut fără să îşi dea seama că ai murit, jandarmul a crezut lui Dumnezeu;

Bucură-te, că părintele ce îţi purta numele a ascultat a ta cerinţă de a-ţi ridica un paraclis;

Bucură-te, cela ce ai venit ca un pelerin la biserica sa;

Bucură-te, că ai fost văzut şi de alti credincioşi;

Bucură-te, că primind blagoslovenia ta, Nectarie ieromonahul a fost tămăduit prin rugăciunile tale;

Bucură-te, apostole al biruirii legilor firii prin harul Celui ce a făcut cerul şi pământul;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare facator de minuni!


Condacul al 8-lea:

Simţind dintru depărtare mireasma sfintelor tale moaşte, tânăra desfrânată a venit la mormântul tău, înfiorându-se. Şi dăruindu-ţi podoaba ei cea de mult pret drept mulţumire că i-ai înfăţisat calea către Hristos, s-a lepădat de păcatele ei, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Nu avem pocăinţa desfrânatei, Sfinte Nectarie, şi marea patimilor se luptă să ne tragă întru adâncuri. Dar avem nădejde în ajutorul tău cel puternic şi, rugându-te să ne ridici dintru căderea în care ne aflăm, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, primind darul păcătoasei dimpreună cu lacrimile ei;

Bucură-te, cela ce nu te scârbeşti a-i ajuta pe păcătoşii ce se pocăiesc;

Bucură-te, că îi înveţi pe creştini să se împotrivească desfrâului şi patimilor;

Bucură-te, văzând roadele pocăinţei noastre;

Bucură-te, cela ce îi îndrumi pe păcătoşi spre scaunul spovedaniei;

Bucură-te, tunel care îi trezesti pe cei care ascund păcatele, batjocorind Taina Spovedaniei;

Bucură-te, duhovnic sfânt carele îi ajuţi pe creştini să îţi găsească pastorii de care au trebuinţă;

Bucură-te, cela ce te rogi pentru îndreptarea noastră;

Bucură-te, că ori de câte ori cădem în păcate, ne ajuţi să ne ridicăm;

Bucură-te, mângâietor al celora care se luptă cu ispitele şi se leapadă de mândrie;

Bucură-te, glas al Evangheliei carele mustri păcatele pe care lumea le socoteşte nevinovate;

Bucură-te, apostole al pocăinţei tămăduitoare de suflete;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 9-lea:

Urmaş al Sfântului Marcu al Efesului te-ai arătat, apărând credinţa cea neprihănită de rătăcirile ereticilor, şi pentru râvna ta Dumnezeu te-a primit în ceata Cuvântătorilor de Dumnezeu, împreună cu care cânţi neîncetat: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Apărător râvnitor al predaniilor Sfinţilor Părinţi ai fost, Nectarie Sfinte, spre obida celora care preţuiau mai mult cugetarea omenească decât pe cea însuflată de Dumnezeu. Pentru care te lăudăm, graind:

Bucură-te, că ne înveţi să unim dreapta-făptuire cu dreapta-cugetare;

Bucură-te, rudenie după duh a Sfântului Marcu, noul apostol din Efes;

Bucură-te, prieten al Sfântului Fotie, înţeleptul patriarh al Constantinopolei;

Bucură-te, vestitor al învăţăturilor Sfintei Biserici;

Bucură-te, apărătorule al celora ce iubesc predaniile Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, că asemenea Sfântului Maxim Grecul, ai răbdat prigoană de la cei de o credinţă cu tine;

Bucură-te, că urmând aceluia, ai vădit rătăcirile ereticilor;

Bucură-te, că fără sa te scârbeşti de cei de alte credinţe, scârbitu-te-ai de minciunile lor;

Bucură-te, pilda ierarhilor care apără credinţa ortodoxă;

Bucură-te, potrivnic al celora care răstălmacesc adevărul;

Bucură-te, bucurie a celora prigoniţi pentru Hristos;

Bucură-te, apostol râvnitor al dreptei credinţe;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 10-lea:

Din lucrarea vrăjmaşului, pentru păcatele unor credincioşi sau chiar ale unor nevrednici slujitori ai altarului, unii oameni se smintesc şi se depărteaza de Biserică. Pune înaintea lor chipul vieţuirii tale jertfelnice, o, sfinte al lui Dumnezeu, şi, întorcându-i pe drumul cel bun, învaţă-i să cânte dimpreună cu tine: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

În focul încercărilor puţină credinţă avem, sfinte al lui Dumnezeu, şi întru ale noastre inimi cu uşurinţă se cuibăresc îndoiala şi deznădejdea. Nu voim sa fim osândiţi pentru aceasta de către Dreptul Judecător, Nectarie Sfinte, ci vrem ca prin ale tale rugăciuni să fim întăriţi întru credinţă, întru nădejde şi întru dragoste, pe care dobândindu-le să îţi cântăm:

Bucură-te, că mulţi sunt cei ce citesc ori află despre viaţa ta cea minunată;

Bucură-te, că ei te cheamă să le fii ocrotitor;

Bucură-te, că cei slabi se întăresc prin a ta dragoste;

Bucură-te, alinare a sufletelor zdrobite de încercări;

Bucură-te, îndepărtând îndoiala din inimile noastre;

Bucură-te, învăţându-ne să nu fim tulburaţi de sminteala pe care o împrăştie diavolul;

Bucură-te, povăţuindu-i pe creştini să părăseasca păcatul şi minciuna;

Bucură-te, balsam pentru inimile rănite de păcat;

Bucură-te, cela ce ne-ai învăţat să nu amestecăm lumina cu întunerecul;

Bucură-te, că goneşti necredinţa cu care ne ispitesc duhurile necurate;

Bucură-te, mărturie a împărăţiei cerurilor;

Bucură-te, apostole al vârtuţii pentru păstori şi păstoriţi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 11-lea:

Trupul taă a devenit Templu al Duhului Sfânt şi moaştele tale au izvorât bună-mireasmă, vădind harul pe carele l-ai primit de la Dumnezeu. Şi, închinându-se sfintelor tale moaşte, cei credincioşi prind putere întru lupta cea duhovnicească, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

„Eu L-am rugat pe Dumnezeu ca moaştele mele să fie împărţite în întreaga lume”, i-ai spus femeii care se întristase, neştiind pricina pentru care la multă vreme după adormirea ta, trupu-ţi părea să se supună legilor firii. Şi din oasele tale au izvorat mir, de a cărui mireasmă s-au minunat credincioşii din toată lumea care s-au învrednicit să primească în bisericile lor câte o părticică dintru ale tale sfinte moaşte. Pentru care îţi cântă:

Bucură-te, că Domnul a voit ca lumea întreagă să afle de sfinţenia ta;

Bucură-te, că trupul tău a fost biserică vie;

Bucură-te, că inima ta a fost altar al lui Dumnezeu;

Bucură-te, că atunci când monahiile vrut-au să îţi pună epitrahilul pe sfintele-ţi moaşte, ţi-ai ridicat capul;

Bucură-te, că deşi te desfătezi de frumuseţile raiului, nu te depărtezi de cei care te cinstesc;

Bucură-te, că rugându-se la al tău mormânt, monahiile au prins aripi duhovniceşti;

Bucură-te, că urmând povetele tale, Cuvioasa Xenia igumena a primit alese daruri duhovniceşti;

Bucură-te, că ucenica ta a dobâdit a vederii cu duhul harisma;

Bucură-te, că închinându-se la racla ta, Cuviosul Filothei a râvnit a-ţi urma pe calea sfinţeniei;

Bucură-te, că şi după ce trecut-ai la Domnul, i-ai îndrumat paşii spre intrarea întru împărăţia cea cerească;

Bucură-te, văzându-i pe credincioşii care aflând despre vieţuirea ta, pun început bun mântuirii;

Bucură-te, apostole al sfinţirii creştinilor în vremile din urmă;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 12-lea:

Tămăduind-o de a ei boala pe femeia ce purta numele Sfintei Parascheva, ai mustrat-o mai apoi ca nu a sârguit să mărturisească altora al tău ajutor. Şi, primind cu smerenie mustrarea ta, ea a scris de îndată cum ai vindecat-o, îndemnându-ne să cântam lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Pentru a nu fi mustraţi ca femeia aceea, chiar de nu avem priceperea de a mărturisi minunile tale, nu vom tăcea a le grai altora despre ajutorul pe carele îl dai celora care se roagă ţie. Pentru ca dimpreună cu noi şi dânşii sa te laude cu glas de bucurie, spunând:

Bucură-te, ocrotitorule, de minuni săvârşitor;

Bucură-te, ierarh făcător de minuni;

Bucură-te, mare făcătorule de minuni;

Bucură-te, că nu ne săturăm a-ţi aduce laudă;

Bucură-te, floare aleasă a raiului;

Bucură-te, prieten al creştinilor care dau mărturie despre puterea ta;

Bucură-te, învăţându-ne să mărturisim ale tale minuni;

Bucură-te, că nu vrei să ţinem lumina sub obroc;

Bucură-te, primind rugăciunile celor credincioşi care au nădejde într-ajutorul tău;

Bucură-te, că nemăsurata mulţime ti-a mulţumit pentru ajutor;

Bucură-te, mustrătorule al celor nerecunoscători;

Bucură-te, apostole al minunilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nectarie, mare făcătorule de minuni!


Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Nectarie, sprijin al celor care Îl mărturisesc şi Îl vor mărturisi pe Hristos printr-a lor viaţă, răbdând felurite prigoane din partea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, ocroteşte-i cu puterea ta pe toţi creştinii, uşurându-le suferinţele şi întărindu-i întru lupta cea duhovnicească, pentru ca dimpreună cu tine să cânte Dumnezeului celui Viu: Aliluia! (de trei ori)


Apoi iarăşi se zic Icosul 1 (Pre cum oareşcând marele ierarh Nicolae...) şi Condacul 1 (Veniţi, ucenicilor ai lui Hristos...). Apoi se zice această:


Rugăciune către Sfântul Ierarh Nectarie:

O, preasfinte şi întru tot lăudate, mare făcătorule de minuni Nectarie, primeşte această puţină rugăciune de la noi, nevrednicii robi, căci către tine, ca de la un adevărat izvor de tămăduiri şi grabnic folositor şi ajutător preaminunat scăpând, şi către sfânt chipul icoanei tale privind, cu lacrimi fierbinţi ne rugăm ţie: Vezi, sfinte, durerile noastre, vezi sărăcia şi ticăloşia noastră. Vezi bubele sufletelor şi ale trupurilor noastre. Ne rugăm ţie, sfinte Nectarie, grăbeşte de ne ajută cu neîncetatele şi sfintele tale rugăciuni, şi ne sprijineşte pe noi, robii tăi. Ia aminte la suspinele noastre şi nu trece cu vederea pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, că ştim, sfinte al lui Dumnezeu, ca de ai şi pătimit grele prigoniri pentru dragostea lui Hristos, dar prin ele ai aflat dar de la Dumnezeu şi astăzi vieţuieşti luminat în împărăţia cea gătită sfinţilor, fiindcă ne-am încredinţat ca şi după mutarea ta din viata aceasta trecătoare, cine a năzuit la ajutorul tău şi cu credinţă ti s-a rugat, nu a rămas neajutat. Că cine te-a chemat pe tine întru ajutor şi nu l-ai auzit ? Sau cine te-a chemat pe tine, de minuni făcătorule, şi tu l-ai trecut cu vederea? Sau cui, în dureri fiind, şi alergând spre ajutorul tău, nu i-ai uşurat suferinţa?

Minunile şi ajutorul tău ne-au făcut şi pe noi, ticăloşii şi scârbiţii, să te chemăm să ne vii în ajutor. Am auzit ca trupul tău a rămas neputrezit pentru a întări în noi credinţa în înviere. Am auzit şi ca, din dragoste pentru poporul credincios, mai apoi L-ai rugat pe Dumnezeu ca binecuvântarea sfintelor tale moaşte să se răspândească în toată lumea. Ştim, o, alesule ierarh, de mulţimea tămăduirilor pe care le-ai făcut, nou doctor fără-de-arginţi arătându-te. Nu cunoaştem nici suferinţă şi nici durere pe care să nu le poţi alina. Nu cunoaştem nici o boala căreia tu sa nu îi poţi aduce tămăduire, dacă tămăduirea este spre mântuirea celor ce se roagă ţie. Dar mai mult decât atât, nu numai ca ai tămăduit boli despre care doctorii ziceau ca nu pot fi tămăduite, ci şi pe mulţi bolnavi i-ai ajutat sa se întărească în credinţă şi în răbdare, şi să ia plata de la Dumnezeu pentru osteneala lor. Şi aceştia, fără să primească tămăduirea trupească, au primit tămăduirea sufletească şi i-au mulţumit Domnului că prin ghimpele bolii au fost aduşi de la iubirea acestei lumi la iubirea celor sfinte, de la calea cea largă a patimilor la calea cea îngustă a mântuirii.

Aceste minuni ale tale, sfinte, ne-au făcut şi pe noi a crede ca la orice facere de bine eşti gata ajutător şi grabnic folositor şi sprijin minunat. Drept aceea, suntem încredinţaţi că pe tot cel ce aleargă la tine, cerând cu credinţă ajutor, nu-l treci cu vederea. Pentru aceasta şi noi credem ca şi acum acelaşi eşti, sfinte, precum atunci când i-ai ajutat pe cei care au alergat la tine. Credinţa noastră este slabă, dar fiind scârbiţi şi în pagubă, alergam la tine cu credinţă şi cu lacrimi. Îngenunchind, ne rugăm ţie, Sfinte Ierarh Nectarie, să te rogi pentru noi lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce n-a trecut cu vederea rugăciunile tale cele jertfelnice, ci te-a ascultat şi te-a întărit şi te-a primit în cereştile locaşuri.

Către Acela roagă-te, ca să fim şi noi ajutaţi şi miluiţi pentru rugăciunile tale, şi din pagube şi necazuri izbăviţi, ca să lăudam şi să binecuvântăm şi să slăvim întru-tot-lăudatul şi prea puternicul nume al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Se face otpustul.