joi, 21 ianuarie 2010

8 iulie - Acatistul Sfinţilor Epictet şi Astion (Sfinţi Mucenici şi Doctori fără de arginţi)

După obişnuitul început:

Condacul 1:

Pe Epictet, preotul cel preaînţelept şi pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor, veniti toţi să-i lăudăm, că aceştia de o cinste cu Ermolae şi cu Pantelimon fiind, împreună au binevestit Evanghelia lui Hristos şi întru adevăr, după Andrei cel întâi chemat, apostoli ai Dobrogei s-au arătat: pe bolnavi tămăduind, demonii gonind, au strălucit cu minunile şi cu puterea cuvântului, pentru care şi chinuri au răbdat de la chinuitori şi bine încununându-se, pururea se roagă pentru sufletele noastre. Pentru aceasta şi noi îi fericim:

Bucurăţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Icosul 1:

Din tinereţe în înfrânare ai petrecut preafericite Epictet, hrănindu-te cu învăţăturile lui Hristos şi când ai ajuns în puterea vârstei, ca Samuel odinioară, luând harul preoţiei, din dragoste pentru oameni ai săvârsit multe minuni; pentru aceasta cu laude te cinstim aşa:

Bucură-te, cel ce ai dus viaţă neprihănită;

Bucură-te, că ai avut dragoste desăvârşită;

Bucură-te, că Domnului te rogi neîncetat;

Bucură-te, că la cele înalte totdeauna ai cugetat;

Bucură-te, că ochii orbilor ai deschis;

Bucură-te, că pe slăbănogi ai întărit;

Bucură-te, că duhurile necurate le alungi de la noi;

Bucură-te, mare miluitor al celor din nevoi;

Bucură-te, că pe leproşi ai curăţat;

Bucură-te, că la credinţă i-ai chemat;

Bucură-te, că pământul Dobrogei îl ocroteşti;

Bucură-te, că în primejdii a noastră nădejde eşti;

Bucură-te, sfinte Epictet, doctore fără de arginţi şi mucenice al lui Hristos!


Condacul al 2-lea:

Ascultând cuvintele părintelui Epictet, inima ţi-ai deschis, sufletul ţi-ai curăţit, şi ai primit tainele credinţei, apoi botezându-te, ai urmat lui Hristos, dovedindu-te a fi rob prea iubit al lui Dumnezeu. Drept aceea, cunoscând şi noi marea ta credinţă, venim către tine şi cu umilinţă te rugăm: Izbăveşte-ne, Sfinte mucenice Astion, de veşnica moarte, ca împreună să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Dorind, sfinte Astion, să petreci viaţă îngerească, ai părăsit casa părintească şi te-ai sălăşluit în cetatea Halmyrisului, unde te-ai arătat mare făcător de minuni. Căci mergând spre Dunare, ai întâlnit un om cu duh necurat, pe care îndată l-ai izbăvit cu rugăciunile tale şi cu semnul sfintei cruci. Iar noi, minunându-ne de unele ca acestea, cântăm aşa:

Bucură-te, că ai fost înger pământesc;

Bucură-te, cel ce eşti om ceresc;

Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit;

Bucură-te, că pe vrăjmaş cu semnul crucii l-ai biruit;

Bucură-te, cel ce cu credinţă ai săvârşit minuni;

Bucură-te, cel ce ai înspăimântat pe păgâni;

Bucură-te, de demoni izgonitor;

Bucură-te, mare biruitor;

Bucură-te, de boli vindecător;

Bucură-te, de chinuri izbăvitor;

Bucură-te, grabnic ajutătorule;

Bucură-te, al Dobrogei apărătorule;

Bucură-te, sfinte Astioane, doctore fără de arginţi şi mucenice al lui Hristos!


Condacul al 3-lea:

Un mare dregător alergând la tine, Părinte Epictet, a îngenuncheat în faţa ta, rugându-te să-i tămăduieşti fiica paralizată. Iar tu, sfinte, rugându-te lui Dumnezeu şi trupul ei ungându-l cu undelemn sfinţit, îndată s-a vindecat. Pentru aceea, părinţii împreună cu tine slăveau pe Dumnezeu cântând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Alta dată, o femeie oarbă a cerut de la tine vindecare, părinte Epictet, plangând şi zicând: „Ştiu cine eşti şi cred că poţi multe în fata lui Dumnezeu; de aceea mă rog să nu dispreţuieşti plânsul meu şi să nu iei în deşert rugăciunea mea". Iar tu, sfinte, minunându-te de credinţa ei, ai vindecat-o şi ea văzând lumina, a slăvit pe Dumnezeu, pentru care îţi cântăm şi noi unele ca acestea:

Bucură-te, ajutorul celor ce zac în neputinţe;

Bucură-te, mângâierea celor mâhniţi şi întristaţi;

Bucură-te, cel ce dăruieşti lumină orbilor;

Bucură-te, cel ce aduci alinare credincioşilor;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai vindecat;

Bucură-te, dregătorul către tine a strigat;

Bucură-te, scăpare din ispite;

Bucură-te, dumnezeiescule părinte;

Bucură-te, chip duhovnicesc;

Bucură-te, doctor sufletesc;

Bucură-te, mult lăudat ocrotitor;

Bucură-te, al credinţei propovăduitor;

Bucură-te, sfinte Epictet, doctore fără de arginţi şi mucenice al lui Hristos!


Condacul al 4-lea:

Viforul gândurilor deşarte l-ai biruit cu smerită cugetare, căci tânăr fiind, înţelepciunea vârstnicilor ai dobândit, mucenice Astion şi ai biruit ispitele vieţii acesteia. Pentru aceea te rugăm, ajută-ne sa scăpăm nevătămaţi de tulburarea gândurilor şi greutatea necazurilor ce vin asupra noastră, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Având iubire de oameni, sfinte Astioane, te-ai retras şi în taină te-ai rugat Domnului pentru omul căzut de la înălţime, ce zăcea aproape mort. Iar Dumnezeu, ascultând rugăciunea ta, îndată l-a făcut sănătos, pentru care, minunându-ne, îţi cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, că pentru omul căzut, în taină te-ai rugat;

Bucură-te, că pe el de la moarte l-ai scăpat;

Bucură-te, temelia vieţii cereşti;

Bucură-te, acoperişul casei duhovniceşti;

Bucură-te, cel ce ai trecut prin vămile cele cereşti;

Bucură-te, cel de sănătate dătător;

Bucură-te, cel ce pe bolnavi ai ridicat;

Bucură-te, cel ce pe mulţi ai vindecat;

Bucură-te, preafericite rugător;

Bucură-te, cel mult folositor;

Bucură-te, chip preacurat;

Bucură-te, om prea luminat;

Bucură-te, sfinte Astioane, doctore fără de arginţi şi mucenice ai lui Hristos!


Condacul al 5-lea:

Frumuseţea chipului şi agerimea cugetului tău nu ai voit a le pune în slujba celor pământesti, preafericite Astioane, că neamul cel ales şi bogăţia tatălui tău drept uscăciune socotindu-le, ca un cerb prea sprinten ai alergat spre izvoarele cele pururea curgătoare ale învăţăturii lui Hristos, pe care şi sorbindu-le din buzele preotului Epictet, îndată te-ai aprins de dragostea cea dumnezeiască şi fără tăgadă în numele lui Hristos te-ai botezat, Căruia îi cânţi acum: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Înţelept fiind, părinte Epictet, te-ai arătat prin credinţa copilului celui de cincisprezece ani, care era surd, mut şi uscat la trup şi vindecându-l, el ţi-a spus aşa: „În Iisus Hristos se cuvine nouă să credem, o, prea fericite, căci El aduce oamenilor întotdeauna binefaceri, pana în ziua de azi". Pentru aceasta, te rugăm, părinte, să primeşti de la noi, nevrednicii, unele ca acestea:

Bucură-te, că izvor nesecat de minuni te-ai arătat;

Bucură-te, că mutul vindecat, veselindu-se, slavă lui Hristos a dat;

Bucură-te, că văzând minunea, mulţi din cetate s-au botezat;

Bucură-te, că prin tine Hristos S-a preamărit;

Bucură-te, că de dobrogeni eşti mult iubit;

Bucură-te, că românii au evlavie către tine;

Bucură-te, că din întreaga ţară vin să se închine;

Bucură-te, cel ce grabnic spre ajutor ne eşti;

Bucură-te, că te veseleşti cu puterile cereşti;

Bucură-te, cel ce pe copii îi ocroteşti;

Bucură-te, izbăvitorul celor umiliţi;

Bucură-te, scăparea celor prigoniţi;

Bucură-te, sfinte Epictet, doctore fără de arginţi şi mucenice al lui Hristos!


Condacul al 6-lea:

Priveghind mereu asupra ucenicului tau Astion, părinte Epictet, şi văzând tristeţea de moarte ce îl stăpânea, ai alungat-o de la el, arătându-i astfel puterea binecuvântării preotului lui Hristos, pe care o dăruieşte şi nouă, pentru a birui îndoiala şi deznădejdea, ca împreună cu toţi sfinţii să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Ca pe nişte apostoli şi ucenici ai lui Hristos v-au primit locuitorii cetăţii Halmyris, căci semne şi puteri apostoleşti aţi arătat cu adevărat: pe faţa cea paralizată aţi facut-o teafără doar cu cuvântul orbului vederea i-aţi întors şi pe îndrăciţi i-aţi slobozit. Pentru aceasta, mulţime multă se întorcea la Hristos binecuvântând pe Cel ce dă oamenilor astfel de puteri, iar pe voi întru acest chip fericindu-vă:

Bucuraţi-vă, că neamul ni l-aţi adus la dreapta credinţă;

Bucuraţi-vă, că aţi învins prin rugăciune şi nevoinţă;

Bucuraţi-vă, zid al credinţei neînvins;

Bucuraţi-vă, al dragostei de Dumnezeu foc nestins;

Bucuraţi-vă, folos deplin creştinilor;

Bucuraţi-vă, că pildă de vieţuire voi ne-aţi dat;

Bucuraţi-vă, că darul vindecării de la Hristos aţi luat;

Bucuraţi-vă, că de duşmani ne izbăviţi;

Bucuraţi-vă, că de ispite ne feriţi;

Bucuraţi-vă, că dulceaţa vieţii trecătoare nu, o, aţi îndrăgit;

Bucuraţi-vă, că braţul celui rău voi l-aţi zdrobit;

Bucuraţi-vă, că ura duşmanului cu răbdarea aţi biruit;

Bucurăţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Condacul al 7-lea:

Cu cine vă vom număra pe voi, preafericiţilor, căci chipul cel îngeresc al călugăriei purtând, ca niste apostoli Evanghelia aţi propovăduit şi doctori fără de arginţi şi făcători de minuni arătându-va, încă şi cununa muceniciei la urmă aţi luat, încât multe daruri şi vrednicii au strălucit întru voi. Pentru aceasta, minunându-ne, vă fericim, cântând: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Păgânul Latronianus, comandantul provinciei, intrând în cetatea Halmyrisului a început prigoana împotriva creştinilor. Iar voi, sfinţilor, aţi fost pârâţi ca unii care îndepărtaţi pe mulţi de la jertfele idoleşti. Drept aceea, aţi fost aduşi în lanţuri în temniţă, dar temniţa chilie de rugăciune aţi prefăcut-o şi cu bucurie slăveaţi pe Dumnezeu în psalmi şi rugăciuni pentru care şi noi vă lăudam aşa:

Bucuraţi-vă, că pe comandantul păgân cel cu suflet de fiară, l-aţi biruit;

Bucuraţi-vă, că prin mari chinuri pe Hristos L-aţi mărturisit;

Bucuraţi-vă, că numele lui Hristos pe pământ L-aţi propovăduit;

Bucuraţi-vă, cei ce credinţa idolească aţi surpat;

Bucuraţi-vă, căci cu nădejdea v-aţi înfrumuseţat;

Bucuraţi-vă, căci cu răbdare şi dragoste aţi biruit;

Bucuraţi-vă, că temniţa biserica aţi socotit;

Bucuraţi-vă, că lanţurile nu v-au speriat;

Bucuraţi-vă, că biciuiri fără de număr aţi răbdat;

Bucuraţi-vă, că prin credinţă v-aţi încununat;

Bucuraţi-vă, că în fata lui Latronianus ca soarele aţi strălucit;

Bucuraţi-vă, că din dragoste pentru Hristos mult aţi pătimit;

Bucurăţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Condacul al 8-lea:

În zori, locul de judecată a fost pregătit, iar comandantul vroia să vă piardă. Atunci din înălţime putere primind şi lumina harului strălucind ca soarele pe feţele voastre, sfinţilor mucenici, judecătorul nu putea privi spre voi, iar mulţimea poporului ce era de faţă, minunându-se, a cântat împreună cu voi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea minunata voastră bărbăţie, sfinţilor, şi de răspunsurile voastre s-a tulburat, căci cu îndrazneală l-aţi înfruntat, zicând: „Suntem creştini, facă-se voia Domnului nostru cu noi!". Pentru aceasta vă lăudăm, zicând:

Bucuraţi-vă, că pentru Dumnezeu, toate durerile desfătări le-aţi socotit;

Bucuraţi-vă, că rabdând chinuri, din dreapta credinţă nu v-aţi clintit;

Bucuraţi-vă, foc nestins al dragostei dumnezeieşti;

Bucuraţi-vă, că prin răbdare aţi uimit cetele îngereşti;

Bucuraţi-vă, că de curajul vostru păgânii au rămas fără de glas;

Bucuraţi-vă, că nu v-aţi spăimântat când trupul vi l-au ars;

Bucuraţi-vă, că prin aceasta, cununa mucenicească aţi agonisit;

Bucuraţi-vă, că ura duşmanului sufletelor cu bărbăţie aţi biruit;

Bucuraţi-vă, învingători ai stăpânirii iadului;

Bucuraţi-vă, moştenitori ai frumuseţii raiului;

Bucuraţi-vă, că focul inimii voastre luminător al Dobrogei a fost;

Bucuraţi-vă, mărgăritare de preţ ale Bisericii lui Hristos;

Bucurăţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Condacul al 9-lea:

Pe scândură fiind schingiuiţi, sfinţilor mucenici, tiranii v-au sfâşiat cu cârlige de fier, cu făclii aprinse v-au ars trupurile şi în cazane cu smoală clocotită v-au aruncat. Însă credinţa voastră cea către Domnul din toate chinurile v-a scos nevătămaţi si, neîncetat mărturisind pe Hristos, aţi fost închişi din nou în temniţă. Văzând aceste lucruri mai presus de înţelegere, ne minunăm şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ritorii cei mult vorbitori rămân ca nişte peşti fără de glas şi nu pricep a spune cum voi, sfinţilor mucenici, în trup omenesc vieţuind, aţi biruit chinurile mai presus de fire, făcându-va următori ai lui Hristos. Iar noi, preaslăvind pe Domnul, Cel ce v-a întărit pe voi, lăudăm vitejia voastră şi cu multumire grăim aşa:

Bucuraţi-vă, frumuseţea cea mare a neamului românesc;

Bucuraţi-vă, flori binemirositoare din mănunchiul mucenicilor dobrogeni;

Bucuraţi-vă, ca pentru slava şi cinstea Împăratului ceresc aţi luptat;

Bucuraţi-vă, cei ce chinuri înfricoşătoare aţi răbdat;

Bucuraţi-vă, robi credincioşi ai Domnului, care toată voia Lui aţi împlinit;

Bucuraţi-vă, cei ce înaintea stăpânitorilor Adevărul aţi mărturisit;

Bucuraţi-vă, cei ce vergile de frasin, în cununi de mucenicie le-aţi prefăcut;

Bucuraţi-vă, că Domnului prea iubiti fii v-aţi făcut;

Bucuraţi-vă, propovăduitori fierbinţi ai dumnezeieştii credinţe;

Bucuraţi-vă, că aţi înfruntat mâniile aprinse;

Bucuraţi-vă, moştenitori ai bunătăţilor celor veşnice;

Bucuraţi-vă, grabnici rugători pentru mântuirea noastră;

Bucurăţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Condacul al 10-lea:

Auzind unul dintre anchetatori, pe nume Vigilantius, cum puşi fiind la Chinuri, voi, sfinţilor, nu aţi încetat timp de 30 de zile a mărturisi pe Hristos şi auzind încă şi cuvântul vostru cum că oricine crede în Hristos va avea viaţă veşnică, nu s-a putut opri şi a mărturisit pe Hristos cu glas mare şi venind la voi în închisoare, a cerut botezul şi împreună cu voi a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Ca un adevărat părinte duhovnicesc ai îndrumat paşii ucenicului tău Astion, spre Tatăl cel ceresc, părinte Epictet, ca în clipa despărţirii de lumea aceasta te-ai îngrijit mai întâi de ucenicul tău iubit, pentru care învredniceşte-ne şi pe noi acestei iubiri părinteşti, ca să vă cântăm unele ca acestea:

Bucuraţi-vă, cei ce cununi nevestejite aţi primit;

Bucuraţi-vă, cei ce în trupurile şi în sufletele voastre, pe Dumnezeu L-aţi preamărit;

Bucuraţi-vă, cei ce cu toate faptele voastre pe Hristos L-aţi slăvit;

Bucuraţi-vă, că mâinile voastre la lucrarea faptelor bune le-aţi ridicat;

Bucuraţi-vă, că paşii judecătorului pe calea cea adevărată aţi îndreptat;

Bucuraţi-vă, cei ce nu v-aţi lipit inima către bogăţie sau desfătare lumească;

Bucuraţi-vă, că la cele cereşti şi la bucuria cea veşnică aţi cugetat;

Bucuraţi-vă, mărturisitori ai dreptei credinţe;

Bucuraţi-vă, vrednici urmaşi ai Apostolilor;

Bucuraţi-vă, că şi în temniţă aţi făcut ucenici;

Bucuraţi-vă, că în ceata mucenicilor cu bucurie aţi fost primiţi;

Bucuraţi-vă, că în rai cu sfinţii vă odihniti;

Bucurăţi-vă Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Condacul al 11-lea:

Pe când sfinţii martiri răbdau cumplite chinuri în numele Iui Hristos, un călător din tara lui Astion, văzându-l în faţa scaunului de judecată şi cunoscându-l, degrabă a dat de veste părinţilor acestuia. Şi venind ei în Halmyris, după martirajul sfinţilor, au auzit despre faptele minunate ale fiului lor şi primind botezul, au slăvit pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

De tatăl tău, Alexandru şi mama ta, Marcelina, sfinte Astion, cu multă dragoste te-ai îngrijit. Precum odinioară Iisus a încredintat-o pe Maica Sa apostolului Ioan, aşa şi tu, sfinte, arătându-te în vis lui Vigilantius, i-ai încredinţat pe părinţii tăi. Aceştia, împreună cu sfinţitul preot Bonosus, au mers apoi la măritul episcop Evanghelicus, rugându-l să-i boteze, şi acesta, bucurându-se întru Domnul, a săvârsit Sfânta Taină; iar de la noi auzi unele ca acestea:

Bucură-te, că pe părinţii tăi din păgânătate i-ai scăpat;

Bucură-te, că şi ei haina botezului au îmbrăcat;

Bucură-te, că din întristare tu i-ai izbăvit;

Bucură-te, că prin credinţă ei te-au regăsit;

Bucură-te, stâlpul cel drept al monahilor;

Bucură-te, cinstea şi podoaba credincioşilor;

Bucură-te, liniştitorul sufletelor tulburate;

Bucură-te, ridicarea celor căzuţi în păcate;

Bucură-te, fierbintele nostru ajutător;

Bucură-te, doctor tămăduitor;

Bucură-te, că ai fost desăvârşit în viaţa călugărească;

Bucură-te, că te-ai învrednicit de cununa mucenicească;

Bucură-te, sfinte Astioane, doctorule fără de arginţi şi mucenic al lui Hristos!


Condacul al 12-lea:

După tăierea capetelor, trupurile voastre, sfinţilor mucenici, s-au făcut albe la vedere precum zăpada, iar cei ce erau stăpâniţi de vreo slăbiciune trupească sau sufletească, atingându-se de ele cu credinţă şi cu dragoste, degrabă se îndepărta de la ei toată suferinţa şi durerea. Pentru aceasta, creştinii, cu evlavie, au luat sfintele voastre moaşte, le-au aşezat într-o criptă, peste care au înălţat în Halmyris o mareaţă biserică în cinstea voastra, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Venind popoarele barbare peste cetatea Halmyrisului, biserica în care se aflau sfintele voastre moaşte a fost distrusă, dar prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu ele au scăpat nevătămate, iar acum, după şaptesprezece veacuri, ca un soare duhovnicesc au răsărit din pământ spre luminarea şi mângâierea noastră. Iar noi, ştiind mulţimea de tămăduiri ce s-a făcut prin sfintele voastre moaşte în vremurile de demult, cu dragoste cuprinzându-le şi sărutându-le, cu bucurie mare nu ne pricepem a grăi decât acestea:

Bucuraţi-vă, că cinstitele voastre moaşte nevătămate au scăpat;

Bucuraţi-vă, că la Praznicul Adormirii Maicii Domnului ele s-au aflat;

Bucuraţi-vă, că în Dobrogea, sfântului apostol Andrei i-aţi fost următori;

Bucuraţi-vă, că după voi şi mucenicii Zotic, Atal, Camasie şi Filip au fost mărturisitori;

Bucuraţi-vă, cu sfinţii Gherman şi Ioan Casian în ceruri locuitori;

Bucuraţi-vă, sfătuitori ai preoţilor şi monahilor povăţuitori;

Bucuraţi-vă, buni cârmaci, care de potopul păcatelor ne feriţi;

Bucuraţi-vă, povăţuitori credincioşi, cei ce ne îndreptaţi pe noi la patria cerească;

Bucuraţi-vă, că prin voi, Treimea a fost propovăduită;

Bucuraţi-vă, că prin voi, Unimea a fost preamarită;

Bucuraţi-vă, lauda neamului creştinesc;

Bucuraţi-vă, că toţi credincioşii Dobrogei vă cinstesc;

Bucuraţi-vă, Sfinţilor Epictet şi Astion, doctorilor fără de arginţi şi mucenici ai lui Hristos!


Condacul al 13-lea:

Mult-pătimitorilor pentru Hristos, sfinţilor mucenici Epictet şi Astion, primiţi acum această rugăciune de la noi, cei ce plecăm genunchii înaintea sfintei voastre icoane şi precum aţi luminat ochii orbilor şi aţi dăruit vindecare slăbănogilor, tot aşa tămăduiţi-ne şi pe noi de toată neputinţa trupească şi sufletească. Paziti-ne de tot răul cel aducător de moarte trupească şi sufletească şi din tot necazul grabnic ne izbăviţi, pe noi cei care cinstim pomenirea voastră şi mărturisim minunile pe care cu puterea Sfintei Treimi le săvârşiţi celor ce cu credinţă cântă lui Dumnezeu: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1 (Din tinereţe în înfrânare ai petrecut...) şi Condacul 1 (Pe Epictet, preotul cei preaînţelept şi pe Astion, ucenicul cel mult râvnitor...).


După aceea, se citeşte

Rugăciune către Sfinţii Mucenici şi doctori fără de arginţi Epictet şi Astion:

Sfinţilor Mucenici Epictet şi Astion, căutaţi acum spre noi, cei ce cu umilinţă cădem înaintea sfintei voastre icoane şi cinstim sfintele voastre moaşte şi ca unii ce v-aţi învrednicit de mare cinste înaintea Atotputernicului Dumnezeu, rugaţi-va Acestuia să ne izbavească de toate necazurile şi primejdiile şi să dea iertare de păcate sufletelor noastre. Şi ca cei ce sunteţi podoabă şi ocrotitorii tinutului Dobrogei, împreună cu sfinţii martiri Zotic Atal, Camasie şi Filip, purtaţi de grijă mulţimii credincioşilor ce vă aduc vouă cinstire.

Primiţi acum prinosul nostru de dragoste, laudă şi mulţumire către milostivul Dumnezeu şi prin darul celui Atotputernic, vindecaţi bolile noastre sufleteşti şi trupeşti, după cum aţi vindecat şi copila acelui mare dregător. Şi precum în timpul vieţii voastre mulţime de oameni aţi vindecat, asemenea vindecaţi şi sufletele noastre cele asuprite de patimi şi dureri. Şi după cum prin viaţa curată, credinţa şi sfânta nevoinţă, aţi biruit puterea vrăjmaşilor diavoli şi aţi câştigat mila Dumnezeului nostru Celui în Treime slăvit, aşa şi pe noi întăriţi-ne în credinţă şi ajutaţi-ne să fim biruitori în lupta cu păcatul, spre câştigarea virtuţilor în locaşurile cereşti. Ca împreună cu voi să cântăm lui Hristos Dumnezeu în Împăratia cea fără de sfârşit, ca Lui I se cuvine toată slavă, cinstea şi închinăciuneă, împreună cu Cel fără de început al Lui Părinte şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viata Făcătorul Lui Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!