joi, 21 ianuarie 2010

7 aprilie - Acatistul Sfântului Caliopie

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăsluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

PreaSfânta Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curateste păcatele noastre. Stăpâne, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza şi vindeca neputintele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte.

Slava Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinteasca-Se numele Tău, vie împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, da-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispita, ci ne izbăveşte de cel rău.

Pentru Rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacul 1:

Adunaţi-vă toţi iubitorii de mucenici la prăznuirea Sfântului Mucenic Caliopie, care pe Dumnezeu din inimă L-a iubit şi jertfă bine primită lui Hristos, prin răstignire s-a adus. Pe care toţi cu evlavie să-l cinstim şi cu dorire să-i cântăm: Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Icosul 1:

Din copilărie ai petrecut viaţă îngerească şi ai fost crescut întru invăţătura Sfintelor Scripturi, având chemare Sfântă şi alegere de sus; pentru aceasta şi noi, smeriţii, cu credinţă te lăudăm, zicând aşa:

Bucură-te, odrasla Teocriei celei neroditoare;

Bucură-te, a Pergei Pamfiliei duhovnicească floare;

Bucură-te, rodule al credinţei şi al Rugăciunii;

Bucură-te, curată stâlpare a nestricăciunii;

Bucură-te, că din pruncie ai fost chemat şi ales;

Bucură-te, că a ta chemare la vreme, o, ai înţeles;

Bucură-te, că în vremea marilor prigoane te-ai născut;

Bucură-te, că în frica lui Dumnezeu ai crescut;

Bucură-te, al Bisericii lui Hristos frumos mărgăritar;

Bucură-te, dar al dumnezeiescului Har;

Bucură-te, sămânţă aleasa spre mult folos;

Bucură-te, mlădiţă tânără cu rod preafrumos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 2-lea:

Petrecerea copilăriei tale a fost în Rugăciune, în postire şi în citirea dumnezeieştilor Scripturi şi din fragedă vârstă ai iubit pe Hristos, lăudându-L şi cântând: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Sosind vremea prigoanei asupra creştinilor, ai plecat, după sfatul maicii tale, în tinutul Ciliciei, lăsând, astfel, loc mâniei ighemonului. Iar noi, cinstind paza ta cea cu înţelepciune, te lăudam, zicând aşa:

Bucură-te, că de primejdia tiranului te-ai ferit;

Bucură-te, căci cu dreaptă socoteală a da loc mâniei ai voit;

Bucură-te, că ferirea de primejdii după sfatul Scripturii a fost;

Bucură-te, că prin această pază ai urmat lui Hristos;

Bucură-te, că şi Hristos de furia lui Irod a fugit;

Bucură-te, că şi Petru Apostolul, la Simon curelarul ascuns a găzduit;

Bucură-te, că şi ucenicii Domnului uneori stăteau cu usile incuiate;

Bucură-te, că şi ei, de multe ori se duceau din cetate în cetate;

Bucură-te, că sfatul Scripturii l-ai urmat, dintre toate;

Bucură-te, că ferirea ta de primejdii după sfatul Mântuitorului a fost;

Bucură-te, că din cetate ai fost izgonit şi scos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 3-lea:

Ajungând în Cilicia şi găsind acolo pe ighemonul Maxim, care aducea jertfa necuraţilor diavoli, foarte te-ai mirat de amară lui rătăcire şi în taina inimii tale te îngreţoşai de nebunia lui, cântând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Fiind chemat la prăznuirea slujitorilor de idoli, ai defăimat cu hotărâre prăznuirea lor, mărturisind că numai lui Hristos vei prăznui cu adevărat. Iar noi, cinstind Sfânta ta hotărâre, zicem aşa:

Bucură-te, că de jertfele lor tu foarte te-ai îngreţoşat;

Bucură-te, că de întunericul şi de rătăcirile lor foarte te-ai mirat;

Bucură-te, că pe tine creştin te-au numit;

Bucură-te, că lui Hristos ai prăznuit;

Bucură-te, că vestea despre tine, la urechile tiranului a ajuns;

Bucură-te, că ostaşii prinzându-te la el te-au dus;

Bucură-te, că tiranul pe tine de nume te-a întrebat;

Bucură-te, că pe tine creştin te-ai chemat;

Bucură-te, că prin chemare foarte l-ai înfuriat;

Bucură-te, ostaş al cerului neînfricoşat;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 4-lea:

Nu te-au înspăimântat ameninţările ighemonului şi nici momelile lui nu te-au înşelat, ci ca o stâncă ai rămas neclintit în hotărârea ta şi pe Dumnezeu L-ai lăudat, cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Văzând ighemonul că nici cu ameninţările, nici cu momelile nu te poate întoarce de la credinţa în Hristos, a poruncit ostaşilor să te
întindă la pământ şi să-ţi sfarâme oasele cu toiege de plumb. Iar noi, cinstind a ta Sfântă pătimire, zicem aşa:

Bucură-te, că oasele tale cu toiege de plumb au fost zdrobite;

Bucură-te, că durere mare ai suferit;

Bucură-te, că pentru toate, Domnului ai mulţumit;

Bucură-te, că în a ta chinuire ai rămas neclintit;

Bucură-te, că de dulceaţa odihnei tale, în chinuri ţi-ai amintit;

Bucură-te, că Ierusalimul cel de sus, patria ta l-ai numit;

Bucură-te, că Biserica Maică, o, ai chemat;

Bucură-te, căci chinurile cu mare dragoste le-ai răbdat;

Bucură-te, că în chinuri fiind, mintea la cer o aveai;

Bucură-te, că dorind pe Hristos, durerile nu le simţeai;

Bucură-te, căci cu totul ai defăimat lumea şi cele de jos;

Bucură-te, căci cu tot sufletul spre cer te-ai intors;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 5-lea:

Stând înaintea ighemonului, tu, fericite Caliopie, voit-ai mai degrabă moartea pentru Hristos decât dulceaţa păcatului cea trecătoare si, pregătându-te cu sufletul spre chinuire, rugai pe Dumnezeu cu multă dorire, cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Văzând neclintita ta hotărăre, tiranul ighemon a adus asupra ta chinuire peste chinuire, dar tu cu inima tare răbdai şi mustrai rătăcirea lui; auzi-ne şi pe noi care cu umilinţă te lăudăm aşa:

Bucură-te, că pe ighemon, nebun şi fiară l-ai numit;

Bucură-te, căci cu o vână de bou foarte ai fost chinuit;

Bucură-te, că pe roata cu fiare ascutiţe ai fost tras;

Bucură-te, că până la desfacerea legăturilor şi incheieturilor ai răbdat;

Bucură-te, că de cuţite ai fost tăiat;

Bucură-te, că foc sub roată călăi au atâţat;

Bucură-te, că nici iuţimea focului nu te-a biruit;

Bucură-te, că de tăierea cuţitelor foarte ai fost rănit;

Bucură-te, că rănile tale cu foc se ardeau;

Bucură-te, că sângele Tău ca apa curgea pe roată şi focul se stingea;

Bucură-te, că întru aceste groaznice chinuri ai cerut ajutorul lui Hristos;

Bucură-te, că mila Domnului spre tine s-a întors;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 6-lea:

Stând legat pe roată, răni adânci îţi brăzdau trupul şi prin ele se vedeau oasele însângerate; iar tu, viteazule ostaş al lui Hristos, fiind în aceste amare chinuri, cu ochii minţii căutai spre Hristos şi din inimă îl laudai, cântând: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Multă îmbărbătare şi mângâiere ţi-au adus în aceste cumplite chinuri mila lui Dumnezeu şi grabnicul Său ajutor; iar noi slăvim pe Dumnezeul minunilor şi zicem către tine aşa:

Bucură-te, că spre Rugăciunea ta Domnul a căutat;

Bucură-te, că îngerul Domnului îndată în faţă ţi-a stat;

Bucură-te, că îngerul roata oprind-o, focul s-a stins;

Bucură-te, că din această vedere pe toţi spaima i-a cuprins;

Bucură-te, că de înger dezlegat de pe roată ai fost;

Bucură-te, că privirea tuturor spre tine s-a întors;

Bucură-te, că jalnica privelişte la toţi erai;

Bucură-te, căci cu a ta privire pe toţi înspăimântai;

Bucură-te, căci coborând de pe roată pe ighemon l-ai mustrat;

Bucură-te, că tot poporul asupra lui foarte s-a mâniat;

Bucură-te, că pe mândrul tiran l-ai arătat neputincios;

Bucură-te, căci a ta pătimire multora a fost de folos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 7-lea:

Înfuriindu-se crudul tiran, se lăuda că degrab te va pierde, iar tu, fericite mucenice, nădăjduind spre Hristos, Mântuitorul nostru, până la sfârşit, ţi-ai păzit curata Sfânta ta mărturisire şi pe toţi cei binecredincioşi i-ai îndemnat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Din porunca tiranului ai fost legat cu lanţuri şi aruncat în grea temniţă, unde ai petrecut în foame şi sete, suferind cu răbdare durerile rănilor tale; pentru care primeşte şi de la noi această smerită cântare:

Bucură-te, căci cu grele lanţuri ai fost ferecat;

Bucură-te, că prin aceasta Stăpânului Hristos te-ai asemănat;

Bucură-te, că în temniţa grea ai fost aruncat;

Bucură-te, că pentru noi temniţa ai răbdat;

Bucură-te, că suferind lui Hristos i-ai urmat;

Bucură-te, căci cu foame şi cu sete ai fost chinuit;

Bucură-te, că durerile rănilor cu bărbăţie le-ai suferit;

Bucură-te, că paharul suferinţelor cu răbdare l-ai băut;

Bucură-te, că în suferinţele tale mintea la Hristos, o, ai avut;

Bucură-te, căci crucea suferinţelor cu dragoste pentru Hristos, o, ai purtat;

Bucură-te, adevărat ostaş al Marelui Împărat;

Bucură-te, a creştinilor icoană de mult folos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 8-lea:

Stând cu multă răbdare în temniţă şi lipsit de mângâierile omeneşti, te mângâiai cu singura nădejde a bunurilor celor veşnice si, mulţumind pentru toate, lui Dumnezeu cântai: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Fericita ta Maică, Teoclia, venind să vadă suferinţele tale cele sfinte, aur a dat ostaşilor, şi intrând în temniţă, mulţumea lui Dumnezeu cu lacrimi că s-a învrednicit a fi Maică de mucenic; iar noi cei smeriţi, lăudându-te, cu evlavie zicem aşa:

Bucură-te, că fericită Maică ai avut;

Bucură-te, că întru frica de Dumnezeu te-a crescut;

Bucură-te, căci cu evlavie ţie ţi s-a închinat;

Bucură-te, că lui Dumnezeu pentru suferinţă ai mulţumit;

Bucură-te, căci cu evlavie pe tine te-a fericit;

Bucură-te, că şi tu pe dânsa, o, ai mângâiat;

Bucură-te, că ea cu nădejdea s-a întemeiat;

Bucură-te, căci o noapte lângă tine a petrecut;

Bucură-te, că vederea ta mare mângâiere i-a făcut;

Bucură-te, că pe trupul Tău a văzut numele lui Hristos;

Bucură-te, fiule al raiului cel preafrumos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 9-lea:

O noapte întreagă a privegheat lângă tine fericita ta Maică si, văzând mulţimea rănilor tale, se ruga lui Dumnezeu să-ţi dea răbdare până la sfârşit, spre a cânta împreună cu toţi Sfinţii din cer: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Fiind în temniţă cu fericita ta Maică, în miezul nopţii s-a auzit un glas din cer numindu-vă pe voi Sfinţi şi mărturisitori ai lui Hristos, din care multă mângâiere şi întărire aţi luat; pentru care şi noi bucurându-ne, cu laude îţi cântăm:

Bucură-te, că împreună cu Maică ta, glas din cer aţi auzit;

Bucură-te, că acel glas pe amândoi în credinţă v-a întărit;

Bucură-te, că prin cuvinte de îmbărbătare, pe Maică ta, o, ai mângâiat;

Bucură-te, că spre veşnica fericire pe ea, o, ai îndemnat;

Bucură-te, că şi aşa pe cele lumesti le-ai lepădat cu totul;

Bucură-te, că Dumnezeu a căutat spre a ta pătimire;

Bucură-te, că şi pe Maica ta ai învrednicit-o de veşnica fericire;

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos, dragostea lumii, o, ai defăimat;

Bucură-te, ostaşul cel vrednic al Marelui Împărat;

Bucură-te, că pentru Hristos viaţa cu dragoste ţi-ai dat;

Bucură-te, răsadule al raiului cu rod preafrumos;

Bucură-te, că a ta petrecere în ceruri a fost;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 10-lea:

Fiind în temniţă şi plin de răni, erai ca într-o grădină veselitoare, căci te mângâiai cu nădejdea veşnicelor bucurii şi cu multă dorire aşteptând despărţirea de trup, din inimă cântai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Dacă te-au scos din temniţă şi te-au adus înaintea ighemonului, iar te îngrozeau cu chinuri grele; dar tu, mucenice al lui Hristos, mustrând nebunia lor, ai rămas neclintit în mărturisirea lui Dumnezeu; pentru care primeşte şi de la noi, smeriţii, aceste căntări:

Bucură-te, că din temniţa la judecată ai fost scos legat;

Bucură-te, că nebunia ighemonului, o, ai mustrat;

Bucură-te, că sufleteşte de alte chinuri te-ai pregătit;

Bucură-te, că pe ighemon spre o mai mare furie l-ai pornit;

Bucură-te, că pentru tine multe chinuri au uneltit;

Bucură-te, căci chinurile cu dragoste le-ai aşteptat;

Bucură-te, că ameninţările ighemonului deloc nu te-au spăimântat;

Bucură-te, că chinurile cu dragoste şi cu dorire le aşteptai;

Bucură-te, că durerile pentru Hristos dulceaţă le socoteai;

Bucură-te, căci cu inima nu mai erai la cele de jos;

Bucură-te, că mintea îţi era la raiul cel preafrumos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 11-lea:

Auzind ighemonul mustrarea ta şi văzându-te neschimbat în gândul cel de mărturisire al lui Hristos, a dat poruncă ostaşilor să te răstignească pe cruce. Iar tu, foarte bucurându-te de această Sfânta pătimire, i-ai adus lui Dumnezeu laudă de mulţumire, cântând: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

În Joia cea Mare ai fost osândit la moarte şi ai pătimit răstignirea din mâinile ostaşilor păgâni, asemănându-te prin aceasta Stăpânului Hristos, Care a răbdat moarte pe cruce pentru păcatele noastre, pe Care slăvindu-L, zicem către tine aşa:

Bucură-te, că în dreaptă mărturisire ai rămas neclintit;

Bucură-te, că tiranul ighemon spre răstignire te-a dat;

Bucură-te, că în Joia cea Mare răstignire ai răbdat şi ai pătimit;

Bucură-te, că şi Mântuitorul în această zi jertfa cea fără de sânge a rânduit;

Bucură-te, că pe Hristos până la cruce L-ai urmat;

Bucură-te, că după putere, cu El te-ai asemănat;

Bucură-te, că la Crucea lui Hristos şi PreaSfânta Sa a stat;

Bucură-te, că şi a ta fericită Maică până la cruce te-a urmat;

Bucură-te, că la a ta răstignire multe lacrimi a vărsat;

Bucură-te, că prin aceasta Patimilor lui Hristos v-aţi asemănat;

Bucură-te, că prin răstignire jertfă te-ai adus lui Hristos;

Bucură-te, că răstignirea ta a fost cu capul în jos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 12-lea:

Fericita ta Maică, Teoclia, din multă smerenie a dat cinci galbeni ostaşilor ca să fii răstignit cu capul în jos, spre a nu fi răstignirea ta asemenea cu a lui Hristos. Şi dobândind a sa cerere, a dat mulţumită şi slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Răstignindu-te cu capul în jos, după dorinţa maicii tale, prin aceasta te-ai asemănat Marelui Apostol Petru, care tot astfel a fost răstignit. Drept aceea, toţi credincioşii cu laude te cinstesc aşa:

Bucură-te, că întru a ta pătimire şi lui Petru te-ai asemănat;

Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos până la răstignire L-ai urmat;

Bucură-te, că prin răstignire adevărat ucenic al lui Hristos te-ai arătat;

Bucură-te, că sfatul Mântuitorului ai urmat;

Bucură-te, că răstignire pentru a Lui dragoste ai primit;

Bucură-te, că în ziua Cinei celei Măntuitoare te-ai răstignit;

Bucură-te, că în Vinerea cea Sfântă te-ai săvarşit;

Bucură-te, că în ziua a sasea Dumnezeu pe om l-a zidit;

Bucură-te, că şi tu în aceeasi zi călătoria spre cer ai săvârşit;

Bucură-te, că în ceasul al treilea ţi-ai dat sufletul lui Hristos;

Bucură-te, duhovnicească jertfă şi preacurat prinos;

Bucură-te, Caliopie Mucenice, vrednicule următor al lui Hristos!


Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Mucenice al lui Hristos, Caliopie, care ai răbdat până la moartea pe cruce pentru dragostea lui Hristos şi după dar te-ai asemănat Stăpânului, primeşte smeritele noastre Rugăciuni şi fii nouă mijlocitor către Înduratul Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Ca, mântuindu-ne, şi noi, nevrednicii, să cântăm împreună cu tine, în veacul viitor, laudă lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori).


Apoi se zic din nou Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune:

O, Sfinte al lui Dumnezeu, Mucenice Caliopie, care din fragedă copilărie ai iubit pe Hristos şi pentru dragostea Lui te-ai jertfit cu trupul pe cruce; auzi-ne şi pe noi, păcătoşii şi nevrednicii, care vieţuim cu multă nepăsare în toata vremea, mâniind pe Dumnezeu cu mulţimea răutăţilor. Roagă-te pentru noi, neputincioşii, spre a ne trezi din somnul lenevirii noastre, căci îngreuiată este inima noastră de poftele cele viclene şi foarte întunecată ne este mintea de grijile cele pierzătoare ale veacului de acum. De aceea, cu stăruinţă, din inimă te rugăm să mijloceşti către Preabunul şi Preaînduratul Dumnezeu, ca prin mila Sa şi prin sfintele tale Rugăciuni, să ne trezim, până mai avem vreme, din amara nesimţire care ne stăpâneste şi sa începem cu frica lui Dumnezeu a vieţui şi a lucra poruncile lui Hristos, spre a dobândi mila şi iertarea în ceasul sfârşitului nostru şi în ziua cea mare a Judecăţii de apoi. Amin!