miercuri, 20 ianuarie 2010

5 decembrie - Acatistul Sfântului Sava cel Sfinţit (Sfânt Cuvios Părinte)

După obişnuitul început, se zice:

Condacul 1:

Cela ce din pruncie, te-ai adus lui Dumnezeu jertfă fără prihană prin faptă bună. Părinte fericite, săditor şi întăritor creştinătăţii ai fost, podoabă cuvioşilor şi cetăţean pustiei, după vrednicie lăudat, mijloceşte cu rugăciunile tale către milostivul Dumnezeu, să fim izbăviţi de toate nevoile, pentru care şi noi, cu credinţă strigăm către tine: Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava de Dumnezeu Sfinţit!


Icosul 1:

Întreaga viaţa ta, din pruncie, o, ai închinat lui Hristos Dumnezeu, Sava Prea Cuvioase, de care fiind întărit, toate pătimile trupului le-ai făcut roabe gândului celui cu totul smerit, silindu-te a supune pe cel mai rău, celui mai bun. Pentru aceasta te rugăm: ajută-ne şi nouă nevrednicilor, să-ţi aducem aceste laude:

Bucură-te, de Dumnezeu înţeleptite Părinte;

Bucură-te, că au luminat toată lumea cu strălucirile minunilor şi faptelor tale;

Bucură-te, că toată lucrarea minunilor, de la Duhul Sfânt ai luat;

Bucură-te, că încă din scutece, te-ai arătat vas Sfinţit;

Bucură-te, că pururea îndemni pe oameni să urască dulceţile cele de suflet pierzătoare;

Bucură-te, luminătorul gândurilor noastre, pe care le îndreptezi numai spre fapte bune;

Bucură-te, că în mâinile tale, pururea ai purtat crucea Domnului;

Bucură-te, că toate înşelăciunile şi meştesugirile viclenilor diavoli, cu puterea crucii le-ai biruit;

Bucură-te, că după ce ai adormit, lumina cea neapusă pe tine te-a primit;

Bucură-te, că acum în ceruri, cu Dumnezeiasca lumina eşti strălucit;

Bucură-te, organ curat al Duhului Sfânt;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 2-lea:

Viaţă cu bună credinţă pe pământ petrecând, locaş curat Duhului Sfânt, te-ai arătat, luminând pe toţi cei ce vin la tine cu credinţă, prea fericite Părinte. Pentru aceasta şi noi îndrăznim să alergăm la tine şi-ţi cerem ca să rogi pe Dumnezeu, să lumineze sufletele noastre, a celor ce te lăudăm pe tine şi cu umilinţă cântăm: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

De Dumnezeu înţelepţite şi întru tot sfinţite Sava, Părintele nostru, întocmai cu îngerii stătătorule şi împreună vorbitorule cu proorocii, locuitorule cu drepţii şi cuvioşii, iar cu Apostolii şi Mucenicii moştenitor fericirii veşnice. Cela ce în lumina cea neînserată acum locuieşti, primeşte, rugamu-te şi de la noi, aceste cântări de cinstire, pe care ţi le aducem în ziua prăznuirii tale, strigându-ţi aşa:

Bucură-te, prea fericite, care neîncetat priveşti faţa Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, cela ce prea luminat te desfătezi acum în ceruri;

Bucură-te, făclia înfrânării cea nestinsă;

Bucură-te, învăţătorul şi îndrumătorul monahilor cel prea minunat;

Bucură-te, că pururea străluceşti pe credincioşi, cu razele dragostei tale;

Bucură-te, stâlpul răbdării cel neclintit;

Bucură-te, întărirea şi puterea celor ce te cinstesc pe tine cu credinţă;

Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri;

Bucură-te, Cetăţean al Pustiei cu adevărat;

Bucură-te, că pustiul l-ai socotit, ca pe un rai Dumnezeiesc;

Bucură-te, că vieţuind în pustie, roduri vrednice al odrăslit;

Bucură-te, floare înmiresmată a Cuvioşilor;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 3-lea:

Pe pământ, cu bună credinţă ai vieţuit, bine plăcând Domnului,

întărind şi tămăduind pe toţi cei ce alergau la tine cu credinţă. Iar acum desfătându-te în locaşurile cele de sus, neîncetat cânţi lui Dumnezeu cu toţi drepţii şi cuvioşii, cântarea: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Sava, de Dumnezeu înţelepţite, locaşul cel curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul monahilor, cumpăna înfrânării cea dreaptă, a smereniei înălţări. Învredniceşte-ne şi pe noi, ca din inimi curate, să-ţi aducem acum, aceste dulci cântări de laudă:

Bucură-te, că pururea te rogi lui Hristos, ca să dăruiască Bisericii un cuget curat;

Bucură-te, că monahilor le-ai fost îndreptător;

Bucură-te, canon de faptă bună prea adevărat;

Bucură-te, că vezi curat Sfânta Treime;

Bucură-te, scară care duce la ceruri;

Bucură-te, povăţuitor şi ajutător al celor ce călătoresc;

Bucură-te, că toate patimile le-ai îndreptat cu vărsarea lacrimilor;

Bucură-te, că pe toţi cei ce aleargă la ajutorul tău, îi vindeci;

Bucură-te, întărirea Bisericii cea neclintită;

Bucură-te, al Dumnezeieştii petreceri, povăţuitorule;

Bucură-te, cela ce ai supus trupul, făcându-l rob al Duhului;

Bucură-te, al multor credincioşi, îndreptarea şi mântuirea;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 4-lea:

Întocmai ca un înger, ai vieţuit pe pământ, iar acum te veseleşti în ceruri, desfătându-te cu toate bunătăţile, pe care Dumnezeu le-a pregătit aleşilor Săi. De aceea te rugăm, nu ne trece cu vederea nici pe noi şi ne ajută să fim vrednici a cânta cu tine: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Învăţătură pustnicească adunând pe pământ, Cuvioase Părinte Sava şi asupririle potrivnicilor cu vărsările lacrimilor tale biruind intocmai ca o scară Dumnezeiască, care duce la ceruri, aşa a fost întreaga ta viaţă cea bine plăcută lui Dumnezeu. Pentru aceasta şi de la noi auzi aceste laude:

Bucură-te, că ai sădit în inimile credincioşilor, rodurile bunei credinţe;

Bucură-te, că faptele tale minunate şi nenumarate, strălucesc întocmai ca stele cerului;

Bucură-te, că eşti lauda lumii creştine;

Bucură-te, înflorirea pustiei, cea plină de mireasmă duhovnicească;

Bucură-te, întărirea şi mângâierea celor neputincioşi;

Bucură-te, povăţuitorul celor ce călătoresc, cu corabia acestei vieţi;

Bucură-te, că până şi fiarele din pustie, te ascultau şi se supuneau ţie;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale, ai mântuit poporul Palestinei de o secetă cumplită, care bântuia de peste cinci ani;

Bucură-te, codru prea minunat al pustiei;

Bucură-te, că ai înmulţit turma cea cuvăntătoare a lui Hristos;

Bucură-te, lauda faptelor celor bune;

Bucură-te, frumuseţea cea prea strălucită a tuturor Sfinţilor;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 5-lea:

Lepădând toate cele vremelnice ale lumii acesteia, încă din fragedă tinereţe te-ai retras în pustie, unde ai petrecut în sărăcie, smerenie şi grea nevoinţă, până la vârsta de 94 de ani. Iar acolo ai fost ctitor de mănăstiri şi mari lavre pentru monahi, care până astăzi înalţă în ele rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu şi cântând neîncetat, dulce şi îngerească cântare: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Fiind îmbunătăţit cu darurile cele duhovniceşti, toate cele frumoase şi amăgitoare ale lumii acesteia, le-ai trecut cu vederea de Dumnezeu Părinte, nelăsându-te ispitit de ele, ci prin înfrânare şi rugăciuni

neîncetate izgonind pe şarpe, viaţă îngerească ai petrecut pe pământ. Pentru aceasta şi noi te cinstim cu aceste cuvinte:

Bucură-te, cămară cea cu bun miros;

Bucură-te, trăitorule pustniceştilor nevoinţe cu adevărat;

Bucură-te, că pe Hristos, neabătut ai urmat;

Bucură-te, că crucea-ţi pe umeri ai luat;

Bucură-te, că sufletul ţi-ai luminat prin fapte bune;

Bucură-te, că spre Dumnezeiască dragoste, l-ai întraripat;

Bucură-te, că racla moaştelor tale şi azi îzvorăşte vindecări;

Bucură-te, crinul pustiei, cel cu dulce mireasmă;

Bucură-te, că prin tine, dobândim pace şi înfrânare;

Bucură-te, lauda poporului celui binecredincios;

Bucură-te, al tagmei monahiceşti, mare cuvios;

Bucură-te, al Mântuitorului Hristos, slujitor prea mult iubit;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 6-lea:

În lume te-ai arătat, ca un cărbune de Dumnezeu strălucit, luminându-te de focul Duhului Sfânt, ai luminat sufletele credincioşilor învăţăturile tale, Părinte Sava. Iar celor ce cu credinţă aleargă la ajutorul tău, cu blândeţe îi povăţuieşti, la lumina cea neîncetată, îndemnându-i a cânta cu tine cântare îngerească: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Întocmai cu a îngerilor aşa a fost viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite şi la înălţime ridicându-te, cu Stăpânul Hristos a vorbi te-ai învrednicit. Iară noi minunându-ne de aceste daruri ale vieţii tale, cu umilinţă îţi cântăm:

Bucură-te, minte luminată cu strălucirile razelor celor de sus;

Bucură-te, că pentru nevoinţele tale, plată cerească ai luat;

Bucură-te, că prin tine am învăţat să umblăm pe calea cea dreaptă;

Bucură-te, biruitorule al vrăjmaşilor celor văzuţi şi nevăzuţi;

Bucură-te, ajutătorule cel gata al celor ce te cheamă în ajutor;

Bucură-te, cela ce eşti cu îngerii împreună vorbitor;

Bucură-te, împreună petrecătorule cu drepţii şi cuvioşii în cămările cele de sus;

Bucură-te, că nu te-ai lăsat biruit de gândurile cele deşarte care te îndemnau să te întorci în lume;

Bucură-te, că prin înfrânare şi osteneli ai biruit toate patimile trupului;

Bucură-te, că te-ai gătit pe sine-ţi, vas ales şi plăcut lui Dumnezeu;

Bucură-te, că până la sfârşit, ai urmat Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, că pentru toate cele ce ai răbdat, răsplatire de daruri bogate ai luat;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 7-lea:

Pustietatea în care ai lucrat până la moarte, ca pe o cetate, o, ai făcut, statornicind în tot cuprinsul ei, obiceiuri iubitoare de înţelepciune, ca unul care ai strălucit intre toţi părinţii pustniceşti, Sava de Dumnezeu înţelepţite. În acest loc sfinţit şi minunat, pururea te rugai şi cântai Ziditorului a toate: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Toate cele pământeşti lăsându-le, deşi cu trupul erai în lume cu duhul însă, îngerilor te asemănai, pentru că patimile trupului omorându-le, Treimei te-ai făcut slujitor prea fericite. Pentru toate acestea îţi aducem şi noi aceste smerite cântări de laude:

Bucură-te, Cuvioase, că pe pământ viaţă îngerească ai petrecut;

Bucură-te, că toate boalele oamenilor le-ai vindecat cu puterea rugăciunii;

Bucură-te, că putere ai luat de la Dumnezeu, ca să izgoneşti duhurile cele necurate;

Bucură-te, că te-ai arătat ca un pom cu frumoase roade, duhovniceşti;

Bucură-te, că ai râvnit şi ai urmat vieţii marelui Eftimie;

Bucură-te, că în preajma ta, multe cete de monahi ai adunat;

Bucură-te, că toţi aceşti monahi, ca pe un adevărat Părinte duhovnicesc te-au ascultat şi urmat;

Bucură-te, că în toată lumea, s-a răspândit vestea isprăvilor tale;

Bucură-te, că toate taberile drăceşti ai pierdut;

Bucură-te, că şi împăraţii te-au venerat şi ascultat ca pe un adevărat om a lui Dumnezeu;

Bucură-te, că învăţăturile tale, cu drag le primim şi noi;

Bucură-te, că în ceruri ai aflat plata ostenelilor tale;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cei de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 8-lea:

Cu raza Duhului Sfânt se luminează toţi cei ce cu dragoste întru cântări te laudă pe tine Cuvioase Părinte Sava, cela ce eşti slavă şi laudă monahilor, împodobitor pustiei şi de feciorie păzitor; şi cântăm împreună cu tine, lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Tot dorul spre Dumnezeu, tinzându-ţi din tinereţe, cu toată dragostea ta, numai spre Dansul avându-l, zburdările trupului şi asupririlor patimilor prin aspra înfrânare, le-ai potolit, pentru care şi noi te cinstim, cântându-ţi aceste laude:

Bucură-te, că pe şarpele care tăinuia în iad, tu l-ai biruit;

Bucura-te că ai trecut cu mare uşurinţă peste toate cursele lui;

Bucură-te, că din cuptorul cu foc, ai ieşit nevătămat, ca şi cei trei tineri din legea veche;

Bucură-te, că Dumnezeu te-a păzit pe tine, ca pe un vas ales al Său;

Bucură-te, Isprâvnic al deptăţii;

Bucură-te, cela ce voinţa ta, te-ai înstrăinat de patrie petrecând în pustie;

Bucură-te, că în pustie petrecând, biruinţă ai ridicat, asupra lor împotrivă luptător;

Bucură-te, că ai fost întărit cu Dumnezeiască putere;

Bucură-te, că eşti lăudat de toţi binecredincioşii creştini;

Bucură-te, că ai umblat numai pe urmele marilor cuvioşi;

Bucură-te, că întocmai ca un finic, ai înflorit în pustie;

Bucură-te, că ai fost împodobit, cu lumina darului Dumnezeiesc;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 9-lea:

Gândul tinzându-ţi neabătut, către cel dorit de tine, de la Dânsul ai luat dar de prisosit de a face minuni, Părinte, şi pe cei ce veneau la tine cu credinţă, milostivindu-te, îi vindecai şi îi îndemnai pe toţi să cânte: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Mintea întărindu-ţi fericite, toate feluritele meşteşuguri ale vrăjmaşului ai biruit şi având suflet prea blând şi voinţă puternică, încurajaţi de blândeţea ta, te rugăm să primeşti şi de la noi aceste laude:

Bucură-te, omule a lui Dumnezeu şi prea blândule povăţuitor şi grabnic ajutător;

Bucură-te, că ai strălucit numai cu fapte bune;

Bucură-te, că marele Eftimie cu bucurie te-a primit şi a proorocit despre a ta strălucită viaţă;

Bucură-te, că sufletul tău ţi-ai curăţit de orice păcat şi întinăciune;

Bucură-te, că ai fost împodobit cu multe şi mari daruri Dumnezeieşti;

Bucură-te, că numai prin atingerea mâinilor tale, cei neputincioşi şi suferinzi primeau vindecare;

Bucură-te, că pe vrăjmasul ce se sălbăticea asupra ta, prin rugăciuni l-ai biruit;

Bucură-te, cela ce ai fost ocrotit nevăzut, cu Dumnezeiescul dar de sus;

Bucură-te, că te-ai învrednicit a trece din mărire în mărire, din putere în putere;

Bucură-te, că în pustie multe cetăţi de suflet folositoare ai zidit lui Dumnezeu;

Bucură-te, cela ce din pământ secetos, izvoare de apă ai scos;

Bucură-te, că şi ploi din cer peste ţarinile cele lipsite de apă, cu rugăciunile tale ai coborât;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 10-lea:

Vas de Dumnezeu insuflat al înţelegerii Duhului Sfânt, te-ai făcut plăcutule a lui Dumnezeu, sarcina greutăţilor trupeşti lepădând, viaţa ţi-ai împodobit cu înfrânarea de bucate, cu rugăciunea, cu răbdarea şi cu smerenia. Saţiu şi mângâiere aflai în laudele cele către Domnul căruia neîncetat glăsuiai cântarea: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Propovăduitor al Dumnezeieştilor dogme, te-ai arătat, pentru care ai şi fost hirotonit. În adunările Sfinţilor Părinţi, împreună vorbitor ai fost, pe împăraţi înţelepţind şi pe toţi îmbogăţind cu învăţăturile tale. De aceea te rugăm, ajută-ne şi nouă ca pentru nevoinţele şi darurile cu care te-a învrednicit Dumnezeu, să-ţi putem aduce aceste laude:

Bucură-te, că de Dumnezeu ai fost îmbogăţit cu mari daruri şi puterea de a face minuni;

Bucură-te, că ai covârşit pe toţi în săvârşirea faptelor bune;

Bucură-te, că cinste asemenea îngerilor ţi-a dat ţie Hristos;

Bucură-te, că te-ai arătat plin de rodul înţelepciunii;

Bucură-te, că întru nimic ai socotit pe cele vremelnice ale lumii acesteia;

Bucură-te, că cele trecătoare cu cele veşnice le-ai schimbat;

Bucură-te, că cetele Sfinţilor ajutor sufletului tău au dat;

Bucura-te ca şi astăzi lavra ta cea mare, cu bucurie şi cu mulţumire te cinstesc pe tine;

Bucură-te, că de asemenea şi turma ta, cu osârdie şi cu recunoştinţă, te preamăreşte şi te laudă;

Bucură-te, că în locul cel de odihnă şi de fericire sufletul cel curat, se veseleşte şi se bucură;

Bucură-te, că împreună cu toţi Sfinţii, mărire şi laudă cânti acum lui Dumnezeu;

Bucură-te, că împreună cu îngerii dănţuieşti acum în ceruri;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 11-lea:

Toate minunile tale sunt mai presus de minte, căci fiarele ai îmblânzit, valurile patimilor ai potolit şi cele ce vor să fie mai înainte le spui cu proorocescul dar. Duhurile cele necurate, cu rugăciunile tale şi cu privegherile cele îndelungate le izgoneşti, pentru care şi noi cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Cu multă însufleţire, săvârşim pomenirea ta prea lăudată, căci în fapta bună cea de bucurie dătătoare, te-ai îmbrăcat cu adevărat şi în haina mântuirii şi veseliei cea curată şi luminată te-ai împodobit. Pentru care şi de la noi auzi acestea:

Bucură-te, zid prea tare al creştinilor;

Bucură-te, că prin rugăciunile tale, ne mântuim de orice rău;

Bucură-te, că pe tine pururea te avem sprijinitor şi ajutător;

Bucură-te, Părinte Cuvioase, care eşti plin de Duh şi putere duhovnicească;

Bucură-te, izgonitorule al ispitelor şi tuturor patimilor, cele de suflet pierzătoare;

Bucură-te, că din năravurile cele rele, pe toţi care se roagă ţie, îi izbăveşti;

Bucură-te, că şi pe cei căzuţi în noianul păcatelor şi deznădăjduirii, ii mântuieşti cu rugăciunile tale;

Bucură-te, tare sprijinitor şi grabnic ajutător, al tuturor, celor căzuţi în necazuri;

Bucură-te, rugătorule fierbinte către Dumnezeu, către tot sufletul necăjit si întristat;

Bucură-te, că prin rugaciunile tale, toţi ne mântuim de muncile veşnice;

Bucură-te, că până la sfârşitul vieţii ai slujit Ziditorului a toate;

Bucură-te, că pururea vezi pe Prea Sfânta Fecioară;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 12-lea:

În legea lui Dumnezeu, deprinzându-ţi simţurile, Părinte Sava, cu viaţa te-ai asemănat întocmai cu cei fără de trupuri, îndemnând şi îndrumând, ca asemenea să petreacă şi toţi Cuvioşii şi ucenicii care-ţi cereau duhovniceştile tale sfaturi şi învăţături, neîncetat lăudând şi cântând împreună cu ei, lui Dumnezeu, cu cântări: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Sava, mai mare între Părinţi şi podoaba Cuvioşilor, cetăţeanul pustiei şi săditorul curăţiei, cum vom lăuda viaţa ta Cuvioase ? Ne rugăm însă, cu multă umilinţă, să ne ajuţi şi nouă, ca să-ţi aducem aceste puţine şi smerite laude:

Bucură-te, prea Cuvioase, lauda cea mare a lumii;

Bucură-te, prea cinstită podoabă a monahilor;

Bucură-te, odrasla pustiei, cea prea frumoasă;

Bucură-te, Dumnezeiască desfătare, a Sfinţilor;

Bucură-te, că acum te veseleşti în grădina Ralului;

Bucură-te, că cele rele de pe pământ, cu rugăciunile tale le îndreptezi;

Bucură-te, îndreptătorul şi călăuză cea bună a monahilor;

Bucură-te, izvorul minunilor, cel de Dumnezeu binecuvântat;

Bucură-te, că prin tine, tot răsăritul s-a împodobit şi îmbogăţit, viaţă duhovnicească;

Bucură-te, că şi cele dinspre apus strălucesc prin tine aceleaşi podoabe şi lumini;

Bucură-te, mângâierea şi ajutorul nostru al tuturor;

Bucură-te, că toţi cei care cer cu credinţă sprijinul şi ajutorul tău,

nu pleacă niciodată ruşinaţi;

Bucură-te, Cuvioase Părinte Sava, cel de Dumnezeu Sfinţit!


Condacul al 13-lea:

O, Prea Cuvioase Părinte Sava, cela ce eşti de Dumnezeu Sfinţit,

primeşte aceste umile cântări de laudă, pe care ţi le aducem, din inimi curate si cu fierbinţeală te rugam să mijloceşti către Dumnezeu să ne Izbavească din toate necazurile pe noi care strigăm ţie: Aliluia! (de trei ori)


Apoi se zic Icosul 1 şi Condacul 1.