miercuri, 20 ianuarie 2010

27 noiembrie - Acatistul Sfântului Mucenic Iacov Persul

Rugăciunile începătoare, apoi:

Condacul 1:

Înştiinţându-se soţia şi maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credinţa creştină ţi-a trimis, după care cu lacrimi de umilinţă ţi-ai cerut iertare de la Dumnezeu şi ai părăsit cu desăvârşire pe împărat şi domni, şi închinându-te lui Dumnezeu şi mărturisindu-L, Îi dădeai slavă cântându-I: Aliluia!


Icosul 1:

Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credinţă, s-a mâniat foarte rău şi întrebându-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună şi credinţa pe necredinţă ci defăimând înşelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul şi pământul pentru care îţi strigăm:

Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;

Bucură-te, căci credinţa creştină cu tărie ai mărturisit;

Bucură-te, că cinstea lumească pe care ţi-a dat-o împăratul o ai nesocotit;

Bucură-te, că cu amăgirile împărăteşti nu te-ai amăgit;

Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;

Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoşat;

Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;

Bucură-te, că chinuindu-ţi trupul, ai câştigat împărăţia lui Dumnezeu;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al patimilor Domnului Christos.


Condacul al 2-lea:

Ca pe o oaie ce o tund păstorii de lână, aşa Sfinte Mucenice Iacove te-ai dat muncitorilor spre tăiere, necruţând nici unul din mădularele trupului tău, ci pe toate le-au tăiat unul câte unul, chinuindu-te peste puterea firii omeneşti, iar tu răbdând cu tărie, dădeai slavă lui Dumnezeu cântând: Aliluia!


Icosul 2-lea:

Întărindu-te cu rugăciuni. Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu îndrăzneală ai pornit la locul cel pregătit pentru schingiuirea trupului tău pentru care auzi unele ca acestea:

Bucură-te, că văzând armele chinuitorilor, nu te-ai tulburat;

Bucură-te, că în faţa lor cu multă îndrăzneală ai şezut;

Bucură-te, că pe toţi prietenii tăi i-ai ruşinat;

Bucură-te, că credinţa maicii tale o ai moştenit;

Bucură-te, că pe soţia ta cea drept credincioasă o ai ascultat;

Bucură-te, că la luptă cu durerea trupului ai pornit;

Bucură-te, că pe toţi duşmanii i-ai spăimântat;

Bucură-te, că pentru Dumnezeu la grele chinuri necredincioşii te-au pus;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 3-lea:

Sfinte Iacove, văzând pătimirea ta cu durere plângeau pentru tine prietenii tăi şi te rugau să-ţi cruţi trupul de tăiere, dar tu spunându-le să nu te plângă pe tine, că mergi la locul de odihnă veşnică, ci să se plângă pe ei, că vor merge la locul de osândă veşnică, ai poruncit muncitorilor să-ţi taie mădularele tale după porunca împăratului şi căutând la cer cântai: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Muncitorii cei tirani fără de milă s-au năpustit asupra frumosului tău trup şi au început a-ţi reteza ramurile tale cele tinere, iar noi, pentru răbdarea ta cea mare îţi strigăm:

Bucură-te, că durerea nu te-a înspăimântat;

Bucură-te, că rugându-te lui Dumnezeu, te întărea;

Bucură-te, că de mărturisirea lui Dumnezeu nu te-ai lepădat;

Bucură-te, că începând schingiuirea, sângele tău curgea ca apa;

Bucură-te, că pe toţi păgânii i-ai înfricoşat;

Bucură-te, că pentru Dumnezeu dureroasele pătimiri, desfătări le-ai socotit;

Bucură-te, că prin patimi, patimile trupului ai biruit;

Bucură-te, că cu trup şi suflet lui Dumnezeu ai slujit;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 4-lea:

Răbdând întru patimi mucenice Iacove, ai dat cu dragoste trupul tău spre pătimire pentru Christos Dumnezeul nostru şi în mijlocul chinurilor cântai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Ca şi viţa de vie când i se taie mlădiţele spre a da rod mai mult, aşa şi tu, Sfinte Mare Mucenice Iacove, ai dat trucul spre tăiere pentru rodul cel nemuritor, iar acum auzi unele ca acestea:

Bucură-te, că tăindu-ţi-se primul deget de la mâna dreaptă ai zis: „Doamne, Dumnezeule cel mare întru tărie, care cu degetul tău cel dumnezeiesc goneşti dracii, primeşte şi acest deget, care s-a tăiat pentru Tine”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al doilea deget, ai răbdat zicând: „Primeşte Doamne şi a doua ramură pe care a sădit-o dreapta Ta”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al treilea deget, ai zis: „De trei ispite care sunt în lume izbăvindu-mă, binecuvântez pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al patrulea deget, ai zis: „Cel ce primeşte lau-dă de la patru vieţuitori, primeşte şi pătimire degetului al patrulea tăiat pentru mărturisirea Sfintei Treimi”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al cincilea deget, ai zis: „S-a săvârşit veselia mea ca şi a celor cinci fecioare înţelepte”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaselea deget, ai zis: „Mulţumesc Ţie Prea-lăudate Doamne că m-ai învrednicit pe mine a-Ţi aduce Ţie al şaselea deget, cela ce în ziua şi în ceasul al şaselea Ţi-ai întins pe cruce preacuratele Tale mâini”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaptelea deget, ai zis: „Precum cu buzele lui David, care de şapte ori în zi Te laudă pentru judecăţile dreptăţii Tale, aşa şi astăzi cu şapte degete preamăresc mila Ta”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al optulea deget, ai zis: „Tu Însuţi Doamne ai primit în a opta zi tăierea împrejur după lege şi eu rabd astăzi tăierea a opt degete”;

Bucură-te că tăindu-ţi-se al nouălea deget, ai zis: „Întru al noulea ceas Ţi-ai dat Duhul pe cruce în mâinile Părintelui, iar eu întru durerea acestui al nouălea deget tăiat Îţi aduc mulţumire că m-am învrednicit a fi întins spre tăierea mădularelor mele pentru Preasfântul numele Tău”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al zecelea deget, ai zis: „Mulţumesc Ţie că m-ai învrednicit a răbda tăierea degetelor de la amândouă mâinile pentru cele zece porunci ale tale care au fost scrise pe cele două table”;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 5-lea:

Şi venind prietenii tăi Sfinte Mucenice cu amăgirile acestei vieţi şi lumi trecătoare căutau să te supună zeilor, iar tu le-ai zis: „Nimeni nu poate sluji la doi domni şi nimeni punându-şi mâna pe plug, căutând înapoi, este îndreptat întru împărăţia lui Dumnezeu, căci Domnul a zis: Cine iubeşte pe tatăl său, pe maica sa, pe femeia sa sau pe copiii săi mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine şi zicând acestea cântai: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Ale slujitorilor de idoli sfaturi nu le-ai primit şi chemând călăul l-ai silit spre muncirea ta şi piciorul cel drept, dându-l la tăiere, ai zis: „Slavă Ţie Christoase, căruia nu numai mâinile, ci şi picioarele au fost pătrunse şi sângele ţi-a curs”, iar noi pentru acestea îţi strigăm:

Bucură-te, că tăindu-ţi-se primul deget de la piciorul drept, care ai pătimit tăierea degetului dintâi să stea cu cei mai de pe urmă de-a dreapta Ta;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al doilea deget, ai zis: „Îndoindu-se spre mine stăpânirea şi mila Ta Doamne;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al treilea deget, zâmbind către dânsul ai zis: „Mergi în numele Treimii şi al treilea deget către soţii tăi ca şi grânele de grâu care căzând în pământ şi murind pentru Christos cel ce a înviat a treia zi, mult brod de cinste vei avea cu soţii tăi în ziua învierii celei de obşte”;

Bucură-te, că al patrulea deget zdrobit, Crucea cea din patru cununi ai preamărit;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al cincilea deget, ai zis: „Doamne Cel ce ai răbdat cele cinci răni mai mari, proslăvind ajutorul Tău pentru că mă faci vrednic părţii credincioşilor celor ce au pătimit pentru Tine şi au înmulţit cei cinci talanţi”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaselea deget, cel mic de la piciorul stâng ai zis Sfinte lacove: „Îmbărbătează-te micule deget al şaselea prin Dumnezeu Cel Mare care în ziua a şasea te-a făcut pe tine cel mic cu cele mari deopotrivă, cel mic ca şi cel mare vor învia”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al şaptelea deget, ai zis: „Slavă Ţie Doamne Cel ce în ziua a şaptea Te-ai odihnit de toate lucrurile Tale”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al optulea deget, ai zis: „Cel ce opt suflete de apă în corabia lui Noe ai izbăvit, izbăveşte-mă şi pe mine care îmi vărs sângele ca apa”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al nouălea deget, ai zis: „Întăreşte-mă în răbdare Dumnezeule Cel ce ai întărit cu darul Tău pe cele nouă cete îngereşti cu care mă învredniceşte a sta înaintea Ta”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se al zecelea deget, strigând Sfinte lacove, ai zis: „Iată Îţi aduc jertfă lisuse Christoase Cel ce eşti desăvârşit Dumnezeu şi om desăvârşit douăzeci de degete ale mele”;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 6-lea:

Începutul durerilor şi a suferinţelor tale au fost tăierea degetelor mâinilor şi a picioarelor tale, care făcând numai binele şi urmând pe calea dreptei credinţe a adevărului lui Dumnezeu ai vrut ca şi ele să-L preamărească şi dându-le la tăiere, strigai Lui bucurându-te: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

După ce ţi-au tăiat ramurile trupului tău s-au năpustit cu înverşunare aprinsă spre tăierea cinstitului tău trup pentru care strigăm:

Bucură-te, că tăindu-ţi-se piciorul cel drept, ai dat slavă lui Dumnezeu şi de partea cea dreaptă te-ai învrednicit; Bucură-te, că tăindu-ţi-se piciorul cel stâng, de partea cea stânga ai fost scutit;

Bucură-te, că tainduţi-se mâna cea dreaptă ai zis: „De te sminteşte mâna ta, tai-o şi o aruncă”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se mâna cea stângă, de cele ale stângii ai fugit;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se şi umărul cel drept, rugându-te ai zis: „Ca de oaia cea pierdută să-ţi aduci aminte şi de acest umăr al meu;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se şi umărul cel stâng, mulţumeai lui Dumnezeu”;

Bucură-te, că tăindu-ţi-se pulpele până la genunchi, ai răbdat nesuferită durere;

Bucură-te, că toate chinurile cu bărbăţie le-ai răbdat;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 7-lea:

Dureri înfricoşate răbdând, Sfinte Mare Mucenice Iacove, cu nimic nu te-au putut despărţi de Dumnezeu şi biruind puterea vrăjmaşului strigai: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeule Atotţiitorule, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte pentru acesta îţi strigăm: Slavă Ţie Mare Mucenice şi lui Dumnezeu: Aliluia.


Icosul al 7-lea:

Rămânând trunchiul tău la pământ despărţit de ramurile lui sau îngrozit tiranii vrăjmaşi, iar noi pentru acestea îţi strigăm:

Bucură-te, cel mare între mucenici;

Bucură-te, al dumnezeirii mărturisitorule;

Bucură-te, că pe Treimea cea de o fiinţă cu sângele tău ai mărturisit;

Bucură-te, că pe idolii cei fără suflet i-ai zdrobit;

Bucură-te, că prin tine credinţa s-a întărit;

Bucură-te, că te-ai luptat cu tărie împotriva trupului şi a sângelui;

Bucură-te, că prin acestea de Dumnezeu a te apropia te-ai învrednicit;

Bucură-te, că din trupul tău cel mult chinuit miresme cu bun miros au ieşit;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 8-lea:

Credincios slujirii lui Dumnezeu ai rămas Sf. Mare Mucenice Iacove şi până la suflarea ta cea de pe urmă, mulţumind lui Dumnezeu că te-a întărit în răbdarea de a suferi chinurile cele mai cumplite cântai neîncetat Lui: Aliluia.


Icosul al 8-lea:

Tot trupul fără cruţare l-ai dat tăierii ca pe un miel spre junghiere, iar pentru pătimirea ta cea înfricoşată auzi de la noi unele ca acestea:

Bucură-te, că cinstitul tău cap prin tăierea sabiei de trup l-au despărţit;

Bucură-te, că sufletul tău curat în mâinile Lui Dumnezeu l-ai dăruit;

Bucură-te, că acum cu îngerii dai slavă Lui Dumnezeu;

Bucură-te, că prin muncile tale, te-ai învrednicit de lumina cerească;

Bucură-te, că loc de cinste între mucenici ţi-ai agonisit;

Bucură-te, că prin tine cetele mucenicilor s-au întărit;

Bucură-te, că pe vrăjmaşul diavol l-ai biruit;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 9-lea:

Patimile care tu le-ai suferit să ne fie tămăduitoare patimilor noastre şi rănile tale să ne fie acoperământul durerilor ce ne împresoară; Dă-ne nouă Sfinte Mare Mucenice răbdarea cu care tu ai pătimit ca şi noi să ne mântuim sufletele noastre, aducându-ţi mulţumiri şi lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Dumnezeu şi cu pătimirea ta cea cu multă răbdare, ai dărâmat închinarea cea idolească, pentru aceasta îţi strigăm:

Bucură-te, că stai înaintea scaunului ceresc;

Bucură-te, că te-ai învrednicit a lua cunună de la Dumnezeu pentru întreită mucenicia ta;

Bucură-te, că ai luminat Biserica lui Christos cu lumina patimilor tale;

Bucură-te, că până la moarte te-ai arătat împotriva slujitorilor de idoli;

Bucură-te, că te-ai învrednicit de slava cea veşnică;

Bucură-te, că te-ai făcut ca o viţă aleasă a lui Christos;

Bucură-te, că curăţit fiind cu secera patimilor ai adus multă roadă;

Bucură-te, că pentru aceasta Dumnezeu te-a proslăvit;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 10-lea:

Înţelepţeşte ai trecut cu vederea cele ce se strică şi lesne se risipesc ale celor trecătoare, purtătorule de cunună, şi ca un înţelept ai ales mai de cinste nemişcarea celor ce pururea sunt stătătoare strigând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Tăindu-ţi-se trupul de cruzii tirani, ţi s-a dăruit ţie cunună luminată Sfinte Mare Mucenice Iacove şi desfătarea raiului, pentru care îţi strigăm:

Bucură-te, căci ca un pământ te-ai arătat;

Bucură-te, căci cu plugul muncitor te-ai arat;

Bucură-te, că ai adus Ziditorului lucrare de pământ bună roadă;

Bucură-te, că ai stins săgeţile cele înfierbântate ale vrăjmaşului;

Bucură-te, căci cu totul fiind rănit te-ai adus jertfă lui Dumnezeu;

Bucură-te, că dădeai slavă lui Dumnezeu când ţi se tăiau mădularele;

Bucură-te, că ai luat de la Dumnezeu răscumpărare pentru durerile şi pâraiele sângiuirilor tale;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 11-lea:

Fericit eşti de trei ori Sfinte Mare Mucenice, căci pătimind ca în trup străin te-ai îmbrăcat în haina mântuirii şi cu veşmânt de veselie, vopsit cu sângele tău şi ca un purtător de chinuri te-ai arătat sfinte cântând: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Săvârşind călătoria muceniciei ai luat sfinţita cunună de biruinţă de la Dumnezeu şi acum după vrednicie cânţi cu cetele mucenicilor, iar noi îţi strigăm unele ca acestea:

Bucură-te, că au căzut prin tăiere mădularele tale ca lâna unei oi;

Bucură-te, căci cu urgie s-au năpustit asupra ta cei răi credincioşi;

Bucură-te, căci ca un zid neclintit ai stat în faţa lor;

Bucură-te, căci de Dumnezeu prin rugăciuni ai fost întărit;

Bucură-te, că acum ai îndrăzneală către Dumnezeu;

Bucură-te, căci ca o făclie luminoasă stai în faţa Mântuitorului;

Bucură-te, căci în locaş nematerialnic locuieşti;

Bucură-te, cel ce între mucenici ca soarele străluceşti;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 12-lea:

Cu multă iuţime pornindu-se asupra ta vrăjmaşul diavol şi îndemnând pe tirani prin pătimire să-ţi surpe sufletul n-au putut, căci fiind întărit cu puterea lui Christos i-ai biruit, iar acum trecând norul muncilor, purtătorule de chinuri, te-ai sălăşluit în lumina cea veşnică a lui Christos, pentru care adu-ţi aminte Sfinte Mare Mucenice Iacove de cei ce au credinţă şi săvârşesc pomenirea ta lăudându-te pe tine şi cântând: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Secerându-ţi-se mădularele trupului ai răbdat dureri şi răni nesuferite, Mare Mucenice al lui Christos, cela ce vrednic de laudă eşti, căruia îţi strigăm:

Bucură-te, că te-ai învrednicit a fi părtaş al Patimilor lui Hristos;

Bucură-te, pentru că ai înfruntat cu bărbăţie cruzimea tiranilor;

Bucură-te că ai luat, cununa biruinţei cea de mult preţ;

Bucură-te, căci acum împodobindu-te fericite stai înaintea dumnezeiescului scaun al Stăpânului împreună cu cei ce au pătimit pentru El;

Bucură-te, căci având către Christos îndrăzneală, mucenice pururea pomenite, stai întru ajutor cu fierbinţeală pentru cei ce săvârşesc cinstită pomenirea ta;

Bucură-te, că scăpându-ne din nevoi, păzindu-ne de patimi, izbăvindu-ne de toate întâmplările cele rele, ne dai şi bărbăţie sufletească;

Bucură-te strigăm, vino degrabă în ajutorul nostru la vreme de necaz, ca să mărim şi noi nevoinţele tale cele prea luminate;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al Patimilor Domnului Christos.


Condacul al 13-lea:

O de trei ori fericite Mare Mucenice Iacove, părăsind cele veselitoare ale lumii: strălucirea, bogăţia şi frumuseţea, şi lepădându-te de toată smin-teala şi tăindu-ţi-se trupul în bucăţele cele mai mici ai urmat Patimilor Domnului Christos, Mare Mucenice Iacove, bucurându-te şi ca un părtaş Patimilor Lui ai ajuns a fi părtaş cu adevărat şi împărăţiei Lui, pentru care te rugăm fii mijlocitor şi nouă celor căzuţi în necazuri şi nevoi pentru care strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Auzind împăratul că tu te-ai întors la adevărata credinţă, s-a mâniat foarte rău şi întrebându-te, Sfinte Iacove; nu ai vrut să schimbi adevărul pe minciună şi credinţa pe necredinţă ci defăimând înşelăciunea idolească mărturiseai că unul singur este Dumnezeu, care a făcut cerul şi pământul pentru care îţi strigăm:

Bucură-te, că de împărat nu te-ai temut;

Bucură-te, căci credinţa creştină cu tărie ai mărturisit;

Bucură-te, că cinstea lumească pe care ţi-a dat-o împăratul o ai nesocotit;

Bucură-te, că cu amăgirile împărăteşti nu te-ai amăgit;

Bucură-te, că împăratul la grele chinuri te-a trimis;

Bucură-te, că de frica muncilor nu te-ai înfricoşat;

Bucură-te, că pentru împăratul cerului ai vrut a pătimi;

Bucură-te, că chinuindu-ţi trupul, ai câştigat împărăţia lui Dumnezeu;

Bucură-te, Mare Mucenice Iacove, părtaş al patimilor Domnului Christos.


şi Condacul 1:

Înştiinţându-se soţia şi maica ta că tu ai jertfit împreună cu împăratul idolilor, scrisoare de întărire în credinţa creştină ţi-a trimis, după care cu lacrimi de umilinţă ţi-ai cerut iertare de la Dumnezeu şi ai părăsit cu desăvârşire pe împărat şi domni, şi închinându-te lui Dumnezeu şi mărturisindu-L, Îi dădeai slavă cântându-I: Aliluia!


Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Iacov Persul:

O prea sfinte şi întru tot lăudate Mare Mucenice Iacove şi de cele mai înfricoşate chinuri purtătorule primeşte această puţină rugăciune de la noi nevrednicii, cei împovăraţi cu multe şi grele păcate, care îndrăznim a veni şi cu lacrimi a te ruga pe tine cel ce ai îndrăzneală către Dumnezeu pentru înfricoşatele schingiuiri pe care le-ai pătimit pentru mărturisirea credinţei creştine şi întru pătimirea ta ai doborât închinăciunea idolească, preamărindu-L pe Dumnezeu Cel Adevărat care a făcut cerul şi pământul şi pe toate cele văzute şi nevăzute le cuprinde, pentru aceasta pe noi cei orbiţi de plăcerile lumeşti şi veşnic stăpâniţi de mreaja păcatului nu ne lăsa Sfinte în uitare şi nu ne da părăsirii, ci ca atunci când cereai ajutor de la Dumnezeu întru întărirea pătimirii celei muceniceşti după a ta credinţă primeai întărirea dumnezeiască şi ca în trup străin pătimeai. Aşa şi acum roagă-te şi milostiv fă pe Dumnezeu asupra noastră, mult păcătoşilor, care cu ale noastre păcate am aprins mânia lui Dumnezeu, ceea ce cu bună dreptate s-a pornit asupra noastră. Întăreşte, Sfinte, în inimile noastre, frica de Dumnezeu credinţa şi dragostea cu care tu ai primit moartea cea veşnică a Cerescului Părinte. Rănile tale, Sfinte, să tămăduiască adâncurile rănilor sufletelor noastre cele supte de mulţimea păcatelor. Sângele tău cel ce ca dintr-un izvor a curs, să pună stavilă izvorului patimilor noastre şi întreg trupul tău cel despărţit de ale lui mădulare prin tăierea sa, să aducă înnoirea mântuitoare sufletelor noastre cele despărţite de iubirea lui Dumnezeu, prin moaştele tale pe care le cinstim: Şi precum atunci ai dobândit răbdare, alinarea durerilor şi întru nădejdea bucuriei cele veşnice ţi-ai dat sufletul Părintelui Ceresc, mărturisindu-L până la cea mai de pe urmă suflare, pentru aceasta te-ai învrednicit a lua cununa biruinţei şi locul cel mai de cinste între mucenici, ajută-ne şi nouă ca de acum şi până la sfârşitul vieţii noastre în credinţa cea de tine mărturisită să trăim bine plăcând lui Dumnezeu şi biruind puterea diavolului, ajutaţi şi întăriţi fiind cu puterea rugăciunilor tale, cel ce eşti pururea fierbinte rugător pentru cei ce cu credinţă se roagă ţie. Ajută-ne să săvârşim călătoria acestei vieţi trecătoare şi cu bucurie, fără de frică să ne mutăm din această viaţă. Mijlocitor să ne fii nouă păcătoşilor Sfinte lacove în acel ceas înfricoşat, în care sufletul se desparte de trup şi venind în ajutorul nostru, căci nu avem fapte bune, ci suntem împovăraţi de sarcina păcatelor, iar vrăjmaşul diavol, cel ce ne îndeamnă la săvârşirea celor rele, atunci va veni şi va căuta să ne răpească sufletul, ci noi nădăjduim la grabnicul tău ajutor şi te rugăm cu lacrimi fierbinţi nu te scârbi de noi, ci ne ajută, căci poţi îmblânzi mânia lui Dumnezeu întru bunătate şi milostivindu-L să ne mântuim cu rugăciunile tale cele mult folositoare sufletelor noastre din mâinilie vrăjmaşului. Amin.