joi, 21 ianuarie 2010

24 aprilie - Acatistul Sfinţilor Iorest şi Sava (Sfinţi Ierarhi Mitropolitii Ardealului)

După obişnuitul început:

Condacul 1:

Pe fericiţii ierarhi, pe Iorest şi pe Sava, care au slujit adevărului şi cu viaţa şi cu învăţăturile lor au împodobit Biserica lui Hristos, cu credinţă şi cu evlavie să-i lăudăm, cinstind ostenelile lor şi zicând: Bucuraţi-vă, luminaţilor ierarhi şi mărturisitori ai Ortodoxiei!


Icosul 1:

Cela ce a ales şi a chemat pe ucenicii Săi la propovăduire, Acela te-a ales şi pe tine, Sfinte Ierarhe Ioreste, să propovăduieşti adevărul dreptei credinţe celor păstoriţi de tine şi să întorci la Ortodoxie pe cei rătăciţi. Pentru aceasta şi noi cu evlavie te lăudam, zicând:

Bucură-te, cela ce din botez numele de Ilie ai primit;

Bucură-te, că din pruncie credinţa cea dreaptă ai mărturisit;

Bucură-te, cela ce lui Dumnezeu, cu multă dorire ai urmat;

Bucură-te, că pentru credinţa cea dreaptă, mucenic te-ai arătat;

Bucură-te, cela ce în ţara Transilvaniei, ca o stea te-ai ivit;

Bucură-te, că Moldova cu învăţături sfinte te-a împodobit;

Bucură-te, cela ce la Putna din frumuseţile de taină ale cinului călugăresc te-ai adăpat;

Bucură-te, că Dumnezeu Icoană vie pe tine te-a arătat;

Bucură-te, cela ce pe Hristos, din toata inima ta L-ai iubit;

Bucură-te, că pentru dragostea Lui, multe prigoane ai pătimit;

Bucură-te, al dreptei credinţe râvnitor prea fierbinte;

Bucură-te, al Bisericii drept-măritoare prea ales părinte;

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, prea fericite!


Condacul al 2-lea:

Ca o rază duhovnicească dintr-o familie aleasă ai strălucit, Sfinte Ierarhe Ioreste, şi ai împodobit Biserica lui Hristos cu lumina învăţăturilor tale, iar acum, în Biserica cea biruitoare din ceruri fiind, cânţi lui Dumnezeu cântare: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Arvuna dreptei credinţe, din Sfântul Botez primind-o, Ierarhe Sava, la vremea potrivită, cu multe şi mari strădanii ai adunat duhovnicească bogăţie Bisericii lui Hristos. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cela ce din părinţi binecredincioşi ai răsărit;

Bucură-te, că mărgăritarul dreptei credinţe ai dobândit;

Bucură-te, coborâtorule din oameni prea smeriţi;

Bucură-te, vlăstar ales, din strămoşi cu arhierie cinstiţi;

Bucură-te, a cetăţii Inaului împodobire Sfântă;

Bucură-te, a Transilvaniei mare şi neclintită stâncă;

Bucură-te, cela ce din pruncie virtutea, o, ai invăţat;

Bucură-te, că din izvorul Scripturilor Sfinte de mic te-ai adăpat;

Bucură-te, cela ce mintea cu cugetări dumnezeieşti ţi-ai hrănit;

Bucură-te, cela ce dar de vindecare ai primit;

Bucură-te, cela ce multe suflete, cu sârguinţă ai răscumpărat;

Bucură-te, că slujitor drept al Mântuitorului te-ai arătat;

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!


Condacul al 3-lea:

După călătorii prin ţări străine în mănăstirea Comana învăţat-ai rânduiala pravilei călugăreşti, Sfinţite Ierarhe Sava, şi toate ispitirile ce au venit asupra ta nu au fost în stare sp te despartp de dragostea lui Hristos şi sp te ămpiedice a cânta: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Evlaviosul voievod al Moldovei, Vasile Lupu, minunându-se de curăţia şi vrednicia vieţii tale, te-a numit pe tine, Ierarhe Ioreste, "întru toate credincios şi prea cinstit Părinte". Pentru aceea şi noi, nevrednicii, cu evlavie te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cela ce eşti a Transilvaniei podoabă aleasă;

Bucură-te, că şi Moldovei i-ai fost odraslă frumoasă;

Bucură-te, a credincioşilor făclie mult luminată;

Bucură-te, cela ce eşti şi monahilor podoabă prea minunată;

Bucură-te, cela ce pe Hristos, în inimă, cu râvnă, L-ai purtat;

Bucură-te, că lui Dumnezeu cu smerenie fierbinte te-ai rugat;

Bucură-te, cela ce pe Hristos, cu cuvântul şi cu fapta L-ai binevestit;

Bucură-te, că în Rugăciuni şi postire, toată viaţa, o, ai trăit;

Bucură-te, cela ce cu vieţuirea ta pe mulţi ai călăuzit;

Bucură-te, că spre sfinţenia ta, Domnul din cer a binevoit;

Bucură-te, cela ce ai fost tuturor un bun şi ales părinte;

Bucură-te, al ierarhilor celor Sfinţi întâistătător în cinste;

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, prea fericite!


Condacul al 4-lea:

Cu răutate pornindu-se oarecând Stăpânitorii Transilvaniei asupra creştinilor celor dreptcredincioşi, toţi fiii cei adevăraţi ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de alegerea ta ca arhipăstor al lor, Ierarhe Ioreste, şi văzând în tine un puternic apărător al Legii strămoşeşti, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Strălucind în împlinirea poruncilor lui Hristos, ai fost chemat de Dumnezeu la darul preoţiei si, nu multă vreme după aceasta, ai fost ales în scaunul de mitropolit al Balgradului, fiind hirotonit prin mâinile mitropolitului Ştefan al ţării Româneşti. Pentru aceasta bucurându-ne de iconomia lui Dumnezeu, cea cu privire la tine, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cela ce ca preot, chemarea cu sfinţenie ţi-ai plinit;

Bucură-te, că Domnul spre o şi mai înaltă cinstire te-a hărăzit;

Bucură-te, că la vrednicia de arhiereu al lui Hristos ai fost chemat;

Bucură-te, că apoi, în ţara Românească la treapta de arhiereu ai fost ridicat;

Bucură-te, că mitropolitul Ştefan, al Ungrovlahiei, la plecare, cu părinteşti îndemnuri te-a povăţuit şi însoţit;

Bucură-te, cela ce cu toate virtuţile arhiereşti ai fost împodobit;

Bucură-te, că spre păstorire, Mitropolia Balgradului ţie s-a dat;

Bucură-te, că sosind în Balgrad, tot poporul mult s-a bucurat;

Bucură-te, cela ce, cu dragoste, întru credinţă dreaptă, pe toţi i-ai întărit;

Bucură-te, arhipăstorule, întru care harul luminii s-a sălăşluit;

Bucură-te, cela ce întru arhierie pe cei săraci nu i-ai uitat;

Bucură-te, cela ce în ajutorul tuturor, cu sârguinţă ai stat;

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!


Condacul al 5-lea:

Vestea vieţuirii tale celei îmbunătăţite, Sfinţite Ierarhe Sava, a răzbătut până departe şi toţi cei ce auzeau de trăirea ta cea Sfântă laudau pe Dumnezeu, din inimă, cântându-I: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Stătut-ai pe scaunul Mitropoliei Transilvaniei ca o făclie mult-luminoasă în sfesnic, luminând pe toţi cu lumina Treimii celei mai presus de fire. Pentru aceasta şi noi cu umilinţă te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cela ce ai fost paătorul cel bun al turmei lui Hristos;

Bucură-te, că turma ta, din cursele potrivnicului, o, ai scos;

Bucură-te, cela ce toate ademenirile păcatului le-ai biruit;

Bucură-te, că de ameninţările vrăjmaşilor nicicum nu te-ai înfricoşat;

Bucură-te, cela ce cu platoşa adevărului te-ai întrămat;

Bucură-te, că pe nedrepţii asupritori, cu mult curaj i-ai înfruntat;

Bucură-te, cela ce marelui Atanasie cu vieţuirea te-ai asemănat;

Bucură-te, că pentru dreapta credinţă în temniţă ai fost aruncat;

Bucură-te, cela ce pentru adevar în lanţuri ai fost ferecat;

Bucură-te, că prin aceasta marelui Pavel ai urmat;

Bucură-te, cela ce uneltirilor asupritorilor te-ai împotrivit;

Bucură-te, că dreapta credinţă cu sârguinţă, o, ai propovăduit;

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, prea fericite!


Condacul al 6-lea:

Propovăduit-ai neobosit şi cu mare râvnă cuvântul lui Dumnezeu cel adevărat, Ierarhe Ioreste, şi ai purtat grijă turmei tale, ferind-o de uneltirile răilor prigonitori, pe toţi întărindu-i în dreapta credinţă, iar prin luminarea minţii şi izvodirea cărţilor sfinte, i-ai povăţuit să cânte lui Hristos: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Fiind hirotonit arhiereu după rânduiala sfintelor canoane şi întorcându-te cu multă bucurie de la Târgovişte, la Mitropolia din Balgrad, păstorii şi credincioşii te-au primit cu litie şi cu cântări, mărind pe Dumnezeu, cu glas luminat. Pentru aceasta şi noi, cinstindu-te, zicem ţie:

Bucură-te, cela ce, plin de râvnă şi nădejde, la ai tăi te-ai întors;

Bucură-te, ierarhe fericite, al Domnului nostru Iisus Hristos;

Bucură-te, cela ce de popor şi de păstori cu dor ai fost aşteptat;

Bucură-te, că pe toti, la înapoiere, ca arhiereu i-ai binecuvântat;

Bucură-te, cela ce de preoţi şi de turmă ai fost mult cinstit;

Bucură-te, că celor ce unelteau împotriva dreptei-credinţe cu hotărâre te-ai împotrivit;

Bucură-te, că Dumnezeu, Cel peste toate, ţi-a dat întărire;

Bucură-te, că tuturor le-ai fost statornică ocrotire;

Bucură-te, cela ce multe soboare de preoţi ai adunat;

Bucură-te, că pe toţi la apărarea dreptei credinţe i-ai îndemnat;

Bucură-te, cela ce pe rătăciţi cu tărie i-ai înfruntat;

Bucură-te, că încercând să te schimbe din arhipăstorire, pe potrivnici i-ai ruşinat;

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!


Condacul al 7-lea:

Mai înainte de hirotonia ta întru arhiereu, de praznicul înălţării Sfintei Cruci, Ierarhe Sava, lepădându-te de toate cele deşarte, crucea ţi-ai luat şi urmând lui Hristos, din inimă ai cântat: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Hristos, Mântuitorul nostru, căutând spre sfintele tale Rugăciuni, te-a scos din temniţă, Ierarhe Ioreste, spre folosul Bisericii Sale. Pentru aceea şi noi, lăudându-te, zicem ţie:

Bucură-te, cela ce, pentru adevăr, în temniţă ai fost aruncat;

Bucură-te, că şi acolo, lui Dumnezeu, din tot sufletul te-ai rugat;

Bucură-te, cela ce pe Hristos, cu suspinele tale L-ai chemat;

Bucură-te, că prin voia Lui, din închisoare ai fost slobozit;

Bucură-te, cela ce, după aceea, la mănăstirea Putna te-ai dus;

Bucură-te, că în această mănăstire laudă şi mulţumire lui Hristos ai adus;

Bucură-te, cela ce apoi, de la Putna la Iaşi ai plecat;

Bucură-te, că acolo Varlaam Mitropolitul cu drag te-a îmbrăţişat;

Bucură-te, că şi de voievodul Vasile Lupu ai fost bine primit;

Bucură-te, că pe toţi cu firea ta cea blândă i-ai dobândit;

Bucură-te, cela ce eşti chezaş al dumnezeieştii bunei-voinţe;

Bucură-te, mărturisitorule neclintit al dreptei-credinţe;

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, prea fericite!


Condacul al 8-lea:

Apărător celor dosădiţi şi potrivnic celor asupritori te-ai arătat, Ierarhe Ioreste, că turma ta ai călăuzit-o cu strălucirea minunatelor tale nevoinţe, prin pustia cea arzătoare a patimilor, către pământul făgăduinţei, la izvorul cel dătător de viaţă al învăţăturii lui Hristos, pentru care şi noi cu credinţă te lăudăm, cântând: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Cei ce nu iubeau dreapta credinţă cautau asupra ta felurite pricini, spre a te izgoni din scaun. Dar tu ca un adevărat păstor, ai stat până la moarte lângă turma ta şi ţi-ai pus sufletul pentru ea, Ierarhe Sava. Pentru aceea şi noi, smeriţii, te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cela ce eşti adevărat arhiereu al lui Hristos;

Bucură-te, că eşti tuturor credincioşilor de mare folos;

Bucură-te, cela ce viclenia prigonitorilor ai vădit;

Bucură-te, că în necazuri, ca o stâncă neclintită te-ai dovedit;

Bucură-te, cela ce ai înfruntat cumplite prigoane;

Bucură-te, cela ce nu te-ai întristat când răbdai răni;

Bucură-te, că pentru strămoşeasca credinţă multe chinuri ai pătimit;

Bucură-te, cela ce de adunărea celor puternici ai fost osândit;

Bucură-te, cela ce, deşi bolnav, în temniţa Balgradului şi Iernutului ai fost aruncat;

Bucură-te, cela ce pentru statornicia ta în credinţă în lanţuri grele ai fost ferecat;

Bucură-te, că de ispitele celor ce voiau să te cumpere te-ai lepădat;

Bucură-te, că mărirea cea deşartă de la tine totdeauna ai alungat;

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!


Condacul al 9-lea:

Privegheat-ai, cu multă grijă, asupra turmei tale celei duhovniceşti, în vreme de furtună şi de încercare, Sfinţite Ierarhe Sava. Pe toţi i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credinţă, ci lui Hristos Dumnezeu laudă să-I aducă, cântând: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Mlădiţă odraslită din tulpina neamului nostru, fericite Ioreste, pentru credinţa ta cea neclintită şi pentru dragostea ta de popor ai fost aruncat în temniţă, învrednicindu-te de cununa cea neveştejită a mărturisitorilor lui Hristos; pentru aceasta şi noi cu dragoste te lăudăm pe tine, zicând:

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, că adevărului ai slujit;

Bucură-te, că pentru popor şi dreapta credinţă mult te-ai ostenit;

Bucură-te, cela ce predaniile sfinte cu râvnă ai păstrat;

Bucură-te, că legea strămoşească cu dragoste ai apărat;

Bucură-te, cela ce în noianul prigoanelor nicicum n-ai şovăit;

Bucură-te, că în furtuna încercărilor întocmai ca o stâncă tare te-ai dovedit;

Bucură-te, cela ce cu bărbăţie pe potrivnici i-ai înfruntat;

Bucură-te, că pe fraţii cei năpăstuiţi, cu sârguinţă i-ai apărat;

Bucură-te, cela ce te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit;

Bucură-te, că încrederea turmei tale pe drept, o, ai agonisit;

Bucură-te, cela ce cu pilţă vieţii tale pe toţi ai înflăcărat;

Bucură-te, că întărire minunată în credinţa tuturor te-ai arătat;

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, prea fericite!


Condacul al 10-lea:

Faptele tale cele bune, Ierarhe Ioreste, nu s-au măsurat cu lungimea vremii, ci cu râvna cea aprinsă a inimii tale, pentru dreapta credinţă. Puţină vreme păstorind, te-ai învrednicit a fi împreună cu Sfinţii şi ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

În zadar cautau vrăjmaşii tăi, ca prin tot felul de chinuri să înduplece voinţa ta, Ierarhe Sava şi, în loc de adăvar, strâmbătatea s-o mărturiseşti. Dar ca un stâlp de foc ai rămas, până departe luminând şi pildă vie păstoriţilor tăi făcându-te. Pentru aceasta, cu evlavie te lăudăm, zicând ţie:

Bucură-te, cela ce de prigonitori cu nuiele ai fost bătut;

Bucură-te, că prin suferinţe lui Hristos bine ai plăcut;

Bucură-te, cela ce, prin lovirea cu nuiele, trupul ţi-a fost sfâşiat;

Bucură-te, că din sângele Tău, pământul ţării s-a adăpat;

Bucură-te, cela ce adevărul cu viaţa l-ai pecetluit;

Bucură-te, că în dreapta credinţă ai rămas mereu neclintit;

Bucură-te, cela ce chinuri muceniceşti nesfârşite ai răbdat;

Bucură-te, că pilda Sfinţilor Mucenici cu sârguinţă ai urmat;

Bucură-te, cela ce de Biserica, între Sfinţi ai fost aşezat;

Bucură-te, că ţara Transilvaniei, ca pe un prinos, lui Dumnezeu te-a dat;

Bucură-te, lauda cuviincioasă a Bisericii strămoseşti, prea mărită;

Bucură-te, a dreptcredincioşilor creştini cunună nevestejită;

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!


Condacul al 11-lea:

În fiecare vineri erai scos afară din temniţă de la Vint şi crunt bătut cu nuiele până la sânge, Sfinţite Ierarhe Sava, iar tu, întocmai ca mărturisitorii de odinioară ai adevărului, răbdai, rămânând neclintit în credinţă şi lui Dumnezeu laudă aduceai, cântând: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Deşi numai trei ani ai păstorit pe scaunul Mitropoliei Balgradului, Ierarhe Ioreste, dar te-ai îngrijit de oile turmei tale duhovniceşti cu multă sârguinţă. Pentru aceasta, după cuviinţă, lăudându-te pe tine, îţi zicem:

Bucură-te, neobositule păstor al turmei celei duhovniceşti;

Bucură-te, că pe a ta turmă şi acum spre tot binele o povăţuieşti;

Bucură-te, că predania Sfinţilor Parinti, plin de râvnă, o, ai păstrat;

Bucură-te, cela ce cu osârdie pilda Sfinţilor ai urmat;

Bucură-te, cela ce sfintele locaşuri ale ţării noastre le-ai cercetat;

Bucură-te, că de la cetatea Braşovului, până în munţii Maramureşului ai alergat;

Bucură-te, cela ce tuturor credincioşilor tăi ai fost de folos;

Bucură-te, că i-ai povăţuit pe ei, ca un adevărat Părinte duios;

Bucură-te, cela ce lumina cea Sfântă a Scripturilor, preoţilor tăi ai dăruit;

Bucură-te, că prin toate, legea noastră strămoşească ai întărit;

Bucură-te, cela ce, după ajutoare, până în pravoslavnica Rusie ai plecat;

Bucură-te, că, întors în ţară, pătimind tot felul de chinuri, la cele veşnice te-ai mutat;

Bucură-te, Ierarhe Ioreste, prea fericite!


Condacul al 12-lea:

Dărâmat-au potrivnicii Sfântul locaş al Mitropoliei Balgradului, zidit de Mihai Voievodul, întregitor de ţară, în care şi voi slujit-aţi cu vrednicie, fericiţilor Ierarhi Ioreste şi Sava. Dar în locul lui a răsărit locaşul nou şi mândru al Reîntregirii Bisericii noastre Ortodoxe de veacuri, care azi se înnoieşte cu strălucire, prin vrerea lui Dumnezeu. Pentru aceasta cu credinţă fierbinte cântăm cu toţii lui Dumnezeu, Celui ce toate spre bine le orânduieşte: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Postaţi, la vreme, prea Sfinţilor Ierarhi, păstori, învăţători şi ocrotitori ai fraţilor voştri de neam şi de credinţă, cu care împreună aţi luptat şi aţi suferit. Neştiute sunt până acum mormintele în care odihnesc sfintele voastre oseminte. Dar pomenirea voastră se cinsteşte pururea în Biserica dreptmăritoare a credincioşilor noştri români, pentru care, şi acum, vă rugaţi în ceruri! Pentru aceasta mărindu-te, împreună cu Sfinţitul Ierarh Iorest, cu laude te cinstim, Sfinţite Ierarhe Sava, părintele nostru, grăindu-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, apărător neînfricat al Bisericii lui Hristos;

Bucură-te, că te-ai arătat turmei tale ca un adevărat păstor cuvios;

Bucură-te, cela ce ai cinstit slujba încredinţată ţie;

Bucură-te, că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie;

Bucură-te, că lupta cea bună toată viaţa ai luptat;

Bucură-te, că credinţa cea bună, până la sfârşit ai păstrat;

Bucură-te, cela ce acum te afli în cer, lângă toţi cei biruitori;

Bucură-te, că eşti pildă de viaţă pentru bunii păstori;

Bucură-te, sfinte mărturisitor al credinţei strămoseşti;

Bucură-te, cela ce din cer şi astăzi de noi te ingrijeşti;

Bucură-te, că şi acum, tot atât de folositor creştinilor te-ai aflat;

Bucură-te, cela ce cu sfinţenie pe calea vieţii ai umblat;

Bucură-te, Ierarhe Sava, care lui Hristos ai urmat!


Condacul al 13-lea:

O, preafericiţilor ierarhi ai lui Hristos, Ioreste şi Sava, care, prin strădaniile şi pătimirile voastre din viaţă, v-aţi învrednicit să dobândiţi partea cea de-a dreapta Tatălui ceresc, primind Rugăciunile noastre smerite, de acum, cereţi de la Bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale tărie, Ţării noastre pace şi întru toate bună sporire, iar nouă credincioşilor iertare de păcate şi mare milă, ca să cântăm lui Dumnezeu, împreună cu voi, Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

După care se zic Icosul 1 (Cel ce a ales şi a chemat pe ucenicii Săi...) şi Condacul 1 (Pe fericiţii Ierarhii..).


Apoi:

Rugăciune:

Pe Sfinţii lui Dumnezeu Ierarhi Iorest şi Sava, trăitori cu adevărat ai smereniei călugăreşti şi purtători ai darurilor cereşti, care au pus credinţa cea dreptmăritoare mai presus de toate cele vremelnice şi au îndurat chinuri şi moarte pentru apărarea legii noastre strămoşeşti şi pentru încurajarea poporului nostru dreptcredincios, cu laude să-i cinstim. Voi, care aţi odrăslit din Biserica dreptmăritoare, din ţara Transilvaniei şi care acum vă bucuraţi de mărirea mucenicilor şi a mărturisitorilor lui Hristos, primiţi Rugăciunea noastră şi mijlociţi pentru noi înaintea Bunului şi Milostivului Dumnezeu, Celui în Treime preamărit. Ocrotiţi, cu Rugăciunile voastre, lumea care vă cinsteşte pe voi, ca pe nişte stâlpi neclintiţi ai dreptei credinţe. Rugaţi-vă Domnului, ca să întărească unitatea şi dragostea de credinţă dintre fraţi, să reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma credincioşilor de toată reaua întâmplare, ca într-un cuget şi într-un glas să preamărim pe Cel ce este Dătătorul darurilor şi Mântuitorul nostru. Privegheaţi şi vă rugaţi pentru noi ca, izbăviţi fiind, prin mijlocirile voastre, de cursele celui rau, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieţii noastre şi să rămânem neclintiţi în dreapta credinţă a moşilor şi strămoşilor noştri. Rugaţi-vă Domnului, ca să trimită grabnicul Său ajutor tuturor celor dreptcredincioşi, care aleargă la sprijinul vostru mijlocitor, în toate cererile pentru mântuire şi pentru cele de folos în viaţa de acum şi în cea viitoare, pentru ca, fiecare din noi, dobândind cele ce sunt spre binele nostru, să mărim pe Preabunul Dumnezeu, Cel întreit închinat: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!