joi, 21 ianuarie 2010

20 aprilie - Acatistul Sfântului Ierarh Teotim I „Scitul”

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Veniţi să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu,

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu,

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Însuşi Hristos, Împăratul şi Dumnezeul nostru.


Psalmul 142:

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaţa mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morţii cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine şi inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ţi întoarce faţa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaţa mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învaţă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăţuiască la pământul dreptăţii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaţă. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toţi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeule,

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeule,

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie Dumnezeul nostru, slavă Ţie.

Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin!


Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăţeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc şi păcatul meu înaintea mea este pururea. Ţie unuia am greşit şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit şi în păcate m-a născut Maică mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înţelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăţi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce faţa Ta de la păcatele mele şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faţa Ta şi Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. Învăţa-voi pe cei fără de lege căile Tale şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveşte-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide şi gura mea va veşti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ţi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăţii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viţei.


Tropar glas 3:

Îndreptător credinţei şi chip blândeţilor, învăţător înfrânării, te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câştigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhe Teotim, roagă pe Hristos Dumnezeu, ca să mântuiască sufletele noastre.


Condacul 1:

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Icosul 1:

Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, împreună cu propria-ţi viaţă jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mânăstire din hotarele Cassienilor şi ale peşterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoinţă şi înţelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.

Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea dumnezeiască;

Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul lui Hristos;

Bucură-te, biserică vie a isihiei;

Bucură-te, Chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă;

Bucură-te, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă;

Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii;

Bucură-te, de har înrourată asprime a vieţuirii;

Bucură-te, crin al pustniceştilor nevoinţe;

Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă;

Bucură-te, minte purtătoare de icoană;

Bucură-te, împărtăşire de duhovniceasca hrană;

Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 2-lea:

Luminând ca o făclie aprinsă de iubirea şi înţelepciunea dumnezeiască, ai fost ales episcop după mutarea din viaţă a înaintaşului tău Gherontie. Atunci şi mai mult te-ai ostenit a semăna în pământul şi neamul tău sămânţa filocalicei vieţuiri, spre rodirea sfinţeniei şi bucuria cântării de: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Cu puterea Duhului apa vie a cuvintelor Scripturii o scoteai, revărsând-o peste pământul însetat al inimilor. Aşa prin chipul crinului zugrăveai sufletul lipsit de griji şi vanităţi şi te osteneai a-i izbăvi pe oameni din învăluirea păcatelor şi din spinii grijilor ce înăbuşă iubirea de Dumnezeu şi de oameni.

Bucură-te, piatră de temelie a Filocaliei româneşti;

Bucură-te, căutare peste toate a împărăţiei lui Dumnezeu;

Bucură-te, râvnă cu dreaptă-socoteală spre desăvârşire;

Bucură-te, blândeţe cuceritoare prin iubire;

Bucură-te, crin înmiresmat al Dobrogei;

Bucură-te, smerenie călăuzită de Duhul la tot adevărul;

Bucură-te, voire purtătoare a insuflării dumnezeieşti;

Bucură-te, milostivă pogorâre la neputinţele omeneşti;

Bucură-te, cunoaştere întru lărgimea Duhului;

Bucură-te, minte făcută potir al Cuvântului;

Bucură-te, cuvânt făcut scară de la pământ la cer;

Bucură-te, cuvânt născut în rugăciune;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 3-lea:

Neîncetat liturghiseai, ca un vrednic ierarh, taina unirii între Dumnezeu şi creaţia Sa, slujind şi teologhisind cu darul Sfintei Treimi spre zidirea Bisericii în dragostea lui Hristos şi bucuria cântării de Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Cu duhovnicească înţelegere şi mintea lui Hristos ai străbătut filosofia vremii, punând în lucrarea de mântuire tot ce este bun şi frumos şi folositor. Aşa, cu aleasă evlavie şi elocinţă ai semănat dreapta-credinţă dând culturii pecetea Cuvântului întrupat.

Bucură-te, iubire de înţelepciune;

Bucură-te, iubire de frumos;

Bucură-te, chivot al Euharistiei lui Hristos;

Bucură-te, chivot din care iese puterea lui Dumnezeu;

Bucură-te, aflător al mărgăritarului din ţarină;

Bucură-te, lepădare de sine spre aflarea comorii de taină;

Bucură-te, dorire de a împărtăşi tuturor comoara harului;

Bucură-te, vedere curată a lumii în lumina lui Hristos;

Bucură-te, vedere curăţită de întunericul patimilor;

Bucură-te, cunoaştere prin vederea duhovnicească;

Bucură-te, cunoaştere prin împărtăşirea dumnezeiască;

Bucură-te, credinţă lucrătoare prin iubire;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 4-lea:

Unind tăcerea cu cuvântul şi cu ascultarea, te-ai făcut vas ales al isihiei adevărate, din care toţi cei ce beau cu credinţă se umplu de dorul lui Hristos, cântând: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Împăraţi şi episcopi, călugări, credincioşi şi barbari, toţi te cunoşteau şi te preţuiau pentru evlavia, cinstea şi înţelepciunea ta izvorâte din liniştea minţii şi a inimii. Iar tu, iubindu-i pe toţi cu dragostea lui Hristos, nu conteneai să-i tămăduieşti şi să-i luminezi spre a păşi în hotarul lucrării duhovniceşti.

Bucură-te, minte curăţită de patimi;

Bucură-te, inimă luminată de har;

Bucură-te, arhierescă vrednicie a unirii cu Dumnezeu;

Bucură-te, sfânt mărturisitor şi de minuni făcător;

Bucură-te, tămăduitor de bolile sufleteşti şi trupeşti;

Bucură-te, îmblânzitor prin iubire al sălbăticiei patimilor;

Bucură-te, inimă de Părinte, milostivă şi iertătoare;

Bucură-te, inimă primitoare şi rugătoare;

Bucură-te, inimă în care bat suferinţele şi bucuriile lumii;

Bucură-te, braţe părinteşti grabnic ajutătoare;

Bucură-te, mare ascet, plin de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, icoană vie, Chip luminos;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 5-lea:

Epocă de aur s-a arătat răstimpul păstoririi tale pentru mânăstirile şi sihăstriile Dobrogei, Sfinte Ierarhe Teotim. Căci prin apostolica-ţi râvnă pentru Hristos dumnezeiască viaţă de nevoinţă şi isihie într-însele a înflorit, în neîncetată cântare de: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

De mântuirea oamenilor pururi te îngrijeai, Teotime Preacinstite, chemându-i şi călăuzindu-i la Hristos cu iubirea ta de Părinte. Pentru aceasta, biserici mari ai înălţat şi împodobit în pământul Dobrogei, pecetluindu-l cu dumnezeiască frumuseţe a Liturghiei lui Hristos.

Bucură-te, apostole al dragostei lui Hristos;

Bucură-te, gură de aur a Bisericii strămoşeşti;

Bucură-te, floare a raiului isihiei;

Bucură-te, veghe la hotarul veşniciei;

Bucură-te, lucrarea rodurilor de sfinţenie;

Bucură-te, izvor de blagoslovenie;

Bucură-te, dar din Darul Treimii Sfinte;

Bucură-te, inimă de Părinte;

Bucură-te, Purtare a crucii de neam şi pământ;

Bucură-te, închinare de fiu pe altarul cel sfânt;

Bucură-te, jertfă prefăcută în rod al Învierii lui Hristos;

Bucură-te, al dragostei ce zideşte, rug luminos;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 6-lea:

Mult ai avut de suferit din partea barbarilor migratori, dar cu desăvârşită blândeţe şi iubire de vrăjmaşi le-ai răspuns, supunând sălbăticia cugetului lor prin daruri, rugăciuni şi sfinţenia vieţii. Drept aceea, „zeul romanilor” te numeau păgânii, iar tu neîncetat Îl mărturiseai pe Hristos, cântând: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Icoană vie a lui Hristos te-ai arătat, chip al Bisericii în care Duhul Sfânt se pogoară şi preface darul în împărtăşire de taină a creaţiei cu cele dumnezeieşti.

Bucură-te, nerăutate ce topeşti ura şi vrăjmăşia;

Bucură-te, bunătate ce te reverşi peste toată făptura;

Bucură-te, ieşire în căutarea oii pierdute;

Bucură-te, vedere în aproapele a Chipului dumnezeiesc;

Bucură-te, dar făcut punte peste abisul neiubirii;

Bucură-te, părtaş la slava dumnezeirii;

Bucură-te, neclintită răbdare în suferinţe;

Bucură-te, stâlp luminos al dreptei credinţe;

Bucură-te, odihnă în gestul de dăruire;

Bucură-te, vas al luminii mai presus de fire;

Bucură-te, iconom al Tainelor celor Sfinte;

Bucură-te, împlinitor al voii Cerescului Părinte;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 7-lea:

Citind cu minte curată şi călăuzită de Duhul lucrarea iconomiei dumnezeieşti în viaţa lumii şi în toată filosofia, ai scris, Fericite Teotim, scurte tratate sub formă de dialoguri, în stilul vechii elocinţe. Prin aceasta arătai că însăşi taina creaţiei este după Chipul Treimii, dialog şi dăruire, vedere şi întâlnire, iubire în împărtăşire şi cântare de: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Bătrân cu înţelepciunea şi veşnic tânăr cu frumuseţea chipului te arătai, Părinte, zugrăvind tainic Chipul Tatălui ce în Fiul se arată la faţă întru lumina şi îmbrăţişarea Sfântului Duh.

Bucură-te, vedere a lumii în icoana iubirii duhovniceşti;

Bucură-te, contemplare a pecetei sfinte a lucrării lui Dumnezeu;

Bucură-te, adâncă închinare înaintea Sfintei Treimi;

Bucură-te, frumuseţe străluminată de har;

Bucură-te, chip încununat de cinstite plete;

Bucură-te, minte încununată de cugete sfinte;

Bucură-te, purtător al Chipului moştenirii de neam;

Bucură-te, icoană a vieţii monahiceşti;

Bucură-te, dor al stării faţă către faţă cu Dumnezeu;

Bucură-te, râvnă a întâlnirii creaţiei cu Ziditorul;

Bucură-te, iubire de creaţie născută din iubirea lui Dumnezeu;

Bucură-te, libertate răsădită în necuprinsul voii dumnezeieşti;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 8-lea:

Învăţai, Sfinte Teotim, după cuvântul Domnului, să iertăm celor ce ne greşesc şi să ne împăcăm cu fratele care are ceva împotriva noastră, înainte de a ne aduce darul la altar. Căci numai aşa liturghisirea noastră primeşte pecetea Duhului iubirii şi viaţa Trupului lui Hristos, întru bucuria cântării de Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Simplă şi pustnicească îţi era hrana, pe care o închinai ca dar lui Dumnezeu în biserica vie a trupului, chemând şi odihnind în tine rugăciunea cu negrăit suspin a Duhului. Aşa, viaţa ta lua tot mai mult chipul asemănării dumnezeieşti, al împărtăşirii de slava şi bucuria sălăşluirii Sfintei Treimi.

Bucură-te, iertare, punte peste prăpastia dezbinării;

Bucură-te, împăcare, răsădire a darului în Trupul Iubirii;

Bucură-te, închinare, dăruire de sine pe altarul de taină;

Bucură-te, lepădare de poftele şi grijile deşarte;

Bucură-te, dorire şi îngrijire de dobândirea Duhului Sfânt;

Bucură-te, înfrânare ce găteşti calea Împărtăşirii dumnezeieşti;

Bucură-te, oprire a faptelor lipsite de duhul iubirii;

Bucură-te, cufundare în pocăinţă şi smerenie a voirii;

Bucură-te, tărie neclintită a dragostei duhovniceşti;

Bucură-te, acoperământ al binecuvântării părinteşti;

Bucură-te, iubire în faţa căreia demonii sunt neputincioşi;

Bucură-te, iubire însetată de mântuirea celor păcătoşi;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 9-lea:

Arătai că cel ce păcătuieşte cu cugetul, prin însăşi iuţimea gândului săvârşeşte în minte păcatul complet, pe când faptele pot fi întrerupte de multe lucruri. Drept aceea, Sfinte Teotim, îi îndemnai pe creştini a împlini porunca iubirii, veghind a nu se îndulci cu răsăririle de gând ale ispitelor, ci a căuta numai spre Crucea Învierii lui Hristos, în cântarea de Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Povăţuiai pe toţi a înainta pe calea desăvârşirii, zugrăvindu-le rodul cel de la capătul drumului, transfigurarea prin iubire ce dă chipul împlinirii.

Bucură-te, călăuză pe cărarea cea strâmtă;

Bucură-te, cel ce scara raiului, o, ai străbătut;

Bucură-te, cel ce înaintezi în adâncul infinit al tainei dumnezeieşti;

Bucură-te, blândeţe neclătinată de valurile ispitelor;

Bucură-te, bărbăţie ce sfarmi idolii din lăuntru şi din afară;

Bucură-te, smerenie, altar al prefacerii duhovniceşti;

Bucură-te, trezvie, oglindă a cugetului lăuntric;

Bucură-te, pază a minţii, plivire a odrăslirilor morţii;

Bucură-te, rugăciune, semănare a Cuvântului veşnic;

Bucură-te, pocăinţă, spălare în lacrima duhului;

Bucură-te, cuvânt lucrător în inimi cu puterea lui Hristos;

Bucură-te, căutare a iubirii dumnezeieşti, însuşi chipul monahicesc;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 10-lea:

Cu iubire de străini şi dumnezeiască râvnă te osteneai, Sfinte Teotim, a-i aduce pe păgâni la lumina cunoştinţei de Dumnezeu. Pentru aceasta, marele tău prieten, Sfântul Ioan Gură de Aur, ţi-a trimis în anul 399 călugări misionari pentru hunii nomazi de la Istru, ca să înveţe şi ei a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Cu legătura nedezlegată a dragostei şi tăria credinţei neclintite v-aţi unit în iubirea lui Dumnezeu, zugrăvind icoana prieteniei duhovniceşti. Balsam şi mângâiere, sprijin şi îmbărbătare v-aţi făcut unul altuia, întru binevestirea şi slava numelui lui Hristos.

Bucură-te, neîncetată slujire lui Dumnezeu şi aproapelui;

Bucură-te, râvnă spre plinirea Trupului lui Hristos;

Bucură-te, mărturisitor al Cuvântului făcut trup;

Bucură-te, prieten al Adevărului întrupat;

Bucură-te, prieten devotat al marelui patriarh şi dascăl a toată lumea;

Bucură-te, al cuceritorilor barbari supunător cu pacea lui Hristos;

Bucură-te, al năvălirilor păgâne îmblânzitor cu iubirea şi înţelepciunea;

Bucură-te, împreună-lucrător cu Dumnezeu;

Bucură-te, stâncă de care se sparg valurile vrăjmăşiei;

Bucură-te, simplitate ce descui porţile înţelegerii;

Bucură-te, vedere prin iubire, descoperitoare a tainelor;

Bucură-te, descuietor cu razele isihiei al inimilor zăvorâte;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 11-lea:

Întrarmat cu dumnezeiască înţelepciune şi râvna dreptei credinţe, n-ai pregetat a merge la Constantinopol la sinodul convocat de Sf. Ioan Gură de Aur împotriva învăţăturii greşite a episcopului Antonin al Efesului. Căci ştiai, părinte, că orice erezie răpeşte mărgăritarul de mult preţ, lumina şi bucuria cântării de Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Peste încă trei ani erai din nou la Constantinopol, sprijinind cu mult curaj, pricepere şi hotărâre pe Sfântul Ioan Gură de Aur împotriva acuzaţiilor aduse de Sf. Epifanie al Ciprului. Aşa te-ai arătat apărător cu dreaptă-socoteală al Ortodoxiei şi scrierilor filocalice, păstrător cu evlavie al sfintei tradiţii şi moştenirii duhovniceşti.

Bucură-te, iubitorule de Dumnezeu şi de oameni;

Bucură-te, iubitorule de înţelepciune şi frumos;

Bucură-te, iubitorule de adevăr şi pace;

Bucură-te, punte peste prăpastia dezbinării;

Bucură-te, vedere netulburată de viforul clevetirii;

Bucură-te, vedere din hotarul veşnicei iubiri;

Bucură-te, sol al dragostei şi isihiei dumnezeieşti;

Bucură-te, cunoaştere neatinsă de ură şi învrăjbire;

Bucură-te, cunoaştere prin iubire, fără de amăgire;

Bucură-te, cunoaştere cu duhovnicească înţelegere;

Bucură-te, albină culegătoare a mierii duhovniceşti;

Bucură-te, apărător al Sfântului Ioan, pe care întruchiparea Ortodoxiei îl numeai;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 12-lea:

Pentru viaţa ta curată, sfinţenia şi minunile tale te cinsteau chiar şi barbarii necredincioşi, încât dreapta credinţă se înmulţea şi pământul se lumina de strălucirea cântării de Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Urcând toată scara desăvârşirii, ţi-ai dat sufletul cu pace în mâinile lui Hristos, lăsându-ne icoana sfântă a vieţii tale prin care te cunoaştem pururea rugător către Dumnezeu pentru noi, sprijinitor şi călăuzitor pe cărările mântuirii.

Bucură-te, sfeşnic de lumină neapusă;

Bucură-te, icoană în care se vede taina creştină;

Bucură-te, nevoitor al ştiinţei duhovniceşti;

Bucură-te, izbăvitor din întunericul necunoştinţei;

Bucură-te, sprijin neclătinat în încercări;

Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi;

Bucură-te, ridicare a celor căzuţi;

Bucură-te, tămăduire a celor suferinzi;

Bucură-te, braţe părinteşti întinse în ajutorul fiilor risipitori;

Bucură-te, isihie, dor împlinit şi pururi înnoit;

Bucură-te, comoara sfântă a pământului şi neamului românesc;

Bucură-te, stea mult-luminoasă a Bisericii Ortodoxe;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Condacul al 13-lea:

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cum te vom putea cinsti după vrednicie, că sfinţenia vieţii, bogăţia înţelepciunii şi negrăitele tale faceri de minuni ne copleşesc înţelegerea! Cum vom privi la strălucirea Chipului tău încununat de virtuţi şi transfigurat de dragostea lui Hristos, cu necurăţită minte şi inimă? Primeşte dar acum smerita noastră cântare de laudă şi fi-ne pururi aproape pe drumul mântuirii, ca să aflăm şi noi rodul pocăinţei şi haina de nuntă a iubirii Sfintei Treimi, cântând împreună cu tine: Aliluia! (de 3 ori).


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Purtând moştenirea de neam şi pământ daco-roman, împreună cu propria-ţi viaţă jertfă vie lui Hristos ai adus-o, intrând într-o mânăstire din hotarele Cassienilor şi ale peşterilor. Iar în această vatră de dumnezeiască nevoinţă şi înţelepciune, ca un mare păstor ai strălucit, fiind cel dintâi dascăl şi Părinte al Sfinţilor Ioan Casian şi Gherman.

Bucură-te, pământ sfinţit de iubirea dumnezeiască;

Bucură-te, smerenie întipărită cu Chipul lui Hristos;

Bucură-te, biserică vie a isihiei;

Bucură-te, Chip de Părinte în care Dumnezeu se arată la faţă;

Bucură-te, că şi pe noi ne naşti din moarte la Viaţă;

Bucură-te, aducere de sine pe altarul iubirii;

Bucură-te, de har înrourată asprime a vieţuirii;

Bucură-te, crin al pustniceştilor nevoinţe;

Bucură-te, comoară de sfinţenie în traiul modest ascunsă;

Bucură-te, minte purtătoare de icoană;

Bucură-te, împărtăşire de duhovniceasca hrană;

Bucură-te, înfrânare născută din dorul de taină;

Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


şi Condacul 1:

Prealuminat păstor al Tomisului, vas al isihiei şi cuvântării de Dumnezeu, chip al iubirii părinteşti te-ai arătat, Sfinte Ierarhe Teotim, revărsând în lume mirul milostivirii de Sus. Pentru aceasta, ca la un izvor pururea curgător al harului lui Dumnezeu la tine alergăm şi cu credinţă îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Teotim, inimă în care bate iubirea Sfintei Treimi!


Rugăciune:

O, Sfinte Ierarhe Teotim, cel prieten şi asemenea prin dumnezeiască vieţuire marelui Ioan Gură de Aur, veşnicule locaş al sălăşluirii Sfintei Treimi, ajută-ne pe noi, cei căzuţi în robia patimilor, în marea învolburată a ispitelor şi în cumplite neputinţe. Nu ne lăsa pradă pierzării în iadul deznădejdii, spre batjocura vrăjmaşului, ci ascultă săracă rugăciunea noastră pe care o aducem acum cu umilită şi înfrântă inimă, că mult poate mijlocirea dreptului înaintea Preabunului Dumnezeu. Dezleagă-ne din legăturile nevăzute, tămăduieşte-ne şi ne călăuzeşte la raiul smereniei, cu darul de Sus şi rugăciunile tale către Domnul. Acoperă-ne mintea de năvălirile păgâne şi pierzătoare, alinându-ne cu o picătură din roua dumnezeieştii isihii şi ne deschide inima cu razele înţelegerii duhovniceşti, ca să ne gătim cum se cuvine de a-L primi pe Mântuitorul Hristos. Păzeşte ţara şi poporul acesta de meşteşugitele curse ale nevăzutului vrăjmaş, fereşte-ne de toată înşelarea şi de apăsarea duhului lumesc, potrivnic credinţei şi iubirii dumnezeieşti. Ajută-ne să ne lepădăm de toţi idolii văzuţi şi nevăzuţi şi de toată aplecarea egoistă împotrivitoare Crucii iubirii lui Hristos. Întăreşte-ne a ne purta cu mulţumire crucea încercărilor şi suferinţelor îngăduite de milostivul Dumnezeu spre curăţirea şi tămăduirea rănilor de moarte ale păcatului. Sprijină-ne la tot pasul, îndemnându-ne şi ridicându-ne din multele căderi, în urmarea lui Hristos. Treci peste nevrednicia noastră şi cu iubirea ta de Părinte, iartă-ne şi ne primeşte, ajutându-ne să dezgropăm în noi prin pocăinţă şi cu darul lui Hristos Icoana Chipului Dumnezeiesc. Ca lepădând orice necurată pornire sau pătimaşă deprindere, să nu scârbim cu nimic şi să alungăm pe Duhul Cel Sfânt care lucrează în noi asemănarea cu Dumnezeu. Acoperă-ne cu haina iubirii părinteşti, ridică-ne şi fii împreună cu noi pe cărarea cea strâmtă şi necăjită ce duce spre Viaţă. Atinge-te de noi, cei bolnavi sufleteşte şi trupeşte şi opreşte cu harul dat ţie de sus curgerea patimilor, ca să putem găti în inima noastră lăcaş Preasfintei Treimi. Cheamă peste noi suflarea harului lui Hristos ce alungă poftele şi nălucirile spurcate, de zi şi de noapte, şi ne curăţeşte simţirile spre a-L vedea pe Hristos strălucind.

Aşa, Sfinte Ierarhe Teotim, ajută-ne nouă să aducem prescurea rugăciunii şi vieţii noastre la altarul preacurat al Domnului, ca să primim şi noi de la Duhul Cel Sfânt prefacerea duhovnicească şi viaţa Trupului lui Hristos. Şi aşa, la sfârşitul acestei petreceri pământeşti, să putem şi noi intra întru bucuria binecuvântată a Tatălui Ceresc.

O, dumnezeiască Iubire care în sfinţi străluceşti şi ne descoperi nouă Chipul mântuitor al Sfintei Treimi, vino şi te sălăşluieşte întru noi, cei ce ne închinăm ţie. Amin!