joi, 21 ianuarie 2010

17 iunie (15 noiembrie) - Acatistul Sfinţilor Gurie, Samon şi Aviv (Sfinţi mucenici)

După obişnuitul început se zice:

Condacul 1:

Aleşilor făcători de minuni şi mărturisitori ai credinţei în Hristos, Gurie, Samone şi Avive, cinstind pomenirea voastră cu cântări de laudă, vă lăudam ca pe apărătorii şi mijlocitorii celor obijduiţi. Deci voi, avand indrazneala catre Domnul, scapati-ne din toata nevoia şi necazuri, căci cu credinta şi dragoste va cantam: Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Icosul 1:

Îngeri în trup, asemeni la număr cu Sfânta Treime, de dragoste sfântă arzând, idolii i-aţi nimicit, credinţa în Hristos aţi întărit, pe Sfânta Treime aţi proslăvit, iar noi lăudând nevoinţele voastre vă cântăm aşa:

Bucuraţi-vă ai buneicuviinţe străluciţi luminători;

Bucuraţi-vă, ai superstiţiilor păgâneşti aspri mustrători;

Bucuraţi-vă, întărirea adevăratei credinţe;

Bucuraţi-vă stâlpii Bisericii sfinte;

Bucuraţi-vă nădejdea şi apărarea celor credincioşi;

Bucuraţi-vă frica şi ruşinarea celor necredincioşi;

Bucuraţi-vă Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Condacul al 2-lea:

Văzând necredinţa locuitorilor Edesei, sfinţii Gurie şi Samon s-au retras în pustie, ferindu-se de stăpânitorul veacului acestuia şi de toate ispitirile lui şi, sârguincios slujeau lui Dumnezeu, zi şi noapte cântându-l: Aliluia.


Icosul al 2-lea:

Minte înţeleaptă având sfinţii mucenici, s-au ostenit spre slava lui Dumnezeu, superstiţiile păgânesti mustrându-le, iar pe cei ce căutau adevărul, pe calea cea bună îndreptându-i, pe multi necredincioşi i-aţi întors la Dumnezeul Cel adevărat, de aceea vă zicem acestea:

Bucuraţi-vă servitorii adevăratei cinstiri de Dumnezeu;

Bucuraţi-vă că aţi dezrădăcinat slujirea celui rău;

Bucuraţi-vă ca întunerecul necredinţei l-aţi mustrat;

Bucuraţi-vă că înşelăciunea idolească aţi surpat;

Bucuraţi-vă minunaţi mărturisitori ai iui Hristos;

Bucuraţi-vă făclii ai credintii Ortodoxe;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Condacul al 3-lea:

Înzestrati cu putere de Sus, Mucenicii nu s-au speriat de prigonitorii dreptei credinţe, porunca lui Antonie păgânul au dispreţuit-o, preaslăvind credinţa în Hristos, şi deşi întemniţaţi fiind au cântat lui Dumnezeu: Aliluia.


Icosul al 3-lea:

Având credinţa în Hristos mai tare ca diamantul şi cu puterea ei întrămându-vă, bărbăteşte aţi suferit sfinţilor mucenici, lanţuri, închisoarea şi chiar moartea. De aceea lăudându-vă curajul vă fericim aşa:

Bucuraţi-vă ai credinţei Ortodoxe mărturisitori;

Bucuraţi-vă ai împărăţiei cerurilor moştenitori;

Bucuraţi-vă a sfinţilor mucenici, laudă;

Bucuraţi-vă a răbdătorilor de chinuri, slavă;

Bucuraţi-vă ai sfintei Biserici întărire;

Bucuraţi-vă ai neamului creştinesc împodobire;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Condacul al 4-lea:

Vifor de gânduri îndoielnice cuprinzându-l, păgânul împărat Liciniu, a pornit o prigoană sângeroasă împotriva creştinilor, iar tu, Avive, plin de curaj, nu te-ai temut, ci cu credinţă tare ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia.


Icosul al 4-lea:

Auzind împăratul Liciniu, despre nevoinţele tale, mucenice Avive, şi mărturisirea credinţei, s-a umplut de mânie şi a poruncit să fii chinuit până la moarte, ca potrivnic împăratului. Tu însă, auzind despre aceasta, de bunăvoie ai mers la chinuri şi cu bucurie ai suferit frigerea cu foc, de aceea, mirându-ne de bărbăţia ta te lăudam astfel:

Bucură-te luptătorul credinţei, neînfricoşat;

Bucură-te al lui Hristos ostaş adevărat;

Bucură-te că ai fost spânzurat pe pom, pentru Cel răstignit pe Cruce;

Bucură-te cel jupuit cu căngi de fier până la sânge;

Bucură-te că celor scârbiţi le dai mângâiere;

Bucură-te ajutătorul celor ce rabdă în tăcere;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Condacul al 5-lea:

Asemenea cu stelele de pe tăria cerului, sunteti sfinţilor mucenici, cu lumina vieţii voastre creştineşti aţi izgonit întunericul necredinţei păgâneşti şi pe mulţi i-aţi îndreptat spre adevăr. De aceea cu evlavie, cinstindu-vă pomenirea, cu mulţumire cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.


Icosul al 5-lea:

Văzând locuitorii oraşului Edesa multele minuni care veneau de la moaştele sfinţilor mucenici Gurie, Samon şi Aviv, cetăţenii Edesei s-au bucurat mult şi din toată inima au slăvit pe Domnul, iar noi serbând pomenirea voastră, sfinţilor mucenici, cu umilinţă vă lăudăm astfel:

Bucuraţi-vă apărătorii celor pe nedrept prigoniţi;

Bucuraţi-vă a robilor lui Hristos, prieteni nedespărţiţi;

Bucuraţi-vă că pe cei în lanţuri şi temniţă, îi păziţi;

Bucuraţi-vă că pe prigonitori îi înţelepţiţi;

Bucuraţi-vă a celor ce plâng, dulce mângâiere;

Bucuraţi-vă, de moarte năpraznică, izbăvire;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Condacul al 6-lea:

De Sus aţi primit Harul ca să ajutaţi celor ce sunt încercaţi, înţelepţilor şi atotlăudaţilor mucenici, căci pe fetiţa aceea de la moarte aţi scăpat-o. Voi sunteţi slava Edesei şi bucuria lumii, de aceea noi cântăm Domnului: Aliluia.


Icosul al 6-lea:

Din robia vrăjmaşului, izbăveşte-ne Doamne lisuse, pentru rugăciunile celor ce au pătimit, ca să lăudam ajutorul lor, nefiind robiţi de patimi trupeşti şi sufleteşti; precum ai izbăvit pe Eufimia din groapa în care a aruncat-o Gotul, bărbatul ei, ca să vă cântăm aşa:

Bucuraţi-vă că pe femeia nevinovată, de la moarte aţi scăpat-o;

Bucuraţi-vă că tirania călăilor, astfel ati călcat-o;

Bucuraţi-vă ca acţiunea răului soţ, aţi mustrat;

Bucuraţi-vă că şi pe acesta, să creadă l-aţi învăţat;

Bucuraţi-vă că pentru dânsa aţi cerut îndurare;

Bucuraţi-vă străjeri vajnici, ai celor ce vă fac serbare;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor obijduiti apărători.


Condacul al 7-lea:

Vrând iubitorul de oameni Dumnezeu, să arate mila poporului Său, a păstrat moaştele sfinţilor mucenici întregi şi făcătoare de minuni, de la care credincioşii primesc râuri de vindecare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia.


Icosul al 7-lea:

Ştiindu-vă pe voi mijlocitori şi făcători de minuni, locuitorii oraşului Edesa au construit o biserică în cinstea voastră, în care au pus sfintele voastre moaşte, ca toţi cei ce suferă să capete ajutorare; iar noi, având aceeaşi nădejde tare în ajutorul vostru, vă aducem cântările acestea:

Bucuraţi-vă că de neputinţe trupeşti şi sufleteşti ne vindecaţi;

Bucuraţi-vă că pe demoni, în numele Domnului îi alungaţi;

Bucuraţi-vă ai harului evanghelic, binevestitori;

Bucuraţi-vă ai Darului Dumnezeiesc, cinstiti purtători;

Bucuraţi-vă că pentru Domnul, multe chinuri aţi pătimit;

Bucuraţi-vă, că întru sfinţii Lui minunat aţi strălucit;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, rabdatori de chinuri şi celor, obijduiti aparatori.


Condacul al 8-lea:

Straniu şi de temut pentru necredincioşi, e să audă despre minunile ce se fac la moaştele voastre: neputincioşii se lecuiesc, patimile se vindecă şi cei răi se îmblânzesc. Noi având nădejde în ajutorul vostru, cu credinţă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia.


Icosul al 8-lea:

Plini de toate virtuţile, pentru care aţi şi fost cinstiţi cu slava lui Dumnezeu, sfinţilor mucenici, luaţi aminte la rugăciunile credincioşilor, care vă cinstesc pomenirea şi de la care auziţi acestea:

Bucuraţi-vă cei săraci cu duhul, că a voastră este împărăţia cerurilor;

Bucuraţi-vă că aţi plâns, iar acum gustaţi mângâiere;

Bucuraţi-vă cei blânzi că pământul drept moştenire veţi căpăta;

Bucuraţi-vă cei flămânzi şi setoşi de dreptate, vă veţi sătura;

Bucuraţi-vă cei milostivi, că sunteţi deja miluiţi;

Bucuraţi-vă cei curaţi cu inima, că pe Dumnezeu îl priviţi;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, răbdători de chinuri şi celor, obijduiţi apărător.


Condacul al 9-lea:

Toate năpăstiile ce cădeau asupra cetăţii Edesei, le-aţi întors, sfinţilor mucenici, deci şi acum, nu ne părăsiţi pe noi umilii şi păcătoşii, ci ne întăriţi întru dreapta credinţă şi în unirea duhului, ca toţi, cu o gură şi cu o inimă, să strigăm Domnului Celui ce v-a proslăvit: Aliluia.


Icosul al 9-lea:

Pe ritorii cei binevorbitori îi vedem ca pe nişte peşti fără de glas, sfinţilor mucenici, că nu se pricep, cum în pustie cu duhul aţi trăit, iar între oameni cu multe nevoinţe aţi strălucit. Noi, bucurându-ne că avem aşa povăţuitori şi rugători, vă lăudăm, zicându-vă:

Bucuraţi-vă ai Scripturilor sfinte, chimvale răsunătoare;

Bucuraţi-vă că pentru noi în cer, ne sunteti ajutoare;

Bucuraţi-vă, ai iudeilor şi elinilor, luminători;

Bucuraţi-vă, ai lui Hristos cel înviat, binevestitori;

Bucuraţi-vă, ai blândeţii şi înfrânării învăţători;

Bucuraţi-vă, ai minciunii şi furtului, mustrători;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, rabdatori de chinuri şi celor, obijduiti aparatori.


Condacul al 10-lea:

Vrând să mântuiţi pe cetăţenii Edesei de lupul cel inchipuit - vrăjmaşul diavol, i-aţi sfătuit în tot chipul să rămână statornici în credinţă, să nu se infricoşeze de ameninţările vrăjmaşului, ci, şi în năpastii şi scârbe să mulţumească lui Dumnezeu, cântandu-l: Aliluia.


Icosul al 10-lea:

Zid puternic şi adăpost sigur, sunteţi sfinţilor mucenici, celor ce recurg la ajutorul vostru, de aceea cu inimă smerită vă cântăm:

Bucuraţi-vă, cei ce sunteti bucuria tuturor scârbiţilor;

Bucuraţi-vă, adăpostul şi eliberarea tuturor asupriţilor;

Bucuraţi-vă, a văduvelor şi orfanilor ocrotire;

Bucuraţi-vă, de erezii şi dezbinări, a noastră îngrădire;

Bucuraţi-vă căci şi păgânii, de viaţa voastră se uimesc;

Bucuraţi-vă, că creştinii, de numele vostru se veselesc;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, rabdatori de chinuri şi celor, obijduiti aparatori.


Condacul al 11-lea:

Cântare de mulţumire aducând Domnului şi pentru noi, vă rugăm sfinţilor mucenici: nu ne părăsiţi pentru păcatele noastre, cereţi îndurare de la Domnul, tuturor celor ce îi cântăm din toata inima: Aliluia.


Icosul al 11-lea:

Lăudând pe cei trei mucenici luminaţi, credincioşilor, să ne ferim de certuri şi dezbinări, de discordii şi separări în Biserica Ortodoxă şi să păstrăm unirea duhului întru legătura păcii şi din adâncul inimii să cântăm aşa:

Bucuraţi-vă trâmbiţe răsunătoare ai bunei vestiri;

Bucuraţi-vă lire duioase ai vestitei mântuiri;

Bucuraţi-vă ai dreptăţii, tari şi buni apărători;

Bucuraţi-vă, ai nedreptăţii neclintiţi distrugători;

Bucuraţi-vă că soţilor credincioşi, bine şi pace le dăruiţi;

Bucuraţi-vă că pe soţii cei laşi şi cruzi îi pedepsiţi;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, rabdatori de chinuri şi celor, obijduiti aparatori.


Condacul al 12-lea:

Ştiind că sunteţi dăruiţi de Dumnezeu, serbându-vă amintirea, sfinţilor mucenici, recurgem la ajutorul vostru cel grabnic şi, cu chipurile voastre ca şi cu un zid ne îngrădim, de aceea vă lăudăm, sfinţilor mucenici, iar lui Dumnezeu îi cântăm: Aliluia.


Icosul al 12-lea:

Lăudând viaţa voastră minunată şi sfârşitul vostru mucenicesc, vă rugăm răbdătorilor de chinuri: Gurie, Samon şi Aviv, fiţi-ne buni ajutători, binecuvantaţi-ne cu pace şi dragoste, daţi-ne credinţă tare, viaţă curată şi frică de Dumnezeu, ca, păstrând liniştea sufletească să cântăm cu bucurie:

Bucuraţi-vă linistea şi bucuria celor în necaz răbdători;

Bucuraţi-vă frica şi mirarea celor răi şi asupritori;

Bucuraţi-vă că pe femeia nevinovată, de la moarte aţi scăpat;

Bucuraţi-vă că pe crudul ei soţ, aspru l-aţi condamnat;

Bucuraţi-vă că numele voastre au mulţi cinstitori;

Bucuraţi-vă ai familiei creştine patroni şi apărători;

Bucuraţi-vă, Gurie, Samone şi Avive, rabdatori de chinuri şi celor, obijduiti aparator.


Condacul al 13-lea:

O, sfinţilor mucenici, Gurie, Samon şi Aviv, primiţi această cântare de laudă şi rugăciunile noastre sârguincioase, mijlociţi pentru noi la Dumnezeu, să ne ferească de toată răutatea, vrăjmaşia, dezbinarea şi de toată boala şi nenorocirea, ca cu dragoste cinstindu-vă, pururea să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia. (de trei ori)


Apoi se zic Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune:

O, sfinţilor mucenici şi mărturisitori ai lui Hristos, Gurie, Samon şi Aviv, mijlocitori şi rugători pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Privindu-vă chipul, întru smerenia inimilor noastre, vă rugăm, auziţi-ne rugăciunile noastre ale nevrednicilor şi păcătoşilor robi, care suntem în necazuri, scârbe şi năpăstii si, trecând cu vederea greşalelele noastre cele fără de număr, arătaţi-ne îndurarea voastră, ridicaţi-ne din adâncul păcatelor, luminaţi-ne mintea, îmblânziţi inimile ticăloase şi rele, depărtaţi dintre noi zavistia, vrăjmăşia şi dezbinarea şi luminaţi-ne cu pace, dragoste şi frică de Dumnezeu. Rugaţi-vă Domnului ca să acopere păcatele noastre cu îndurările Sale. Să ocrotească sfânta Sa Biserică de necredinţă, erezii şi dezbinări. Ţării noastre să-i dăruiască pace, belşug şi zile bune, tarinilor noastre rodire bogată, soţilor dragoste şi înţelegere, copiilor ascultare şi supunere, celor asupriţi răbdare, iar asupritorilor frică de Dumnezeu; celor scârbiţi, mângâiere, celor binedispuşi, înfrânare. Pe noi pe toţi să ne acopere cu mâna Sa atotputernică şi sa ne izbăvească de foamete, de ciumă, de cutremur, de potop, de foc, de sabie şi de năvălirea altor neamuri, de războiul cel dintre noi şi de moarte napraznică. Sfinţii Săi îngeri să ne înconjoare şi să ne păzească de tot răul aici, iar după trecerea noastră din viaţă, să ne ajute să trecem cu bine vămile văzduhului si, neosândiţi să ajungem în faţa tronului Domnului slavei, unde cetele îngereşti împreună cu toţi sfinţii, pururea slăvesc Preasfântul şi de mare cuviinţă numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor Amin!