joi, 21 ianuarie 2010

17 iulie - Acatistul Sfintei Marina

Rugăciunile începătoare:

Slavă Tie, Dumnezeul nostru, slavă Tie. (de trei ori)

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi ne mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Că a Ta este Împărăţia, puterea şi mărirea, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin! Pentru rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Condacele şi Icoasele:

Condacul 1:

Frumoasă floare crescută între spinii idoleşti şi împodobită cu frumuseţi sufle­teşti, având minte cu bună înţelegere şi inima aprinsă de văpaia dragostei dum­nezeieşti, Sfântă Mare Muceniţă Marina, vorbeai mereu de Mirele tău Hristos şi de veşnica împărăţie, aşteptând cu dorire să-ţi jertfeşti viaţa şi să te uneşti cu El, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Icosul 1:

Nascută fiind din părinţi de bun neam, dar necredincioşi, de copilă ai rămas or­fană de mamă, iar tatal tău Edesie, sluji­tor idolesc, te-a dat spre îngrijire la o fe­meie în afara cetăţii, de la care ai învăţat şi te-ai întărit în credinţa în Dumnezeu. Pentru aceasta îţi zicem aşa:

Bucură-te, floare aleasă dintre spinii idoleşti;

Bucură-te, că ai dorit Domnului să-l slujeşti;

Bucură-te, că la doisprezece ani în Hristos ai crezut;

Bucură-te, că dulceaţa învăţăturii creştine bine ai cunoscut;

Bucură-te, că pe Mirele Hristos L-ai dorit fierbinte;

Bucură-te, că ai început să urmezi ale Lui cuvinte;

Bucură-te, că nimic dintre cele pământesti nu mai cugetai;

Bucură-te, că numai de numele lui Hristos grăiai;

Bucură-te, că ai dorit viaţa şi veşnica fericire;

Bucură-te, că ai urât deşertăciunea lumii şi a ei rătăcire;

Bucură-te, că ai crezut în Cel ce a făcut cerul şi pământul;

Bucură-te, că aceasta ai mărturisit cu cuvântul;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 2-lea:

Tatăl tău Edesie, auzind că ai primit credinţa cea Sfântă a creştinilor, a început să te urască şi te socotea ca pe o străină, dar tu, punându-ţi nădejdea în Dumnezeu, îl rugai pe Tatăl Ceresc să te ajute şi să te întărească pentru a-L putea mărturisi, strigându-l: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Când ai fost de cincisprezece ani, mer­gând la câmp să vezi oile tatălui tău, eparhul cetăţtii, mai marele şi crudul Olimvrie a trecut pe acolo şi, văzându-te, s-a rănit la suflet de frumuseţea ta, întrebându-te cine eşti. Iar tu plină de curaj i-ai răspuns ca eşti creştina şi mireasa lui Hristos, pen­tru care-ţi zicem aşa:

Bucură-te, că pe eparh în cale L-ai întâlnit;

Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai mărturisit;

Bucură-te, că eparhul s-a rănit de frumuseţea ta;

Bucură-te, că să-ţi afle numele dorea;

Bucură-te, că Marina i-ai spus că te numeşti;

Bucură-te, că pe Domnul Hristos i-ai spus că-L iubeşti;

Bucură-te, că închinării la idoli nu te-ai învoit;

Bucură-te, că sufletul cu rugăciunea ţi-ai împodobit;

Bucură-te, că eparhul auzind s-a tulbu­rat;

Bucură-te, că în cetate cu grele chinuri te-a înfricoşat;

Bucură-te, că de munci şi de cazne te bucurai;

Bucură-te, că pe tiran cu înţelepte cu­vinte îl infruntai;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 3-lea:

Eparhul cetăţii, scoţându-te la judeca­tă, privea cu plăcere la frumuseţea ta şi cu glas amăgitor te îndemna să jertfeşti zeilor spre a-ţi cruţa tineretea; dar tu, fe­ricită Marina, aveai mintea la Dumnezeul cel Adevărat şi cu mare glas ai strigat: „Unul este Dumnezeu - Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Dătătorul-de-viaţă căruia-l cânt: Aliluia!”


Icosul al 3-lea:

Auzind această mărturisire a ta, Sfântă Marina, Olimvrie te ademenea prin cuvin­te înşelatoare să-i fii soţie, făgăduindu-ţi din toate dulceţile lumii, dar tu cu băr­băţie l-ai defăimat, iar pe Hristos, Mirele tău, L-ai lăudat, chemandu-L în ajutor; pentru care tărie a ta te lăudăm aşa:

Bucură-te, că silnicia tiranului cu tărie ai biruit;

Bucură-te, fecioară, că la necuraţii idoli n-ai jertfit;

Bucură-te, că sufletul curat l-ai păstrat pentru cerescul tău Mire;

Bucură-te, că pentru aceasta trupul l-ai dat spre chinuire;

Bucură-te, că a te uni cu Hristos ai dorit;

Bucură-te, că pe Sfânta Treime ai măr­turisit;

Bucură-te, mireasa lui Hristos cea în credinţă tare;

Bucură-te, Sfânta Marina, cea grabnică ajutătoare;

Bucură-te, că respingându-l, păgânul te privea cu nespusă cruzime;

Bucură-te, că spre chinuire să fii dată a poruncit cu mare asprime;

Bucură-te, defăimătoarea amăgirilor lumeşti;

Bucură-te, iubitoare a frumuseţilor cereşti;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 4-lea:

Fiind plin de mânie şi ură, tiranul a pă­răsit amăgita-i dragoste şi fără milă a poruncit să fii dezbracată de hainele tale şi bătuta cu vergi. Dar tu, întărită în credinţa lui Hristos, cu răbdare în rugăciune cântai: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Răbdând chinurile grele, pământul se înroşea de sângele tău. Poporul, uimit şi plin de jale, privea cum piere frumuseţea ta, dar crudul Olimvrie ţi-a înmulţit sufe­rinţa, pironindu-te pe lemn şi cu căngi sfâşiindu-ţi trupul, iar tu cu mare bărbăţie răbdai; pentru care noi îţi strigăm aşa:

Bucură-te, că neclintită ai rămas în chinuire;

Bucură-te, că lui Dumnezeu îi aduceai mulţumire;

Bucură-te, că loviturile vergilor le răb­dai;

Bucură-te, că pentru Domnul Hristos pătimeai;

Bucură-te, că puterea dumnezeiască te-a acoperit;

Bucură-te, că prin suferinţă multă te-ai sfinţit;

Bucură-te, că pământul de sângele tău s-a înroşit;

Bucură-te, că prin aceasta pe satana l-ai zdrobit;

Bucură-te, că toate cu tăria diamantu­lui le-ai răbdat;

Bucură-te, că prin calde rugăciuni sufletul ţi-ai luminat;

Bucură-te, că pentru răbdarea ta cea multă Hristos te-a încununat;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 5-lea:

Ridicându-ţi privirea la cer, te gândeai la patimile de pe Cruce ale Mirelui tău şi cu dragoste şi credinţă te rugai Lui: „Vrăj­masii m-au înconjurat, Doamne, caută spre mine, roaba Ta, şi mă miluieşte, ca din toată inima să-ţi cânt: Aliluia!”


Icosul al 5-lea:

Întărită fiind în credinţa în Dumnezeu, nimic nu a putut să te despartă de dra­gostea Mirelui tău Hristos, nici sfaturile poporului, nici viclenele amăgiri, nici săl­băticia tiranilor sau asprele ameninţări, ca să slujeşti idolilor, pentru care tărie a ta, noi, minunându-ne, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că de Cerescul Mire nu te-ai despărţit;

Bucură-te, că în cruda chinuire, mai mult L-ai iubit;

Bucură-te, că n-ai voit să slujeşti ido­lilor spurcaţi;

Bucură-te, că nu te-ai supus păgânilor blestemaţi;

Bucură-te, că ai suferit tăieturile unel­telor de fier;

Bucură-te, că gândind la Hristos, priveai liniştită la cer;

Bucură-te, că uneltirile păgânilor le-ai biruit cu tărie;

Bucură-te, că toate le-ai suferit cu bărbăţie;

Bucură-te, că trupul tău s-a chinuit pe pământ;

Bucură-te, că sufletul strălucit a mers la Domnul cel Sfânt;

Bucură-te, de Cereasca împărăţie râvnitoare;

Bucură-te, Muceniţă în necazuri ajută­toare;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 6-lea:

Văzând tiranul eparh ca nimic nu te poa­te înspăimanta, a poruncit să fii aruncată în temniţa celor osândiţi la moarte. Dar tu, Sfântă Muceniţă Marina, deşi aveai oasele goale în urma chinurilor, înălţai rugăciuni fierbinţi lui Dumnezeu, ca să te întăreas­că asupra vrăjmaşilor, cântându-l: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Stând singură în temniţa întunecoasă, diavolul, venind la tine în chip de câine, cu mare îndrăznire te înfricoşa, dar tu, cu multă bărbăţie, cu ciocanul ce l-ai găsit, în cap l-ai lovit până ce vedenia cea rea a pierit, şi rugându-te lui Dumnezeu l-ai bi­ruit, pentru care te lăudăm aşa:

Bucură-te, Muceniţă Marina, că multe răni ai răbdat;

Bucură-te, că păgânii în temniţă te-au aruncat;

Bucură-te, că satana acolo te-a ispitit;

Bucură-te, că fără teamă capul cu un ciocan i-ai zdrobit;

Bucură-te, că atunci mare cutremur s-a făcut;

Bucură-te, ca, rugându-te, satana a dis­părut;

Bucură-te, că lumina cerească s-a ară­tat;

Bucură-te, că acoperişul temniţei s-a ridicat;

Bucură-te, că Sfânta Cruce strălucea în văzduh;

Bucură-te, că Mirele tău te-a întărit prin Sfântul Duh;

Bucură-te, Sfântă Marina, ajutătoare a celor necăjiţi;

Bucură-te, Muceniţă, întăeirea celor ispitiţi;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 7-lea:

Deasupra Sfintei Cruci cea plină de lumină zbura o porumbiţă albă care cu glas blând zicea: „Bucură-te, Marina, Mu­ceniţă a lui Hristos, că ai biruit pe satana, vrăjmaşul cel rău şi curând vei veni în cămara Mirelui tău”; iar tu, bucurându-te de cele vâzute şi auzite, cântai Domnului: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Duhul tău la această vedenie s-a înve­selit, iar trupul, ca prin minune, de răni s-a tămăduit dobândind frumuseţea cea din­tâi şi plină de bucurie îi mulţumeai lui Dum­nezeu, pentru care noi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, Mucenita mult-rabdatoare;

Bucură-te, către Domnul rugătoare;

Bucură-te, că El în temniţă te-a cer­cetat;

Bucură-te, că rănile cele grele ţi-a vin­decat;

Bucură-te, că Duhul Sfânt ca o porum­biţă a venit;

Bucură-te, că pentru suferinţă Domnu­lui l-ai mulţumit;

Bucură-te, Muceniţă, în credinţă şi în nădejde întărită;

Bucură-te, fecioară curată de Domnul Hristos păzită;

Bucură-te, în ispitele noastre ajutaătoare;

Bucură-te, Sfântă Marina, a satanei zdrobitoare;

Bucură-te, că de Mirele Hristos ai fost iubită;

Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost ocrotită;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 8-lea:

A doua zi, fiind din nou scoasă la jude­cată, spre mirarea tuturor erai deplin să­nătoasă şi vindecată de rănile trupului, dar ei rătăciţi fiind, credeau că zeii te-au ajutat. De aceea tu i-ai înfruntat şi cu tărie ai mărturisit puterea lui Hristos cea vin­decătoare, cântând cu veselie: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Olimvrie, văzând statornicia, curajul tău şi credinţa în Dumnezeu, a poruncit să-ţi arda spatele şi coastele cu făclii aprinse, dar tu mai cu putere te rugai şi în tăcere răbdai chinurile grele, pentru care cu bărbăţie te lăudăm aşa:

Bucură-te, Sfântă Marina, cea vinde­cată de Domnul;

Bucură-te, că în suferinţă ajuti pe tot omul;

Bucură-te, că văzându-te poporul mult s-a minunat;

Bucură-te, că şi noi mijlocitoare în cer te-am câştigat;

Bucură-te, că în chinuri gândul tău era numai la Cel de Sus;

Bucură-te, Muceniţă, că pe tiran l-ai răpus;

Bucură-te, că trupul cu făclii ti-a fost ars;

Bucură-te, că mireasa lui Hristos ai rămas;

Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai slăvit în suferinţă;

Bucură-te, că toate chinurile te-au întărit în credinţă;

Bucură-te, că prin răbdare ai câştigat cununa;

Bucură-te, că în ceruri te veselesti întruna;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 9-lea:

După ce te-a izbăvit Domnul de la ast­fel de muncire, ai strigat: „Doamne, m-ai învrednicit să merg prin foc pentru Tine, ajută-mă să trec şi prin apa Sfântului Botez". Acestea auzind tiranul, te-a arun­cat într-un butoi cu apă, iar tu, afundându-te, în rugăciuni cântai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Aruncată fiind de slujitorii idoleşti în apă, te rugai Domnului Hristos ca aceas­tă afundare să-ţi fie Sfântul Botez pentru a doua naştere în viaţa veşnică şi - o, minune - cutremur mare s-a făcut, legătu­rile s-au desfăcut, slujitorii îngroziţi au fugit, iar tu te-ai mântuit, pentru care îţi cântăm aşa:

Bucură-te, Muceniţă, ca în chinuri grele ai fost cu folos;

Bucură-te, că aruncată în apa, Botez ai cerut lui Hristos;

Bucură-te, că păgânii au vrut să te ânece;

Bucură-te, că voinţa şi credinţa n-au putut să ţi le plece;

Bucură-te, că în suferinţă Domnul te-a cercetat;

Bucură-te, că frumoasa vedenie cerească ţi-a arătat;

Bucură-te, că răbdarea ţi-a fost răs­plătită;

Bucură-te, că de toţi esti preamărită;

Bucură-te, fecioară Sfântă, întărirea celor ce se nevoiesc;

Bucură-te, grabnică ajutătoare celor ce se mântuiesc;

Bucură-te, că pentru cei ce-ţi poartă numele esti ocrotitoare;

Bucură-te, că pentru cei din necazuri esti izbăvitoare;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 10-lea:

Cei care erau de faţă când în apă ai fost aruncată au văzut din cer o lumină pogorându-se şi o porumbiţă albă având în cioc o coroniţă de aur pe care o atingea de creştetul tău, iar tu, bucurându-te, îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Vedenia cerească de mulţi a fost vă­zută, cum din cer stâlp de foc venea până la tine, având crucea raze luminoase şi po­rumbiţa cu glas lin s-a auzit zicând: „Pace tie, Marina! Mireasa lui Hristos, acum vei primi cununa muceniciei şi te vei odihni în ceruri", pentru care noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, că prin vedenie ai fost întărită;

Bucură-te, că de Hristos ai fost răs­platită;

Bucură-te, că în ceruri acum locuieşti;

Bucură-te, că acolo cu muceniţele te veseleşti;

Bucură-te, că din apă, vie ai ieşit bo­tezată;

Bucură-te, că în cer şi pe pământ esti lăudată;

Bucură-te, că din ceruri ne trimiţi pu­tere;

Bucură-te, că satana, când te pome­nim, pe loc piere;

Bucură-te, Muceniţă, a fecioarelor tărie;

Bucură-te, sprijinitoarea celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, că prin tine creştinii s-au întărit;

Bucură-te, că pe Hristos Mirele tău mult L-ai iubit;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 11-lea:

Poporul venit la privelişte s-a cutremu­rat de puterea dumnezeiască, cum din munci ai fost scăpată, iar marele tiran Olimvrie, temându-se de întoarcerea lor spre Dumnezeul cel adevărat, a poruncit să fie ucişi toţi cei care îl mărturisesc pe Hristos şi-l cânta Lui: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

După suferirea muncilor, întărită fiind în credinţa creştină, te-au scos afară din cetate şi a poruncit tiranul să fii ucisa cu sabia. Atunci toţi s-au înspăimântat, pământul s-a cutremurat, călăului din mână sabia i-a căzut, iar tu plină de curaj aştep­tai împlinirea poruncii de a-ţi jertfi viaţa, pentru care îţi cântăm aşa:

Bucură-te, Sfântă Marina, că de sabie ai fost tăiată;

Bucură-te, că de Hristos la cer ai fost luată;

Bucură-te, că la moartea ta pământul s-a cutremurat;

Bucură-te, că pe satana l-ai ruşinat;

Bucură-te, că prin răbdarea ta cea multă capul i-ai zdrobit;

Bucură-te, că pentru Hristos mult ai pătimit;

Bucură-te, de vrăjmaşi risipitoare;

Bucură-te, de cereşti daruri împărţitoare;

Bucură-te, că acum cu îngerii în ceruri petreci;

Bucură-te, că te veseleşti cu Mirele ceresc pe veci;

Bucufa-te, a noastră ocrotitoare în nevoi;

Bucură-te, rugătoare la Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 12-lea:

Sfântă Muceniţă Marina, prin munci grele şi chinuri mari, frumoasă ca aurul cel curăţit de şapte ori în foc, ai trecut ho­tarul cel îngust al vieţii tale, ajungând la Mirele cel fără de moarte, de la care ai primit cununa biruinţei, bucurându-te în cămara cea cerească, împreună cu fecioa­rele cele înţelepte cântându-l Lui: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Paharul cel amar al patimilor l-ai băut, Sfântă Marina, săvârşindu-ţi viaţa prin mucenice, pentru care sufletul tău a in­trat în dulceaţa Raiului, iar trupul tău cel mucenicesc împrăştie în jur mirosul cel minunat, veselind pe toţi creştinii. Şi acum trimite nouă, celor ce prăznuim pomenirea ta, daruri şi ajutor din ceruri ca să-ţi cântăm cu dragoste aşa:

Bucură-te, Muceniţă Marina, a Raiului moştenitoare;

Bucură-te, că în veci eşti luminată de Cerescul Soare;

Bucură-te, preafrumoasă mireasă a lui Hristos;

Bucură-te, că bisericilor le dai mult folos;

Bucură-te, turturea dulce glăsuitoare;

Bucură-te, a Sfintei Treimi mărturisi­toare;

Bucura-te şi te roagă pentru noi, cei oropsiţi;

Bucura-te şi ne ajută pe noi, cei ispitiţi;

Bucură-te, Muceniţă răbdătoare pentru credinţă;

Bucură-te, că esti stâlp şi pildă celor din suferinţă;

Bucură-te, că Sfânta ta icoană o să­rutăm;

Bucură-te, că praznuirea ta cu bucurie o lăudăm;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)

O, Sfânta Mare Muceniţă a lui Hristos Marina, cea care pentru Hristos viaţa ţi-ai jertfit şi adevărata credinţă ai mărturisit, în ceruri acum te veseleşti laudă adu­când Sfintei Treimi împreună cu cetele mucenicilor. Roagă-te pentru noi Mirelui tău să ne întărească în credinţă, de ispite să ne păzească, de vrăjmaşi să ne mân­tuiască, de foc, de apă şi de necazuri să scăpăm, ca pe Dumnezeu, prin tine, să-L lăudăm cântându-l: Aliluia!


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Nascută fiind din părinţi de bun neam, dar necredincioşi, de copilă ai rămas or­fană de mamă, iar tatal tău Edesie, sluji­tor idolesc, te-a dat spre îngrijire la o fe­meie în afara cetăţii, de la care ai învăţat şi te-ai întărit în credinţa în Dumnezeu. Pentru aceasta îţi zicem aşa:

Bucură-te, floare aleasă dintre spinii idoleşti;

Bucură-te, că ai dorit Domnului să-l slujeşti;

Bucură-te, că la doisprezece ani în Hristos ai crezut;

Bucură-te, că dulceaţa învăţăturii creştine bine ai cunoscut;

Bucură-te, că pe Mirele Hristos L-ai dorit fierbinte;

Bucură-te, că ai început să urmezi ale Lui cuvinte;

Bucură-te, că nimic dintre cele pământesti nu mai cugetai;

Bucură-te, că numai de numele lui Hristos grăiai;

Bucură-te, că ai dorit viaţa şi veşnica fericire;

Bucură-te, că ai urât deşertăciunea lumii şi a ei rătăcire;

Bucură-te, că ai crezut în Cel ce a făcut cerul şi pământul;

Bucură-te, că aceasta ai mărturisit cu cuvântul;

Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!


şi Condacul 1:

Frumoasă floare crescută între spinii idoleşti şi împodobită cu frumuseţi sufle­teşti, având minte cu bună înţelegere şi inima aprinsă de văpaia dragostei dum­nezeieşti, Sfântă Mare Muceniţă Marina, vorbeai mereu de Mirele tău Hristos şi de veşnica împărăţie, aşteptând cu dorire să-ţi jertfeşti viaţa şi să te uneşti cu El, pentru care îţi cântăm: Bucură-te, Sfânta Marina, Mare Muceniţă a lui Hristos!