marți, 19 ianuarie 2010

A 16-a catismă:

Psalmul 109:

Al lui David.

1. Zis-a Domnul Domnului Meu: "Şezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi aşternut picioarelor Tale".

2. Toiagul puterii Tale ţi-l va trimite Domnul din Sion, zicând: "Stăpâneşte în mijlocul vrăjmaşilor Tăi.

3. Cu Tine este poporul Tău în ziua puterii Tale, întru strălucirile sfinţilor Tăi. Din pântece mai înainte de luceafăr Te-am născut".

4. Juratu-S-a Domnul şi nu-I va părea rău: "Tu eşti preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec".

5. Domnul este de-a dreapta Ta; sfărâmat-a în ziua mâniei Sale împăraţi.

6. Judeca-va între neamuri; va umple totul de ruini; va zdrobi capetele multora pe pământ.

7. Din pârâu pe cale va bea; pentru aceasta va înălţa capul.


Psalmul 110:

Scris pe vremea lui Neemia.

1. Lăuda-Te-voi, Doamne, cu toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare.

2. Mari sunt lucrurile Domnului şi potrivite tuturor voilor Lui.

3. Laudă şi măreţie este lucrul Lui şi dreptatea Lui rămâne în veacul veacului.

4. Pomenire a făcut de minunile Sale. Milostiv şi îndurat este Domnul.

5. Hrană a dat celor ce se tem de Dânsul; aduceţi-vă aminte în veac de legământul Lui.

6. Tăria lucrurilor Sale a vestit-o poporului Său, ca să le dea lor moştenirea neamurilor.

7. Lucrurile mâinilor Lui adevăr şi judecată. Adevărate sunt toate poruncile Lui,

8. Întărite în veacul veacului, făcute în adevăr şi dreptate.

9. Izbăvire a trimis poporului Său; poruncit-a în veac legământul Său; sfânt şi înfricoşător este numele Lui.

10. Începutul înţelepciunii este frica de Domnul; înţelegere bună este tuturor celor ce o fac pe ea. Lauda Lui rămâne în veacul veacului.


Psalmul 111:

Scris pe vremea lui Neemia.

1. Fericit bărbatul care se teme de Domnul; întru poruncile Lui va voi foarte.

2. Puternică va fi pe pământ seminţia Lui; neamul drepţilor se va binecuvânta.

3. Slavă şi bogăţie în casa lui şi dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

4. Răsărit-a în întuneric lumină drepţilor, Cel milostiv, îndurat şi drept.

5. Bun este bărbatul care se îndură şi împrumută; îşi rânduieşte vorbele sale cu judecată, că în veac nu se va clinti.

6. intru pomenire veşnică va fi dreptul; de vorbire de rău nu se va teme.

7. Gata este inima lui a nădăjdui în Domnul; întărită este inima lui, nu se va teme, până ce va ajunge să dispreţuiască pe vrăjmaşii săi.

8. Risipit-a, dat-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veacul veacului.

9. Puterea lui se va înălţa întru slavă. 10. Păcătosul va vedea şi se va mânia, va scrâşni din dinţi şi se va topi. Pofta păcătoşilor va pieri.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 112:

Aliluia.

1. Lăudaţi, tineri, pe Domnul, lăudaţi numele Domnului.

2. Fie numele Domnului binecuvântat de acum şi până în veac.

3. De la răsăritul soarelui până la apus, lăudat este numele Domnului.

4. Înalt este peste toate neamurile Domnul, peste ceruri este slava Lui.

5. Cine este ca Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce locuieşte întru cele înalte

6. Şi spre cele smerite priveşte, În cer şi pe pământ?

7. Cel ce scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman,

8. Ca să-l aşeze cu cei mari, cu cei mari ai poporului Său.

9. Cel ce face să locuiască cea stearpă în casă, ca o mamă ce se bucură de fii.


Psalmul 113:

Aliluia.

1. La ieşirea lui Israel din Egipt, a casei lui Iacob dintr-un popor barbar,

2. Ajuns-a Iuda sfinţirea Lui, Israel stăpânirea Lui.

3. Marea a văzut şi a fugit, Iordanul s-a întors înapoi.

4. Munţii au săltat ca berbecii şi dealurile ca mieii oilor.

5. Ce-ţi este ţie, mare, că ai fugit? Şi ţie Iordane, că te-ai întors înapoi?

6. Munţilor, că aţi săltat ca berbecii şi dealurilor, ca mieii oilor?

7. De faţa Domnului s-a cutremurat pământul, de faţa Dumnezeului lui Iacob,

8. Care a prefăcut stânca în iezer, iar piatra în izvoare de apă.

9. Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău se cuvine slavă, pentru mila Ta şi pentru adevărul Tău,

10. Ca nu cumva să zică neamurile: "Unde este Dumnezeul lor?"

11. Dar Dumnezeul nostru e în cer; în cer şi pe pământ toate câte a voit a făcut.

12. Idolii neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti:

13. Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea;

14. Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi;

15. Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla, nu vor glăsui cu gâtlejul lor.

16. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe ei şi toţi cei ce se încred în ei.

17. Casa lui Israel a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

18. Casa lui Aaron a nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

19. Cei ce se tem de Domnul au nădăjduit în Domnul; ajutorul lor şi apărătorul lor este.

20. Domnul şi-a adus aminte de noi şi ne-a binecuvântat pe noi; a binecuvântat casa lui Israel, a binecuvântat casa lui Aaron,

21. A binecuvântat pe cei ce se tem de Domnul, pe cei mici împreună cu cei mari.

22. Sporească-vă Domnul pe voi, pe voi şi pe copiii voştri!

23. Binecuvântaţi să fiţi de Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul.

24. Cerul cerului este al Domnului, iar pământul l-a dat fiilor oamenilor.

25. Nu morţii Te vor lăuda pe Tine, Doamne, nici toţi cei ce se coboară în iad,

26. Ci noi, cei vii, vom binecuvânta pe Domnul de acum şi până în veac.


Psalmul 114:

Aliluia.

1. Iubit-am pe Domnul, că a auzit glasul rugăciunii mele,

2. Că a plecat urechea Lui spre mine şi în zilele mele Îl voi chema.

3. Cuprinsu-m-au durerile morţii, primejdiile iadului m-au găsit; necaz şi durere am aflat

4. Şi numele Domnului am chemat: "O, Doamne, izbăveşte sufletul meu!"

5. Milostiv este Domnul şi drept şi Dumnezeul nostru miluieşte.

6. Cel ce păzeşte pe prunci este Domnul; umilit am fost şi m-am izbăvit.

7. Întoarce-te, suflete al meu, la odihna ta, că Domnul ţi-a făcut ţie bine;

8. Că a scos sufletul meu din moarte, ochii mei din lacrimi şi picioarele mele de la cădere.

9. Bine voi plăcea înaintea Domnului, în pământul celor vii.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Psalmul 115:

Aliluia.

1. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte.

2. Eu am zis întru uimirea mea: "Tot omul este mincinos!"

3. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie?

4. Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema.

5. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Său.

6. Scumpă este înaintea Domnului moartea cuvioşilor Lui.

7. O, Doamne, eu sunt robul Tău, eu sunt robul Tău şi fiul roabei Tale; rupt-ai legăturile mele.

8. Ţie-ţi voi aduce jertfă de laudă şi numele Domnului voi chema.

9. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, înaintea a tot poporului Lui,

10. În curţile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime.


Psalmul 116:

Aliluia.

1. Lăudaţi pe Domnul toate neamurile; lăudaţi-L pe El toate popoarele;

2. Că s-a întărit mila Lui peste noi şi adevărul Domnului rămâne în veac.


Psalmul 117:

Aliluia.

1. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.

2. Să zică, dar, casa lui Israel, că este bun, că în veac este mila Lui.

3. Să zică, dar, casa lui Aaron, că este bun, că în veac este mila Lui.

4. Să zică, dar, toţi cei ce se tem de Domnul, că este bun, că în veac este mila Lui.

5. În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare.

6. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul.

7. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei.

8. Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om.

9. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii.

10. Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

11. Înconjurând m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

12. Înconjuratu-m-au ca albinele fagurele, dar s-au stins ca focul de spini şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei.

13. Împingându-mă m-au împins să cad, dar Domnul m-a sprijinit.

14. Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire.

15. Glas de bucurie şi de izbăvire în corturile drepţilor: "Dreapta Domnului a făcut putere,

16. Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!"

17. Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului.

18. Certând m-a certat Domnul, dar morţii nu m-a dat.

19. Deschideţi-mi mie porţile dreptăţii, intrând în ele voi lăuda pe Domnul.

20. Aceasta este poarta Domnului; drepţii vor intra prin ea.

21. Te voi lăuda, că m-ai auzit şi ai fost mie spre izbăvire.

22. Piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului.

23. De la Domnul s-a făcut aceasta şi minunată este în ochii noştri.

24. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să ne veselim întru ea.

25. O, Doamne, mântuieşte! O, Doamne, sporeşte!

26. Binecuvântat este cel ce vine întru numele Domnului; binecuvântatu-v-am pe voi, din casa Domnului.

27. Dumnezeu este Domnul şi S-a arătat nouă. Tocmiţi sărbătoare cu ramuri umbroase, până la coarnele altarului.

28. Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi lăuda; Dumnezeul meu eşti Tu şi Te voi înălţa. Te voi lăuda că m-ai auzit şi ai fost mie spre mântuire.

29. Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Aliluia, Aliluia, Aliluia, slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


După a 16-a catismă:

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte miluieşte-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Preasfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieşte! (de trei ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău.

Apoi troparele, glasul 1:

Altă lume te aşteaptă, suflete, şi Judecătorul, Care va să vădească cele ascunse şi rele ale tale. Deci nu rămâne în acestea de aici, ci apucă mai înainte şi strigă căre Judecătorul: Dumnezeule, milostiv fii mie şi mă mântuieşte!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh!

Pentru că sunt înconjurat de multe păcate, Mântuitorule, şi de rănile greşelilor fără de număr, rogu-mă Ţie, Milostive Hristoase, Doctorul celor bolnavi, cercetează-mă, tămăduieşte-mă şi mă mântuieşte!

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Suflete al meu, pentru ce zaci în lene şi fără de grijă? De ce nu porţi grijă de relele ce ai făcut în această viaţă? Sileşte-te şi te îndreptează până nu-ţi închide Domnul uşa. Aleargă la Născătoarea de Dumnezeu, cazi înaintea ei şi strigă: Preacurată Stăpână, nădejdea deznădăjduiţilor, mântuieşte-mă pe mine, cel ce am greşit mult!

Apoi, Doamne miluieşte! (de 40 de ori)

Şi rugăciunea aceasta:

Doamne Sfinte, Cel ce întru cele de sus locuieşti şi spre cele smerite priveşti şi cu ochiul Tău cel a toate văzător cauţi spre toată zidirea, înaintea Ta am plecat grumazul sufletului şi al trupului şi Ţie ne rugăm, Sfinte al sfinţilor: tinde mâna Ta cea nevăzută din sfânt locaşul Tău şi ne binecuvintează pe noi toţi! Iartă-ne greşeala cea de voie şi cea fără de voie, cea cu cuvântul sau cu fapta. Dăruieşte-ne nouă, Doamne, umilinţă, dăruieşte-ne lacrimi duhovniceşti din tot sufletul, pentru spălarea păcatelor noastre cele multe! Dăruieşte mila Ta cea mare peste toată lumea Ta şi peste noi, nevrednicii robii Tăi! Că binecuvântat şi preaslăvit este numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântulul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!