joi, 21 ianuarie 2010

15 aprilie - Acatistul Sfântului Vasile de la Poiana Mărului (Sfânt Cuvios)

Rugăciunile începătoare:

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, Slavă Ţie!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea eşti şi toate le împlineşti,

Vistierul bunătăţilor şi dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi, şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne, pe noi!

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi!

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

PreaSfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru Numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii, vecilor. Amin!

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfintească-Se Numele Tău, vie Împărăţia Ta, fie voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă, dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iarta nouă greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Pentru Rugăciunile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, ale Sfinţilor Părinţilor noştri şi ale, tuturor Sfinţilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi. Amin!


Tropar, glasul 8:

Învăţătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povăţuitorule al călugărilor, propovăduitorule al harului, dascălul Rugăciunii minţii celei cu trezvie lucrate, Părinte Cuvioase Vasile, roagă pururea pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

sau:

Întru tine, Părinte, cu osârdie, s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; şi, lucrând, ai învăţat să nu se uite la trup, căci este trecător, şi să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta, şi cu îngerii împreună se bucură, Cuvioase Părinte Vasile, duhul Tău. Condacele şi Icoasele:


Condacul 1:

Celui ce a fost vas curat al Duhului Sfânt, îndreptătorul călugărilor, înălţimea cea strălucită a smereniei, cumpăna cea dreaptă a înfrânării şi solitorul cel tare al Rugăciunii inimii, Cuviosului Părinte Vasile, să-i aducem Rugăciuni pentru izbăvirea noastră şi să-i cântăm: Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Icosul 1:

De tânăr, te-ai arătat iubitor de viaţa călugărească, Părinte Vasile. Ai lepădat cu îndrăzneală toată grija cea lumească şi cu dragoste ai pornit pe calea cea aspră a sihastriei. Pentru aceea, cu smerenie şi glas de bucurie, îţi cântăm:

Bucură-te, floare binemirositoare sădită în grădina vieţii sihăstreşti;

Bucură-te, cel ce pururi vorbeşti cu Iisus prin Rugăciune;

Bucură-te, că întru nevoinţe ţi-ai petrecut, viaţa călugărească;

Bucură-te, că îngerilor te-ai asemănat prin vietuire pustnicească;

Bucură-te, împreună-locuitorule cu Sfinţii care au bineplăcut lui Dumnezeu;

Bucură-te, că din Munţii Buzăului ai făcut un Athos românesc;

Bucură-te, mare iubitor şi trăitor al învăţăturii Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, că te-ai hrănit din dumnezeiestile Scripturi;

Bucură-te, că întru tine numele lui Iisus s-a preamărit;

Bucură-te, că pe ucenici i-ai învăţat smerita vieţuire;

Bucură-te, cel ce pururea te rogi lui Dumnezeu pentru noi;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 2-lea:

Cine nu te va ferici pe tine, Părinte Vasile, cel ce cu pricepere ai ştiut să alungi duhurile înşelăciunii prin viaţă curată şi plăcută lui Dumnezeu, căci ai strălucit ca o făclie în grădina Maicii Domnului - pe pământul românesc - unde ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Luminător preastrălucit al călugărilor din mânăstirile româneşti ai fost, fericite Parinte. căci pilda faptelor şi mireasma învăţăturilor tale au îndreptat pe mulţi către viaţa cea îmbunătăţită a împlinirii virtuţilor sihăstreşti. De aceea, primeşte şi de la noi laude ca acestea:

Bucură-te, pom răsădit în grădina neamului românesc;

Bucură-te, că prin tine s-a binecuvântat pământul ţării noastre;

Bucură-te, că noi, românii, te avem pururea rugător la Dumnezeu;

Bucură-te, ca te-ai făcut povăţuitor cinului călugăresc;

Bucură-te, că te afli în ceata celor iubitori de credinţă;

Bucură-te, că ţi-ai îndreptat paşii spre Ţara Românească;

Bucură-te, că în aceste ţinuturi ai binevestit pe Dumnezeu;

Bucură-te, că ai întărit obştile mânăstirilor noastre;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai călăuzit pentru viaţa pustnicească;

Bucură-te, cel ce ai vieţuit pe plaiurile Buzăului;

Bucură-te, că la Poiana Mărului ai fost pildă de Rugăciune pentru monahii;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător ai lui Hristos!


Condacul al 3-lea:

Iubitor al Rugăciunii lui Iisus şi trăitor în liniştea sihăstriei te-ai arătat, Părinte Cuvioase Vasile, si, în trup fiind, te-ai învrednicit de la Dumnezeu să te îndulceşti din roadele bunătăţilor nepieritoare ale Împărăţiei cerurilor şi de vederea fericirii Raiului, cântând cu îngerii neîncetat: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Chemat de Dumnezeu la treapta Preoţiei, Cuvioase Părinte Vasile, te-ai înfricoşat de această Sfântă Taină; pentru aceea, cu umilinţă, îţi strigăm:

Bucură-te, că vrednic ai fost de harul Preoţiei;

Bucură-te, că împreună cu îngerii ai slujit;

Bucură-te, că, prin evlavie, lui Dumnezeu te-ai dăruit;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai împărtăşit de învăţături dumnezeieşti;

Bucură-te. ca de mari daruri de la Dumnezeu te-ai învrednicit;

Bucură-te, cel ce viaţa ta ai închinat-o slujirii iui Hristos;

Bucură-te, că întru cele duhovniceşti tu străluceşti;

Bucură-te, că acum în ceruri slujeşti cu Sfinţii;

Bucură-te, cel ce eşti cinstitor al Preoţiei lui Hristos;

Bucură-te, podoabă de cinste a călugărilor evlavioşi;

Bucură-te, că la Poiana Mărului de mult folos ai fost ucenicilor tăi;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 4-lea:

Prin tine, Cuvioase Părinte, mulţi călugări şi credinciosi au descoperit deprinderea Rugăciunii lui Iisus prin care s-au umplut de harul dumnezeiesc, slăvind pe Hristos neîncetat. Pentru aceea, şi noi, cu glas de mulţumire, cântăm, împreună cu toţi Sfinţii, lui Dumnezeu. Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Scară duhovnicească până la cer a fost, cu adevărat, viaţa ta, de Dumnezeu înţelepţite; căci cu lacrimile tale nerodirea pustiului, o, ai lucrat, iar cu Rugăciunile te-ai ridicat până la asemănarea cu Dumnezeu pe cât este cu putinţă oamenilor; pentru aceea, cu bucurie, îţi aducem laude ca acestea:

Bucură-te, osârduitorule al neîncetatei chemări a numelui lui Iisus;

Bucură-te, că, prin Rugăciune, cu duhul te-ai luminat;

Bucură-te, că sufletul Tău cu Dumnezeu l-ai unit;

Bucură-te, că, prin evlavie, liniştea sufletească ai dobândit;

Bucură-te, că, prin post, trupul împotriva ispitelor ţi-ai întărit;

Bucură-te, că de la tine iubirea de Dumnezeu am învăţat;

Bucură-te, că ne-ai povăţuit să ne rugăm Domnului cu luare-aminte;

Bucură-te, că pururea cu îngerii te-ai rugat;

Bucură-te, cel ce ai împletit Rugăciunea cu munca;

Bucură-te, că pe vietuitorii schiturilor i-ai învăţat smerită cugetare;

Bucură-te, cel ce la Athos pe Paisie Velicicovschi l-ai călugărit;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 5-lea:

Cu bucurie, prealăudate Părinte, toate cetele călugărilor şi adunarea credincioşilor săvârşesc cinstită pomenirea ta; că te-ai îmbrăcat cu fapta cea bună ca un viteaz ostaş al lui Hristos, iar cu dragostea cea adevărată ţi-ai îngrădit viaţa ta plăcută îngerilor, care cântă împreună cu tine lui Dumnezeu. Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Pe îngerul cel pământesc plăcut lui Dumnezeu, pe Cuviosul Vasile, să-l lăudăm, după cuviinţă, astazi, în Biserica lui Hristos, cântând unele ca acestea:

Bucură-te, luceafîrul de dimineaţă ca aurul strălucitor;

Bucură-te, purtătorule de faclie al călugărilor;

Bucură-te, mlădiţa cea preafrumoasă a pustiului;

Bucură-te, trandafirul cel cu bun miros al sihaştrilor;

Bucură-te, povăţuitorule al celor rătăciţi;

Bucură-te, cămara cea cu bun miros a pustniceştilor nevoinţe;

Bucură-te, că ai biruit trufia trupului cea râvnitoare la cele de jos;

Bucură-te, că frumuseţea vieţii duhovniceşti ai dorit;

Bucură-te, că, prin Rugăciune, a vorbi cu Hristos te-ai învrednicit;

Bucură-te, că de vederea luminii taborice te-ai umplut;

Bucură-te, că întru tine chipul lui Hristos a rodit;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 6-lea:

Ca şi văzătorul de Dumnezeu Moise, ai intrat în norul cel cu adevărat înţelegător al vedeniilor şi ai cunoscut că Dumnezeu Se descoperă aceluia care se leapădă de sine şi lasă pe Hristos să vieze în inima şi în sufletul său, iar prin Duhul Sfânt cântă neîncetat. Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Prin tine, Cuvioase Părinte Vasile, viaţa călugărească de la Poiana Mărului s-a statornicit după rânduiala Athosului, unde postul şi Rugăciunea sunt căile desăvârşirii, pe care, împlinindu-le cu dragoste, ne ridicăm la înălţimea cerului. De aceea, şi noi, străduindu-ne a le urma, te cinstim cu aceste cântări:

Bucură-te, că prin smerenie, ai biruit pe nevăzuţii vrăjmaşi;

Bucură-te, iubitorule de isihie călugărească;

Bucură-te, povăţuitorul iscusit al monahilor nevoitori;

Bucură-te, că ai statornicit în mânăstiri viaţa cea de obşte;

Bucură-te, că pe fraţii din mânăstiri spre viaţa duhovnicească i-ai călăuzit;

Bucură-te, că făgăduinţele călugăreşti pe mulţi i-ai învăţat;

Bucură-te, cel ai pus buna rânduială în mânăstirile de sub povaţuirea ta;

Bucură-te. cel ce ai avut în jurul Tău mulţime de ucenici;

Bucură-te, mare iubitor al Rugăciunii inimii;

Bucură-te, cinstea călugărilor de pretutindeni;

Bucură-te, podoaba duhovnicească a Eparhiei Buzăului şi Vrancei;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 7-lea:

Cunoscător şi implinitor al Sfintelor Scripturi te-ai arătat, minunate Părinte Vasile, acestea ajutându-te să înţelegi lucrările lui Dumnezeu din firea lucrurilor şi să te sârguieşti în viaţă isihastă, spre unirea cu Hristos, cântând neîncetat. Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Ne minunăm de înţelepciunea ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai dovedit-o din belşug în înţelegerea Sfintelor Scripturi, de unde ai învăţat smerită cugetare întru Hristos. Pentru aceasta, cu evlavie, îţi cântăm:

Bucură-te, tălcuitorule al Sfintelor Scripturi;

Bucură-te, păstrătorule al Sfintei Tradiţii;

Bucură-te, pururea cugetătorule la cuvântul lui Dumnezeu;

Bucură-te, implinitorule al poruncilor evanghelice;

Bucură-te, îndemnătorule la trăirea învăţăturilor dumnezeieşti;

Bucură-te, că te-ai îmbogăţit din comoara Sfintelor Scripturi;

Bucură-te, cel ce ai găsit reazem puternic în scrierile sfinte;

Bucură-te, că te-ai adăpat din apa duhovnicească a Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, că din cuvântul cel plin de putere al lui Hristos te-ai înflăcărat;

Bucură-te, că în viaţă călugărească, după pilda Cuvioşilor Părinţi, ai vieţuit;

Bucură-te, că pe ai tăi ucenici cu iubirea frăţeasca a vieţui i-ai învăţat;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 8-lea:

Despărţindu-te de tulburările lumeşti, viaţa sihăstrească ai împlinit, Părinţilor Pustiei asemănându-te, plăcutule al lui Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu dânşii, te cinstim, Cuvioase Vasile, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Văzând trăirea ta în liniştea sihăstriei, Prealaudate, Părinte, cu adevărat, am înţeles că viaţa pustnicilor fericită este. Căci, întrămându-te cu dumnezeiescul dor, nerodirea pustiului ai schimbat-o în ogor dătător de roadă duhovnicească. Pentru aceea, îţi cântăm:

Bucură-te, cel ce, prin înfrânarea trupului, te-ai asemănat cu pustnicii;

Bucură-te, că te-ai făcut pildă sihaştrilor;

Bucură-te, că pe diavol cu postul şi cu Rugăciunea l-ai ruşinat;

Bucură-te, că ai fost un mare vestitor al Filocaliei Părinţilor;

Bucură-te, că din invăţăturile Sfântului Grigorie Sinaitul te-ai adăpat;

Bucură-te, că de la Sfântul Isaac Sirul ai gustat dulceaţa Rugăciunii lui Iisus;

Bucură-te, că de la Cuviosul Ioan Scararul ai învăţat trezvia în Rugăciune;

Bucură-te, că în toate ai urmat pe Sfinţii Părinţi;

Bucură-te, că din Poiana Mărului te-ai ridicat la cele cereşti;

Bucură-te, împreună-locuitorule cu Sfinţii lui Dumnezeu în ceruri;

Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru mântuirea noastră;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 9-lea:

Împlinitor şi propovăduitor al virtuţilor creştinesti te-ai arătat, Cuvioase Părinte, iar tăria cuvintelor tale a înfrumuseţat cu strălucite podoabe pe credincioşii Bisericii strămoşeşti, care, urmând învăţăturilor tale, s-au deprins a cânta lui Dumnezeu, Celui în Treime lăudat: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Toate obştile călugăreşti pe care le-ai povăţuit, fericite Părinte Vasile, le-ai schimbat în oaze duhovniceşti de profundă trăire creştinească; de aceea, minunându-ne, îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce ne-ai lăsat cuvinte ziditoare de suflet;

Bucură-te, că mulţi prin ale tale învăţături s-au luminat;

Bucură-te, cel ce toată viaţa ţi-ai închinat-o Rugăciunii şi scrierilor filocalice;

Bucură-te, că, precum o albină iubitoară de dulceaţa florilor, la citirea celor sfinte te-ai asemănat;

Bucură-te, cel ce ai deprins pe credincioşi a pătrunde în taina Sfintei Rugăciuni;

Bucură-te, ctitor ales al multor mănăstiri cu rânduială Sfântă;

Bucură-te, că ucenicilor tăi le-ai poruncit să urmeze cu sfinţenie pravilă călugărească;

Bucură-te, că spre desăvârşirea îngerescului chip i-ai povăţuit;

Bucură-te, că din Poiana Mărului o şcoală a Rugăciunii curate ai făcut;

Bucură-te, că sihastriile din Muntii Buzăului şi ai Vrancei le-ai îndrumat;

Bucură-te, Părinte al călugărilor şi povăţuitor al credincioşilor;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 10-lea:

Întocmai ca un înger ai vieţuit pe pământ, fericite Părinte, iar după mutarea ta la cele nepieritoare, fiind rânduit de Dumnezeu în ceruri, ai aflat împreună-vieţuire cu îngerii. De aceea, bucurându-te de slava cea negraită, înalţi neîncetat cu cetele cereşti Prea Sfintei Treimi cântarea, Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Marele Apostol al neamurilor, Sfântul Pavel, a scris în dumnezeieştile Scripturi că Sfinţii vor judeca lumea, iar psalmistul, sub insuflarea Duhului Sfânt, glăsuia că minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi; pentru aceea, şi noi, cunoscând că Dumnezeu te-a preamărit în ceruri, precum tu L-ai preamărit pe pământ, îngenunchind înaintea icoanei tale, Cuvioase Vasile, zicem aşa:

Bucură-te, cel ce în ceruri ţi-ai pregătit sălaşul veşniciei;

Bucură-te, că în cartea vieţii numele Tău se află scris;

Bucură-te, că mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu;

Bucură-te, că întru toate ai implinit cuvântul Evangheliei;

Bucură-te, că ne-ai învăţat a cugeta la cele cereşti;

Bucură-te, cel ce ne-ai povăţuit că ascultarea este de mare preţ;

Bucură-te, că, prin purtare de grijă ucenici în douăsprezece mănăstiri buzoiene şi vrâncene ai rânduit;

Bucură-te, că, prin tine, Poiana Mărului a devenit loc mult iubit;

Bucură-te, că numărul Sfinţilor români l-ai sporit;

Bucură-te, cel ce pururea te rogi pentru uşurarea necazurilor noastre;

Bucură-te, cel ce mijloceşti pentru mântuirea tuturor;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 11-lea:

Cale spre ceruri a fost viaţa ta, Cuvioase Părinte Vasile, pe care ai urcat, prin virtuţi, până la Dumnezeu, Căruia se cuvin toată slava şi închinăciunea, iar de la noi cuvenita cântare îngerească: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

După truda vieţii sihăstreşti, întraripat fiind de dragostea lui Hristos, ai ajuns în ceruri, acolo primind plata ostenelilor tale, fericite Părinte. Şi, strălucind în lumina cea negrăită a slavei lui Dumnezeu, nu înceta să mângâi pe fiii tăi care se nevoiesc în iureşul necazurilor vieţii şi care strigă aşa:

Bucură-te, că viaţa ta a fost o neîncetată jertfă Sfântă;

Bucură-te ca ţi-ai pregătit comori în ceruri din ale tale fapte bune;

Bucură-te, că, prin moarte, te-ai mutat cu sufletul la cele cereşti;

Bucură-te, că ne-ai învăţat să ne lepădăm de cele lumeşti;

Bucură-te, că, prin viaţa ta, ne-ai dat pildă de smerenie;

Bucură-te, cel ce pe călugări la deasa spovedanie şi la împărtăşire i-ai povăţuit;

Bucură-te, că ne-ai învăţat să cugetăm la cele de sus;

Bucură-te, cel ce prin testament ai lăsat rânduială Sfântă în mănăstiri;

Bucură-te, că, prin sfintele tale Rugăciuni, de ispite şi necazuri ne fereşti;

Bucură-te, cel ce ne-ai îndemnat să ne ridicăm din întinăciunea păcatelor;

Bucură-te, mângâierea monahilor şi a credincioşilor osârduitori;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 12-lea:

Propovăduitor al Rugăciunii inimii şi învăţător al înfrânării te-ai arătat pe tine, Cuvioase Părinte Vasile; pentru ale tale multe osteneli, lumea te cinsteşte după cuviinţă, dând slavă lui Dumnezeu, Căruia şi noi îi cântăm. Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Luminător al dreptei credinte şi chip blândeţilor te-ai adeverit pe tine, Cuvioase Părinte Vasile, de care minunându-ne, cu glas de bucurie, îţi strigăm aşa:

Bucură-te, cel ce locuieşti în ceruri dimpreună cu toţi Sfinţii;

Bucură-te, cei ce din pruncie ai fost hrănit cu pâinea vieţii;

Bucură-te, că mai presus de toate ai ales calea îngerească a călugăriei;

Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua şi noaptea prin Rugăciune;

Bucură-te, cel ce ai gustat din bucuria Raiului aici pe pământ prin viaţă duhovnicească;

Bucură-te, cel ce ne-ai insuflat duhul Rugăciunii lui Iisus;

Bucură-te, că Rugăciunile tale ca o tămâie de bună mireasmă la ceruri s-au înălţat;

Bucură-te, cel ce ţi-ai agonisit în candela sufletului untdelemnul bucuriei;

Bucură-te, cel ce ai învăţat pe toţi să ceară mila lui Dumnezeu;

Bucură-te, că purtând Crucea lui Hristos te-ai întărit sufleteşte;

Bucură-te, îndrumătorule duhovnicesc al vestitului Stareţ Paisie de la Neamţ;

Bucură-te, Cuvioase Vasile, mare rugător al lui Hristos!


Condacul al 13-lea: (acest condac se zice de trei ori)

O, de trei ori fericite, Cuvioase Părinte Vasile, podoaba cea aleasă a călugărilor, bucuria cea Sfântă a pustnicilor, stâlpul cel neclintit al răbdării, trâmbiţa cea netăcută a Rugăciunii inimii, îngerească minte care ai înmulţit talantul încredinţat de Hristos, auzi-ne pe noi, nevrednicii, care suntem cuprinşi de tot felul de necazuri şi de ispite, şi te roagă lui Dumnezeu să ne învrednicească, la vremea potrivită de cereasca Sa Împărăţie, ca neîncetat, împreună cu îngerii, să cântăm Prea Sfintei Treimi: Aliluia!


Apoi se zice iarăşi Icosul 1 şi Condacul 1. Se face otpustul.


După aceea zicem această Rugăciune:

Sfinte Cuvioase Părinte Vasile, alesule al lui Dumnezeu şi moştean al Împărăţiei cerurilor, care împreună cu îngerii şi cu Sfinţii vieţuieşti, pe tine te rugăm cu lacrimi şi cu umilinţă: izbăveşte-ne, prin sfintele tale Rugăciuni, de mulţimea ispitelor şi a necazurilor, de poftele cele vătămatoare ale trupului şi de gândurile cele rele care se abat asupra noastră. Fii rugătorul celor din mănăstiri, care, din iubire şi credinţă faţă de Domnul Iisus Hristos, au lăsat toată grija cea lumească, pentru ca, împreună cu tine, să slujească mereu lui Dumnezeu în viaţa pustnicească. Tu eşti şi mijlocitor pentru cei din lume care cinstesc numele lui Iisus Hristos şi Biserica cea una, Sfântă, sobornicească şi apostolească. Către tine, Cuvioase Părinte, îndreptăm această smerită Rugăciune, pe care să o duci înaintea Tatălui ceresc ca pe o tămâie cu bună mireasmă. Fă-ne să avem în minte şi în inimă Rugăciunea lui Iisus. Uneşte pe toţi creştinii în aceeaşi credinţă dreptmăritoare şi ne învredniceşte să dobândim fericirea Raiului, în veci. Amin!