joi, 21 ianuarie 2010

13 iunie - Acatistul Sfintei Muceniţe Achilina

Se zic rugăciunile începatoare, apoi:

Condacul 1:

Tărie îngerească a iubirii de Dumnezeu te-ai făcut, Sfântă Fecioară şi Muceniţă Achilina, şi alergare învăpăiată de dumnezeiescul dor spre Mirele Christos. Pentru aceasta, după cuviinţă îţi strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Icosul 1:

Părinţii tăi au primit credinţa în Christos chiar de la Sfinţii Apostoli şi petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstită însoţire, te-au zămislit pe tine, rod binecuvântat de Dumnezeu:

Bucură-te, că la două luni ai fost luminată cu Sfântul Botez;

Bucură-te, că ai învăţat din fragedă copilărie chipul închinării creştine;

Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh;

Bucură-te, laudă a Părinţilor cinstitori de Dumnezeu;

Bucură-te, cea înfrumuseţată cu Darul lui Christos;

Bucură-te, căci cu cât te umpleai mai mult de Acesta, cu atât însetai mai mult după El;

Bucură-te, izvor de rugăciune curată;

Bucură-te, sămânţă crescută pe pământul bun al evlaviei creştine;

Bucură-te, că ai învăţat a purta în inimă Chipul lui Christos;

Bucură-te, făclie nestinsă a fecioriei şi întregii înţelepciuni;

Bucură-te, carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu;

Bucură-te, vistierie bună a inimii;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bună voie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 2-lea:

Mijlocitoare grabnică către Christos te-ai făcut, Sfântă Muceniţă Achi-lina, că pentru nimic în lume nu te lipseai de Domnul, stând neclintită şi zdrobindu-ţi inima înaintea Lui, pentru care şi El te-a învrednicit a-i fi mărturisitoare în faţa păgânilor împăraţi. Drept aceea, înarmată cu nebi-ruită credinţă ai călcat poruncile cele diavoleşti, cântând: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Când aveai zece ani, Sfântă Muceniţă Achilina, chemai neîncetat pe Dumnezeu în rugăciuni şi îi sfătuiai pe toţi să-L cunoască pe Dumnezeul Cel Viu, arătându-te şi cu cuvântul şi cu fapta sălaş dumnezeiescului har:

Bucură-te, candelă a Luminii de Sus;

Bucură-te, îmbrăcare în Omul cel nou, Hristos;

Bucură-te, rază a dreptăţii dumnezeieşti;

Bucură-te, ascultare doar de Hristos;

Bucură-te, că ţi s-au descoperit adâncurile înţelepciunii de Sus;

Bucură-te, mistuitoare dorinţă de a fi împreună cu Christos;

Bucură-te, privire aţintită spre cele de Sus;

Bucură-te, aluat duhovnicesc în frământătura Bisericii;

Bucură-te, purtătoare a sabiei Duhului;

Bucură-te, că iubind desăvârşit pe Dumnezeu, desăvârşit ai urât păcatul;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 3-lea:

Cu ce cuvinte de laudă te vom lăuda pe Tine, Sfântă Muceniţă Achilina, că în tine s-au unit pământul cu cele de sus şi te-ai arătat izvor de apă vie pururea curgător spre Viaţa Veşnică, răcorind inimile celor ce cântă cu credinţă: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Văzând pe vrăjmaş cum umbla ca un leu să înghită cu înfricoşare sufle-tele spre slujirea idolilor neînsufleţiţi, te nevoiai să scapi din valurile mor-ţii pe fecioarele cele de o vârstă cu tine, să le aprinzi şi lor râvna cea mân-tuitoare după Dumnezeu:

Bucură-te, sare a pământului;

Bucură-te, foc din cer aruncat pe pământ;

Bucură-te, vedere curăţită de neghina patimilor;

Bucură-te, stâlp neclintit al Bisericii;

Bucură-te, chip al lepădării de sine;

Bucură-te, că ne întinzi şi nouă din Pâinea Vieţii;

Bucură-te, casnică a lui Christos;

Bucură-te, vitejească mărime de suflet;

Bucură-te, făclie luminoasă a iubirii de Dumnezeu;

Bucură-te, far pe Ţărmul Veşniciei pentru cei rătăciţi în valurile lumii;

Bucură-te, că ai arătat drept pricină a necredinţei lipsirea de lumina lui Christos;

Bucură-te, mustrare a nedreptăţii şi hulei;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 4-lea:

Văzând cum socoteşti drept nimic porunca împără-tească spre închina-re la idoli, o slugă a antipatului a alergat la acesta spre a te pârî, iar antipa-tul a trimis pe slujitori să te prindă, fiindcă nu sufereau robii patimilor lumina ce izvora din mărturisirea ta. Atunci, pregătindu-te a pătimi pen-tru Christos, ai cântat : Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Încercând să-ţi abată de la Christos mintea, antipatul ţi-a vorbit despre chinurile şi moartea ce te aşteptau, însă cursele lui s-au sfărâmat de teme-lia tare a credinţei creştine, care vede în Învierea lui Christos singura şi adevărata biruinţă asupra morţii şi stricăciunii:

Bucură-te, ancoră a nădejdii neclătinate;

Bucură-te, căutare întâi de toate a Împărăţiei lui Dumnezeu;

Bucură-te, că ai binevestit-o cu bărbăţie;

Bucură-te, bucurie de a suferi pentru Christos;

Bucură-te, arătătoare neclintită a Căii-Christos;

Bucură-te, glas dulce care ne îndemni spre pocăinţă;

Bucură-te, zdrobire a iubirii de sine;

Bucură-te, fagure plin de mierea Duhului;

Bucură-te, cea binecuvântată de Tatăl;

Bucură-te, lăcaş înfrumuseţat al Cuvântului;

Bucură-te, lepădare a legii păcatului şi morţii;

Bucură-te, păzire a duhului vieţii în Christos;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 5-lea:

Ce părtăşie are lumina cu întunericul? Aşa şi tu, Sfântă Muceniţă Achi-lina, te zoreai a urma calea cea strâmtă, strălucind de tăria Duhului şi pe înşişi asupritorii tăi îi luai ca mijlocitori ai cununii nestricăcioase. Pentru aceasta, însăţi cereai munci mai aspre, ca să te împărtăşeşti şi mai mult de slava lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Nu ştia antipatul că nu îi poţi înşela pe Sfinţii lui Dumnezeu, că nu le sunt necunoscute planurile Satanei celor ce neîncetat liturghisesc voia lui Dumnezeu:

Bucură-te, altar de jertfă;

Bucură-te, dăruire a vieţii pentru dragostea lui Christos;

Bucură-te, litrughisitoare a Cuvântului;

Bucură-te, stea mult luminoasă a Bisericii;

Bucură-te, laudă a fecioarelor;

Bucură-te, adânc de smerenie;

Bucură-te, nerăutate şi pace netulburată a inimii;

Bucură-te, împărtăşire din toată fiinţa de Christos;

Bucură-te, purtătoare a jugului Lui;

Bucură-te, naştere în lume a iubirii Lui;

Bucură-te, blândeţe nemişcată de ispite;

Bucură-te, ploaie duhovnicească peste pământul însetat;

Bucură-te, Sfânta Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 6-lea:

Poruncind slujitorului să te bată peste faţă, i-ai arătat antipatului chi-pul Judecăţii celei înfricoşate pentru cei ce nu cinstesc Chipul lui Dumnezeu după care a fost zidit omul. Şi i-ai zugrăvit osânda veşnică a celor ce răstignesc în inimile lor Icoana iubirii dumnezeieşti, înaintea Căreia se cuvine a cânta cu smerenie şi dragoste: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Dezbrăcată de haine şi întinsă pe pământ spre lovire, veşmânt de har s-a pogorât peste trupul tău, strălucind de nestematele săngelui vărsat. Aşa, Muceniţă Achilina, simţeai numai cum te umpli de putere şi răbdare, ha-rul covârşind durerea, şi ai ruşinat îndrăzneala celor ce huleau purtarea de grijă a lui Dumnezeu:

Bucură-te, zbor mai presus decât săgeţile şi cursele vânătorilor;

Bucură-te, uitare de cele dinapoi şi alergare spre cele dinainte;

Bucură-te, vas al nădejdii şi deşertării de grija lumească;

Bucură-te, prescure liturghisită de Însuşi Christos;

Bucură-te, urmare a lui Christos în icoana iubirii;

Bucură-te, fiică iubită a Împăratului Ceresc;

Bucură-te, iubire revărsată peste albia firii;

Bucură-te, duhovnicească naştere a lui Christos;

Bucură-te, veşnică întipărire de Chipul Iubirii;

Bucură-te, moştenire a Domnului;

Bucură-te, aleasă urmaşă a Maicii Domnului, vrednică păzitoare a chipului fecioriei;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 7-lea:

Nedespărţită de Christos ai fost în suferinţe, căci ocara şi ruşinea prigo-nitorilor o socoteai ca pe o mare cinste, îmbrăcându-te în haina aurită a Duhului şi neîncetat cântând: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Grăuntele de grâu aruncat în pământ, dacă nu moare, nu învie. Aşa şi tu, Sfântă Muceniţă Achilina, ştiai că Lumina Învierii se naşte numai din pătimirea de bunăvoie pentru iubirea lui Christos:

Bucură-te, rugăciune curată;

Bucură-te, conştiinţă neadormită;

Bucură-te, foc ce arzi patimile;

Bucură-te, chemare la Viaţa veşnică;

Bucură-te, rod nestricat de furul viclean;

Bucură-te, închinare, strajă neadormită a minţii;

Bucură-te, mană cerească în pustiul necredinţei;

Bucură-te, călăuză a celor rătăciţi;

Bucură-te, toiag al celor ce se clatină în viforul ispitelor;

Bucură-te, izgonire a diavolilor, privelişte oamenilor şi îngerilor;

Bucură-te, pescuire minunată a credincioşilor;

Bucură-te, isihie, iubire ce Îl odihneşti pe Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 8-lea:

Mirându-se de vitejia ta, Volusian Antipatul ţi-a oferit un răgaz de odihnă şi gândire, dar tu l-ai refuzat, că alesesei deja pentru Veşnicie să cânţi lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Văzându-te neschimbată în dragostea adevăratului Dumnezeu, s-a tul-burat antipatul, pornindu-se cu mânie asupra ta, şi a poruncit să-ţi gău-rească cinstitul cap prin urechi, cu tepuşe de fier înroşite în foc:

Bucură-te, dragoste aprinsă de rugul Iubirii dumnezeieşti;

Bucură-te, dragoste curată, vădită de focul nevoinţelor muceniceşti;

Bucură-te, închinare către Christos, decât lumea mai adâncă;

Bucură-te, răbdare peste fire a cumplitelor dureri;

Bucură-te, sfărâmare a curselor diavolului prin nevoinţele tale;

Bucură-te, sănge vărsat la temelia Bisericii;

Bucură-te, urmare a lui Christos, fără a mai privi înapoi spre lume;

Bucură-te, răstignire a patimilor şi poftelor necurate;

Bucură-te, cer nou şi pământ nou;

Bucură-te, mieluşeaua Domnului;

Bucură-te, păşire întru bucuria Domnului;

Bucură-te, îmbrăţişare a Crucii;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 9-lea:

In mijlocul pătimirilor, rugăciunea ta suia precum un stâlp de foc la cer, arzând toate duhurile viclene, care se tânguiau neputincioase, neşti-ind cum să se ascundă de văpaia Duhului ce te umbrea. Iar tu te dăruiai întreagă, ca o jertfă vie Sfintei Treimi, cântând: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Cu untdelemnul smereniei tale ai spălat picioarele lui Christos, Biruito-rul morţii şi Cel ce ţi-a gătit cunună nestricăcioasă în Ceruri. Pentru aceasta îţi cântăm:

Bucură-te, viaţă ascunsă în Christos;

Bucură-te, pământ al făgăduinţei;

Bucură-te, spic în holda Raiului;

Bucură-te, că şi pe noi ne tragi spre Dragostea Lui;

Bucură-te, dor nepotolit de Christos;

Bucură-te, sfinţenie şi mare cuviinţă;

Bucură-te, tărie duhovnicească izvorâtă din Piatra Christos;

Bucură-te, purtătoare a Icoanei Iubirii;

Bucură-te, bună mireasmă a creştinătăţii;

Bucură-te, gustare nesăturată din bunătatea Domnului;

Bucură-te, zugrăvire a fricii curate de Domnul, dar împreună şi a Iubirii Lui;

Bucură-te, inimă alipită de Domnul;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 10-lea:

Ai căzut ca moartă din pricina cumplitelor dureri, fiind aruncată afară din cetate spre hrană câinilor. Însă Îngerul Domnului a venit la miezul nopţii şi te-a tămăduit desăvârşit. Apoi te-a trimis spre certarea potrivnici-lor şi proslăvirea Numelui lui Dumnezeu în inimile celor ce aveau să-ţi cunoască viaţa, cântând împreună cu tine: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Mulţumind Domnului, te-ai îmbrăcat cu şi mai multă credinţă şi sme-renie, slăvind pe Cel Iubit în inima ta făcută altar, încât Acela ţi-a răspuns de Sus, făgăduind să asculte toate cererile tale:

Bucură-te, veselire cu duhul la auzirea lui Christos;

Bucură-te, că porţile cetăţii s-au deschis singure înaintea ta;

Bucură-te, lipsire de toată dulceaţa lumii ca să câştigi mărgăritarul Christos;

Bucură-te, că Însuşi Domnul ţi-a grăit;

Bucură-te, ruşinare a necredincioşilor cu facerile tale de minuni;

Bucură-te, glas al conştiinţei ce nu poate fi oprit;

Bucură-te, bărbăţie înfricoşată vrăjmaşilor lui Dumnezeu;

Bucură-te, dumnezeiască râvnă;

Bucură-te, că pomenirea ta risipeşte sfaturile viclene;

Bucură-te, că şi pe noi ne tragi cu putere spre Dumnezeu;

Bucură-te, rugătoare pentru cei orbiţi de necredinţă;

Bucură-te, dar şi mustrare a lor neînduplecată;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 11-lea:

Nepricepându-se spre alte chinuri, antipatul a poruncit să ţi se taie capul, într-un loc afară din cetate, spre care mergând de bunăvoie, i-ai mulţumit lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Inainte de a ţi se tăia cinstitul cap, te-ai rugat vreme de un ceas, ridi-cându-ţi ochii spre cer şi binecuvântând pe Dumnezeu. Şi de la Dânsul ai primit înnoită adeverire a primirii tale la cereştile lăcaşuri, întru bucuria Domnului tău:

Bucură-te, lăcaş înfrumuseţat al Sfintei Treimi;

Bucură-te, că ne împărtăşeşti cu dărnicie din darurile tale;

Bucură-te, că ne asculţi rugăciunile cele nefăţarnice;

Bucură-te, necontenită rugă pentru cei din ispite şi nevoi;

Bucură-te, talant înmulţit însutit;

Bucură-te, faptă unită cu rugăciunea şi contemplaţia;

Bucură-te, lumină din Lumina neînserată;

Bucură-te, alăută a Duhului;

Bucură-te, porumbiţă a lui Christos;

Bucură-te, mijlocitoare a duhovniceştilor mângâieri;

Bucură-te, izvor de înţelepciune şi tămăduiri întru slava lui Dumnezeu;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 12-lea:

Abia ai auzit preadulcele glas al Domnului şi mai înainte de a-şi ridica călăul sabia spre tăierea capului tău, Sfântă Muceniţă Achilina, ai adormit desăvârşit cu somn de moarte. Iar sufletul ţi-a fost întâmpinat de Christos, de a Cărui dragoste erai învăpăiată, cântând cu cereştile cete: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Tăindu-ţi-se cinstitul cap, după ce ţi-ai închinat sufletul în mâinile Domnului, din tăietură a curs lapte în loc de sânge. Iar sfintele tale moaşte au fost îngropate de credincioşi cu cinste, şi au fost proslăvite prin multe tămăduiri şi minuni întru slava Sfintei şi nedespărţitei Treimi:

Bucură-te, trup feciorelnic, făcut gură de rai;

Bucură-te, moştenire a Domnului;

Bucură-te, că îţi citim viaţa şi ne minunăm;

Bucură-te, surpătoare a slavei lumeşti şi fereastră spre Dumnezeu;

Bucură-te, rugătoare de Dumnezeu ascultată;

Bucură-te, că nu ne laşi când ne rugăm ţie cu credinţă;

Bucură-te, strugure în via lui Christos;

Bucură-te, bucurie a Maicii Domnului;

Bucură-te, luminare a celor din întuneric;

Bucură-te, trâmbiţă a dreptei credinţe;

Bucură-te, mijlocitoare, scară de la pământ la cer;

Bucură-te, bucuria şi ocrotirea celor ce aleargă la Domnul cu credinţă;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!


Condacul al 13-lea:

O, Sfântă Muceniţă Achilina, roagă-te lui Christos ca să se milostiveas-că de noi, iar prin purtarea Sa de grijă să ne învrednicească stării de-a dreapta la Înfricoşata Judecată. Şi aşa, prin mijlocirile tale să păşim, Muce-niţă, întru bucuria cea nestricăcioasă, unde cetele sfinţilor şi ale îngerilor pururi cântă Sfintei Treimi: Aliluia! (de 3 ori)


Apoi se zice iarăşi Icosul 1:

Părinţii tăi au primit credinţa în Christos chiar de la Sfinţii Apostoli şi petrecând cu plăcere de Dumnezeu în cinstită însoţire, te-au zămislit pe tine, rod binecuvântat de Dumnezeu:

Bucură-te, că la două luni ai fost luminată cu Sfântul Botez;

Bucură-te, că ai învăţat din fragedă copilărie chipul închinării creştine;

Bucură-te, vas ales al Sfântului Duh;

Bucură-te, laudă a Părinţilor cinstitori de Dumnezeu;

Bucură-te, cea înfrumuseţată cu Darul lui Christos;

Bucură-te, căci cu cât te umpleai mai mult de Acesta, cu atât însetai mai mult după El;

Bucură-te, izvor de rugăciune curată;

Bucură-te, sămânţă crescută pe pământul bun al evlaviei creştine;

Bucură-te, că ai învăţat a purta în inimă Chipul lui Christos;

Bucură-te, făclie nestinsă a fecioriei şi întregii înţelepciuni;

Bucură-te, carte în care s-a scris Cuvântul lui Dumnezeu;

Bucură-te, vistierie bună a inimii;

Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bună voie pentru dragostea lui Christos!


şi Condacul 1:

Tărie îngerească a iubirii de Dumnezeu te-ai făcut, Sfântă Fecioară şi Muceniţă Achilina, şi alergare învăpăiată de dumnezeiescul dor spre Mirele Christos. Pentru aceasta, după cuviinţă îţi strigăm ţie: Bucură-te, Sfântă Muceniţă Achilina, pătimitoare de bunăvoie pentru dragostea lui Christos!