joi, 21 ianuarie 2010

12 mai - Acatistul Sfantului Amfilohie de la Poceaev (Sfânt Preacuvios Părinte)

După obişnuitul început se zice:

Condacul 1:

Alesule al lui Hristos şi noule făcător de minuni al mânăstirii Poceaev, grabnic mângâietor al celor aflaţi în suferinţe şi celor bolnavi binecuvântat tămăduitor te-ai arătat, Preacuvioase Părinte Amfilohie. Pentru aceasta, cu dragoste lăudând viaţa ta bineplacută lui Dumnezeu, cântări de laudă pentru tine îi aducem. Tu însă, ca un rugător cu îndrăznire către Dânsul şi fierbinte mijlocitor, cere pentru toţi care vin la tine cu credinţă, izbăvire de necazurile sufleteşti şi trupeşti, căci din inimă strigăm către tine: Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Icosul 1:

Asemănatu-te-ai, Preacuvioase, Arhanghelului Rafail, care aduce înaintea lui Dumnezeu rugăciunile celor aflaţi în suferinţă, şi sănătate prin harul Preasfintei Treimi din cer ne trimite. Aşa, ca un mare doctor te-ai arătat, vindecându-ne, Părinte, de nenumăratele boli. Noi însă, aducându-ne aminte preaslavita ta viaţă, îţi cântăm ţie:

Bucură-te, sfânt vlăstar al pământului Volani;

Bucură-te, al părinţilor cucernici copil binecuvântat;

Bucură-te, că din copilărie în adevărata credinţă ai fost crescut;

Bucură-te, că din copilărie rugăciunea şi curăţia trupească ai îndrăgit;

Bucură-te, că din tinereţe ai strălucit în cucernicie;

Bucură-te, moştenitor al virtuţilor părinteşti;

Bucură-te, că din tinereţe de la tatăl tău te-ai deprins a vindeca iscusit;

Bucură-te, al evlaviei şi smereniei maicii tale următor;

Bucură-te, că duşman al poftelor trupeşti fiind, fecioria şi curăţia trupului ţi-ai păstrat;

Bucură-te, înarmare cu înţelepciune împotriva patimilor;

Bucură-te, biruitor cu smerenia al mândriei vieţii;

Bucură-te, plinitor al poruncilor lui Hristos, al dragostei de Dumnezeu şi aproapele;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 2-lea:

Văzând peste tine dreapta lui Dumnezeu, care cu adevărat te acoperea, şi înţelegând deşertăciunea acestei vieţi, ai renunţat la toate ispitele lumii viclene şi ai venit pe muntele Poceaev. Şi pe tine însuţi jertfă Ziditorului în cinul monahal te-ai adus, neîncetat cântându-l: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Desăvârşită dreaptă socoteală la tine au aflat cei drept credincioşi, văzându-ţi viaţa bineplacută lui Dumnezeu. Iar tu, multă dragoste pentru Hristos în inimă având, ca un Părinte i-ai îngrijit. Din înălţimea cerului, dumnezeiesc dar ai primit şi l-ai pus în lucrare, învăţând pe cei începători în viaţa duhovnicească. Pentru aceasta te lăudăm, strigând:

Bucură-te, împlinitor al voii Atotţiitorului;

Bucură-te, iconom al mântuirii aproapelui;

Bucură-te, dobândire a Duhului Sfânt;

Bucură-te, luminătorul celor rătăciţi în întunericul necredinţei;

Bucură-te, mângâietorul celor aflaţi în necazuri şi suferinţe;

Bucură-te, osârdnic hrănitor al creştinilor;

Bucură-te, ostaş al Bisericii pământeşti;

Bucură-te, alungător al cetelor diavoleşti;

Bucură-te, următor al Sfinţilor Părinţi;

Bucură-te, vădire a ereticilor;

Bucură-te, învăţătorule al pocăinţei;

Bucură-te, izbăvitorul celor din robia păcatului;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 3-lea:

Întărit fiind de puterea lui Dumnezeu, cu bărbăţie te-ai ridicat la înălţimea nepătimirii fericite şi primind de la El multe daruri binecuvântate, pentru mântuirea aproapelui le-ai folosit. Pentru aceasta, nu încetai a-L lăuda pe Milostivul Dumnezeu, cu smerenie cântând: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Având darul vindecării, cu adevărat te-ai arătat izvor minunat al harului pe muntele Poceaev, Părinte Amfilohie. Pentru aceasta, cu pocăinţă şi credinţă mulţime de bolnavi la tine veneau şi primind în dar vindecare, prin puterea rugăciunilor tale, cu mulţumire îţi strigau:

Bucură-te, tămăduitor, prin puterea Celui Preaînalt, de incurabile boli;

Bucură-te, că prin puterea Aceluiaşi pe morţi i-ai înviat;

Bucură-te, că pe orbi văzători i-ai făcut;

Bucură-te, că celor surzi auzul şi celor muţi graiul le-ai deschis;

Bucură-te, îndreptător al oaselor sfărâmate;

Bucură-te, că şira spinării, celor bolnavi le-o întăreai;

Bucură-te, că mâinile şi picioarele uscate le-ai umplut de viaţă;

Bucură-te, că trupurile opărite le-ai înnoit;

Bucură-te, că rănile şi infecţiile urât mirositoare le-ai curăţit;

Bucură-te, că părţile trupului ce trebuiau amputate, în chip minunat le-ai vindecat;

Bucură-te, ca ai daruit minte sănătoasă celor lipsiţi, prin rugăciunile tale către Născătoarea de Dumnezeu;

Bucură-te, că ai izbăvit cu numele lui Hristos pe cei posedaţi de duhuri necurate;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 4-lea:

Prin darul clarvederii pe neaşteptate dăruit ţie de la Dumnezeu, ai luat cunoştinţă de furtuna invaziei cotropitorilor, cunoscând din acea clipă sufletele şi vieţile celor ce veneau la tine. Şi plin de dragoste pentru cucernicie fiind, păcatele cele nemărturisite le vădeai, aducând bogată roadă de pocăinţă. Către aceasta şi noi râvnim, cu inima curată să strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Ascultător cuminte al cuvintelor Evangheliei şi înţelept împlinitor al lor te-ai arătat, Preacuvioase. Pentru ele hotărât ai păşit pe calea jertfei, lipsurilor şi suferinţelor, neîncetat lui Hristos urmând. Deci minunându-ne noi de o astfel de urmare a Mântuitorului, cu umilinţă şi inimă înfrântă către tine strigăm:

Bucură-te, dorire adevărată de a fi cu Hristos împreună;

Bucură-te, neîncetată căutare a luminii Feţei Lui;

Bucură-te, osârdnic împlinitor al voturilor monahale;

Bucură-te, harnic lucrător în via lui Hristos;

Bucură-te, lumina strălucitoare, ce ne călăuzeşti spre mântuire;

Bucură-te, cetate aflată în vârful muntelui, către care credincioşii se îndreaptă;

Bucură-te, solie a cucerniciei, care-i izbăveai pe oameni din stricăciunea sufletească;

Bucură-te, că toate cu jertfelnicie le săvârşeai;

Bucură-te, iubitor al cuviincioşiei şi smereniei lui Hristos;

Bucură-te, aflător al liniştii cereşti încă de aici, de pe pământ;

Bucură-te, rău al harului lui Dumnezeu;

Bucură-te, potolire a setei celor ce cu credinţă se apropie;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 5-lea:

Apărător, de Dumnezeu trimis, al Catedralei Sfintei Treimi din Lavra Poceaev te-ai arătat, Cuvioase, apărând-o de profanare şi pustiire. Căci pe prigonitorii atei cu curaj i-ai alungat din biserică, chemându-i pe credincioşi să apere până la moarte credinţa în Hristos şi lui Dumnezeu Celui în Trei Ipostasuri fără teamă să-l cânte: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Osârdnic apărător al Mânăstirii Poceaev şi pildă pentru poporul lui Dumnezeu văzându-te pe tine hulitorii cei răi, s-au pornit asupră-ţi şi ţi-au pricinuit nenumărate suferinţe şi supărări; noi însă, cântare de laudă îţi aducem, strigând:

Bucură-te, pătimitorule pentru mărturisirea neînfricată a credinţei;

Bucură-te, pururea închinare lui Dumnezeu cel în Treime preaslăvit;

Bucură-te, urmare a lui Hristos cu sfântă îndrăzneală;

Bucură-te, că ai fost închis împreună cu cei îndrăciţi şi furioşi;

Bucură-te, mult răbdător în chinuri cumplite;

Bucură-te, cuget necârtitor în suferinţe;

Bucură-te, inimă fără de ură către chinuitori;

Bucură-te, chip strălucind de dragostea dumnezeiască;

Bucură-te, priveghere şi rugă în lungile încercări;

Bucură-te, neostenită chemare în ajutor a Născătoarei de Dumnezeu;

Bucură-te, că în Dumnezeu ţi-ai pus toată nădejdea;

Bucură-te, că de credinţa şi nădejdea ta nu te-ai ruşinat;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 6-lea:

Propovăduitor al pocăinţei şi vieţii cucernice învăţător te-ai arătat, Părinte Amfilohie, căci înainte de a vindeca trupurile, tămăduiai de păcate şi nelegiuiri sufletele celor ce veneau la tine. Şi aşa ne-ai învăţat, Cuvioase, că suferinţele şi bolile ne cuprind pentru că nu avem o viaţă plăcuta lui Dumnezeu; ci numai prin pocăinţă vindecare vom căpăta, cu bucurie cântând: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Prin judecată duhovnicească de Dumnezeu dăruită ţie, ai strălucit, Părinte, îndreptând-o spre purtarea de grijă de suflete şi din robia patimilor izbăvindu-i pe cei ce te-au urmat. Primeşte acum de la noi aceste cuvinte de laudă:

Bucură-te, sabie ascuţită a smereniei şi dragostei, care tai cursele duşmanilor;

Bucură-te, următor al Apostolilor, întărirea credinţei ortodoxe;

Bucură-te, ascet curajos, al voturilor monahale cu râvnă împlinitor;

Bucură-te, împreună vorbitor cu îngerii şi al celor ce poartă chipul îngeresc îndrumător;

Bucură-te, rob credincios al lui Dumnezeu, urmaş al mărturisitorilor credinţei;

Bucură-te, Părinte mult milostiv, lauda Preacuvioşilor;

Bucură-te, preot de Dumnezeu rânduit, care ai slujit cu sfinţenie Taina Jertfei celei fără de Sânge pentru oameni;

Bucură-te, bun păstor, oricând gata să-ţi dai sufletul pentru oile cele cuvântătoare ale lui Hristos;

Bucură-te, doctor purtător de har, care prin apă şi bucate sfinţite pe bolnavi îi vindecai;

Bucură-te, preot destoinic, care prin puterea harului lui Dumnezeu grabnic le ajuţi tuturor;

Bucură-te, izvor dăruit de Dumnezeu, de viaţă dătător şi tămăduitor;

Bucură-te, cel plin de dragostea lui Hristos, ridicare a celor căzuţi şi îmbărbătare a deznădăjduiţilor;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 7-lea:

Unindu-te cu Hristos în inima ta, chemai cu buzele preadulcele Lui Nume şi prin focul harului, sufletul biserică cinstită ţi-ai făcut. Deci şi pe noi ne-ai învăţat că mintea şi inima din lume să le îndepărtăm şi spre Dumnezeu să le atintim, şi aşa întru bucuria cea veşnică să-l cântăm: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Odraslă a Apostolilor, care erau gata să moară pentru a se uni cu Hristos, te-ai arătat, Părinte, când cei fără de lege şi ticăloşiţi au vrut să te omoare în cimitirul monahal. Însă prin dragostea jertfelnică a fratelui Irinarh, ai fost salvat în ultima clipă de la moarte. Prin această faptă şi noi întăriţi fiind în Dumnezeu, către tine grăim:

Bucură-te, iubitor de Hristos din tinereţile tale;

Bucură-te, desăvârşita jertfire a sufletului şi a trupului;

Bucură-te, voinţa încredinţată lui Dumnezeu;

Bucură-te, neclintită nădejde în Dânsul, izvorătoare de mântuire;

Bucură-te, că înainte de moarte ai murit patimilor;

Bucură-te, că încă de pe pământ viaţă veşnică împreună cu Hristos ai gustat;

Bucură-te, chip desăvârşit al credinţei şi dragostei;

Bucură-te, oglindă a nădejdii neclătinate;

Bucură-te, moştenitor al smereniei lui Hristos;

Bucură-te, următor al milostivirii Lui;

Bucură-te, neîncetată amintire de ceasul morţii;

Bucură-te, că prin aceasta mrejele vrăjitorului le-ai învins;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 8-lea:

Minune mare ni se arată numele tău, fericite, împreună cu al Preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi cu al Preacuviosului Iov, celor ce vă chemam într-ajutor; rugăciunea noastră este neputincioasă, însă la voi alergăm, ca de grelele neputinţe şi boli degrab să ne izbăviţi, şi împreună lui Dumnezeu cu bucurie să cântăm: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Învăpăiat de dumnezeiască dragoste, hrăneai cu sfinţenie mulţimea care ca la un mare stareţ venea la Malaia Ilovita, unde ai fost alungat. Şi cu milostivire durerile lor le potoleai, pe mulţi la o viaţă plăcută lui Dumnezeu călăuzindu-i. Astfel şi noi, prin chipul vieţii tale întăriţi în adevăr şi cucernicie, te chemăm:

Bucură-te, noule doctor fără de arginţi;

Bucură-te, sfinte, întărire a adevăratei credinţe;

Bucură-te, robul lui Dumnezeu, care te-ai făcut toate tuturor şi pe mulţi la Hristos i-ai adus;

Bucură-te, slujitor smerit, care pe cei ce te supărau îi miluiai şi îi iubeai;

Bucură-te, păstor înţelept, care le-ai dăruit oamenilor nădejdea mântuirii;

Bucură-te, stareţ purtător de har, care ai reînnoit sufletele celor ce se pocăiau;

Bucură-te, Părinte sfânt, că ai îndreptat inimile fiilor către parinţi;

Bucură-te, învăţător al pocăinţei, care spălai cu harul de Sus conştiinţa celor ce se pocăiau;

Bucură-te, prooroc al Dumnezeului Celui Viu, care ai turnat untdelemnul milei peste cei suferinzi;

Bucură-te, glas de tunet al lui Dumnezeu, înfricoşător vrăjmaşilor credinţei;

Bucură-te, dobândire a Simplităţii ce ruşinează înţelepciunea acestui veac;

Bucură-te, slujitorul Adevărului, care luminezi mintea celor smeriţi;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 9-lea:

Plină de nenumărate suferinţe şi nedreptăţi a fost viaţa ta şi prin acestea dracii şi oamenii răi căutau să te rănească, însă nimic n-au izbutit; iar noi am căpătat în tine un stâlp neclintit al credinţei şi un izvor nesecat al dragostei, întru acestea sporind şi har îmbelşugat dobândind, până la fericita ta adormire cu evlavie ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

În toate zilele şi clipele vieţii tale, nenumărate rugăciuni către Preacurata Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare ai înălţat, Părinte, preacinstind mărirea şi dragostea ei de Maică pentru noi, păcătoşii. Acum însă, în mânăstirea ta, laude îţi aducem tie şi Preacuviosului Iov, avându-te grabnic mijlocitor şi rugător neîncetat către Maica Domnului:

Bucură-te, alesul Maicii Domnului;

Bucură-te, ostaş încununat al sfantului ei lăcaş;

Bucură-te, cinstire cu sfinţenie a Icoanei făcătoare de minuni a Preacuratei;

Bucură-te, închinare cu evlavie înaintea tălpii Maicii Domnului;

Bucură-te, cântare de preamărire a Pururea Fecioarei în toate zilele;

Bucură-te, nădăjduire în milostivirea Ei;

Bucură-te, că sfântului Iov, prin luptele monahale şi mărturisire te-ai asemănat;

Bucură-te, moştenitor al darului facerii de minuni de la acest mare Părinte;

Bucură-te, lucrător trimis la secerişul duhovnicesc de către Dumnezeu;

Bucură-te, vrednic lucrător în aria lui Hristos;

Bucură-te, cântare a bunăvoinţei împăratului ceresc;

Bucură-te, fugă de slavă şi laudă deşartă;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 10-lea:

Îndrumător al mântuirii ne eşti şi acum, Preacuvioase, iar privind noi la trupul tău neputrezit, de deşertăciunea acestei lumi a fugi ne deprindem. Lenea şi nepurtarea de grijă de suflet prin rugăciune şi muncă ne sârguim a le alunga şi întru curăţia duhului şi trupului a petrece ne învăţăm de la tine, din toată inima păzind nădejdea mântuirii şi lui Dumnezeu cântând: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Apărător puternic împotriva relelor ai fost, preafericite: mângâind pe cei în suferinţă, pe bolnavi vindecându-i, pe draci izgonindu-i şi de nenorociri apărându-ne. Până în ziua de astăzi, puterea lui Dumnezeu care în tine sălăsluieşte, le-o arăţi tuturor celor ce cu credinţă şi cu dragoste vin la tine. Pentru aceasta, cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, că încă în viaţă fiind, ca la un stareţ sfânt veneau oamenii la tine;

Bucură-te, că torentul de oameni ce caută vindecare la cinstitele tale Moaşte, nesecat se arată;

Bucură-te, vădire a luptătorilor împotriva lui Dumnezeu;

Bucură-te, dezrădăcinare a nelegiuirilor împotrivitoare lui Dumnezeu;

Bucură-te, chip purtător al bucuriei dumnezeieşti;

Bucură-te, că această bucurie nespusă pe mulţi i-ai povăţuit s-o guste;

Bucură-te, inimă întemeiată în adevărată smerenie;

Bucură-te, căci cu această armă, împreună cu rugăciunea, pe demoni i-ai doborât;

Bucură-te, că ai slujit ca un fiu Tatălui Ceresc;

Bucură-te, adevărat ucenic al Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, binecuvântată alăuta a Duhului Sfânt;

Bucură-te, comoară luminoasă a Preasfintei Treimi;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 11-lea:

Cântare de mulţumire în toate strâmtorările vieţii, lui Hristos neîncetat i-ai adus, plăcutule al lui Dumnezeu. Iar nouă, celor ce avem un astfel de mijlocitor în faţa Domnului şi tare apărător în necazurile ce ne copleşesc, cu adevărat ni se cuvine, după pilda vieţii tale, în suferinţele şi bucuriile noastre lui Dumnezeu să-i cântăm: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Mare luminător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, cu razele minunilor şi chipul cucerniciei, încât nici după adormirea ta n-au secat în tine aceste binecuvântări. Căci celor ce cu credinţă de sicriul tău se apropie, le reverşi cu prisosinţă daruri, spre a slăvi pe Dumnezeu, Izvorul tuturor minunilor. Pentru aceasta, cu mulţumire îţi strigăm:

Bucură-te, lauda doctorilor fără de arginţi şi făcătorilor de minuni;

Bucura-te, sănătatea trupurilor şi mântuirea sufletelor noastre;

Bucură-te, mijlocitor al izbăvirii de patimile trupeşti;

Bucură-te, revărsare a binecuvântărilor duhovniceşti;

Bucură-te, lauda renumitei Lavre Poceaev;

Bucură-te, a tuturor înţeleptilor înţeleaptă bunătate;

Bucură-te, salvare a multora de la pierzanie;

Bucură-te, ferire a lor de nenumărate vătămari;

Bucură-te, biruitorul demonilor;

Bucură-te, luminătorul pământului Volani;

Bucură-te, lumină ce risipeşti negura suferinţei;

Bucură-te, icoană ce luminezi întunericul necredinţei;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi tămăduitorul nostru cel minunat!


Condacul al 12-lea:

Prin har ai fost curăţit precum aurul, în focul suferinţelor strălucind cu cununa mărturisirii şi cuviosiei, iar după sfârşitul tău, în Lavra Poceaev te-ai întors. Cu voia Preasfintei Treimi, prin aflarea Moaştelor tale ni te-ai arătat în ultimii ani, sfinte, pe toţi mângâindu-i duhovniceşte. Pentru aceasta bucurându-ne, lui Dumnezeu cel minunat întru sfinţii Săi, cu mulţumire-l cântăm: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Cântând viaţa ta cea bineplăcută lui Dumnezeu şi minunile tale, Părinte Amfilohie, a te lăuda după cuviinţă nu suntem vrednici. Însă văzând bunătatea ta faţă de cei neputincioşi, rugamu-te să ne trimiţi a ta binecuvântare, ca prin rugăciunile tale să fim ocrotiţi, şi în nădejdea mântuirii să te lăudăm aşa:

Bucură-te, că ai fost ales de Dumnezeu Tatăl;

Bucură-te, inimă curăţită printr-o viaţă de suferinţă;

Bucură-te, că sufletul tău pentru aproapele ţi l-ai pus;

Bucură-te, moştenitorule al raiului;

Bucură-te, lumină a lumii prin darurile Duhului Sfânt;

Bucură-te, viaţă plină de har;

Bucură-te, că sfinţenia ta e mărturisită prin vindecările de la mormântul tău;

Bucură-te, că prin crucile zugrăvite din nori în ziua proslăvirii tale, Părintele Ceresc te-a proslăvit;

Bucură-te, chip încununat de însuşi Hristos;

Bucură-te, părtaş cu cei drepţi la Cina împărăţiei;

Bucură-te, că în locaşul ceresc fericit petreci;

Bucură-te, că la Prestolul Preasfintei Treimi pentru noi mijloceşti;

Bucură-te, Preacuvioase Părinte Amfilohie, ocrotitorul şi mijlocitorul nostru cel minunat!


Condacul al 13-lea:

O, prea fericite Părinte Amfilohie, tămăduitor minunat şi grabnic ajutător al celor ce aleargă la tine, nu ne lipsi nici pe noi, care cu smerenie cădem către tine, de Simtirea prezenţei tale binecuvântate. Vindecă dar bolile noastre şi suferinţele ni le potoleşte, ca viaţa în pace să ne-o petrecem; iar prin mijlocirea ta către Stăpânul Preaînalt, de tot răul şi toată lucrarea celui viclean izbăvindu-ne, împreună cu tine lui Dumnezeu să-l cântăm: Aliluia! (de trei ori)


Apoi Icosul 1 şi Condacul 1.