joi, 21 ianuarie 2010

12 aprilie - Acatistul Sfântului Sava de la Buzău

Se face începutul obisnuit: Binecuvântat este Dumnezeul nostru...

Strana: Împărate ceresc..., Sfinte Dumnezeule... (de 3 ori), PreaSfântă Treime..., Tatăl nostru..., Că a Ta este împărăţia..., Doamne miluieşte (de 12 ori), Slavă..., şi acum...

Veniti să ne închinăm (de 3 ori)


Psalmul 142: Doamne, auzi Rugăciunea mea...


Psalmul 50: Miluieşte-mă, Dumnezeule...


Condacul 1:

Sfinte Mucenice al lui Hristos, care din pruncie ai slăvit pe Dumnezeu prin a ta viaţă îngerească, trăită pe pământul ţării noastre, cu credinţă şi cu dragoste îţi cântăm aşa: Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Icosul 1:

Îngerească viaţă din copilărie ai trăit, Sfinte Mucenice Sava, căci, prin cuvânt, cu fapte bune şi prin cântare Sfântă, meleagurile Buzăului le-ai luminat în duhul Evangheliei lui Hristos şi pe stramoşii noştri la dreapta credinţă i-ai îndemnat, pentru care îţi cântăm, zicând:

Bucură-te, căci cu îngerii vieţuieşti, acum, în ceruri;

Bucură-te, că de acolo neîncetat te rogi pentru noi;

Bucură-te, că ale tale sfinte Rugăciuni sunt bineprimite;

Bucură-te, grabnic ajutător în nevoi şi necazuri;

Bucură-te, că te-ai făcut pe tine pildă vie de slujire lui Hristos;

Bucură-te, că la Dumnezeu ai cugetat ziua şi noaptea;

Bucură-te, că ale tale tinereţi lui Iisus le-ai închinat;

Bucură-te, căci cu glasul Tău cel dulce în biserică ai cântat;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 2-lea:

Cu nespusă dragoste şi evlavie creştină, L-ai slujit pe Dumnezeu în Biserică, prin Rugăciune şi post, asemănându-te prin aceasta cu îngerii din ceruri, unde neîncetat cânţi împreună cu ei lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 2-lea:

Asemenea unei făclii ce arde, te-ai aprins, o, Sfinte Mucenice Sava, de focul dragostei lui Dumnezeu, punându-ţi viata în primejdie, prin apărarea dreptei credinţe creştine de păgânii care slujeau cele neînsufleţite, şi ai îndemnat pe toţi credincioşii Bisericii să se îndepărteze de mâncărurile cele jertfite idolilor; pentru aceasta, noi, cu bucurie, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, că lumina lui Hristos în tine a strălucit;

Bucură-te, că învăţăturile tale, Sfinte, pe mulţi i-au luminat;

Bucură-te, că nu ţi-ai crutat ale tale tinereţi, pentru Hristos;

Bucură-te, că te-ai împotrivit până la moarte păgânilor;

Bucură-te, că ai arătat la toţi neputinţa şi zădărnicia idolilor;

Bucură-te, că de mic ai iubit calea Bisericii, prin care dobândim mântuire;

Bucură-te, că te-ai făcut pe tine străjer al Ortodoxiei;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 3-lea:

Sfântul Vasile cel Mare, printr-o scrisoare către guvernatorul Scitiei Minor, a cerut să i se trimită, în graba, moaştele Sfântului Mucenic Sava de la Buzău, pe care să le aşeze la loc de cinste în Biserica din Capadocia, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 3-lea:

Ca-ntr-o icoana Sfântă s-a zugrăvit viaţa ta cea duhovnicească în acea scrisoare a Bisericii din Gotia către Biserica din Capadocia, care a primit ale tale moaşte făcătoare de minuni, pentru care-ţi cântăm aşa:

Bucură-te, că de numele Tău se leagă vechimea creştinismului pe meleagurile buzoiene;

Bucură-te, că în ţinutul Buzăului ai vieţuit ca un monah;

Bucură-te, că ai fost apărător al dogmelor creştine în fata păgânilor;

Bucură-te, că te-ai arătat pe tine foarte silitor spre orice lucru bun;

Bucură-te, că ai trăit drept în credinţă până la moarte;

Bucură-te, că în feciorie şi în ascultare de Biserica ai vieţuit;

Bucură-te, că în biserică ai cântat neîncetat lui Dumnezeu;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai întărit în duhul Evangheliei lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 4-lea:

Mulţimea prigoanelor şi răutatea păgânilor din Gotia nu te-au îndepărtat pe tine, Sfinte Mucenice Sava, de la dreapta credinţă a Bisericii, pentru care, împreună cu tine, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 4-lea:

Nevoind să mănânci din jertfele idolilor, Sfinte Mucenice Sava, ai fost supus la grele şi mari chinuri, pe care, însă, le-ai biruit cu dragostea fierbinte faţă de Hristos, pentru care-ţi cântăm aşa:

Bucură-te, că mai presus de toate L-ai iubit pe Dumnezeu

Bucură-te, că sufletul Tău l-ai încredinţat Mântuitorului Hristos;

Bucură-te, că nu te-ai înfricoşat de cei ce ucid trupul;

Bucură-te, că Atanaric al goţilor n-a putut să te îndepărteze de Biserică;

Bucură-te, căci cu bărbăţie ai răbdat crucea suferinţelor;

Bucură-te, că pentru credinţă ai fost scos afară din satul Tău;

Bucură-te, că prin toate persecuţiile îndurate şi mai mult te-ai întărit în credinţă;

Bucură-te, că în apa Buzăului ai primit cununa muceniciei;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 5-lea:

În Săptămâna Luminată a Sfintelor Paşti, Sfinte Mucenice Sava, ai fost chinuit împreună cu duhovnicul Tău, preotul Sansala, iar tâlharii cei nelegiuiţi v-au prigonit amarnic, pe voi, care v-aţi închinat şi aţi cântat lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 5-lea:

Fiind prigoane impotriva creştinilor, tu, Sfinte Mucenice Sava, ai îndrăznit să prăznuieşti, cu bucurie, în biserica satului Tău, Sfintele Paşti, împreună cu preotul Sansala, unde ai fost găsit de Atharid, prigonitorul care v-a dus prin locuri pustiite de focul migratorilor, bătându-vă pe voi cu nuiele şi bice, fără de milă, pătimind mult pentru credinţa în Hristos. Pentru aceasta, şi noi îţi cântăm:

Bucură-te, căci cu bucurie mare ai pătimit multe pentru dreapta credinţă;

Bucură-te, că nu te-ai lepădat de Taina Sfântului Botez;

Bucură-te, că Învierea lui Hristos ţi-a dat tărie în credinţa cea dreaptă;

Bucură-te, că în Săptămâna Luminată a Sfintelor Paşti ai fost martirizat;

Bucură-te, că şi acum, în ceruri, proslăveşti Învierea Mântuitorului Iisus Hristos;

Bucură-te, că la necazuri şi prigoane te întăreai, preamărind pe Dumnezeu;

Bucură-te, că până în clipa morţii ai cântat: Hristos a înviat;

Bucură-te, că apele Buzăului ţi-au spălat ale tale răni însângerate;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 6-lea:

Moaştele tale, Sfinte Mucenice Sava, au fost mutate de la Buzău pe malul Marii Negre, în cetatea Tomisului, prin staruinţa preastrălucitului guvernator al Scitiei Minor, Iunius Soranus, care, împreună cu fericitul episcop Bretanion şi cu mult popor, le-a primit cu mare cinste şi cu bucurie, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!


Icosul al 6-lea:

Afland Sfântul Vasile cel Mare de ale tale moaşte, Sfinte Mucenice Sava, a trimis o scrisoare Sfântului Bretanion, episcopul de Tomis, prin care-l ruga stăruitor să le trimită în Capadocia. Pe care cu multă evlavie primindu-le, te-a preamarit, zicând aşa:

Bucură-te, că pe meleagurile Buzăului ai vieţuit;

Bucură-te, că prin viaţă curată şi smerenie ai ajuns în rândul Sfinţilor;

Bucură-te, că te-ai luptat ca un viteaz ostaş împotriva ispitelor şi păcatelor;

Bucură-te, că te-ai învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu;

Bucură-te, că pentru mulţi ai fost o pildă vie de credinţă;

Bucură-te, că pe cei din Tomis i-ai mângâiat prin ale tale sfinte moaşte;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai întors la dreapta credinţă;

Bucură-te, că şi celor din Capadocia mare bucurie le-ai adus cu moaştele tale sfinte;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 7-lea:

Deodată cu moaştele Sfântului Sava, episcopul Bretanion a trimis o epistolă Sfântului Vasile cel Mare, în care-şi arată cinstirea sa faţă de Sfântul Sava, atletul lui Hristos, şi îndemnă pe toţi ca, fără încetare, sa cânte lui Dumnezeu, Care este minunat întru Sfinţii Săi: Aliluia!


Icosul al 7-lea:

Marele Ierarh Vasile al Capadociei, răspunzând la scrisoarea Sfântului Bretanion, şi-a arătat marea sa mulţumire pentru primirea sfintelor moaşte, lăudând pe Sfântul Sava în cântări de cinstire:

Bucură-te, Sava Mucenice, ales, ostaş al Mântuitorului;

Bucură-te, că din tinereţe ai urmat calea Evangheliei lui Hristos;

Bucură-te, că tuturor L-ai vestit pe Mântuitorul Iisus Hristos;

Bucură-te, că cele mai mari prigoane nu te-au putut despărţi de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, că te-ai arătat pe tine împlinitor al poruncilor lui Hristos;

Bucură-te, că ai primit cununa de mucenic de la Mântuitorul Hristos;

Bucură-te, stâlpare duhovnicească din tulpina lui Hristos;

Bucură-te, că pe unde ai mers ai vestit Evanghelia lui Hristos;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe.


Condacul al 8-lea:

În cea de-a doua scrisoare, Sfântul Vasile cel Mare îndemna părinteşte pe toţi creştinii din Dacia romană să facă Rugăciuni către Milostivul Dumnezeu, să reverse pacea Sa în lume, şi cu toţii să cânte neîncetat Ziditorului: Aliluia!


Icosul al 8-lea:

Scrierile Sfântului Vasile cel Mare fac pomenire despre credinţa creştinilor din Dacia si, mai ales, de mucenicia Sfântului Sava, pe care-l laudă, zicând aşa:

Bucură-te, luptătorule împotriva idolatriei şi a eresurilor;

Bucură-te, că inima ta, cu dragostea lui Hristos, s-a aprins;

Bucură-te, că L-ai mărturisit cu putere pe Hristos, în tot locul;

Bucură-te, că pe mulţi goţi i-ai încreştinat;

Bucură-te, că invăţăturile lui Arie ereticul le-ai defăimat;

Bucură-te, că în dreapta credinţă ai rămas neclintit până la moarte;

Bucură-te, că prin credinţa ta fierbinte multora ai fost folositor;

Bucură-te, că şi din pământul României mulţi Sfinţi s-au ridicat la Dumnezeu;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 9-lea:

Să aducem slavă şi multumire Bunului Dumnezeu, Care a binevoit ca, din ţinuturile noastre străromâne, să aleagă pe Sfântul Sava de la Buzău, care, în cer, se roagă neîncetat pentru Biserică şi neamul nostru, cântând: Aliluia!


Icosul al 9-lea:

Ca într-un policandru aprins, strălucesc chipurile Sfinţilor romani înaintea tronului lui Dumnezeu şi ca un luceafăr luminează Sfântul Sava în inimile noastre, ale celor ce-i cântăm:

Bucură-te, sfeşnic al Bisericii prea luminos;

Bucură-te, căci pentru mărturisirea lui Hristos cu mare dragoste ai fost aprins;

Bucură-te, că pe mulţi i-ai luminat cu adevărul credinţei;

Bucură-te, că te-ai aprins de dumnezeiescul dor de Dumnezeu;

Bucură-te, smirnă duhovnicească cu bună mireasmă;

Bucură-te, că pentru binele ţării noastre te rogi neîncetat;

Bucură-te, a ţării noastre veşnică floare Sfântă;

Bucură-te, că mijloceşti înaintea Mântuitorului Hristos pentru neamul nostru;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 10-lea:

Sfârşit-ai alergarea ta către cer, Sava prea fericite, la vârsta de treizeci şi opt de ani, în douăsprezece zile ale lunii aprilie, anul 372, ducându-te să iei plata ostenelilor tale de la Stăpânul Hristos, şi să-I cânţi împreună cu îngerii: Aliluia!


Icosul al 10-lea:

Viaţa ta a fost ca un rug aprins de focul dragostei lui Hristos, pe Care L-ai preamărit prin ale tale fapte bune şi prin cântare bisericească; pentru aceea, şi noi te lăudam, zicând aşa:

Bucură-te, că până la moarte pe Hristos L-ai preamărit;

Bucură-te, că din copilărie ai primit credinţa cea adevărată;

Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins;

Bucură-te, căci, cu sufletul Tău, în Dumnezeu ai crescut;

Bucură-te, că pentru Hristos ai lepădat toată grija cea lumească;

Bucură-te, că pe Dumnezeu neîncetat L-ai preaslăvit;

Bucură-te, că pururi ai avut aprinsă în tine candela Rugăciunii;

Bucură-te, căci glasul Evangheliei lui Hristos ai ascultat;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 11-lea:

În biserică, slujind ca dascăl, pe creştini i-ai învăţat să se ferească de mâncărurile jertfite idolilor, să se lepede de păcate şi să se păzească de orice lucru păgânesc, pentru a fi bineplacuţi lui Dumnezeu, Căruia I se cuvine cântarea îngerească: Aliluia!


Icosul al 11-lea:

Cu mare dar dumnezeiesc ai fost învrednicit de Dumnezeu, Sfinte Mucenice Sava: să-I cânţi neîncetat în Biserica slavei Sale, îndemnându-ne şi pe noi să-ţi urmăm pilda vieţii tale sfinte, pentru care îţi aducem aceste cântări:

Bucură-te, că ai fost alăută a Duhului Sfânt;

Bucură-te, chimval bine răsunător al dreptei credinţe;

Bucură-te, că prin Sfânta cântare ai propovăduit pe Dumnezeu;

Bucură-te, că prin aceasta ai devenit un fierbinte slujitor al lui Hristos;

Bucură-te, că pe toţi creştinii i-ai îndemnat să cânte în biserică;

Bucură-te, că prin dulcea ta glăsuire pe mulţi i-ai apropiat de Dumnezeu;

Bucură-te, că şi pe noi ne-ai învăţat a iubi Evanghelia lui Hristos;

Bucură-te, cel ce cânţi mereu, cu îngerii, cereasca Liturghie;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 12-lea:

Ziua şi noaptea ai lăudat neîncetat pe Dumnezeu, în psalmi şi în cântări sfinte, cugetând la cele veşnice, îndemnând pe toţi să cânte lui Dumnezeu în biserică: Aliluia!


Icosul al 12-lea:

Petrecându-ţi viaţa în slujba Bisericii lui Hristos, alături de preotul Sansala, ai învăţat pe toţi să se lase de toată grija cea lumească şi să cugete, mai degrabă, la cele cereşti, pentru care-ţi aducem aceste cântări duhovniceşti:

Bucură-te, căci, cu multă smerenie, lui Dumnezeu te-ai rugat;

Bucură-te, că pe Maica Domnului pururi, o, ai lăudat;

Bucură-te, că prin fierbinte Rugăciune ai biruit ispitele acestei vieţi;

Bucură-te, că, prin cuvântul adevărului, pe mulţi la adevărata credinţă i-ai întors;

Bucură-te, că inima ta de dragostea lui Hristos s-a aprins;

Bucură-te, trimisule al credinţei străbune în alte ţinuturi;

Bucură-te, mult rugătorule pentru binele poporului nostru;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Sava, apărător al dreptei credinţe!


Condacul al 13-lea:

O, Prea Sfinte Mucenice Sava, care ai vieţuit pe pământul străbunilor noştri până la moarte, roagă-te către Mântuitorul Hristos pentru toţi binecredincioşii din ţara noastră, să le dea tuturor pace, sănătate, mântuire, ca, împreună cu tine, să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori).


Apoi, iarăşi, Icosul 1 şi Condacul 1.


Rugăciune către Sfântul Mucenic Sava:

Sfinte Mucenice Sava, alesule al lui Hristos, care din tinereţe ai urmat calea Bisericii, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoşii, care cinstim cu multă evlavie ale tale nevoinţe şi pătimiri pentru dreapta credinţă. Adu-ţi aminte de toţi binecredincioşii ţării noastre, ca şi noi să dobândim mila şi har înaintea lui Dumnezeu. Fii rugătorul nostru fierbinte înaintea Dreptului Judecător, în ziua cea mare a dreptăţii lui Dumnezeu, care va să vină. Ajută-ne, Sfinte Mucenice Sava, să ne îngrijim de mântuirea sufletelor noastre, să iubim cele cereşti şi să cugetăm mereu la cele veşnice, pentru ca şi noi să ne învrednicim a moşteni Împărăţia cea cerească, împreună cu toţi Sfinţii. Amin!